Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa Karta Nauczyciela

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa Karta Nauczyciela"— Zapis prezentacji:

1 Ustawa Karta Nauczyciela
Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania Ustawa Karta Nauczyciela Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

2 Wynagrodzenie Zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wskaźnikami kalkulacyjnymi środków ogółem przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli oraz zmiana sposobu rozliczania środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

3 Wynagrodzenie Celem zmian w zakresie wynagradzania nauczycieli jest wzmocnienie ich motywacyjnego charakteru. Rozliczanie środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli będzie jednakże dokonywane łącznie na wszystkich stopniach awansu zawodowego, a nie jak dotychczas oddzielnie na poszczególnych poziomach awansu zawodowego. Jednostki samorządu terytorialnego będą kształtować wynagrodzenia w taki sposób, aby łączna wysokość środków wydatkowanych w danym roku budżetowym na wynagrodzenia nauczycieli odpowiadała co najmniej wysokości środków ustalonej w ustawie – Karta Nauczyciela Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

4 Opinia Sekcji Negatywnie oceniamy propozycje zmiany sposobu rozliczania środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli. Naszym zdaniem spowoduje to dalsze spłaszczenie poziomu wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i jeszcze bardziej pogłębi dysproporcje minimalnego wynagrodzenia zasadniczego do ogólnej struktury wynagrodzeń, szczególnie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Proponowana zmiana nie ma charakteru motywacyjnego! Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

5 Dodatek wiejski Ujednolicenie wysokości tzw. dodatku wiejskiego i uwzględnienie go w rozliczaniu środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli Ze względu na to, że tzw. dodatek wiejski stanowi w praktyce część wynagrodzenia nauczycieli, proponuje się również, aby środki na dodatek wiejski były wliczane do wysokości środków na wynagrodzenia nauczycieli, które jednostka samorządu terytorialnego będzie obowiązana wydatkować w roku budżetowym. Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

6 Opinia Sekcji W kwestii ujednolicenia dodatku wiejskiego i uwzględnieniu go w rozliczaniu środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli, jednoznacznie opowiadamy się za zachowaniem zasady praw nabytych. Dziś powstaje inne uzasadnienie do zachowania tego elementu. Nie należy, naszym zdaniem, odbierać dodatku wiejskiego i włączać go do systemu płacowego bez wcześniejszego jego „wykupienia”. Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

7 Prawo do urlopów - art Określenie wymiaru i terminu udzielenia nauczycielom urlopu wypoczynkowego w sposób umożliwiający lepszą organizację pracy szkoły i wykonywanie jej zadań statutowych Nowelizacja przepisów dotyczy zmiany sposobu określenia wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli szkół feryjnych i zasad jego udzielania. Urlop wypoczynkowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, będzie określony w wymiarze 47 dni roboczych w roku. W ramach ustalonego wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciel będzie miał prawo do nieprzerwanego wypoczynku w wymiarze co najmniej 28 dni kalendarzowych, a w przypadku dyrektora szkoły 14 dni kalendarzowych. Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

8 Prawo do urlopów - art W rezultacie wprowadzonego rozwiązania nauczyciele będą mogli korzystać z urlopu wypoczynkowego nie tylko w okresie ferii zimowych i letnich, lecz we wszystkie dni, w które nie odbywają się w szkole zajęcia lekcyjne, a więc także w czasie dni roboczych w okresie przerw świątecznych oraz dni roboczych, które dyrektor szkoły ustali jako dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W dni wolne od zajęć lekcyjnych, w które nauczyciel nie będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego, będzie on wykonywał czynności określone w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zgodnie z poleceniem dyrektora szkoły. Natomiast dyrektor szkoły będzie mógł wykorzystać urlop wypoczynkowy w ciągu całego roku, a nie tylko w dni wolne od zajęć lekcyjnych. Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

9 Opinia Sekcji Krytycznie odnosimy się do propozycji MEN odnoszącej się do urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których organizacja pracy przewiduje ferie letnie i zimowe. Zwracamy uwagę, że zadania, które nauczyciele mają obowiązek realizować w dni wolne od zajęć dydaktycznych, są wyraźnie określone w art. 64 ust.2 KN. Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli jest ograniczony specyfiką wykonywania zawodu i organizacją pracy szkoły. Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

10 Doprecyzowanie celu przeznaczenia urlopu dla poratowania zdrowia, zmiana kryteriów jego przyznawania, wymiaru oraz zmiany w zakresie orzekania Wydłużeniu ulegnie okres pracy w szkole, po którym będzie można skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, z 7 do 20 lat. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia zostanie skrócony z 3 lat do roku. W związku z zaproponowanym doprecyzowaniem zasadne jest, aby o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia orzekał lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

11 Opinia Sekcji Propozycje MEN dotyczące urlopu dla podratowania zdrowia są absolutnie nie do zaakceptowania. Nie mają one bowiem żadnego uzasadnienia w aktualnych badaniach kondycji zdrowotnej polskich nauczycieli. Urlop dla podratowania zdrowia jest jedyną formą profilaktyki zdrowotnej w zawodzie nauczyciela, W kontekście wydłużonego wieku emerytalnego oraz pozbawienia prawa do wcześniejszej emerytury i narastających czynników stresogennych urlop dla podratowania zdrowia powinien mieć charakter obligatoryjny dla dobra uczniów i nauczyciela. Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

12 Rozszerzenie zakresu rejestrowania zajęć i czynności realizowanych przez nauczycieli
Dlatego też zakłada się, że będą rejestrowane następujące zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela: 1) dostępność nauczyciela w szkole dla rodziców uczniów; 2) udział w posiedzeniach rad pedagogicznych oraz zespołach realizujących zadania na rzecz dziecka i ucznia tworzonych przez dyrektora szkoły, o ile nauczyciel jest zobowiązany do realizacji tych zajęć i czynności; 3) doskonalenie zawodowe uzgodnione z dyrektorem szkoły realizowane zgodnie z zakresami doskonalenia określonymi w ustawie. Zajęcia i czynności będą rejestrowane w formie określonej przez organ prowadzący szkołę. Obowiązek rejestrowania ww. zajęć i czynności nie będzie obejmował dyrektora szkoły. Czynności te będą rejestrowane w miarę ich realizacji w okresach miesięcznych. Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

13 Opinia Sekcji Wobec braku wyników badań rzeczywistego czasu pracy i warunków pracy nauczycieli prowadzonych przez IBE, rejestrowanie zajęć i niektórych czynności uważamy za bezzasadne. Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

14 Zwiększenie roli rodziców uczniów poprzez włączenie przedstawicieli rodziców do procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz zwiększenie ich udziału w postępowaniu o nadanie nauczycielowi stopnia awansu zawodowego Zakłada się, że przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły będzie zobowiązany zasięgnąć opinii rady rodziców. W przypadku dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły, opinii rady rodziców zasięga organ prowadzący szkołę. Udział rodziców zostanie również zwiększony w procedurze nadawania stopni awansu zawodowego nauczycielom. Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

15 Opinia Sekcji Dotychczasowe rozwiązania uwzględniają rolę rodziców w procedurze awansu zawodowego (art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2). Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

16 Organ właściwy do nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego i zmiany w procedurze awansu zawodowego
Proponuje się zmianę właściwości tego organu na organ usytuowany bliżej szkoły i za nią odpowiedzialny – tj. na organ prowadzący szkołę. Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nie mieści się bowiem w ramach stricte nadzoru pedagogicznego. Z powyższych względów zakłada się również zmiany w składach komisji awansowych. Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego nie będzie powoływany w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, lecz będzie mógł uczestniczyć w pracach tych komisji w charakterze obserwatora. Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

17 Opinia Sekcji Uważamy, że awans zawodowy powinien być niezależny od organów prowadzących szkoły. Niezrozumiałe jest marginalizowanie roli ekspertów i organów nadzoru pedagogicznego, którego zadaniem jest czuwaniem nad jakością kształcenia. Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

18 Uregulowanie na poziomie ustawy zasadniczych kwestii dotyczących postępowania dyscyplinarnego nauczycieli oraz zmiany zmierzające do usprawnienia tego postępowania Proponuje się zmianę organów właściwych do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego na usytuowane bliżej szkoły – komisje dyscyplinarne I instancji działające przy organie prowadzącym szkołę, w skład których będą wchodzić nauczyciele szkół prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego oraz komisje dyscyplinarne II instancji działające przy wojewodach, a w przypadku organów prowadzących będących ministrami komisje odwoławcze I i II instancji przy właściwych ministrach; Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

19 Opinia Sekcji Zdecydowany sprzeciw budzi projekt umiejscowienia komisji dyscyplinarnych I instancji przy organach prowadzących. Wynika to z zasady bezstronności i obiektywizmu osób pracujących w komisjach dyscyplinarnych. Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

20 Podsumowanie Ustawa KARTA NAUCZYCIELA powstała jako rezultat strajku nauczycieli z jesieni 1980 roku oraz wielomiesięcznych negocjacji z resortem edukacji. KARTA NAUCZYCIELA jest ustawą regulującą prawa i obowiązki nauczycieli, które są konsekwencją szczególnego charakteru pracy nauczyciela i funkcjonowania systemu oświaty w Polsce, co zostało podkreślone w preambule ustawy: „Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami” Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

21 Propozycje Sekcji - Wykreślenie godzin karcianych( art. 42, ust.2 pkt2), -Określenie w KN pensum dla nauczycieli specjalistów – pedagogów, psychologów, logopedów, - Doprecyzowanie zapisu art. 72 KN określającego min. środków przekazywanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli , w obliczu przesunięcia wieku emerytalnego, - Określenie standardów – max. liczby uczniów w klasach, - Objecie KN wszystkich nauczycieli niezależnie od organu prowadzącego, Wzmocnienie roli nadzoru państwowego nad oświatą ( roli kuratorów oświaty), Przeliczania godzin ponadwymiarowych na pełne etaty, Przekazywania JTS odpowiednich do zadań środków finansowych. Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

22 Zapraszamy na stronę Sekcji Krajowej
Słowo końcowe Prezentacja odnosi się do zasadniczych kierunków zmian w KN, proponowanych przez MEN. Pogarszanie warunków pracy nauczycieli na pewno nie podniesie jakości kształcenia. Jesteśmy liczną grupą zawodową i nie możemy być bierni wobec działań godzących w godność nauczyciela. Zapraszamy na stronę Sekcji Krajowej Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania


Pobierz ppt "Ustawa Karta Nauczyciela"

Podobne prezentacje


Reklamy Google