Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TYTUŁ PREZENTACJI RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TYTUŁ PREZENTACJI RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 TYTUŁ PREZENTACJI RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Rynku pracy –uwarunkowania niska przeżywalność przedsiębiorstw w województwie śląskim w ostatnim dziesięcioleciu zróżnicowanie wewnętrzne regionu pod względem stopy bezrobocia jeden z niższych współczynników aktywności zawodowej (po województwie: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, lubuskim i opolskim)

3 Spójność społeczna –uwarunkowania Intensywny proces starzenia się społeczeństwa regionu – jeden z wyższych współczynników obciążenia demograficznego w kraju Utrzymujące się na przestrzeni lat powody korzystania z pomocy społecznej z powodu bezrobocia, ubóstwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych Jeden z niższych współczynników aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych Terytorialna koncentracja problemów społeczno- gospodarczych

4 Edukacja –uwarunkowania Duże zróżnicowanie w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego Wyniki z egzaminów gimnazjalnych i maturalnych odpowiadające średniej krajowej Spadek znaczenia szkolnictwa zawodowego w regionie Niski udział osób dorosłych w kształceniu ustawicznym

5 Harmonogram prac 10 kwietnia 2014r. 25 marca 2014r. I kwartał 2014r. Ostateczny termin przekazania RPO do Komisji Europejskiej Przygotowanie i przyjęcie V wersji Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Opiniowanie IV wersji RPO WSL 2014-2020 – Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, Rada Pożytku Publicznego; przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu Linii demarkacyjnej

6 Różnice pomiędzy obecnym a przyszłym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego

7 3 473,6 mln EUR 124,7 mln EUR (OSI) 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 241,1 mln EUR (RPO) Propozycja alokacji w czwartej wersji Projektu RPO WSL 2014-2020

8 Podział alokacji w Projekcie RPO WSL 2014-2020 (EUR)* * wstępny podział na podstawie RPO 2014-2020

9 Przewidywane tryby wyboru projektów w RPO WSL 2014-2020 Tryby wyboru Konkursowy 37,3% Pozakonkursowy Projekty Kluczowe 21,9 % Projekty pozakonkursowe 5,9% Negocjacyjny (ZIT/RIT) 31,9% Obszar Strategicznej Interwencji (Bytom, Radzionków) 3,0%

10 Koncentracja tematyczna w Projekcie RPO WSL 2014-2020 56,31% środków pochodzących z EFRR zostanie przeznaczona na 4 priorytety 1 Nowoczesna gospodarka 2 Cyfrowe Śląskie 3 Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

11 Koncentracja tematyczna w Projekcie RPO WSL 2014-2020 60,31% środków pochodzących z EFS zostanie przeznaczona na 5 priorytetów inwestycyjnych 8.5 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalny inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 8.7 Praca na własnych rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 10.1 Zapobieganie i ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej i promowanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej

12 Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka podniesienie jakości badań naukowych prowadzonych w regionie poprzez rozwój kluczowej infrastruktury badawczej, zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki, wzrost poziomu wyspecjalizowanych usług oferowanych przez ośrodki innowacji na rzecz gospodarki. Kierunki interwencji 7,4% środków Programu Alokacja

13 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie. Kierunki interwencji 4% środków Programu Alokacja

14 Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP wzrost rozwoju przedsiębiorczości w regionie, zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach typu brownfield, wzrost konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Kierunki interwencji 7,6% środków Programu Alokacja

15 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej, sektora mieszkaniowego i sektora MŚP, poprawa jakości powietrza, wzrost atrakcyjności transportu publicznego, zwiększenie efektywności produkcji energii elektrycznej i cieplnej Kierunki interwencji 21,5% środków Programu Alokacja

16 Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów niskoemisyjna skuteczna i efektywna pomoc mieszkańcom regionu w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych, zmniejszenie ilości odpadów zagrażających mieszkańcom regionu oraz środowisku, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej. Kierunki interwencji 6,7% środków Programu Alokacja

17 Oś Priorytetowa VI Transport poprawa dostępności głównych szlaków drogowych województwa, rozwój regionalnego transportu kolejowego. Kierunki interwencji 14,5% środków Programu Alokacja

18 Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna zwiększenie jakości specjalistycznych usług medycznych w ośrodkach regionalnych, zwiększenie spójności społecznej oraz eliminowanie barier w dostępie do usług na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną terytoriów zmarginalizowanych. Kierunki interwencji 7,9% środków Programu Alokacja

19 Oś Priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, zwiększenie dostępności i poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego, upowszechnienie w regionie wiedzy w obszarze nauki i techniki. Kierunki interwencji 2,3% środków Programu Alokacja

20 Priorytet VII Regionalny rynek pracy Wsparcie osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poprzez aktywne formy wsparcia Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Działania 7,08% środków Programu Alokacja

21 Wsparcie dla przedsiębiorstw oraz osób planujący rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 8.5 dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalny inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników staże (minimum 6 miesięcy)/praktyki zawodowe, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie, instrumenty i usługi wskazane w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. 8.7 praca na własnych rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw w początkowym okresie działalności, wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.

22 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników Wzrost transferu wiedzy w regionie Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapobieganie wczesnemu przechodzeniu na emeryturę obejmujące przekwalifikowanie pracowników Działania 5,46 % środków Programu Alokacja

23 Wsparcie dla przedsiębiorstw oraz osób planujący rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 8.9 przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian dostarczenie kompleksowych usług (m.in. doradczych, szkoleniowych) dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, klastrów oraz instytucji otoczenia biznesu, wsparcie dla modernizowanych przedsiębiorstw poprzez usługi okołobiznesowe, doradztwo oraz animowanie współpracy gospodarczej przyczyniającej się do wzmacniania MMŚP, prowadzące do internacjonalizacji, wsparcie doradcze na rzecz zapobieganiu sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej, wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców. wsparcie sieci współpracy osób i podmiotów w ramach inicjatyw klastrowych lub klastrów utworzonych wokół kluczowych obszarów technologicznych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020, działania wspierające współpracę B+R i biznesu poprzez sieciowanie, tworzenie platform współpracy oraz staże i szkolenia praktyczne dla naukowców w przedsiębiorstwach i przedsiębiorców w jednostkach naukowych, szkolenia w zakresie transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej, wsparcie tworzenia interdyscyplinarnych zespołów komercjalizacyjnych w obszarach istotnych dla rozwoju województwa i/lub wsparcie opracowania strategii komercjalizacji nowego produktu lub usługi.

24 Wsparcie przedsiębiorców oraz ich pracowników Konieczność stworzenia podmiotowego systemu dystrybucji środków na kształcenie, szkolenie i doradztwo oparty na podejściu popytowym dla przedsiębiorców i ich pracowników oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje z własnej inicjatywy Propozycja Województwa Śląskiego: System oparty na dwóch modułach: Operator systemowy, refundujący określony procent wartości otrzymanej usługi Tryb konkursowy realizowany przez IZ dla pracowników mały i średnich przedsiębiorstw System oparty na dwóch modułach: Operator systemowy, refundujący określony procent wartości otrzymanej usługi Tryb konkursowy realizowany przez IZ dla pracowników mały i średnich przedsiębiorstw

25 Priorytet IX Włączenie społeczne Aktywna integracja Rozwój usług społecznych Rozwój ekonomii społecznej w regionie Działania Alokacja 6,71% środków Programu

26 Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy Efektywny rozwój dzieci i młodzieży Uczenie się przez całe życie dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Działania 5,48% środków Programu Alokacja

27 Priorytet XIII Pomoc Techniczna Zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania RPO, Zapewnienie wysokiej jakości usług informatycznych i promocyjnych dostępnych dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, Upowszechnienie rezultatów realizacji RPO Działania 3,17% środków Programu Alokacja

28 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Jarosław Wesołowski Dyrektor Wydziału EFS Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Tel 032 77 40 125, 032 77 40 126 e-mail: efs@slaskie.plefs@slaskie.pl www.efs.slaskie.pl


Pobierz ppt "TYTUŁ PREZENTACJI RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google