Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa Karta Nauczyciela Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa Karta Nauczyciela Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty."— Zapis prezentacji:

1 Ustawa Karta Nauczyciela Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

2 Wynagrodzenie Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania Zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wskaźnikami kalkulacyjnymi środków ogółem przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli oraz zmiana sposobu rozliczania środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli

3 Wynagrodzenie Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania Celem zmian w zakresie wynagradzania nauczycieli jest wzmocnienie ich motywacyjnego charakteru. Rozliczanie środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli będzie jednakże dokonywane łącznie na wszystkich stopniach awansu zawodowego, a nie jak dotychczas oddzielnie na poszczególnych poziomach awansu zawodowego. Jednostki samorządu terytorialnego będą kształtować wynagrodzenia w taki sposób, aby łączna wysokość środków wydatkowanych w danym roku budżetowym na wynagrodzenia nauczycieli odpowiadała co najmniej wysokości środków ustalonej w ustawie – Karta Nauczyciela

4 Opinia Sekcji Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania Negatywnie oceniamy propozycje zmiany sposobu rozliczania środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli. Naszym zdaniem spowoduje to dalsze spłaszczenie poziomu wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i jeszcze bardziej pogłębi dysproporcje minimalnego wynagrodzenia zasadniczego do ogólnej struktury wynagrodzeń, szczególnie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Proponowana zmiana nie ma charakteru motywacyjnego!

5 Dodatek wiejski Ujednolicenie wysokości tzw. dodatku wiejskiego i uwzględnienie go w rozliczaniu środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli Ze względu na to, że tzw. dodatek wiejski stanowi w praktyce część wynagrodzenia nauczycieli, proponuje się również, aby środki na dodatek wiejski były wliczane do wysokości środków na wynagrodzenia nauczycieli, które jednostka samorządu terytorialnego będzie obowiązana wydatkować w roku budżetowym. Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

6 Opinia Sekcji Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania W kwestii ujednolicenia dodatku wiejskiego i uwzględnieniu go w rozliczaniu środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli, jednoznacznie opowiadamy się za zachowaniem zasady praw nabytych. Dziś powstaje inne uzasadnienie do zachowania tego elementu. Nie należy, naszym zdaniem, odbierać dodatku wiejskiego i włączać go do systemu płacowego bez wcześniejszego jego wykupienia.

7 Prawo do urlopów - art. 64.1.-3. Określenie wymiaru i terminu udzielenia nauczycielom urlopu wypoczynkowego w sposób umożliwiający lepszą organizację pracy szkoły i wykonywanie jej zadań statutowych Nowelizacja przepisów dotyczy zmiany sposobu określenia wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli szkół feryjnych i zasad jego udzielania. Urlop wypoczynkowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, będzie określony w wymiarze 47 dni roboczych w roku. W ramach ustalonego wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciel będzie miał prawo do nieprzerwanego wypoczynku w wymiarze co najmniej 28 dni kalendarzowych, a w przypadku dyrektora szkoły 14 dni kalendarzowych. Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

8 Prawo do urlopów - art. 64.1.-3. W rezultacie wprowadzonego rozwiązania nauczyciele będą mogli korzystać z urlopu wypoczynkowego nie tylko w okresie ferii zimowych i letnich, lecz we wszystkie dni, w które nie odbywają się w szkole zajęcia lekcyjne, a więc także w czasie 7 - 9 dni roboczych w okresie przerw świątecznych oraz 6 - 10 dni roboczych, które dyrektor szkoły ustali jako dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W dni wolne od zajęć lekcyjnych, w które nauczyciel nie będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego, będzie on wykonywał czynności określone w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zgodnie z poleceniem dyrektora szkoły. Natomiast dyrektor szkoły będzie mógł wykorzystać urlop wypoczynkowy w ciągu całego roku, a nie tylko w dni wolne od zajęć lekcyjnych. Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

9 Opinia Sekcji Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania Krytycznie odnosimy się do propozycji MEN odnoszącej się do urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których organizacja pracy przewiduje ferie letnie i zimowe. Zwracamy uwagę, że zadania, które nauczyciele mają obowiązek realizować w dni wolne od zajęć dydaktycznych, są wyraźnie określone w art. 64 ust.2 KN. Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli jest ograniczony specyfiką wykonywania zawodu i organizacją pracy szkoły.

10 Doprecyzowanie celu przeznaczenia urlopu dla poratowania zdrowia, zmiana kryteriów jego przyznawania, wymiaru oraz zmiany w zakresie orzekania Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania Wydłużeniu ulegnie okres pracy w szkole, po którym będzie można skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, z 7 do 20 lat. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia zostanie skrócony z 3 lat do roku. W związku z zaproponowanym doprecyzowaniem zasadne jest, aby o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia orzekał lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela.

11 Opinia Sekcji Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania Propozycje MEN dotyczące urlopu dla podratowania zdrowia są absolutnie nie do zaakceptowania. Nie mają one bowiem żadnego uzasadnienia w aktualnych badaniach kondycji zdrowotnej polskich nauczycieli. Urlop dla podratowania zdrowia jest jedyną formą profilaktyki zdrowotnej w zawodzie nauczyciela, W kontekście wydłużonego wieku emerytalnego oraz pozbawienia prawa do wcześniejszej emerytury i narastających czynników stresogennych urlop dla podratowania zdrowia powinien mieć charakter obligatoryjny dla dobra uczniów i nauczyciela.

12 Rozszerzenie zakresu rejestrowania zajęć i czynności realizowanych przez nauczycieli Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania Dlatego też zakłada się, że będą rejestrowane następujące zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela: 1) dostępność nauczyciela w szkole dla rodziców uczniów; 2) udział w posiedzeniach rad pedagogicznych oraz zespołach realizujących zadania na rzecz dziecka i ucznia tworzonych przez dyrektora szkoły, o ile nauczyciel jest zobowiązany do realizacji tych zajęć i czynności; 3) doskonalenie zawodowe uzgodnione z dyrektorem szkoły realizowane zgodnie z zakresami doskonalenia określonymi w ustawie. Zajęcia i czynności będą rejestrowane w formie określonej przez organ prowadzący szkołę. Obowiązek rejestrowania ww. zajęć i czynności nie będzie obejmował dyrektora szkoły. Czynności te będą rejestrowane w miarę ich realizacji w okresach miesięcznych.

13 Opinia Sekcji Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania Wobec braku wyników badań rzeczywistego czasu pracy i warunków pracy nauczycieli prowadzonych przez IBE, rejestrowanie zajęć i niektórych czynności uważamy za bezzasadne.

14 Zwiększenie roli rodziców uczniów poprzez włączenie przedstawicieli rodziców do procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz zwiększenie ich udziału w postępowaniu o nadanie nauczycielowi stopnia awansu zawodowego Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania Zakłada się, że przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły będzie zobowiązany zasięgnąć opinii rady rodziców. W przypadku dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły, opinii rady rodziców zasięga organ prowadzący szkołę. Udział rodziców zostanie również zwiększony w procedurze nadawania stopni awansu zawodowego nauczycielom.

15 Opinia Sekcji Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania Dotychczasowe rozwiązania uwzględniają rolę rodziców w procedurze awansu zawodowego (art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2).

16 Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania Proponuje się zmianę właściwości tego organu na organ usytuowany bliżej szkoły i za nią odpowiedzialny – tj. na organ prowadzący szkołę. Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nie mieści się bowiem w ramach stricte nadzoru pedagogicznego. Z powyższych względów zakłada się również zmiany w składach komisji awansowych. Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego nie będzie powoływany w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, lecz będzie mógł uczestniczyć w pracach tych komisji w charakterze obserwatora. Organ właściwy do nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego i zmiany w procedurze awansu zawodowego

17 Opinia Sekcji Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania Uważamy, że awans zawodowy powinien być niezależny od organów prowadzących szkoły. Niezrozumiałe jest marginalizowanie roli ekspertów i organów nadzoru pedagogicznego, którego zadaniem jest czuwaniem nad jakością kształcenia.

18 Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania Proponuje się zmianę organów właściwych do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego na usytuowane bliżej szkoły – komisje dyscyplinarne I instancji działające przy organie prowadzącym szkołę, w skład których będą wchodzić nauczyciele szkół prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego oraz komisje dyscyplinarne II instancji działające przy wojewodach, a w przypadku organów prowadzących będących ministrami komisje odwoławcze I i II instancji przy właściwych ministrach; Uregulowanie na poziomie ustawy zasadniczych kwestii dotyczących postępowania dyscyplinarnego nauczycieli oraz zmiany zmierzające do usprawnienia tego postępowania

19 Opinia Sekcji Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania Zdecydowany sprzeciw budzi projekt umiejscowienia komisji dyscyplinarnych I instancji przy organach prowadzących. Wynika to z zasady bezstronności i obiektywizmu osób pracujących w komisjach dyscyplinarnych.

20 Podsumowanie Ustawa KARTA NAUCZYCIELA powstała jako rezultat strajku nauczycieli z jesieni 1980 roku oraz wielomiesięcznych negocjacji z resortem edukacji. KARTA NAUCZYCIELA jest ustawą regulującą prawa i obowiązki nauczycieli, które są konsekwencją szczególnego charakteru pracy nauczyciela i funkcjonowania systemu oświaty w Polsce, co zostało podkreślone w preambule ustawy: Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

21 Propozycje Sekcji - Wykreślenie godzin karcianych( art. 42, ust.2 pkt2), -Określenie w KN pensum dla nauczycieli specjalistów – pedagogów, psychologów, logopedów, - Doprecyzowanie zapisu art. 72 KN określającego min. środków przekazywanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w obliczu przesunięcia wieku emerytalnego, - Określenie standardów – max. liczby uczniów w klasach, - Objecie KN wszystkich nauczycieli niezależnie od organu prowadzącego, -Wzmocnienie roli nadzoru państwowego nad oświatą ( roli kuratorów oświaty), -Przeliczania godzin ponadwymiarowych na pełne etaty, -Przekazywania JTS odpowiednich do zadań środków finansowych. Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania

22 Słowo końcowe Prezentacja odnosi się do zasadniczych kierunków zmian w KN, proponowanych przez MEN. Pogarszanie warunków pracy nauczycieli na pewno nie podniesie jakości kształcenia. Jesteśmy liczną grupą zawodową i nie możemy być bierni wobec działań godzących w godność nauczyciela. Zapraszamy na stronę Sekcji Krajowej http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/ Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty i Wychowania


Pobierz ppt "Ustawa Karta Nauczyciela Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw Sekcja Krajowa NSZZ Oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google