Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt zmian w Ustawie Karta Nauczyciela (Przygotowany przez Rząd i jednostki samorządu terytorialnego – przesłany 19 września br. do zaopiniowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt zmian w Ustawie Karta Nauczyciela (Przygotowany przez Rząd i jednostki samorządu terytorialnego – przesłany 19 września br. do zaopiniowania."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt zmian w Ustawie Karta Nauczyciela (Przygotowany przez Rząd i jednostki samorządu terytorialnego – przesłany 19 września br. do zaopiniowania przez związki zawodowe) Prezentacja do przedstawiania podczas rad pedagogicznych, zebrań zespołów nauczycieli – opracowany w Sekcji Gdańskiej z wykorzystaniem materiałów z Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność październik 2013 r

2 O Ustawie Karta Nauczyciela Ustawa KARTA NAUCZYCIELA (chociaż uchwalona w 1982 r.) powstała jako rezultat strajku nauczycieli jesienią 1980 roku oraz wielomiesięcznych negocjacji z resortem edukacji. KARTA NAUCZYCIELA jest Ustawą regulującą prawa i obowiązki nauczycieli, które są konsekwencją szczególnego charakteru pracy nauczyciela i funkcjonowania systemu oświaty w Polsce, co zostało podkreślone w preambule Ustawy: Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami….

3 Urlop dla poratowania zdrowia Będzie on udzielany w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej, spowodowanej działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Urlop ten będzie mógł być udzielany wyłącznie przez lekarza medycyny pracy. O urlop dla poratowania zdrowia nauczyciele będą mogli występować po 20 latach pracy, a nie po 7 jak obecnie. Łączny czas urlopu będzie mógł wynieść 1 rok (dotychczas 3 lata). Jeżeli ktoś już wykorzystał 1, 2 lub 3 lata urlopu nie będzie mógł więcej z takiego urlopu skorzystać.

4 Urlopy dla poratowania zdrowia (art. 73 KN) Trudno zgodzić się: - z tym, że po 20 latach, - tylko jeden rok, - i tylko w przypadkach, które mogą prowadzić do choroby zawodowej, - a także na przeniesienie orzekania o potrzebie urlopu zdrowotnego z lekarza pierwszego kontaktu na lekarza medycyny pracy (często związanego umową z pracodawcą.)

5 Urlopy dla poratowania zdrowia (art. 73 KN) Zwracamy uwagę, że problem ten niepomiernie wzrasta w czasie, gdy zwiększono czas pracy nauczycieli (od 2008 roku w oświacie – średnio o 12 lat). Będzie to wymagało większej regeneracji zdrowia przez pracujących do 67 roku życia nauczycieli.

6 Urlop wypoczynkowy Uelastycznienie możliwości korzystania z niego. Precyzyjne zasady określania terminu urlopu pozwolą nauczycielom korzystać z urlopu w dogodniejszym dla nich okresie, który nie zaburzy pracy szkoły; w wymiarze rocznym 47 dni. Obecnie nauczyciele mają prawo do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, a dyrektor szkoły ma prawo zobowiązać nauczyciela do wykonywania czynności na rzecz szkoły przez 7 dni tego okresu. W roku 2012 liczba dni wakacji letnich i ferii zimowych wyniosła 54 dni, tym samym urlop wypoczynkowy nauczycieli w 2012 roku wyniósł 47 dni.

7 Urlopy – 47 dni roboczych (art. 64 KN) Uważamy, że należy zwracać uwagę na zadania, nie tworzyć fikcji w szkołach, aby nauczyciel nie musiał być w szkole, gdy np. uczniowie mają wakacje lub przerwy świąteczne. Należy uwzględnić wyniki badań dotyczące czasu pracy nauczycieli wykonane przez Instytut Badań Edukacyjnych (średnio 46 godz. 40 min), co powinno mieć wpływ także na wymiar urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu wypoczynkowego, funduszu zdrowotnego, itd..

8 Ewidencjonowanie czasu pracy nauczycieli Nauczyciele będą mieli obowiązek rejestrowania najważniejszych dodatkowych zadań realizowanych w ramach swoich obowiązków takich jak: spotkania z rodzicami, doskonalenie zawodowe zdefiniowane w ustawie KN oraz spotkania rad pedagogicznych, zespołów powoływanych przez dyrektorów i to w okresie miesięcznym. Sposób rejestrowania ma określić dyrektor szkoły.

9 Ewidencjonowanie czasu pracy – rejestracja innych czynności Szereg kontrowersji budzi obowiązek rejestrowania czynności wykonywanych przez nauczyciela poza pensum i to według wzorów opracowanych przez poszczególnych dyrektorów. Widzimy w tym zagrożenie m. in. dodatkową BIUROKRACJĄ.

10 Awans zawodowy nauczycieli Planowana jest m. in. zmiana w procedurach awansu zawodowego: a. Zmiana organu właściwego do nadania stopnia awansu z organu nadzoru na organ prowadzący, b. Zmniejszenie liczby ekspertów w komisjach awansowych ( tylko 1 w komisji na nauczyciela mianowanego, 2 na dyplomowanego) c. Włączenie przedstawicieli rodziców uczniów jako obserwatorów w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

11 Awans zawodowy nauczycieli Powód zmiany organu przeprowadzającego postępowanie na nauczyciela dyplomowanego jest nieprzekonujący. Czyżby chodziło o zmniejszenie liczby nauczycieli dyplomowanych? Jeden ekspert w komisji egzaminacyjnej, to stanowczo za mało. Jest możliwość wyrażenia opinii przez radę rodziców przy ocenie dorobku zawodowego nauczyciela, z której rzadko się korzysta.

12 Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli Uregulowanie w ustawie spraw dotyczących postępowania dyscyplinarnego nie budzi sprzeciwu. Natomiast umiejscowienie komisji I instancji przy organie prowadzącym budzi poważne wątpliwości. Chodzi przede wszystkim o niezależność osób pracujących w komisji dyscyplinarnej oraz uwarunkowania lokalne. Wynagrodzenie dla członków komisji dyscyplinarnych, rzeczników i ich zastępców jest dobrą inicjatywą (kolejne zadanie finansowe dla JST). 12

13 Dodatki socjalne Ustalenie stałej wysokości dodatku wiejskiego na poziomie 10% kwoty bazowej z roku 2013, z jednoczesnym włączeniem go do średnich wynagrodzeń nauczycieli. Odejście od przyznawania dodatków socjalnych takich jak: dodatek mieszkaniowy, prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowania działki gruntu szkolnego czy zasiłek na zagospodarowanie (z poszanowaniem praw nabytych).

14 Dodatki socjalne Zadziwia kwotowe zapisanie wysokości dodatku wiejskiego w ustawie. Dodatek nie powinien być zaliczany do średniej wynagrodzeń.

15 Inne propozycje zmian Przy ocenie pracy nauczyciela będzie wymagana opinia rady rodziców. Doprecyzowanie zasad wykorzystania środków na doskonalenie nauczycieli w ramach 1 % odpisu określonego w Karcie Nauczyciela. Zmiana zasad naliczania dodatku uzupełniającego. Zmiana finansowania zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach programów finansowanych ze środków unijnych.

16 16 Potrzeby nauczycieli, to między innymi: 1. Zapewnienie środków finansowych na oświatę adekwatnych do zadań (w tym na podwyżki płac nauczycieli), 2. Wykreślenie tzw. godzin karcianych, 3. Określenie w Karcie Nauczyciela pensum dla tzw. nauczycieli nietablicowych (pedagogów, psychologów, logopedów…),

17 Potrzeby nauczycieli, to między innymi: 4. Ustalenie standardów - między innymi maksymalnej liczby uczniów w klasie, 5. Doprecyzowanie zapisu art. 72 KN określającego minimum środków przekazywanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (tym bardziej w obliczu przesunięcia wieku emerytalnego), 6. Ograniczanie biurokracji szkolnej.

18 Prezentację przygotowała Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Regionu Gdańskiego – 8.10.2013 – Więcej na: www.solidarnosc.org.pl/oswiata

19 Co możemy zrobić? dopisek Sekcji w Poznaniu (przewod. I. Lorenz) -Wyrazić swoją opinię w formie stanowiska Rady Pedagogicznej i przesłać ją do posłów ze swojego okręgu wyborczego. -Spotkać się z posłami i przedstawić uwagi do propozycji zmian, podjąć dyskusję i zapytać jak będą głosowali w tej konkretnej sytuacji. -……………………………. -Powodzenia


Pobierz ppt "1 Projekt zmian w Ustawie Karta Nauczyciela (Przygotowany przez Rząd i jednostki samorządu terytorialnego – przesłany 19 września br. do zaopiniowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google