Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TYTUŁ PREZENTACJI RPO Województwa Śląskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TYTUŁ PREZENTACJI RPO Województwa Śląskiego"— Zapis prezentacji:

1 TYTUŁ PREZENTACJI RPO Województwa Śląskiego 2014-2020
ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego

2 zróżnicowanie wewnętrzne regionu pod względem stopy bezrobocia
Rynku pracy –uwarunkowania niska przeżywalność przedsiębiorstw w województwie śląskim w ostatnim dziesięcioleciu zróżnicowanie wewnętrzne regionu pod względem stopy bezrobocia jeden z niższych współczynników aktywności zawodowej (po województwie: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, lubuskim i opolskim) Ad.1 przeżywalność przedsiębiorstw oscylowała wokół wartości średniej dla kraju - saldo zmiany ilości jednostek w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w 2011 roku wyniosło w województwie -17 przy średniej krajowej -10). Ad.2 Największe natężenie zjawiska w końcu II kwartału 2013 r. zanotowano w: Bytomiu (20,6%), powiecie myszkowskim (20,4%), częstochowskim (20,2%), zawierciańskim (18,1%) oraz w Świętochłowicach (17,7%), natomiast najmniejsze w: Katowicach (5,4%), powiecie bieruńsko-lędzińskim (5,9%), Bielsku-Białej (6,8%) oraz w powiecie pszczyńskim (6,9%) Ad.3 Współczynnik aktywności zawodowej w III kwartale 2013 r. wyniósł 54,9% (w kraju 56,2%).Był on wyższy dla mężczyzn niż dla kobiet (62,2% wobec 47,8%) oraz wyższy dla mieszkańców wsi niż miast(55,2% wobec 54,8%).

3 Terytorialna koncentracja problemów społeczno-gospodarczych
Spójność społeczna –uwarunkowania Intensywny proces starzenia się społeczeństwa regionu – jeden z wyższych współczynników obciążenia demograficznego w kraju Utrzymujące się na przestrzeni lat powody korzystania z pomocy społecznej z powodu bezrobocia, ubóstwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych Jeden z niższych współczynników aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych Terytorialna koncentracja problemów społeczno-gospodarczych Ad. 1 Wzrastająca liczba osób starszych wymagać będzie wzmocnienia i rozwijania sektora usług opiekuńczych i innych usług z zakresu silver economy - w chwili obecnej występowanie niedoborów w zakresie liczby jednostek prognozuje się w przypadku: klubów integracji społecznej (23%), ośrodków interwencji kryzysowej (16%), mieszkań chronionych (12%), środowiskowych domów samopomocy (10%), dziennych domów pomocy (6%), noclegowni, schronisk, domów dla bezdomnych (2%) oraz domów pomocy społecznej (1%). Natomiast deficyty w zakresie miejsc dotyczą: środowiskowych domów samopomocy (12%), mieszkań chronionych (11%), ośrodków interwencji kryzysowej (4%), noclegowni, schronisk, domów dla bezdomnych (2%), dziennych domów pomocy (2%) oraz domów pomocy społecznej (1%). Ad. 2 narastające zjawisko dezorganizacji rodzin uzasadnia rozwijanie bazy infrastrukturalnej pomocy społecznej (zarówno publicznej, jak i niepublicznej) oferującej usługi wspierające dla rodziny, ułatwiające pełnienie przez nią ról opiekuńczych i wychowawczych. Powinna ona również służyć rodzinom zagrożonym dysfunkcją i będącym w kryzysie oraz wybranym grupom ludności (dzieci, młodzież, osoby starsze, niepełnosprawne, długotrwale chore, z zaburzeniami psychicznymi). Ad. 3 w szczególności obszary miejskie, o natężeniu negatywnych zjawiskach społeczno-gospodarczych wymagające rewitalizacji – najsilniej Bytom - w szczególności społecznej - województwo jako region najsilniej zurbanizowany w kraju, o przemysłowym charakterze i korzeniach opartych na tradycyjnej gospodarce

4 Duże zróżnicowanie w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego
Edukacja –uwarunkowania Duże zróżnicowanie w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego Wyniki z egzaminów gimnazjalnych i maturalnych odpowiadające średniej krajowej Spadek znaczenia szkolnictwa zawodowego w regionie Niski udział osób dorosłych w kształceniu ustawicznym Ad. 1 W województwie śląskim w latach wzrastała zarówno liczba przedszkoli jak i miejsc w nich dostępnych, jednakże dynamika wzrostu była niższa aniżeli w całym kraju. W 2011 r. przedszkola w regionie (1 303 obiektów) jak i miejsca w nich (123 323) były rozmieszczone względnie równomiernie w subregionach z wyjątkiem subregionu północnego, w którym przypadało 1,23 dziecka w wieku 3-5 lat na miejsce w przedszkolu (w pozostałych przypadkach wskaźnik pozostawał poniżej 1,13). W województwie śląskim w 2011 r. blisko 75% dzieci w wieku 3-5 lat było objętych opieką przedszkolną, a w poszczególnych subregionach wskaźnik sytuował się na podobnym poziomie z wyjątkiem subregionu zachodniego gdzie mieścił się poniżej 70%. W przypadku edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich stopień upowszechnienia dla dzieci w wieku 3-5 lat wynosi 66,9%. Wynik ten znacznie przekracza wskaźnik dla kraju, który wynosi 49,3%. Niemniej jednak jest niższy niż stopień upowszechnienia w miastach. Ad. 2 Wyniki z egzaminów gimnazjalnych oraz maturalnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych osiągnięte w roku 2012, które odpowiadają pomimo wysokiej pozycji na tle kraju, jedynie średniej krajowej. Przekłada się to na niskie pozycje szkół z województwa śląskiego w rankingach placówek oświatowych, co stanowi wynikową jakości kształcenia dzieci i młodzieży w regionie. Ad. 3 Region skupia ponad 10% krajowych szkół (147) i uczniów (21 145) zasadniczych szkół zawodowych, a wewnątrz niego ponad połowa z nich koncentruje się w subregionie centralnym. W szkolnictwie zawodowym na poziomie średnim spadek w latach liczby szkół i uczniów przybiera znaczne rozmiary zarówno w regionie (liczba szkół zmniejszyła się o blisko 35% a uczniów o prawie 20%) jak i w całym kraju. Na poziomie subregionalnym także zanotowano wyraźne spadki o zróżnicowanym wymiarze (największy zauważono w subregionie zachodnim – zniknęło ponad 40% szkół tego rodzaju). W mniejszym stopniu spadła liczba uczniów. Jednak nadal ponad 10% szkół i uczniów w zakresie szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim lokalizuje się w województwie śląskim. Ad. 4 W województwie śląskim w 2011 roku 4,5% osób w wieku lata uczyło się lub dokształcało. Była to wartość powyżej średniej dla kraju jednak niższa od takich województw jak: mazowieckie, lubelskie, podlaskie i pomorskie. W stosunku do roku 2004 wartość wskaźnika spadła o 0,5 punktu procentowego.

5 Harmonogram prac I kwartał 2014r.
Opiniowanie IV wersji RPO WSL – Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, Rada Pożytku Publicznego; przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu Linii demarkacyjnej I kwartał 2014r. Przygotowanie i przyjęcie V wersji Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 25 marca 2014r. 10 kwietnia 2014r. Ostateczny termin przekazania RPO do Komisji Europejskiej

6 Różnice pomiędzy obecnym a przyszłym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego

7 Propozycja alokacji w czwartej wersji Projektu RPO WSL 2014-2020
3 473,6 mln EUR 124,7 mln EUR (OSI) 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 241,1 mln EUR (RPO) Nowa kwota z projektu Umowy Partnerstwa z października 2013r: ,6 mln euro Struktura alokacji „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” w podziale na poszczególne cele tematyczne oraz fundusze; mln euro, ceny bieżące 8.Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników łącznie ,4 , EFRR:   163,1 , EFS : ,3    9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem łącznie: 5 351,9,    EFRR: ,6    EFS:2694,3 10.Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie łącznie 3909,8 EFRR: 585,6, EFS: 3 324,2

8 Podział alokacji w Projekcie RPO WSL 2014-2020 (EUR)*
* wstępny podział na podstawie RPO

9 Przewidywane tryby wyboru projektów w RPO WSL 2014-2020
Konkursowy 37,3% Pozakonkursowy Projekty Kluczowe 21,9 % Projekty pozakonkursowe 5,9% Negocjacyjny (ZIT/RIT) 31,9% Obszar Strategicznej Interwencji (Bytom, Radzionków) 3,0%

10 Koncentracja tematyczna w Projekcie RPO WSL 2014-2020
Nowoczesna gospodarka 2 Cyfrowe Śląskie 3 Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 56,31% środków pochodzących z EFRR zostanie przeznaczona na 4 priorytety

11 Koncentracja tematyczna w Projekcie RPO WSL 2014-2020
8.5 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalny inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 8.7 Praca na własnych rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 10.1 Zapobieganie i ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej i promowanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej 60,31% środków pochodzących z EFS zostanie przeznaczona na 5 priorytetów inwestycyjnych Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego rozkład środków finansowych w kategorii regionów mniej rozwiniętych wynika z przyjętej zasady koncentracji tematycznej na poziomie pięciu priorytetów inwestycyjnych, jednocześnie kierunki wsparcia zidentyfikowane na podstawie diagnozy oraz wizji rozwoju województwa, a także priorytetów wyznaczanych przez Europę 2020 i polityki krajowe, w tym na podstawie przyjętych poziomów koncentracji w Umowie Partnerstwa i opiera się na podziale, w którym zdecydowana ilość środków EFS wspierać będzie obszar zatrudnienia, mobilności pracowników oraz adaptacyjności przedsiębiorstw (w wysokości 44,96 %), w tym w obszarze zatrudnienia w sposób znaczący priorytety inwestycyjne 8.5 i 8.7(na poziomie 25,38% alokacji EFS).Jednocześnie na działania w zakresie zwalczania ubóstwa i aktywnego włączenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych dedykowana została pula ponad 24,05 % środków tego funduszu, w tym13,38 % środków na wsparcie aktywnej integracji społeczno-zawodowej realizowanej w priorytecie inwestycyjnym 9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Świadczenie usług społecznych i nieograniczony dostęp do nich jest warunkiem niezbędnym dla wsparcia polityki aktywnej integracji społecznej i ekonomicznej stąd 7,52% alokacji EFS zostanie alokowane na priorytet inwestycyjny 9.7 wspierający dostęp do usług. W dalszej mierze znaczna część środków Europejskiego Funduszu Społecznego została alokowana na priorytet inwestycyjny 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, gdzie posłuży rozwijaniu potencjału adaptacyjnego sektora MMŚP i potencjału pracowników (poziom 12,54% alokacji EFS). Wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa 7,04 % środków zostanie przeznaczonych na wsparcie godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz ochronę i profilaktykę zdrowia osób tworzących zasoby pracy w województwie (priorytety inwestycyjne 8.8 i 8.10). Powyższe obszary nie mogą funkcjonować sprawnie bez wysoko wykształconej i kompetentnej kadry pracowniczej, stąd na wsparcie obszaru edukacji przeznaczono alokację na poziomie19,63 % środków EFS, w tym na obszar edukacji zawodowej i ustawicznej (10,62% alokacji). Jako uzupełnienie działań finansowanych z EFS zaprogramowano również osobne osie priorytetowe finansowane z EFRR dotyczące rewitalizacji oraz  infrastruktury społecznej i zdrowotnej (Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna) – ponad 10% alokacji EFRR oraz edukacji (Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna) – ponad 3% alokacji EFRR. Struktura podziału środków w ramach dostępnej alokacji Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO WSL wynika także z przyjętego w Umowie Partnerstwa poziomu i sposobu wyznaczania wartości pomocy technicznej, zgodnie z którym jest ona finansowana w całości ze środków tego funduszu i została wyznaczona na podstawie uzgodnienia z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na poziomie 3,17% całkowitej alokacji RPO.

12 Kierunki interwencji Alokacja
Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka podniesienie jakości badań naukowych prowadzonych w regionie poprzez rozwój kluczowej infrastruktury badawczej, zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki, wzrost poziomu wyspecjalizowanych usług oferowanych przez ośrodki innowacji na rzecz gospodarki. Kierunki interwencji 7,4% środków Programu Alokacja

13 Kierunki interwencji Alokacja
Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie. Kierunki interwencji 4% środków Programu Alokacja

14 Kierunki interwencji Alokacja
Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP wzrost rozwoju przedsiębiorczości w regionie, zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach typu brownfield, wzrost konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Kierunki interwencji 7,6% środków Programu Alokacja

15 Kierunki interwencji Alokacja
Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej, sektora mieszkaniowego i sektora MŚP, poprawa jakości powietrza, wzrost atrakcyjności transportu publicznego, zwiększenie efektywności produkcji energii elektrycznej i cieplnej Kierunki interwencji 21,5% środków Programu Alokacja

16 Kierunki interwencji Alokacja
Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów niskoemisyjna skuteczna i efektywna pomoc mieszkańcom regionu w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych, zmniejszenie ilości odpadów zagrażających mieszkańcom regionu oraz środowisku, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej. Kierunki interwencji 6,7% środków Programu Alokacja

17 Kierunki interwencji Alokacja
Oś Priorytetowa VI Transport poprawa dostępności głównych szlaków drogowych województwa, rozwój regionalnego transportu kolejowego. Kierunki interwencji 14,5% środków Programu Alokacja

18 Kierunki interwencji Alokacja
Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna zwiększenie jakości specjalistycznych usług medycznych w ośrodkach regionalnych, zwiększenie spójności społecznej oraz eliminowanie barier w dostępie do usług na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną terytoriów zmarginalizowanych. Kierunki interwencji 7,9% środków Programu Alokacja

19 Kierunki interwencji Alokacja
Oś Priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, zwiększenie dostępności i poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego, upowszechnienie w regionie wiedzy w obszarze nauki i techniki. Kierunki interwencji 2,3% środków Programu Alokacja

20 Wsparcie przedsiębiorczości – pomoc już istniejącym MSP,
Priorytet VII Regionalny rynek pracy Wsparcie osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poprzez aktywne formy wsparcia Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Działania 7,08% środków Programu Alokacja 2 aspekty wsparcia: Budowanie przedsiębiorczości – wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jako jeden z instrumentów aktywizacji zawodowej; Wsparcie przedsiębiorczości – pomoc już istniejącym MSP, w tym- nowość – planowane wsparcie (np. mentoring, poradnictwo) dla nowopowstałych podmiotów (w ciągu 24 miesięcy od rejestracji, gdy jest taka szczególna potrzeba); Wsparcie na rozpoczęcie działalności gosp. – zarówno dotacje (max do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł w przypadku innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej), jak i wsparcie w postaci instrumentów finansowych (pożyczki do 100 tys. zł)

21 Wsparcie dla przedsiębiorstw oraz osób planujący rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 8.5 dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalny inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników staże (minimum 6 miesięcy)/praktyki zawodowe, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie, instrumenty i usługi wskazane w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. 8.7 praca na własnych rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw w początkowym okresie działalności, wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności. Przedmiotowy priorytet inwestycyjny ma na celu wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w związku z czym przewidziano operacji mające wspieranie przede wszystkim osób pozostających bez zatrudnienia, jednak niektóre z form pośrednio wspierają także osoby prowadzące działalność gospodarczą Ponadto w ramach PI 8.5 przewidziano wykorzystanie instrumentów i usług ( m.in. uzyskanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej) wskazanych w ustawie o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy przez powiatowe urzędy pracy. 8.5: Alokacja: ,55 euro 8.7Alokacja: ,66 euro

22 Działania Alokacja 5,46 % środków Programu
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników Wzrost transferu wiedzy w regionie Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapobieganie wczesnemu przechodzeniu na emeryturę obejmujące przekwalifikowanie pracowników Działania 5,46 % środków Programu Alokacja

23 Wsparcie dla przedsiębiorstw oraz osób planujący rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 8.9 przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian dostarczenie kompleksowych usług (m.in. doradczych, szkoleniowych) dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, klastrów oraz instytucji otoczenia biznesu, wsparcie dla modernizowanych przedsiębiorstw poprzez usługi okołobiznesowe, doradztwo oraz animowanie współpracy gospodarczej przyczyniającej się do wzmacniania MMŚP, prowadzące do internacjonalizacji, wsparcie doradcze na rzecz zapobieganiu sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej, wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców. wsparcie sieci współpracy osób i podmiotów w ramach inicjatyw klastrowych lub klastrów utworzonych wokół kluczowych obszarów technologicznych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata , działania wspierające współpracę B+R i biznesu poprzez sieciowanie, tworzenie platform współpracy oraz staże i szkolenia praktyczne dla naukowców w przedsiębiorstwach i przedsiębiorców w jednostkach naukowych, szkolenia w zakresie transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej, wsparcie tworzenia interdyscyplinarnych zespołów komercjalizacyjnych w obszarach istotnych dla rozwoju województwa i/lub wsparcie opracowania strategii komercjalizacji nowego produktu lub usługi. Alokacja: ,2 euro Ponadto przedsiębiorcy mają także możliwość uzyskania wsparcia także w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8.8 równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę poprzez możliwość uzyskania wsparcia we wdrożenie elastycznych i alternatywnych form zatrudnienia w szczególności poprzez work sharing, telepracę, elastyczne godziny pracy, wypożyczanie pracowników.

24 Wsparcie przedsiębiorców oraz ich pracowników
Konieczność stworzenia podmiotowego systemu dystrybucji środków na kształcenie, szkolenie i doradztwo oparty na podejściu popytowym dla przedsiębiorców i ich pracowników oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje z własnej inicjatywy Propozycja Województwa Śląskiego: System oparty na dwóch modułach: Operator systemowy, refundujący określony procent wartości otrzymanej usługi Tryb konkursowy realizowany przez IZ dla pracowników mały i średnich przedsiębiorstw

25 Rozwój usług społecznych Rozwój ekonomii społecznej w regionie
Priorytet IX Włączenie społeczne Aktywna integracja Rozwój usług społecznych Rozwój ekonomii społecznej w regionie Działania Alokacja 6,71% środków Programu

26 Działania 5,48% środków Programu Alokacja
Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy Efektywny rozwój dzieci i młodzieży Uczenie się przez całe życie dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Działania 5,48% środków Programu Alokacja

27 Działania 3,17% środków Programu Alokacja
Priorytet XIII Pomoc Techniczna Zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania RPO, Zapewnienie wysokiej jakości usług informatycznych i promocyjnych dostępnych dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, Upowszechnienie rezultatów realizacji RPO Działania 3,17% środków Programu Alokacja

28 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego e-mail: efs@slaskie.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Jarosław Wesołowski Dyrektor Wydziału EFS Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Tel , Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "TYTUŁ PREZENTACJI RPO Województwa Śląskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google