Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - organizacje pozarządowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - organizacje pozarządowe."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata organizacje pozarządowe

2 Projekty w ramach osi priorytetowych 6 i 7 WRPO 2014+

3 Oś priorytetowa 6. Rynek pracy

4 Działanie 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
Priorytet inwestycyjny: 8vi Instytucja Zarządzająca: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego: 85% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku realizacji populacyjnych programów profilaktycznych w zakresie raka szyjki macicy i raka piersi) 95% kosztów kwalifikowalnych (w pozostałych przypadkach) Minimalny wkład własny beneficjenta: 15% kosztów kwalifikowalnych (przypadku realizacji populacyjnych programów profilaktycznych w zakresie raka szyjki macicy i raka piersi) 5% kosztów kwalifikowalnych (w pozostałych przypadkach)

5 Cel szczegółowy działania
Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych dezaktywizacją zawodową z powodu wieku lub stanu zdrowia Typ beneficjenta pracodawcy, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń), niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia

6 Grupa docelowa osoby w wieku aktywności zawodowej, kwalifikujące się do profilaktyki, leczenia lub rehabilitacji zdrowotnej ze względu na wiek lub stan zdrowia (typy projektów nr 1, 2, 3), osoby długotrwale pracujące w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie (typy projektów nr 3 i 5), przedsiębiorcy, pracodawcy i ich pracownicy (typy projektów nr 1, 4, 5).

7 Typy projektów Programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej, w zakresie chorób: układu krążenia, nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychicznych oraz wynikające ze specyficznych uwarunkowań regionalnych w tym wykraczające poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych. Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego (m.in. poprawa efektywności programów przesiewowych, działania informacyjne). Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Programy rehabilitacji zdrowotnej ułatwiające powrót na rynek pracy. Programy zakładające eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, w tym projekty w zakresie poprawy ergonomii pracy. Projekty/programy dot. przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.

8 Wszelkie interwencje w obszarze zdrowia są zgodne z szerszą strategią działań zawartą w Policy Paper w obszarze ochrony zdrowia na lata , a także uwzględniają zapisy Umowy Partnerstwa. Głównym narzędziem koordynacji interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia ze środków UE jest Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Warunkiem koniecznym dla podejmowania interwencji w sektorze zdrowia (w tym kampanii informacyjnych będących częścią programów profilaktycznych) jest ich zgodność z uzgodnionym przez ww. Komitet Planem działań w sektorze zdrowia.

9 Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji programu zdrowotnego będzie poprzedzana analizą epidemiologiczną grup docelowych z uwzględnieniem odpowiednich dla danego programu elementów, m.in. wieku, czy czynników wykluczających osoby planowane do objęcia programem zdrowotnym. W szczególności programy zdrowotne powinny być ukierunkowane na grupy docelowe najbardziej narażone na ryzyko braku dostępu do danego programu zdrowotnego i jednocześnie które narażone są na ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego. Projekt Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata nie został jeszcze udostępniony przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Instytucja Zarządzająca WRPO zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów w dokumentach programowych w obszarze zdrowia wynikających z potrzeby dostosowania ich do zapisów przedmiotowych Wytycznych.

10 Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS
Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców 5 Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 7 650

11 Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne

12 Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Priorytet inwestycyjny: 9iv Instytucja Zarządzająca: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego: 95% kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów oferujących świadczenie spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych 90% kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów zakładających wspieranie usług opieki nad osobami zależnymi Minimalny wkład własny beneficjenta: 5% kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów oferujących świadczenie spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych 10% kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów zakładających wspieranie usług opieki nad osobami zależnymi

13 Cel szczegółowy działania
Wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych. Typ beneficjenta jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne organizacje pozarządowe - wyłącznie w charakterze partnera podmioty ekonomii społecznej – wyłącznie w charakterze partnera Grupa docelowa Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci, rodziny z dziećmi, młodzież, osoby starsze i z niepełnosprawnościami oraz osoby w ich otoczeniu

14 Typy projektów 1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Możliwa jest realizacja działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny oraz działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych poniżej 14 dzieci

15 Typy projektów (cd.) 2. Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób niesamodzielnych Wsparcie dla usług opiekuńczych odbywa się poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności. Tworzone miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być miejscami: a) stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego; b) stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego. Miejsca krótkookresowego pobytu służą przede wszystkim poprawie dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych.

16 Typy projektów (cd.) Aby umożliwić pozostanie osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych w lokalnej społeczności, dopuszcza się finansowanie działań pozwalających tym osobom na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, w tym działań zwiększających mobilność, autonomię, bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia). Tego rodzaju działania realizowane są wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub usług opiekuńczych i mogą być finansowane z EFS lub w ramach cross- financingu. Możliwe jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach opiekuńczych np. teleopieki, systemów przywoławczych.

17 Typy projektów (cd.) Możliwa jest realizacja działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności: kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi; poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych; tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub dziennego, zgodnie z pkt 3; sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

18 Usługi asystenckie są świadczone dla osób z niepełnosprawnościami
Typy projektów (cd.) Usługi asystenckie są świadczone dla osób z niepełnosprawnościami Wsparcie świadczone w ramach usług asystenckich jest wsparciem wysokiej jakości dostosowanym do indywidualnych potrzeb osób wynikających z poszczególnych rodzajów niepełnosprawności oraz zakresu czynności wykonywanych przez asystenta w ramach usługi asystenckiej. Usługi asystenckie mogą być świadczone przez asystentów osób niepełnosprawnych, którzy ukończyli kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.) lub przez asystentów osobistych posiadających doświadczenie w realizacji usług asystenckich lub odpowiednie przeszkolenie, przy czym istnieje możliwość przeszkolenia asystentów w ramach projektu przed rozpoczęciem świadczenia przez nich usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Możliwe jest sfinansowanie usługi asystenckiej w celu umożliwienia jej opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

19 Typy projektów (cd.) 3. Wsparcie dla projektów z zakresu zwiększenia dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego Wsparcie dla mieszkań wspomaganych polega na tworzeniu miejsc w nowo- tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych możliwie jest tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu. W przypadku mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca r. o pomocy społecznej, stosowany powinien być standard dotyczący tej formy pomocy wynikający z ww. ustawy. W przypadku innych form mieszkań wspomaganych, mieszkania te powinny spełniać definicję usług świadczonych w lokalnej społeczności.

20 Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe
Priorytet inwestycyjny: 9iv Instytucja Zarządzająca: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego: 95% kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów oferujących świadczenie spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych) w celu zwiększenia ich dostępności 90% kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów zakładających wspieranie usług opieki nad osobami zależnymi (z wyłączeniem wsparcia przewidzianego w innych PI w zakresie opieki żłobkowej i przedszkolnej) oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych w wymiarze jakościowym i ilościowym – m.in. tworzenie miejsc opieki Minimalny wkład własny beneficjenta: 5% kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów oferujących świadczenie spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych 10% kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów zakładających wspieranie usług opieki nad osobami zależnymi

21 Typ beneficjenta Cel szczegółowy działania
Wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych. Wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług zdrowotnych. Typ beneficjenta podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, państwowe jednostki budżetowe, podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń), niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami.

22 Grupa docelowa Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci, rodziny z dziećmi, młodzież, osoby starsze i z niepełnosprawnościami oraz osoby w ich otoczeniu. Osoby nieaktywne zawodowo kwalifikujące się do profilaktyki, leczenia lub rehabilitacji zdrowotnej ze względu na wiek lub stan zdrowia.

23 Typy projektów 1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 2. Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich 3. Wsparcie dla projektów z zakresu zwiększenia dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego 4. Wsparcie opracowania i wdrażania programów wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci (np. szczepienia przeciwko HPV, polepszenie warunków opieki nad dzieckiem leczonym onkologicznie i hematologicznie). 5. Projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji (wyłącznie z typem 1, 2 ,3 lub 4).

24 Wszelkie interwencje w obszarze zdrowia są zgodne z szerszą strategią działań zawartą w Policy Paper w obszarze ochrony zdrowia na lata , a także uwzględniają zapisy Umowy Partnerstwa. Głównym narzędziem koordynacji interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia ze środków UE jest Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Warunkiem koniecznym dla podejmowania interwencji w sektorze zdrowia (w tym kampanii informacyjnych będących częścią programów profilaktycznych) jest ich zgodność z uzgodnionym przez ww. Komitet Planem działań w sektorze zdrowia.

25 Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji programu zdrowotnego będzie poprzedzana analizą epidemiologiczną grup docelowych z uwzględnieniem odpowiednich dla danego programu elementów, m.in. wieku, czy czynników wykluczających osoby planowane do objęcia programem zdrowotnym. W szczególności programy zdrowotne powinny być ukierunkowane na grupy docelowe najbardziej narażone na ryzyko braku dostępu do danego programu zdrowotnego i jednocześnie które narażone są na ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego. Projekt Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata nie został jeszcze udostępniony przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Instytucja Zarządzająca WRPO zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów w dokumentach programowych w obszarze zdrowia wynikających z potrzeby dostosowania ich do zapisów przedmiotowych Wytycznych.

26 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 27 279 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie 12 837 Liczba JST, w których wdrożono w partnerstwie z partnerami społecznymi system realizacji usług społecznych 22

27 Działanie 7.3. Ekonomia społeczna
Poddziałanie Ekonomia społeczna - projekt pozakonkursowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Priorytet inwestycyjny: 9v Instytucja Zarządzająca: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalny % poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych Minimalny wkład własny beneficjenta: 15% kosztów kwalifikowalnych Cel szczegółowy działania Wzrost zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej oraz zwiększenie dostępności do usług dla podmiotów ekonomii społecznej.

28 Typ beneficjenta: Samorząd Województwa Wielopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Grupa docelowa Podmioty ekonomii społecznej i ich kadra zarządzająca oraz pracownicy Typ projektu Projekt z zakresu koordynacji ekonomii społecznej w regionie obejmuje: tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry);

29 Typ projektu Projekt z zakresu koordynacji ekonomii społecznej w regionie obejmuje: tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry); tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ); inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego;

30 Typ projektu (cd.) budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu); współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi,w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej;

31 Typ projektu (cd.) wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie; zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej.

32

33 Poddziałanie 7.3.2. Ekonomia społeczna – projekty konkursowe
Priorytet inwestycyjny: 9v Instytucja Zarządzająca: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalny % poziom dofinansowania: Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% / 95% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej. Minimalny wkład własny beneficjenta: 5% kosztów kwalifikowalnych Cel szczegółowy działania Wzrost zatrudnienia w PES oraz zwiększenie dostępności do usług dla PES.

34 Typy projektów Grupa docelowa
Kompleksowe projekty akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) zakładające łącznie: dotacje na tworzenie PES i tworzenie miejsc pracy w PES, świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, zgodnie z KPRES i standardami określonymi przez MPiPS, podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES w ramach procesów biznesowych. Grupa docelowa podmioty ekonomii społecznej i ich kadra zarządzająca oraz pracownicy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osoby planujące założenie PES lub podjęcie pracy w PES osoby prawne planujące założenie PES

35 Kryteria dostępu Kryterium okresu realizacji: Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. Kryterium beneficjenta: Beneficjentem jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który złożył wniosek o akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej (z zastrzeżeniem, że podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu będzie możliwe wyłącznie z ośrodkiem, który uzyska powyższą akredytację). Kryterium liczby wniosków: Projektodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu. Przedmiotowy wniosek zakłada realizację projektu w jednym z 5 subregionów (kaliskim, konińskim, leszczyńskim, pilskim, poznańskim wraz z miastem Poznań).

36 Kryteria dostępu (cd.) Kryterium współpracy z beneficjentami Działań 7.1 i 7.2: Beneficjent zobowiązany jest do nawiązania współpracy z beneficjentami Działań 7.1 i 7.2 w celu wspierania zatrudnienia osób wychodzących z WTZ, CIS, placówek opiekuńczo - wychowawczych i innych tego typu placówek w ekonomii społecznej oraz zakładów poprawczych, aby w pełni zrealizowana została ścieżka reintegracji (nie mniej niż 20% uczestników projektu stanowią uczestnicy projektów realizowanych w ramach Działań 7.1 i 7.2). Kryterium wskaźników efektywnościowych: Projektodawca zobowiązuje do osiągnięcia we wniosku o dofinansowanie wskaźników efektywnościowych określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata Minimalne wartości wskaźników, które beneficjent zobowiązany jest osiągnąć wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

37 Kryteria dostępu (cd.) Kryterium kompleksowości wsparcia: Udzielanie dotacji powiązane jest każdorazowo z usługami towarzyszącymi przyznawaniu dotacji wynikającymi z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata Kryterium współpracy z PUP: Projekt zakłada współpracę OWES z właściwymi terytorialnie PUP w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnych i przystępowanie do spółdzielni socjalnych. Kryterium dotyczące podziału zadań: Projekt zakłada współpracę OWES z regionalnym koordynatorem rozwoju ekonomii społecznej - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w celu określania podziału zadań i obszarów kompetencji, a także celów jakie zostaną osiągnięte w ramach tej współpracy w woj. wielkopolskim, w tym m. in. ustalanie wspólnych planów i zasad współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw.

38 Kryteria dostępu (cd.) Kryterium współpracy z pośrednikami finansowymi: Projekt zakłada współpracę OWES z pośrednikami finansowymi oferującymi instrumenty finansowe bezpośrednio podmiotom ekonomii społecznej, wybieranymi w ramach PO WER. Kryterium tworzenia miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych: Projekt zakłada tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych w szczególności w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 KPRES, tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju województwa i w regionalnym programie rozwoju ekonomii społecznej.

39 Kryteria dostępu (cd.) Kryterium udzielania bezzwrotnego wsparcia:
Beneficjent zobowiązany jest do udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) na: - tworzenie nowych miejsc pracy dla osób osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, - tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w istniejących przedsiębiorstwach społecznych - tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

40 Kryteria dostępu (cd.) Kryterium trwałości utworzonych miejsc pracy Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienie trwałości utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji.

41 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 3 500 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 589 Liczba zainicjowanych przy Komitecie ds. ekonomii społecznej grup roboczych zrzeszających przedstawicieli sektora 7

42

43 Wytyczne MIiR Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata VI Projekt Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata VII Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata

44 Harmonogram – 2015 r. urces/attachments/000/000/639/original/harmon ogram_nabor%C3%B3w_WRPO_2014__na_2015 r_czerwiec_2015.pdf? (z 16 czerwca br.)

45

46

47 .

48 Poddziałanie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia od godziny 0.00 do dnia do godziny 15.30

49 Dziękuję za uwagę Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ul. Szyperska 14, Poznań tel fax


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - organizacje pozarządowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google