Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim (z wyłączeniem Działania 8.2) 01 grudnia 2014 r. Jacek Suski Dyrektor Wojewódzkiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim (z wyłączeniem Działania 8.2) 01 grudnia 2014 r. Jacek Suski Dyrektor Wojewódzkiego."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim (z wyłączeniem Działania 8.2) 01 grudnia 2014 r. Jacek Suski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

2 Wg stanu na I połowę listopada 2014 r. w województwie opolskim 280 281 osób zostało objętych wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki co stanowi 27,96 % ogółu mieszkańców województwa. 2

3 3

4 4 982 mln zł - Wartość podpisanych umów 799 mln zł - Wartość zatwierdzonych wydatków Łączna wartość środków PO KL (z wyłączeniem Działania 8.2) w województwie opolskim wynosi ponad 934 mln PLN. Do końca października 2014 r. podpisano 1 648 umów na realizację projektów o łącznej wartości ponad 982 mln zł. W ramach zatwierdzonych wniosków o płatność rozliczono wydatki o wartości ponad 799 mln zł.

5 5

6 6 PRIORYTET VI - RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH W ramach Priorytetu VI realizowane są działania służące aktywizacji osób pozostających bez pracy, zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujących pracy. Pomoc kierowana jest przede wszystkim do grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób starszych, niepełnosprawnych, a także ludzi młodych. Najczęściej występujące typy projektów:  warsztaty i szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, tworzenie indywidualnych planów działania;  aktywizacja osób pozostających bez zatrudnienia (szkolenia zawodowe, staże, przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowane zatrudnienie, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy);  wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich;  wsparcie dla powiatowych urzędów pracy (finansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach).

7 7 PRIORYTET VI - RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH 41 830 - Liczba osób, które zostały objęte wsparciem 14 668 - Liczba osób młodych (15-24 lata), które zakończyły udział w projektach 8 252 - Liczba osób 50+, które zakończyły udział w projektach 5 282 - Liczba osób, które otrzymały dotacje na podjęcie działalności gospodarczej W projektach służących poprawie sytuacji osób bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia w województwie opolskim dotychczas wzięło udział blisko 42 tys. osób.

8 8 PRIORYTET VII - PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Pomoc w ramach Priorytetu VII jest wdrażana w sposób komplementarny poprzez skierowanie wsparcia zarówno do osób zagrożonych ubóstwem i marginalizacją społeczną jak i do instytucji wspierających grupy defaworyzowane, w tym ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz do podmiotów ekonomii społecznej działających w regionie.

9 9 PRIORYTET VII - PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Najczęściej występujące typy projektów:  aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. poprzez doradztwo psychologiczne i zawodowe, kursy, staże zawodowe, zatrudnienie wspierane, wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej;  podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej poprzez szkolenia i studia podyplomowe;  projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (projekty o wartości do 50 tys. zł);  utworzenie ośrodków wsparcia ekonomii społecznej świadczących usługi na rzecz podmiotów takich jak: spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia.

10 10 PRIORYTET VII - PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 300 - Liczba wspartych i utworzonych podmiotów ekonomii społecznej W ramach projektów realizowanych w obszarze integracji społecznej wsparciem objęto ponad 22 tys. osób. 6 714 - Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji 22 468 - Liczba osób, które zostały objęte wsparciem

11 11 PRIORYTET VIII - REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Projekty w ramach Priorytetu VIII mają na celu przede wszystkim podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Powyższe wsparcie skierowane jest głównie do przedsiębiorców, pracujących osób dorosłych oraz osób odchodzących z rolnictwa. Najczęściej występujące typy projektów:  ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw (MMŚP);  doradztwo dla przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;  szkolenia, kursy, poradnictwo zawodowe dla pracujących osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje;  realizacja projektów typu outplacement.

12 12 PRIORYTET VIII - REGIONALNE KADRY GOSPODARKI 6 671 - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem szkoleniowym 32 193 - Liczba osób pracujących, które zostały objęte wsparciem szkoleniowym 14 981 - Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zostali objęci wsparciem szkoleniowym W projektach służących nabyciu nowych lub uzupełnieniu i podwyższeniu dotychczasowych kwalifikacji i umiejętności wsparciem objęto ponad 34 tys. osób. w tym:

13 13 PRIORYTET IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH Działania podejmowane w ramach Priorytetu IX ukierunkowane są na podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa. Realizowane są programy rozwojowe dla szkół mające na celu wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz poprawę efektywności nauczania. Poza tym podejmowane są działania wspierające rozwój edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i modernizację kształcenia zawodowego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, upowszechnienie kształcenia ustawicznego oraz kształcenia nauczycieli i kadr systemu edukacji. Dofinansowanie można również otrzymać na propagowanie aktywności lokalnej jako inicjatywy tzw. oddolne.

14 PRIORYTET IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH Najczęściej występujące typy projektów:  tworzenie przedszkoli oraz wsparcie istniejących przedszkoli w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych;  wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (m.in. poprzez dodatkowe zajęcia, doradztwo i opiekę pedagogiczno- psychologiczną) oraz organizacja staży zawodowych dla uczniów szkół kształcenia ogólnego;  indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych;  stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;  programy rozwojowe oraz podnoszenie jakości kształcenia szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe 14

15 PRIORYTET IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH Najczęściej występujące typy projektów c.d.:  współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami przy organizacji staży i praktyk zawodowych;  studia podyplomowe i kursy doskonalące dla kadr systemu oświaty;  oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;  kształcenie osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia oraz kwalifikacji ogólnych i zawodowych jak również umiejętności w zakresie języków obcych i ICT. 15

16 16 PRIORYTET IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 228 - Liczba przedszkoli objętych wsparciem 710 - Liczba szkół podstawowych, gimnazialnych, liceów i szkół zawodowych, które wdrożyły programy rozwojowe Natomiast w ramach projektów mających na celu poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji i wykształcenia wzięło udział blisko 182 tys. mieszkańców województwa opolskiego. 13 665 - Liczba przedszkolaków objętych wsparciem 31 733 - Liczba uczniów szkół zawodowych objętych wsparciem 114 221 - Liczba uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów objętych wsparciem

17 17 280 281 5 787 83 539 24 143 5 456 938 Podsumowanie: - Liczba osób, które zostały objęte wsparciem - Liczba instytucji z województwa opolskiego, które zostały objęte wsparciem - Liczba osób w wieku 15-24, które zostały objęte wsparciem - Liczba osób w wieku 50+, które zostały objęte wsparciem - Liczba osób, które otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej - Liczba przedszkoli i szkół, które zostały objęte wsparciem

18 SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Więcej informacji na: www.efs.gov.pl www.pokl.opolskie.pl www.wup.opole.pl 18


Pobierz ppt "Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim (z wyłączeniem Działania 8.2) 01 grudnia 2014 r. Jacek Suski Dyrektor Wojewódzkiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google