Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomorski Krajobraz Rzeczny w Województwie Zachodniopomorskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomorski Krajobraz Rzeczny w Województwie Zachodniopomorskim"— Zapis prezentacji:

1 Pomorski Krajobraz Rzeczny w Województwie Zachodniopomorskim
program rozwoju transgranicznego produktu turystycznego Koncepcja opracowana przez zespół Zakładu Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Katedry Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

2 Etapy budowy koncepcji rozwoju produktu turystycznego Pomorski Krajobraz Rzeczny w Województwie Zachodniopomorskim Określenie elementów, które powinny składać się na zintegrowany produkt turystyczny Pomorski Krajobraz Rzeczny, Określenie jak zakładane dla realizacji na szlaku formy aktywności turystycznej wpisują się w ogólne trendy rozwoju turystyki, Identyfikacja zasobów województwa zachodniopomorskiego dla rozwoju produktu Pomorski Krajobraz Rzeczny, Analiza regionów konkurencyjnych, Wskazanie przebiegu trasy, połączeń ze stroną niemiecką, tras alternatywnych, punktów węzłowych, produktów dodatkowych, Szczegółowa analiza zasobów turystycznych, walorów i atrakcji turystycznych, infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, wsparcia instytucjonalnego w gminach przez które prowadzi szlak,

3 Etapy budowy koncepcji dla rozwoju produktu turystycznego Pomorski Krajobraz Rzeczny w Województwie Zachodniopomorskim Analiza SWOT dla rozwoju produktu turystycznego Pomorski Krajobraz Rzeczny Założenia budowy marki produktu Pomorski Krajobraz Rzeczny Koncepcja programu wdrożenia projektu, w tym: priorytety i programy wdrożenia produktu, konieczne inwestycje i sposoby ich finansowania, podmioty odpowiedzialne za realizację projektu, zakładane efekty wdrożenia projektu

4

5 Zintegrowany produkt turystyczny
Oferta turystyczna obszaru (produkt turystyczny) Walory turystyczne Zagospodarowanie turystyczne Usługi turystyczne Działania instytucjonalne Samorząd terytorialny Przedsiębiorcy turystyczni Organizacje turystyczne współpraca koncepcja, finansowanie, inwestowanie, zarządzanie, promocja, sprzedaż monitorowanie TURYŚCI konsumpcja

6 Nowe trendy w turystyce
Turystyka zrównoważona Zastępowanie typowego produktu turystycznego 3xS przez 3xE Polaryzacja upodobań turystów Coraz większe znaczenie technologii związanych z informatyką Stały wzrost popytu na usługi turystyczne Rozszerzanie tzw. „demokracji wypoczynkowej” Silne uzależnienie destynacji turystycznych od aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej i środowiskowej

7 Formy turystyki kwalifikowanej (aktywnej)

8 Atrakcyjność turystyczna jest rozumiana jako ogół czynników budzących zainteresowanie turystów i sprawiających, że wybierają pobyt w danym regionie. Elementem atrakcyjności turystycznej jest krajobraz rozumiany jako ogół wzajemnie powiązanych cech przyrodniczych i antropogenicznych tworzących charakterystyczny obraz powierzchni ziemi wyróżniający określony obszar. Najbardziej atrakcyjne są krajobrazy harmonijne posiadające: liczne, wyraźne i ciągłe plany zróżnicowane elementy o wysokim poziomie estetyki dobrze rozwinięty pionowo układ elementów krajobrazu wysoki poziom kontrastowości sąsiadujących składników

9 Krajobraz województwa zachodniopomorskiego w przeważającej mierze wynika z charakteru jednostek geomorfologicznych w obrębie których region jest położony: Strefa nadbrzeżna - Pobrzeża Południowobałtyckie Krajobraz mało urozmaicony, z dominacją krajobrazów nadmorskich z ujściami rzek, w tym: krajobraz wydmowy, deltowy i jeziorno-bagienny Strefa centralna i południowa – Pojezierza Bałtyckie Krajobraz młodoglacjalny przeplatany krajobrazem dolin rzecznych i obniżeń, w tym krajobraz pagórkowaty pojezierny, równiny i wzniesienia morenowe oraz dna dolin rzecznych

10

11 Regiony konkurencyjne
Położenie zachodniopomorskie wielkopolskie lubuskie pomorskie położenie powierzchnia 22896 km² 29826 km² 13989 km² 18293 km² ludność 1 694 300 3 373 500 Walory turystyczne

12 Regiony konkurencyjne
Baza noclegowa zachodniopomorskie wielkopolskie lubuskie pomorskie liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania 850 516 300 797 struktura obiektów noclegowych 350 ośrodków wczasowych 86 pozostałych obiektów niesklasyfikowanych 72 hotele 131 hoteli 100 ośrodków wczasowych 55 innych obiektów hotelowych 54 hotele 47 ośrodków wczasowych 47 innych obiektów hotelowych 248 ośrodków wczasowych 128 pozostałych obiektów niesklasyfikowanych 102 hotele miejsca noclegowe 108797 36648 19553 83943 korzystający z noclegów w tym turyści zagraniczni 424594 264982 568364 167441 286622

13 Regiony konkurencyjne Markowe produkty turystyczne
Ruch turystyczny zachodniopomorskie wielkopolskie lubuskie pomorskie liczba turystów krajowych w mln 1,7 1,1 0,3 2,2 liczba turystów zagranicznych 1,8 0,9 1 Markowe produkty turystyczne

14

15 Miejscowości węzłowe Siedziba podmiotu zarządzającego szlakiem
Wyraźne oznakowanie przebiegu szlaku Pomorski Krajobraz Rzeczny oraz miejscowości jako punktów węzłowych na szlaku Punkty informacji turystycznej dotyczącej szlaku i kwestii regionalnych Obiekty infrastruktury noclegowej i gastronomicznej pozwalające turystom na spędzenie kilku dni w interesujących ich obszarach położonych na szlaku lub wypoczynek po realizacji dłuższych odcinków rowerowych lub wodnych. Obiekty infrastruktury towarzyszącej zapewniające interesujące zagospodarowanie czasu wolnego turystów w zależności od zainteresowań Punkty naprawy/wypożyczania/sprzedaży sprzętu rowerowego i kajakowego Szerokie spektrum infrastruktury i usług paraturystycznych takich jak usługi: bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, medyczne, łatwy dostęp do Internetu, handel, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów informacyjnych na temat regionu oraz produktów regionalnych i pamiątek.

16 Analiza SWOT analizowanego obszaru w zakresie rozwoju turystyki
Analiza silnych i słabych stron Atuty Słabości korzystne położenie geograficzne województwa zachodniopomorskiego, duże zainteresowanie Niemców przyjazdami do województwa zachodniopomorskiego, wysoka jakość zasobów przyrodniczych. duża powierzchnia obszarów leśnych i wodnych, istnienie sieci szlaków (zarówno pieszych jak i wodnych), uznanie przez władze gminy jako nadrzędnej funkcji miasta funkcji turystycznej, istnieją zasoby a nie ma atrakcyjnych i konkurencyjnych produktów, niewystarczająco rozwinięta baza noclegowa w pobliżu szlaku, brak systemowego rozwiązania w zakresie wypożyczania sprzętu, np. kajaków, rowerów mała ilość touroperatorów sprzedających spakietyzowane produktu turystyki aktywnej z obszaru województwa, np. rajdy rowerowe, spływy kajakowe, oferty turystyki pieszej, słaba dostępność transportowa- szczególnie drogowa i kolejowa, słaby stan dróg, brak stałego, długoterminowego kalendarza imprez kulturalnych, turystycznych, rozrywkowych i masowych, brak uregulowanych połączeń wodnych pomiędzy zbiornikami wodnymi, przez co wiele szlaków wodnych jeśli jest nieosiągalna

17 Analiza szans i zagrożeń
Szanse Zagrożenia rosnący popyt na wypoczynek aktywny, niewykorzystany potencjał rzecznych szlaków wodnych – niewypromowane trasy kajakowe (Parsęta, Ina, Rega, inne) członkostwo w UE i pozyskanie nowych rynków zbytu , możliwość finansowania zadań w ramach środków strukturalnych, przewidywany wzrost liczby podróży w turystyce krajowej, generowanie dodatkowego ruchu turystycznego w regionie w tym turystów tranzytowych, w przypadku adaptacji zabytków na markowe obiekty infrastruktury turystycznej (w Połczynie m.in. piwnice zamku, pałacyki, młyn), tworzenie związków gminnych oraz współpraca w ramach partnerstwa publiczno prywatnego dla realizacji określonych celów. istniejąca konkurencja w Europie, postępująca degradacja środowiska, skomplikowane procedury pozyskiwania środków zewnętrznych, wrażliwość oferty rekreacyjno-kulturalnej na pogodę, moda na wypoczynek poza granicami kraju oraz w ośrodkach nadmorskich i górskich, kojarzenie Województwa Zachodniopomorskiego głównie z pasmem nadmorskim.

18 Założenia budowy marki produktu Pomorski Krajobraz Rzeczny
Zadaniem marki Pomorski Krajobraz Rzeczny jest osiągnięcie przede wszystkim celów takich jak: identyfikacja produktu „Pomorski Krajobraz Rzeczny” na rynku krajowym, jak i zagranicznym postrzeganie produktu (Pomorski Krajobraz Rzeczny) jako transgranicznego produktu polsko-niemieckiego, wyróżnienie produktu „Pomorski Krajobraz Rzeczny” na tle produktów konkurencyjnych, kreowanie pozytywnego wizerunku turystycznego województwa zachodniopomorskiego, promowanie idei turystyki aktywnej, stymulowanie popytu turystycznego, szczególnie w okresach poza głównym sezonem turystycznym (wiosna, jesień), integrowanie i aktywizowanie poszczególnych gmin, przez które przebiega szlak, mobilizowanie rozwoju lokalnych produktów turystycznych, aktywizowanie społeczno-gospodarcze gmin,

19 Założenia budowy marki produktu Pomorski Krajobraz Rzeczny
Budowa marki: Określenie grupy docelowej do której będzie adresowana marka Określenie elementów tworzących tożsamość marki, takich jak: komunikacja marketingowa Budowanie Marki Pomorski Krajobraz Rzeczny powinno opierać się o zintegrowane działania samorządów lokalnych, współpracę zarówno w zakresie działań marketingowych, jak inicjatyw w zakresie rozbudowy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i koordynacji działań w gminach polskich i niemieckich położonych przygranicznie. Zarządzanie marką należy powierzyć odpowiednio przygotowanemu do tego podmiotowi, określanemu jako tzw. Menadżer marki. Działania związane z kreowaniem marki powinny być ustalane wspólnie z partnerem niemieckim. nazwa: „Pomorski Krajobraz Rzeczny” „Pomorski Krajobraz Rzeczny-aktywny wypoczynek na wiele sposobów”. symbol: „Logo i logotyp” atmosfera na szlaku (przyjazne nastawienie mieszkańców), wydarzenia wspierające markę (np. produkty lokalne, imprezy), prezentacja: system identyfikacji wizualnej szlaku,

20 Założenia budowy marki produktu Pomorski Krajobraz Rzeczny
Podstawowe założenia marki Pomorski Krajobraz Rzeczny: opracowanie zintegrowanej, a zarazem zindywidualizowanej, zróżnicowanej oferty turystycznej przygotowanej z myślą o turyście aktywnym obejmującej obszary krajobrazu rzecznego po polskiej i niemieckiej stronie granicy, przygotowanie interesującej oferty atrakcji turystycznych występujących na trasie szlaku i niedalekiej odległości od niej w oparciu o wykorzystanie i rozwój produktów lokalnych, zapewnienie turyście kompleksowej obsługi na całej długości szlaku, dbałość o bezpieczeństwo na szlaku (np. oznakowanie trasy, przygotowanie bezpiecznych, funkcjonalnych punktów postojowych) stały monitoring szlaku, zastosowanie jednolitego systemu identyfikacji wizualnej trasy, opracowanie zintegrowanego systemu informacji turystycznej, opracowanie systemu wypożyczania sprzętu, przechowywania i przewożenia bagażu, promowanie walorów krajobrazowych i kulturowych województwa zachodniopomorskiego, stałe podnoszenie jakości świadczonych usług turystycznych, ciągły rozwój infrastruktury turystycznej wzdłuż szlaku, tworzenie atmosfery na szlaku (gościnność mieszkańców). koncentrowanie się na oczekiwaniach turystów aktywnych.

21 Projektowany docelowy wizerunek produktu „Pomorski Krajobraz Rzeczny”
Projektowany docelowy wizerunek produktu „Pomorski Krajobraz Rzeczny” określa się jako atrakcyjny szlak turystyczny, dający wiele możliwości uprawiania turystyki aktywnej, łączący wyjątkowo atrakcyjne warunki dla uprawiania turystyki rowerowej i wodnej z interesującą historią regionu oraz wypoczynkiem na obszarze bogatym w walory przyrodniczo-krajobrazowe położonym po polskiej i niemieckiej stronie granicy.

22 Priorytety i programy wdrożenia produktu
Priorytet 1 WDROŻENIE I MONITOROWANIE PRODUKTU POMORSKI KRAJOBRAZ RZECZNY – etap instytucjonalny Działanie 1.1.Uszczegółowienie projektu Działanie 1.2. Partnerstwo gminne Priorytet 2 WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE TURYSTYKI AKTYWNEJ Działanie 2.1. Prowadzenie cyklicznej, szczegółowej inwentaryzacji szlaku Działanie 2.2. Promocja i dalszy rozwój najlepiej przygotowanych szlaków wchodzących w skład produktu Pomorski Krajobraz Rzeczny Działanie 2.3. Program dostosowania rzek Priorytet 3 ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ Podniesienie jakości i rozwój infrastruktury turystycznej pod kątem potrzeb turystyki aktywnej Priorytetem jest zagospodarowanie punktów węzłowych i ich rozwój. Priorytet 4 ROZWÓJ USŁUG TURYSTYCZNYCH NA SZLAKU Działanie 4.1. Zintegrowany produkt turystyczny Działanie 4.2. Zintegrowany system wypożyczalni rowerowych i sprzętu wodnego Priorytet 5 WSPARCIE MARKETINGOWE PRODUKTU Priorytet 6 KAPITAŁ LUDZKI

23 Proponowane źródła finansowania
1. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG - Inicjatywa Wspólnotowa wspierającą współpracę przygraniczną, międzynarodową i międzyregionalną zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej; W ramach INTERREG III wydzielone zostały trzy komponenty: Komponent A – współpraca przygraniczna; Komponent B – współpraca transnarodowa; Komponent C – współpraca międzyregionalna; INTERREG III A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Województwo Zachodniopomorskie W latach 2004 – 2006 inicjatywy turystyczne finansowano przede wszystkim z priorytetu B Programu INTERREG IIIA „Poprawa infrastruktury technicznej i turystycznej”. W ramach tego priorytetu wyróżniono następujące działania: Działanie B-1: przedsięwzięcia na rzecz dalszej poprawy technicznej i bliskiej gospodarce infrastruktury celem wdrożenia potencjałów innowacyjnych regionu; Działanie B-2: przedsięwzięcia na rzecz poprawy ponadregionalnego i wewnętrznego uzbrojenia regionu pod kątem infrastruktury transportowej (drogi kołowe, kolejowe, wodne, transport lotniczy) przy szczególnym uwzględnieniu dostępności miejscowość o znaczeniu centralnym, terenów przemysłowych i atrakcji turystycznych, zwiększenia przepustowości przejść granicznych i poprawy bezpieczeństwa na obszarze granicznym; Działanie B-3: przedsięwzięcia na rzecz stworzenia uwarunkowań infrastrukturalnych dla rozwoju specyficznej oferty turystycznej, poprawa turystycznej infrastruktury drogowej (drogi do konnej jazdy, wędrówek pieszych, przejażdżek dorożką, wędrówek wodnych i rowerowych)

24 Proponowane źródła finansowania
2. Środki finansowe budżetu państwa Priorytetowymi inicjatywami turystycznymi, współfinansowanymi (bądź finansowanymi) ze środków budżetowych, są zadania o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub regionalnym, dotyczące między innymi wytyczanie i znakowanie na terenie Polski szlaków turystycznych, kulturowych, tematycznych

25 Proponowane źródła finansowania
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 Do inicjatyw turystycznych odnosi się bezpośrednio oś priorytetowa 5 „Turystyka”. Głównym celem jest rozwój turystyki prowadzący do zwiększenia jej udziału we wzroście gospodarczym regionu. Cele szczegółowe to tworzenie oraz rozwój regionalnych i ponadregionalnych produktów turystycznych, rozbudowa infrastruktury turystycznej oraz wydłużenie sezonu turystycznego. Z regionalnego programu operacyjnego w zakresie turystyki będą realizowane w głównej mierze: projekty związane z budową oraz rozbudową infrastruktury turystycznej, między innymi w zakresie turystyki wodnej, golfowej, biznesowej oraz infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, bazy uzupełniającej oraz bazy noclegowej, projekty związane ze wsparciem inwestycji mających na celu wydłużenie sezonu turystycznego oraz stworzenia całorocznej oferty wypoczynku w regionie, projekty związane z tworzeniem programów budowy markowych produktów turystycznych regionu, z uwzględnieniem produktów już istniejących, jak również sieci sprzedaży takich produktów, badania marketingowe rynku usług i produktów turystycznych, rozwój sieci punktów informacji turystycznej, funkcjonujących w zintegrowanym dla całego województwa systemie regionalnej informacji turystycznej, jak również tworzenie i rozwój spójnego systemu promocji turystycznej regionu w kraju i za granicą.

26 Proponowane źródła finansowania
4. Środki własne gmin 5. Środki finansowe przedsiębiorców działających głównie w punktach węzłowych szlaku

27 Zakładane efekty zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wykreowanie wizerunku województwa zachodniopomorskiego jako atrakcyjnego miejsca dla uprawiania turystyki aktywnej, zwiększenie ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim, popularyzacja turystyki aktywnej, wzrost atrakcyjności turystycznej gmin przez które biegnie szlak, a w konsekwencji wzrost atrakcyjności turystycznej województwa, aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin rozwój infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, wykreowanie alternatywy dla turystyki wypoczynkowej i zdrowotnej w regionie nadmorskim województwa, pobudzenie aktywności kreowania nowych pomysłów przyciągających turystów, wzrost zainteresowania innymi formami turystyki możliwymi do uprawiania w regionie (np. rozwój agroturystyki, turystyki uzdrowiskowej), zwiększenie aktywności rekreacyjnej (w tym turystycznej) mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, rozwój współpracy międzygminnej i międzynarodowej, wzbogacanie oferty turystycznej województwa i podniesienie poziomu jakości świadczonych usług, rozwój współpracy publiczno-prywatnej, zwiększenie świadomości turystycznej mieszkańców, zmniejszenie sezonowości.

28 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Pomorski Krajobraz Rzeczny w Województwie Zachodniopomorskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google