Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie projektu pt. „Poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców przygranicznych gmin Dołhobyczów i Chorobrów poprzez usprawnienie systemów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie projektu pt. „Poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców przygranicznych gmin Dołhobyczów i Chorobrów poprzez usprawnienie systemów."— Zapis prezentacji:

1

2 Podsumowanie projektu pt. „Poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców przygranicznych gmin Dołhobyczów i Chorobrów poprzez usprawnienie systemów zbiórki, składowania i segregacji odpadów” Dołhobyczów, 30 kwietnia 2015r.

3 Realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina, Priorytet 2. Poprawa jakości życia, Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym.

4 W celu wspólnej realizacji projektu Gmina Dołhobyczów podpisała 14.09.2012r. Umowę partnerską z Gminą Chorobrów Ramy czasowe: 02.01.2013 – 01.05.2015 Wartość całkowita: 377.487,51 euro Poziom dofinansowania: 90%

5 Położenie Gminy Dołhobyczów i Gminy Chorobrów

6 Graniczące ze sobą gminy Dołhobyczów i Chorobrów nawiązały współpracę na szczeblu lokalnym, aby przeciwdziałać degradacji środowiska naturalnego na ich terytorium, powodowanej przez niewłaściwa zbiórkę i składowanie odpadów. Ważnym długofalowym efektem wdrożenia wspólnego projektu jest Transgraniczny Program Ochrony Środowiska, który wyznacza priorytety i zadania dla każdej ze stron w tej dziedzinie do 2020 roku.

7 Program zawiera charakterystykę poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego oraz analizę ich stanu. Do głównych zagrożeń środowiska, zdiagnozowanych na terenie gmin Chorobrów i Dołhobyczów zaliczono niewłaściwie prowadzoną gospodarkę rolną i wodno-ściekową, gospodarkę odpadami oraz ruch komunikacyjny. To ostatnie z wymienionych zagrożeń znacznie wzrosło po otwarciu w 2014 roku przejścia granicznego Dołhobyczów-Uhrynów.

8 W Programie sformułowano, cele długoterminowe i krótkoterminowe, a także zadania w zakresie ochrony środowiska. Określono również harmonogram, zgodnie z którym cele długoterminowe obejmują lata 2013–2020 a cele krótkoterminowe lata 2013–2016. Program został opublikowany na portalach internetowych obu gmin w językach polskimi ukraińskim.

9 Opracowania oraz wykonania „Transgranicznego Programu Ochrony Środowiska na lata 2013- 2017” zlecono po uprzednim rozeznaniu cenowym, z terminem wykonania do 30.11.2013r.

10

11 Realizację Programu rozpoczęto od wyposażenia gmin w odpowiedni sprzęt, umożliwiający bezpieczne składowanie odpadów oraz zmniejszenie liczby dzikich wysypisk. W ramach tego działania Dołhobyczów zakupił samochód- śmieciarkę, koparko–ładowarkę, ciężarówkę samowyładowawczą, a także pojemniki na śmieci na kółkach i dzwony do segregacji odpadów. Partner ukraiński natomiast wyposaży swoje służby komunalne w nowy samochód- śmieciarkę i śmietniki na kółkach.

12 „Zakup i dostawa nowej ciężarówki samowyładowczej z HDS” W wyniku ogłoszonego w dniu 04.09.2013r. zamówienia na dostawę, zgłosiło się trzech oferentów. Z najtańszym oferentem 01.10.2013r. została podpisana umowa. Dostawa nastąpiła w dniu 15.11.2013r.

13

14

15 W wyniku ogłoszonego dniu 03.09.2013r. zamówienia na dostawę, zgłosiło się trzech oferentów. Z firmą, która zaproponowała najkorzystniejszą cenę 01.10.2013r. została podpisana umowa. Dostawa nastąpiła w dniu 07.11.2013r. „Zakup i dostawa nowej koparko - ładowarki z osprzętem”

16

17

18

19 W wyniku ogłoszonego w dniu 05.09.2013r. zamówienia na dostawę, zgłosiło się trzech oferentów. Z najtańszym 01.10.2013r. została podpisana umowa. Dostawa nastąpiła w dniu 16.12.2013r. „Zakup i dostawa nowej śmieciarki”

20

21

22 „Zakup i dostawa pojemników na śmieci i dzwonów do segregacji odpadów” Ze względu na brak odezwy na ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.09.2013r. przeprowadzono zapytanie ofertowe w wyniku, którego wyłoniono dostawcę. Umowa został podpisana w dniu 05.11.2013r. Dostawa nastąpiła 30.11.2013r.

23 Pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego – 25 szt. pojemność 120 litrów, wyposażone w kółka, odporne na uderzenia mechaniczne, wykonane z tworzywa sztucznego, przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarkę, kolor czarny

24 Dzwony do segregacji odpadów – 4szt. pojemność min. 2m 3, wykonane z polietylenu, przystosowane do opróżniania przez HDS, odporne na uderzenia mechaniczne, opisane: „METAL”, „SZKŁO”, „PAPIER”, „PLASTIK” – w kolorach odpowiadających przeznaczeniu, atestowane przez PZH

25 Śmieciarka zamówiona przez Gminę Chorobrów Partner ukraiński oczekuje na dostawę samochodu do wywozu odpadów, która planowana była na dzień 23 kwietnia 2015r. Obecnie samochód utkną na rosyjsko – ukraińskim przejściu granicznym.

26 Prowadzenie kampanii ekologicznej z jednoczesną promocją projektu Opracowanie oraz wykonanie 2 sztuk tablic informacyjno-promocyjnych, 400 sztuk folderów, 400 sztuk plakatów oraz 400 sztuk ulotek, zlecono po rozpoznaniu cenowym, z terminem wykonania do 31.10.2013r.

27 Tablica informacyjna na budynku Urzędu Gminy Chorobrów

28 Tablica informacyjna na budynku Urzędu Gminy Dołhobyczów

29 Plakat i ulotka

30 Folder został opracowany w języku polskim, angielskim i ukraińskim

31 Plakaty, ulotki i foldery przekazane Gminie Chorobrów w języku ukraińskim

32 Informacje o projekcie był publikowane na łamach „Kroniki Tygodnia”

33

34 Projekt promowany był również w okresie 1-06 kwietnia 2015 w stacji radiowej ESKA

35 Ponadto wszystkie informacje o projekcie były publikowane na stronie Urzędu Gminy Dołhobyczów pod adresem www.dolhobyczow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=110& strona=1

36 oraz na stronie Urzędu Gminy Chorobrów pod adresem http://rajrada.sokal.lviv.ua/-horobrivska/text-page__465.html

37 Spotkania partnerów Wspólna realizacja transgranicznego projektu, w czasie której odbyło się wiele spotkań roboczych przedstawicieli administracji obu gmin, przyczyniła się do lepszego poznania partnerów, ich problemów i możliwości działania. Była też najlepszą okazją do upowszechniania „dobrych praktyk” we współpracy polsko–ukraińskiej, jak również zdobywania wiedzy w zakresie nawiązywania transgranicznej współpracy i realizacji międzynarodowych projektów.

38 Spotkanie robocze kadry projektu oraz władz samorządowych w dniu 11.01.2013 roku Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Chorobrów. W spotkaniu uczestniczyli: 1.Wójt Gminy Chorobrów - Władymir Sawa, 2.Sekretarz Gminy Dołhobyczów - Stanisław Staszczuk, 3.Koordynator Projektu - Grzegorz Drewnik, 4.Zastępca Koordynatora Projektu - Ludmyła Burychka, 5.Specjalista do spraw rozliczeń - Magdalena Czapla.

39 Spotkanie miało na celu dokonanie ustaleń odnośnie realizacji projektu. Poruszono zagadnienia związane z promocją projektu, rejestracją projektu na Ukrainie, wyłonieniem wykonawców. Ustalono również formy komunikacji między kadrą z Polski i Ukrainy. Ponadto szczegółowo omówiono cały budżet i harmonogram projektu.

40 Ustalono, że komunikacja prowadzona będzie w formie tradycyjnej oraz elektronicznej. Aby uniknąć nieporozumień, które mogą wystąpić w związku z barierą językową, telefoniczna forma kontaktów będzie stosowana w ostateczności lub w sprawach mało istotnych. Dokumenty dotyczące Gminy Chorobrów otrzymywane przez Gminę Dołhobyczów będą kopiowane i przekazywane z wykorzystaniem form komunikacji ustalonych powyżej lub osobiście. Dokumenty potrzebne do rejestracji projektu zostaną przekazane w oryginałach.

41

42

43 Spotkanie robocze w Sokalu w dniu 12.04.2013 roku z przedstawicielami Partnera Ukraińskiego z Gminy Chorobrów i władzami Rejonowej Rady Sokala W spotkaniu, którego celem było dokonanie ustaleń niezbędnych dla sprawnej realizacji projektu uczestniczyli: Gałowa Rajonnoj Rady Sokala – Daciuk Igor Michajłowicz Wójt Gminy Chorobrów - Władymir Sawa, Sekretarz Gminy Dołhobyczów - Stanisław Staszczuk, Koordynator Projektu - Grzegorz Drewnik, Zastępca Koordynatora Projektu - Ludmyła Burychka,

44

45

46 Spotkania roboczego kadry projektu oraz władz samorządowych w dniu 26.04.2013 roku Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Dołhobyczów. W spotkaniu uczestniczyli: 1.Wójt Gminy Chorobrów - Władymir Sawa, 2.Zastępca Koordynatora Projektu - Ludmyła Burychka, 3.Radny Rady Gminy Chorobrów – Jarosław Wowczak, 4.Wójt Gminy Dołhobyczów – Józef Demendecki, 5.Przewodnicząca Rady Gminy Dołhobyczów – Elżbieta Drozda, 6.Sekretarz Gminy Dołhobyczów - Stanisław Staszczuk, 7.Koordynator Projektu - Grzegorz Drewnik.

47 Spotkanie miało na celu: dokonanie ustaleń odnośnie realizacji projektu, określenie sposobu prowadzenia kampanii ekologicznej, prezentację sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej przez Gminę Dołhobyczów, określenie działań promocyjnych, omówienie problemów związanych z rejestracją projektu na Ukrainie oraz omówienie planowanych do przeprowadzenia postępowań przetargowych. Ponadto szczegółowo omówiono postęp realizacji projektu.

48 Ustalono że Gmina Dołhobyczów i Gmina Chorobrów przekażą sobie wzajemnie na nośnikach elektronicznych wszelkie dostępne opracowania dotyczące ekologii celem opracowania materiałów na kampanię ekologiczną. Gmina Dołhobyczów przygotuje i przeprowadzi postępowanie poniżej wartości 14 tys. euro w celu wyłonienia wykonawcy Transgranicznego Programu Ochrony Środowiska. Gminy wspólnie zadeklarowały współpracę przy opracowaniu w/w dokumentu.

49 Gmina Chorobrów miała kontynuować starania odnośnie rejestracji przedmiotowego projektu na Ukrainie, a Gmina Dołhobyczów w miarę możliwości ją wspierać. Działania promocyjne projektu miały w głównej mierze opierać się o zapisy załącznika do umowy grantowej. Dodatkowo Gmina Dołhobyczów i Gmina Chorobrów miały starać się przekazywać informacje o projekcie jak najszerszej liczbie mieszkańców różnymi dostępnymi formami przekazu.

50 Omówiono zagadnienia związane z planowanymi do przeprowadzenia przetargami. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność przestrzegania zasady konkurencyjności w odniesieniu do planowanych zakupów i związanymi z tym działaniami mającymi na celu wyłonienie wykonawców zamówień tzn. stosowanie Prawa Zamówień Publicznych po stronie polskiej oraz procedur PRAG po stronie ukraińskiej.

51

52

53 Ponadto delegacja z Ukrainy odwiedziła odrestaurowaną cerkiew prawosławną p.w. św. Symeona Słupnika w Dołhobyczowie oraz zapoznała się z gospodarką komunalną Gminy Dołhobyczów.

54 Spotkania roboczego kadry projektu oraz władz samorządowych w dniu 26.07.2013 roku Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Chorobrów. W spotkaniu uczestniczyli: 1.Wójt Gminy Chorobrów - Władymir Sawa, 2.Zastępca Koordynatora Projektu - Ludmyła Burychka, 3.Radny Rady Gminy Chorobrów – Jarosław Wowczak, 4.Sekretarz Gminy Dołhobyczów - Stanisław Staszczuk, 5.Inspektor ds. funduszy zewnętrznych UG Dołhobyczów – Kamila Jakubiec – Ćmiel, 6.Pracownik gospodarczy UG Dołhobyczów – Stanisław Dąbrowski, 7.Koordynator Projektu - Grzegorz Drewnik.

55 Spotkanie miało na celu dokonanie ustaleń odnośnie realizacji projektu, planowanie i prowadzenie kampanii ekologicznej oraz prezentację sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej przez Gminę Chorobrów. Poruszono zagadnienia związane z promocją projektu, wprowadzanymi zmianami w projekcie oraz wyłonieniem wykonawców. Ponadto szczegółowo omówiono postęp realizacji projektu.

56 Gmina Dołhobyczów poinformowała partnera o złożeniu oficjalnej prośby odnośnie naniesienia zmian w umowie grantowej oraz przedstawiła projekt ulotek promocyjnych i ogólny zarys Transgranicznego Programu Ochrony Środowiska. Gmina Chorobrów przedstawiła informacje odnośnie sposobu prowadzenia gospodarki odpadami oraz o planowanym utworzeniu zakładu gospodarki komunalnej.

57

58

59 Spotkanie robocze kadry projektu oraz władz samorządowych w dniu 29.08.2013 roku Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Dołhobyczów. W spotkaniu uczestniczyli: 1.Wójt Gminy Chorobrów - Władymir Sawa, 2.Zastępca Koordynatora Projektu - Ludmyła Burychka, 3.Radny Rady Gminy Chorobrów – Jarosław Wowczak, 4.Dyrektor Zakładu Komunalnego - Wolodymyr Kuzyk, 5.Mieszkanka Chorobrowa - Ganna Kuzyk, 6.Wójt Gminy Dołhobyczów – Józef Demendecki, 7.Sekretarz Gminy Dołhobyczów - Stanisław Staszczuk, 8.Koordynator Projektu - Grzegorz Drewnik.

60 Spotkanie miało na celu dokonanie ustaleń odnośnie realizacji projektu, planowanie i prowadzenie kampanii ekologicznej oraz prezentację sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej przez Gminę Dołhobyczów. Poruszono zagadnienia związane z promocją projektu, wprowadzanymi zmianami w projekcie, wyłonieniem wykonawców. Ponadto szczegółowo omówiono postęp realizacji projektu. Chorobriwska Silska Rada przekazała informacje niezbędne do napisania „Transgranicznego Programu Ochrony Środowiska Gminy Chorobrów (Ukraina) i Gminy Dołhobyczów (Polska).

61 Gmina Dołhobyczów poinformowała Partnera o otrzymaniu informacji o zgodzie na wprowadzenie zmian w umowie o dofinansowanie i prawdopodobnym szybkim podpisaniu aneksu do w/w umowy oraz przedstawiła projekt Transgranicznego Programu Ochrony Środowiska bez części związanej z Ukrainą. Gmina Chorobrów przekazała informacje potrzebne do napisania Transgranicznego Programu Ochrony Środowiska. Ustalono, że Gmina Dołhobyczów przygotuje projekt aneksu do Umowy Partnerstwa z dnia 14.09.2012r. i przekaże go drogą elektroniczną celem weryfikacji i ewentualnych zmian. Projekt w/w aneksu miał zawierać wydłużenie terminu oraz zmianę planowanej wartości całkowitej projektu.

62

63 Ponadto delegacja z Ukrainy odwiedziła Gminny Zakład Usług Komunalnych w Dołhobyczowie, gdzie Kierownik GZUK zaprezentował stosowane do zbiórki odpadów urządzenia. Odwiedzono również wieżę widokową w Chłopiatynie, z której widać tereny ukraińskie.

64 Spotkanie robocze w dniu 11.02.2014 roku Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Chorobrów. W spotkaniu uczestniczyli: 1.Wójt Gminy Chorobrów - Władymir Sawa, 2.Sekretarz Gminy Dołhobyczów - Stanisław Staszczuk, 3.Koordynator Projektu - Grzegorz Drewnik, 4.Zastępca Koordynatora Projektu - Ludmyła Burychka, 5.Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomościami, Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami - Marek Martyniak, 6.Kierowca- Michał Wróblewski.

65

66

67 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Podsumowanie projektu pt. „Poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców przygranicznych gmin Dołhobyczów i Chorobrów poprzez usprawnienie systemów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google