Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

2 FunduszWstępna alokacja (EUR) Oś priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE EFRR421 046 718 Oś priorytetowa 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE EFRR66 386 308 Oś priorytetowa 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA EFRR 356 460 717 Oś priorytetowa 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY EFRR 180 030 665 Oś priorytetowa 5 TRANSPORT EFRR 376 512 636 Oś priorytetowa 6 INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ EFRR 157 526 832 Oś priorytetowa 7 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA EFRR 64 811 040 Oś priorytetowa 8 RYNEK PRACY EFS 263 059 794 Oś priorytetowa 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE EFS 153 926 219 Oś priorytetowa 10 EDUKACJA EFS 131 422 386 POMOC TECHNICZNAEFS 79 200 000 RAZEM 2 250 383 315

3 3 Oś Priorytetowa 8: RYNEK PRACY

4 Priorytet Inwestycyjny: Zapewnianie dostępu do zatrudnienia (PI 8.1) Kierunki wsparcia  Zwiększenia aktywizacji oraz mobilności zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska  Wsparcie skierowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, i biernych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy  Powyższe działania podejmowane będą poprzez wsparcie w ramach usług rynku pracy i z wykorzystaniem instrumentów rynku pracy  Wsparcie skierowane jest do osób w wieku 25 lat i więcej. Zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych, w tym doświadczeń zawodowych w miejscu pracy Zmiana kwalifikacji zawodowych, tworzenie zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania

5 Priorytet Inwestycyjny: Zapewnianie dostępu do zatrudnienia (PI 8.1) Potencjalni beneficjenciGłówne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) osoby poszukujące pracy osoby bierne zawodowo osoby bezrobotne

6 Priorytet Inwestycyjny: Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (PI 8.2) Kierunki wsparcia  Tworzenie przedsiębiorstw i rozpoczynanie działalności gospodarczej przez osoby pozostające bez pracy obejmujące doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo-prawne  Wsparcie finansowe w formie zwrotnej dla osób pracujących pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą  Wsparcie finansowe (zwrotne i bezzwrotne) na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób młodych do 30 roku życia przewidziane jest do realizacji na poziomie krajowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

7 Priorytet Inwestycyjny: Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (PI 8.2) Potencjalni beneficjenciGłówne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) osoby poszukujące pracy osoby bierne zawodowo osoby bezrobotne podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej osoby pracujące – wyłącznie w zakresie instrumentów zwrotnych

8 Priorytet Inwestycyjny: Godzenie życia zawodowego i prywatnego (PI 8.3) Projekty w ramach PI muszą wpisywać się w jego cel: aktywizację zawodową i podjęcie zatrudnienia lub utrzymanie się na rynku pracy! Kierunki wsparcia  Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  Tworzenie i rozwijanie w zakładach pracy elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznianie czasu pracy pracownika. Interwencja przyczynia się do godzenia obowiązków prywatnych z możliwością uzyskania doświadczenia zawodowego oraz poprawy sytuacji materialnej osób, pod opieką których znajdują się dzieci do 3 roku życia. Wsparcie na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat

9 Priorytet Inwestycyjny: Godzenie życia zawodowego i prywatnego (PI 8.3) Potencjalni beneficjenciGłówne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

10 Priorytet Inwestycyjny: Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (PI 8.4) Kierunki wsparcia  Rozwój kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami MŚP oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby  Adaptacja MŚP do zmian gospodarczych, tj.: zapewnienie przedsiębiorcy, który znalazł się w sytuacji kryzysowej wsparcia doradczego, wsparcie outplacementowe dla pracowników zwalnianych lub zagrożonych zwolnieniem w przedsiębiorstwach przechodzących proces restrukturyzacji. Wsparcie udzielane będzie z wykorzystaniem popytowego mechanizmu finansowania usług rozwojowych w przedsiębiorstwach (Rejestr Usług Rozwojowych)

11 Priorytet Inwestycyjny: Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (PI 8.4) Potencjalni beneficjenciGłówne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy pracodawcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy

12 Priorytet Inwestycyjny: Aktywne i zdrowe starzenie się (PI 8.5) Kierunki wsparcia  Realizacja programów zdrowotnych służących wydłużeniu aktywności zawodowej (tj. podjęcie zatrudnienia lub – w przypadku osób zagrożonych utratą pracy - kontynuacja pracy) Istotne znaczenie z tego zakresu będą miały projekty dotyczące chorób onkologicznych oraz obszarów chorobowych zidentyfikowanych na poziomie regionalnym, w ramach których działania będą prowadzone systematycznie i na skalę regionalną lub subregionalną.  Przekwalifikowanie osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalając im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia. I. Edukacja zdrowotna, II.Profilaktyka pierwotna, wtórna i trzeciego stopnia, III.Lokalna polityka zdrowotna

13 Priorytet Inwestycyjny: Aktywne i zdrowe starzenie się (PI 8.5) Potencjalni beneficjenciGłówne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) pracownicy i pracodawcy dolnośląscy osoby bezrobotne i bierne zawodowo

14 Oś Priorytetowa 9: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

15 Priorytet Inwestycyjny: Aktywna integracja (PI 9.1) Kierunki wsparcia  Aktywizacja zawodowo-społeczna osób oraz rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  Działania rozwojowe na obszarach wiejskich i miejskich na rzecz aktywności społeczności lokalnych i rozwoju lokalnego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie.  Wsparcie w ramach priorytetu może być prowadzone na obszarach zdegradowanych i tym samym być komplementarne do działań realizowanych w ramach rewitalizacji. Działania realizowane także za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym (np. CIS, KIS, ZAZ, WTZ)

16 Priorytet Inwestycyjny: Aktywna integracja (PI 9.1) Potencjalni beneficjenciGłówne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) osoby wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym (łączny udział z osobami wykluczonymi/zagrożonymi)

17 Kierunki wsparcia  Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych, związanych z mieszkalnictwem chronionym oraz wspomaganym).  Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, jak również środowiskowych form pomocy i samopomocy.  Wsparcie w ramach priorytetu może być komplementarne do działań realizowanych w ramach inwestycji w infrastrukturę społeczną. Priorytet Inwestycyjny: Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych (PI 9.2)

18 Potencjalni beneficjenciGłówne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) osoby wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym (łączny udział z osobami wykluczonymi/zagrożonymi)

19 Kierunki wsparcia  Tworzenie nowych miejsc pracy i wspomaganie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej  Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych wraz ze wsparciem towarzyszącym  Tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej  Działania w ramach PI służyć będą koordynacji, kooperacji, monitorowaniu, promocji i edukacji prowadzonych w regionie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie gospodarki społecznej (PI 9.3)

20 Potencjalni beneficjenciGłówne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) osoby zagrożone wykluczeniem lub już wykluczone społecznie osoby fizyczne zamierzające utworzyć podmiot ekonomii społecznej podmioty ekonomii społecznej przedsiębiorstwa społeczne organizacje pozarządowe instytucje wspierające ekonomię społeczną publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej jednostki samorządu lokalnego i ich jednostki organizacyjne

21 21 Oś Priorytetowa 10: EDUKACJA

22 Priorytet Inwestycyjny: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej (PI 10.1) Kierunki wsparcia  Tworzenie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej, w alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym  Dodatkowe zajęcia edukacyjne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji  Realizacja inicjatyw związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych  Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem, uczniem młodszym oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli  Wspierane będzie nauczanie w zakresie wykorzystania ICT.

23 Priorytet Inwestycyjny: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej (PI 10.1) Potencjalni beneficjenciGłówne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty istniejące przedszkola funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego uczniowie szkół i placówek (w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, szkół i placówek oświatowych osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty

24 Priorytet Inwestycyjny: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia ponadgimnazjalnego (PI 10.2) Kierunki wsparcia  Realizacja inicjatyw związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych  Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli  Wspierane będzie nauczanie w zakresie wykorzystania ICT.

25 Priorytet Inwestycyjny: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia ponadgimnazjalnego (PI 10.2) Potencjalni beneficjenciGłówne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) uczniowie i wychowankowie szkół i placówek (w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych

26 Priorytet Inwestycyjny: Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie (PI 10.3) Kierunki wsparcia  Zdobycie nowych, zmiana lub podniesienie umiejętności i kwalifikacji z zakresu kompetencji kluczowych lub potwierdzenie efektów uczenia się przez indywidualne osoby dorosłe  Uzupełnieniem oferowanego wsparcie będzie doradztwo w zakresie diagnozy potrzeb oraz znalezienia i wyboru właściwej oferty edukacyjnej, uwzględniającej rozwój kompetencji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy  Podniesienie jakości, rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej dla dorosłych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy. Co do zasady udzielane wsparcie realizowane będzie w oparciu o mechanizm popytowy. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze zdiagnozowanych, specyficznych potrzeb odbiorców dopuszcza się również możliwość wsparcia w modelu innym niż popytowy.

27 Priorytet Inwestycyjny: Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie (PI 10.3) Potencjalni beneficjenciGłówne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) osoby dorosłe w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i osoby w wieku powyżej 50 lat szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ustawiczne i ich organy prowadzące

28 Priorytet Inwestycyjny: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (PI 10.4) Kierunki wsparcia  Podniesienie jakości oraz atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania jego kierunków do regionalnych uwarunkowań rynku pracy i gospodarki (w tym z uwzględnieniem smart specialisation)  Współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego z ich otoczeniem społeczno- gospodarczym  Podnoszenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu  Podnoszenie kompetencji praktycznych nauczycieli zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy  Rozwój oferty ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego

29 Priorytet Inwestycyjny: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (PI 10.4) Potencjalni beneficjenciGłówne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) nauczyciele instruktorzy praktycznej nauki zawodu

30 8 kwietnia 2014 r. - przekazanie Programu do Komisji Europejskiej Stan prac nad RPO WD 2014-2020 „Komisja przedstawia swoje uwagi w ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia programu. Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszystkich niezbędnych dodatkowych informacji oraz, w stosownych przypadkach, wprowadzają zmiany w projekcie programu” Lipiec 2014 r. – przewidywane otrzymanie uwag KE do Programu „Zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy Komisja przyjmuje każdy program nie później niż sześć miesięcy po jego przedłożeniu przez państwo członkowskie, pod warunkiem że wszystkie uwagi przedstawione przez Komisję zostały odpowiednio uwzględnione, jednak nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2014 r. lub przed przyjęciem przez Komisję decyzji przyjmującej umowę partnerstwa” Październik 2014 r. – przewidywane przyjęcie RPO WD 2014-2020

31 23 maja 2014 r. – Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa. Umowa Partnerstwa Cel tematyczny 8 Projekty realizowane na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z katalogiem określonym w UP (osoby młode, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach) Wsparcie dla grup innych, niż znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ograniczone do 20% Precyzyjne określenie linii demarkacyjnej pomiędzy CT8 i CT9 poprzez wskazanie, iż wsparcie w CT8 będzie skierowane do osób bezrobotnych zakwalifikowanych do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku pracy Cel tematyczny 9 Położenie akcentu na współpracę służb zatrudnienia i służb społecznych (publicznych i niepublicznych), deklaracja zastosowanie mechanizmów promujących współpracę przy aktywizacji społeczno-zawodowej Położenie większego nacisku na wsparcie dla procesu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej Wskazanie, że działania na rzecz rozwoju usług będą uwzględniały analizę trendów demograficznych i potrzeb w zakresie poszczególnych usług i grup docelowych, również w ujęciu terytorialnym Główne zmiany w Umowie Partnerstwa w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego:

32 Umowa Partnerstwa Cel tematyczny 10 Ograniczenie wsparcia dla kształcenia ogólnego poprzez koncentrację na obszarach istotnych dla rozwoju polskiej edukacji Silniejsza koncentracja na działaniach ukierunkowanych na poprawę jakości kształcenia zawodowego wyższego oraz zwiększenie udziału dorosłych w edukacji Angażowanie pracodawców w proces modernizacji metod i treści kształcenia i szkolenia Główne zmiany w Umowie Partnerstwa w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego:

33 Dziękuję za uwagę Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google