Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dotyczący badań, programów rozwoju szkół, rozwoju kształcenia ustawicznego, w tym kształcenia na odległość

3 Priorytety w POKL Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Priorytet VII: Promocja integracji społecznej. Priorytet VIII: Regionalne Kadry Gospodarki. Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL

4 Konkursy w 2008 roku Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich. I kwartał 2008 r. Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1. Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.

5 Konkursy w 2008 roku Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich. II kwartał 2008 r. Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL

6 Konkursy w 2008 roku Priorytet VII: Promocja integracji społecznej. Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL I kwartał 2008 r. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej

7 Konkursy w 2008 roku Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL II kwartał 2008 r. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

8 Konkursy w 2008 roku Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL I kwartał 2008 r. Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.3. Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych

9 Konkursy w 2008 roku Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL I kwartał 2008 r. Działanie 8.2. Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe

10 Konkursy w 2008 roku Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL II kwartał 2008 r. Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe

11 Konkursy w 2008 roku Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL I kwartał 2008 r. Działanie 9.1. wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

12 Konkursy w 2008 roku Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL I kwartał 2008 r. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

13 Konkursy w 2008 roku Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL II kwartał 2008 r. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

14 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL Istotnym elementem priorytetu IX będą programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych.

15 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL Programy rozwoje będą silnie ukierunkowane na dostosowywanie kompetencji przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy, a także przygotowanie uczniów do funkcjonowania na nim.

16 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL Cele: Współpraca szkół i placówek z pracodawcami Praktyki odbywane u pracodawców, a co za tym idzie wyposażenia przyszłych absolwentów w praktyczne umiejętności wymagane na rynku pracy

17 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL Cele: Modernizacja oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego zarówno poprzez dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy jak i wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne.

18 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL Równolegle potencjał instytucji edukacyjnych będzie wzmacniany poprzez realizację kompleksowych programów ukierunkowanych na rozwój kadr pedagogicznych i administracyjnych systemu oświaty.

19 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL DZIAŁANIE 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

20 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Cel: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

21 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Typy realizowanych operacji (projektów) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie wyrównywaniu dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia, Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL

22 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL

23 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL

24 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL

25 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL

26 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 przeciwdziałanie patologiom społecznym), dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych, Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL

27 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego, modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących), Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL

28 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki), Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL

29 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia, Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL

30 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawę jakości nauczania. Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL

31 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.3 DZIAŁANIE 9.3 UPOWSZECHNIENIE FORMALNEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL

32 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.3 Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL Cel: Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy.

33 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.3 Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL Typy realizowanych operacji (projektów): -- kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, w tym w kontek ś cie potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy, kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych,

34 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.3 Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklaruj ą chęć przyst ą pienia do egzaminu zewn ę trznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji),

35 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.3 Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontek ś cie potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy,

36 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.3 Projekty na rzecz podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego finansowane z POKL - wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na: - monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, -podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację kuratora oświaty, -- rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie elearningu.

37 Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wersja robocza

38 Plan działania na rok 2009 POKL wersja robocza DZIAŁANIE 9.2 1. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. 2. Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie wyrównywaniu dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia:

39 Plan działania na rok 2009 POKL wersja robocza DZIAŁANIE 9.3 1. Kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, w tym w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy. 2. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych.

40 Plan działania na rok 2009 POKL wersja robocza DZIAŁANIE 9.3 3. Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji).

41 Plan działania na rok 2009 POKL wersja robocza DZIAŁANIE 9.3 4. Usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy. 5. Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego.

42 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google