Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele i znaczenie projektu e-świetokrzyskie dla rozwoju ICT w Województwie Świętokrzyskim Z. Sender, A. Sztokfisz, GENEZA PROJEKTU Strategia Lizbońska –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele i znaczenie projektu e-świetokrzyskie dla rozwoju ICT w Województwie Świętokrzyskim Z. Sender, A. Sztokfisz, GENEZA PROJEKTU Strategia Lizbońska –"— Zapis prezentacji:

1 Cele i znaczenie projektu e-świetokrzyskie dla rozwoju ICT w Województwie Świętokrzyskim Z. Sender, A. Sztokfisz, GENEZA PROJEKTU Strategia Lizbońska – 20 marzec 2000 Środkami realizacji Strategii Lizbońskiej to działania systemowo- regulacyjne i koncentracja wydatków publicznych w pięciu obszarach. 1.innowacyjność i przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy, w tym w szczególności rozwój społeczeństwa informacyjnego, badania i rozwój oraz edukacja; 2.rozwój przedsiębiorczości, w szczególności poprzez deregulację i likwidację barier administracyjno-prawnych przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, 3.łatwiejszy dostęp do kapitału i technologii, ograniczenie zakłócającej konkurencję, tworzenie zdrowej konkurencji; 4.spójność społeczna ; 5.ochrona środowiska naturalnego

2 E-świetokrzyskie Z. Sender, A. Sztokfisz Plan eEurope - kluczowe zagadnienia: Nowoczesne sieciowe usługi publiczne w obszarach: e-administracja (e-Government), e- nauczanie (e-Learning) i e-zdrowie (e-Health), Upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu po konkurencyjnych cenach, Bezpieczna infrastruktura informacyjna. Do końca 2005 r. państwa członkowskie powinny zapewnić łącza szerokopasmowe wszystkim jednostkom administracji publicznej.

3 E-świetokrzyskie Z. Sender, A. Sztokfisz, Strategia ePolska - Cele na lata 2001-2006 Konkurencja w sektorze telekomunikacyjnym, Rozwój sieci teleinformatycznych,, Zapewnienie wszystkim podmiotom dostępu do sieci telekomunikacyjnych po cenach, które pozwoliłyby na ich powszechne użytkowanie, Wspieranie taniego dostępu obywateli do najnowszych form usług społeczeństwa informacyjnego.

4 E-świetokrzyskie Z. Sender, A. Sztokfisz, Strategie informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej –ePolska na lata 2004-2006 cele : Internet szerokopasmowy w administracji publicznej – świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną Infrastruktura dostępu – rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i stymulowanie zwiększenia dostępności Internetu, w tym dostępu szerokopasmowego, a także dostępu poprzez publiczne punkty dostępu w każdej gminie Infrastruktura teleinformatyczna dla nauki – rozwój akademickich sieci komputerowych Bezpieczeństwo w sieci – zwiększenie bezpieczeństwa i budowanie zaufania do komunikacji elektronicznej. Zapobieganie wykluczeniu informacyjnemu – zapewnienie technicznych możliwości wyrównania szans pełnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym dla osób wymagających dokształcenia średniego pokolenia oraz osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem metod e-learningu, promowanie telepracy jako metody aktywizacji zawodowej.

5 E-świetokrzyskie Z. Sender, A. Sztokfisz, Cele i Zadania 1.5 ZPORR zapewnienie powszechnego, szybszego i bezpieczniejszego dostępu do Internetu dla przeciwdziałania marginalizacji terenów defaworyzowanych, tj. obszarów wiejskich i małych miast, rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej, w szczególności na obszarach wiejskich i w małych miastach, wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych, rozwój e- usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli, użycie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych do poprawienia efektywności pracy administracji (e-administracja). budowa i/lub rozbudowa lokalnych i/lub regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi i/lub krajowymi; budowa, przebudowa i/lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi i/lub lokalnymi.

6 Stan obecny w Woj. Świętokrzyskim Stały dostęp do INTERNETu w gminach i sołectwach- oszacowanie Powiat TPSA POLPAK TPSA- NEOSTRADA Radiowy dostęp Siedziba Gminy Kielce 63%5%11% Sołectwa0% 11% Siedziba Gminy Sandomierz 56%11%44% Sołectwa0% 11% Siedziba Gminy Ostrowiec 33% 17% Sołectwa0% 17% Siedziba Gminy Jędrzejów 40%20%30% Sołectwa10%0%10% Siedziba Gminy Staszów 50%13%50% Sołectwa0% 13% Siedziba Gminy Końskie 25%13%25% Sołectwa0% 13% Siedziba Gminy Średnio 38%12%24% Sołectwa 0% 11%

7 Stan obecny w Woj. Świętokrzyskim kolor czerwony oznacza całkowity brak stałego dostępu. kolor żółty oznacza dostęp w siedzibie gminy oraz całkowity brak stałego dostępu w sołectwach kolor zielony oznacza możliwość stałego dostępu na terenie całej gminy

8 Stan obecny w Woj. Świętokrzyskim Badania ogólnopolskie firmy Global eMarketing Global eMarketing Indeks Penetracji Internetu (IPI), Iloraz % użytkowników Internetu w województwie do % procentu mieszkańców tego województwa wobec ogólnej liczby ludności Polski. Dla Woj. Świętokrzyskiego to 47 %

9 E-świetokrzyskie Z. Sender, A. Sztokfisz, Porozumienie (konsorcjum) E-Świętokrzyskie Inicjatywa: SCITT, NASK, PŚk, (ŚCITT- koordynator porozumienia), Urząd Marszałkowski, Urząd WojewódzkiUrząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki Starostwa: Koneckie, KieleckieStarostwa: Koneckie, Kieleckie Urzędy Miast : Kielce, Staszów, Końskie, Ostrowiec, Sandomierz, Jędrzejów,Urzędy Miast : Kielce, Staszów, Końskie, Ostrowiec, Sandomierz, Jędrzejów, Gminy: Ożarów, Ruda MalenieckaGminy: Ożarów, Ruda Maleniecka ŚCIT, Politechnika ŚwiętokrzyskaŚCIT, Politechnika Świętokrzyska NASKNASK Centrum OnkologiiCentrum Onkologii Wojewódzka Komenda PolicjiWojewódzka Komenda Policji

10 E-świetokrzyskie Z. Sender, A. Sztokfisz, W ramach wykonania projektu e-świętokrzyskie, Strony określiły zasady budowy, utrzymania, użytkowania oraz udostępniania infrastruktury telekomunikacyjnej składającej się na Regionalną Korporacyjną Sieć Komputerową (zwaną dalej RKSK), zasady dotyczące zakupu i wdrożenia systemu obiegu dokumentów oraz usług on-line, zasady organizacji portalu wojewódzkiego (Wrota Świętokrzyskie). Koordynacja prac – ŚCITT ( dr inż. Artur Bartosik) Forma pracy Konsorcjum to dwa zespoły robocze do wykonania projektu (kierownik projektu mgr inż. Andrzej Sztokfisz), zespół ds. projektu budowy infrastruktury ( kierownik -dr inż. Zbigniew Sender) zespół NASKu ds. sieci radiowej ( pod kierunkiem Dyr. M. Trąmpczyńskiej), zespół ds. projektu wdrożenia obiegu dokumentów jednostkach administracyjnych ( kierownik mgr inż. Sławomir Słoka)

11 Cele i znaczenie projektu e-świetokrzyskie dla rozwoju ICT w Województwie Świętokrzyskim Cel główny projektu: Budowa społeczeństwa informacyjnego w Województwie Świętokrzyskim Czynniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego : –świadomość konieczności włączenia się w sieć – zarówno korzystania z zasobów informacyjnych sieci Internet, komunikowania się przez tą sieć z innymi, a także promocji siebie i swoich działań – przez udostępnienie informacji użytkownikom sieci, –dostępność infrastruktury telekomunikacyjnej dla wszystkich chętnych – niezależnie od położenia geograficznego, –cena usług dostępna dla każdego, zależna od oczekiwanej jakości i potrzeb, –wzrost zaangażowania lokalnych dostawców usług internetowych – rozwój branży ICT

12 E-świetokrzyskie Z. Sender, A. Sztokfisz, E-świetokrzyskie Z. Sender, A. Sztokfisz,

13 E-świetokrzyskie Z. Sender, A. Sztokfisz, Zadania: Projekt P2-UM system EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów) w Urzędach, portal wojewódzki Światłowodowe sieci miejskie Końskie -10km, Staszów – 7km, Ostrowiec -12km, Ożarów- 2km

14 E-świetokrzyskie Z. Sender, A. Sztokfisz, Projekt P3 -NASK Stacje bazowe nadawcze systemu radiowego w: Kielce, Końskie, Jędrzejów, Grzybów - Staszów, Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski

15

16 E-świetokrzyskie Z. Sender, A. Sztokfisz Projekt P1 SRSK – Świętokrzyska Regionalna Sieć Komputerowa, rozbudowa MSK KIELMAN –budowa Świętokrzyskiej Regionalnej Sieci Komputerowej (SRSK) tj. rozbudowę sieci światłowodowej KIELMAN w Kielcach, budowę w Kielcach głównego węzła sieci regionalnej z dostępem do sieci Internet w standardzie 1Gbps/10Gbps, Eth Zapewnienie przepływności dla sieci miejskich w: Ostrowcu Świętokrzyskich, Końskich, Staszowie oraz w Ożarowie w standardzie 1Gps Eth, Zapewnienie przepływności do anten bazowych (wg. potrzeb NASK), uruchomienie sieci szkieletowej administracji samorządowej

17 E-świetokrzyskie Z. Sender, A. Sztokfisz,

18 E- Świetokrzyskie Z. Sender, A. Sztokfisz Stan realizacji - wrzesień 2005: Projekt P1 –podpisanie umowy z UW maj 2005, –podpisanie umowy z wykonawcą na pierwsze zadanie, –trwają procedury przetargowe na pozostałe zadania Projekt P2 –podpisanie umowy z UW maj 2005, –trwają procedury przetargowe na budowę sieci światłowodowych w Końskich, Ostrowcu Św., Staszowie, Ożarowie, Projekt P3- –podpisanie umowy z UW wrzesień 2005, –rozpoczęcie procedur przetargowych

19 Cele i znaczenie projektu e-świetokrzyskie dla rozwoju ICT w Województwie Świętokrzyskim Spodziewane efekty: zwiększenie konkurencyjności inwestycyjnej regionu, większa promocja regionu, powszechne uruchomienie usług on-line (e-urząd, e- learning), wykorzystanie możliwości technologii telemedycyny, szybszy rozwój rynku lokalnych dostawców internetowych oraz poszerzenie ich oferty, zapobieganie tzw. wykluczeniu cyfrowemu regionu, obniżenie kosztów powszechnego dostępu do Internetu, zwiększenie szybkości i bezpieczeństwa przesyłanych danych, stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej, w tym lepszych warunków do telepracy.

20 Cele i znaczenie projektu e-świetokrzyskie dla rozwoju ICT w Województwie Świętokrzyskim Projekt E-Świętokrzyskie rozwój ICT ( information and Communication Technologies) poprzez możliwość budowy bardzo szybkich, bezpiecznych sieci korporacyjnych dla przedsiębiorstw z branży ICT, zapewnienie bardzo szybkiego dostępu do Internetu dla instytucji badawczych, i edukacyjnych, zapewnienie instytucjom oraz przedsiębiorstwom ( w tym w szczególności z branży ICT) możliwości udziału w krajowych sieciach korporacyjnych zapewnienie lokalnym dostawcom Internetu bardzo szybkiego, niedrogiego łącza do sieci krajowych i Internetu - rozwój sektora ICT w Województwie Świętokrzyskim


Pobierz ppt "Cele i znaczenie projektu e-świetokrzyskie dla rozwoju ICT w Województwie Świętokrzyskim Z. Sender, A. Sztokfisz, GENEZA PROJEKTU Strategia Lizbońska –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google