Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Fundusz Wstępna alokacja (EUR) Oś priorytetowa PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE EFRR Oś priorytetowa 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE Oś priorytetowa 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Oś priorytetowa ŚRODOWISKO I ZASOBY Oś priorytetowa 5 TRANSPORT Oś priorytetowa INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Oś priorytetowa 7 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Oś priorytetowa 8 RYNEK PRACY EFS Oś priorytetowa 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Oś priorytetowa 10 EDUKACJA POMOC TECHNICZNA RAZEM

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Oś Priorytetowa 8: RYNEK PRACY 3

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Zapewnianie dostępu do zatrudnienia (PI 8.1) Kierunki wsparcia Zwiększenia aktywizacji oraz mobilności zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska Wsparcie skierowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, i biernych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Powyższe działania podejmowane będą poprzez wsparcie w ramach usług rynku pracy i z wykorzystaniem instrumentów rynku pracy Wsparcie skierowane jest do osób w wieku 25 lat i więcej. Zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych, w tym doświadczeń zawodowych w miejscu pracy Zmiana kwalifikacji zawodowych, tworzenie zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Zapewnianie dostępu do zatrudnienia (PI 8.1) Potencjalni beneficjenci Główne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) osoby poszukujące pracy osoby bierne zawodowo osoby bezrobotne

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (PI 8.2) Kierunki wsparcia Tworzenie przedsiębiorstw i rozpoczynanie działalności gospodarczej przez osoby pozostające bez pracy obejmujące doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo-prawne Wsparcie finansowe w formie zwrotnej dla osób pracujących pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą Wsparcie finansowe (zwrotne i bezzwrotne) na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób młodych do 30 roku życia przewidziane jest do realizacji na poziomie krajowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (PI 8.2) Potencjalni beneficjenci Główne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) osoby poszukujące pracy osoby bierne zawodowo osoby bezrobotne podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej osoby pracujące – wyłącznie w zakresie instrumentów zwrotnych

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Godzenie życia zawodowego i prywatnego (PI 8.3) Projekty w ramach PI muszą wpisywać się w jego cel: aktywizację zawodową i podjęcie zatrudnienia lub utrzymanie się na rynku pracy! Kierunki wsparcia Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Tworzenie i rozwijanie w zakładach pracy elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznianie czasu pracy pracownika. Interwencja przyczynia się do godzenia obowiązków prywatnych z możliwością uzyskania doświadczenia zawodowego oraz poprawy sytuacji materialnej osób, pod opieką których znajdują się dzieci do 3 roku życia. Wsparcie na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Godzenie życia zawodowego i prywatnego (PI 8.3) Potencjalni beneficjenci Główne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (PI 8.4) Kierunki wsparcia Rozwój kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami MŚP oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby Adaptacja MŚP do zmian gospodarczych, tj.: zapewnienie przedsiębiorcy, który znalazł się w sytuacji kryzysowej wsparcia doradczego, wsparcie outplacementowe dla pracowników zwalnianych lub zagrożonych zwolnieniem w przedsiębiorstwach przechodzących proces restrukturyzacji. Wsparcie udzielane będzie z wykorzystaniem popytowego mechanizmu finansowania usług rozwojowych w przedsiębiorstwach (Rejestr Usług Rozwojowych)

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (PI 8.4) Potencjalni beneficjenci Główne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy pracodawcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Aktywne i zdrowe starzenie się (PI 8.5) Kierunki wsparcia Realizacja programów zdrowotnych służących wydłużeniu aktywności zawodowej (tj. podjęcie zatrudnienia lub – w przypadku osób zagrożonych utratą pracy - kontynuacja pracy) Istotne znaczenie z tego zakresu będą miały projekty dotyczące chorób onkologicznych oraz obszarów chorobowych zidentyfikowanych na poziomie regionalnym, w ramach których działania będą prowadzone systematycznie i na skalę regionalną lub subregionalną. Przekwalifikowanie osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalając im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia. Edukacja zdrowotna, Profilaktyka pierwotna, wtórna i trzeciego stopnia, Lokalna polityka zdrowotna

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Aktywne i zdrowe starzenie się (PI 8.5) Potencjalni beneficjenci Główne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) pracownicy i pracodawcy dolnośląscy osoby bezrobotne i bierne zawodowo

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Oś Priorytetowa 9: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Aktywna integracja (PI 9.1) Kierunki wsparcia Aktywizacja zawodowo-społeczna osób oraz rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Działania rozwojowe na obszarach wiejskich i miejskich na rzecz aktywności społeczności lokalnych i rozwoju lokalnego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie. Wsparcie w ramach priorytetu może być prowadzone na obszarach zdegradowanych i tym samym być komplementarne do działań realizowanych w ramach rewitalizacji. Działania realizowane także za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym (np. CIS, KIS, ZAZ, WTZ)

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Aktywna integracja (PI 9.1) Potencjalni beneficjenci Główne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) osoby wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym (łączny udział z osobami wykluczonymi/zagrożonymi)

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych (PI 9.2) Kierunki wsparcia Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych, związanych z mieszkalnictwem chronionym oraz wspomaganym). Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, jak również środowiskowych form pomocy i samopomocy. Wsparcie w ramach priorytetu może być komplementarne do działań realizowanych w ramach inwestycji w infrastrukturę społeczną.

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych (PI 9.2) Potencjalni beneficjenci Główne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) osoby wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym (łączny udział z osobami wykluczonymi/zagrożonymi)

19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie gospodarki społecznej (PI 9.3) Kierunki wsparcia Tworzenie nowych miejsc pracy i wspomaganie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych wraz ze wsparciem towarzyszącym Tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działania w ramach PI służyć będą koordynacji, kooperacji, monitorowaniu, promocji i edukacji prowadzonych w regionie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 

20 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie gospodarki społecznej (PI 9.3) Potencjalni beneficjenci Główne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) osoby zagrożone wykluczeniem lub już wykluczone społecznie osoby fizyczne zamierzające utworzyć podmiot ekonomii społecznej podmioty ekonomii społecznej przedsiębiorstwa społeczne organizacje pozarządowe instytucje wspierające ekonomię społeczną publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej jednostki samorządu lokalnego i ich jednostki organizacyjne

21 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Oś Priorytetowa 10: EDUKACJA 21

22 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej (PI 10.1) Kierunki wsparcia Tworzenie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej, w alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym Dodatkowe zajęcia edukacyjne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji Realizacja inicjatyw związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem, uczniem młodszym oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli Wspierane będzie nauczanie w zakresie wykorzystania ICT.

23 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej (PI 10.1) Potencjalni beneficjenci Główne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty istniejące przedszkola funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego uczniowie szkół i placówek (w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, szkół i placówek oświatowych osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty

24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia ponadgimnazjalnego (PI 10.2) Kierunki wsparcia Realizacja inicjatyw związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli Wspierane będzie nauczanie w zakresie wykorzystania ICT.

25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia ponadgimnazjalnego (PI 10.2) Potencjalni beneficjenci Główne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) uczniowie i wychowankowie szkół i placówek (w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych

26 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie (PI 10.3) Kierunki wsparcia Zdobycie nowych, zmiana lub podniesienie umiejętności i kwalifikacji z zakresu kompetencji kluczowych lub potwierdzenie efektów uczenia się przez indywidualne osoby dorosłe Uzupełnieniem oferowanego wsparcie będzie doradztwo w zakresie diagnozy potrzeb oraz znalezienia i wyboru właściwej oferty edukacyjnej, uwzględniającej rozwój kompetencji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy Podniesienie jakości, rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej dla dorosłych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy. Co do zasady udzielane wsparcie realizowane będzie w oparciu o mechanizm popytowy. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze zdiagnozowanych, specyficznych potrzeb odbiorców dopuszcza się również możliwość wsparcia w modelu innym niż popytowy.

27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie (PI 10.3) Potencjalni beneficjenci Główne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) osoby dorosłe w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i osoby w wieku powyżej 50 lat szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ustawiczne i ich organy prowadzące

28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (PI 10.4) Kierunki wsparcia Podniesienie jakości oraz atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania jego kierunków do regionalnych uwarunkowań rynku pracy i gospodarki (w tym z uwzględnieniem smart specialisation) Współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym Podnoszenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu Podnoszenie kompetencji praktycznych nauczycieli zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy Rozwój oferty ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego

29 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Priorytet Inwestycyjny: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (PI 10.4) Potencjalni beneficjenci Główne grupy docelowe wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) nauczyciele instruktorzy praktycznej nauki zawodu

30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Stan prac nad RPO WD 8 kwietnia 2014 r. - przekazanie Programu do Komisji Europejskiej „Komisja przedstawia swoje uwagi w ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia programu. Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszystkich niezbędnych dodatkowych informacji oraz, w stosownych przypadkach, wprowadzają zmiany w projekcie programu” Lipiec 2014 r. – przewidywane otrzymanie uwag KE do Programu „Zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy Komisja przyjmuje każdy program nie później niż sześć miesięcy po jego przedłożeniu przez państwo członkowskie, pod warunkiem że wszystkie uwagi przedstawione przez Komisję zostały odpowiednio uwzględnione, jednak nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2014 r. lub przed przyjęciem przez Komisję decyzji przyjmującej umowę partnerstwa” Październik 2014 r. – przewidywane przyjęcie RPO WD

31 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Umowa Partnerstwa 23 maja 2014 r. – Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa. Główne zmiany w Umowie Partnerstwa w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego: Cel tematyczny 8 Projekty realizowane na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z katalogiem określonym w UP (osoby młode, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach) Wsparcie dla grup innych, niż znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ograniczone do 20% Precyzyjne określenie linii demarkacyjnej pomiędzy CT8 i CT9 poprzez wskazanie, iż wsparcie w CT8 będzie skierowane do osób bezrobotnych zakwalifikowanych do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku pracy Cel tematyczny 9 Położenie akcentu na współpracę służb zatrudnienia i służb społecznych (publicznych i niepublicznych), deklaracja zastosowanie mechanizmów promujących współpracę przy aktywizacji społeczno-zawodowej Położenie większego nacisku na wsparcie dla procesu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej Wskazanie, że działania na rzecz rozwoju usług będą uwzględniały analizę trendów demograficznych i potrzeb w zakresie poszczególnych usług i grup docelowych, również w ujęciu terytorialnym

32 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Umowa Partnerstwa Główne zmiany w Umowie Partnerstwa w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego: Cel tematyczny 10 Ograniczenie wsparcia dla kształcenia ogólnego poprzez koncentrację na obszarach istotnych dla rozwoju polskiej edukacji Silniejsza koncentracja na działaniach ukierunkowanych na poprawę jakości kształcenia zawodowego wyższego oraz zwiększenie udziału dorosłych w edukacji Angażowanie pracodawców w proces modernizacji metod i treści kształcenia i szkolenia

33 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Dziękuję za uwagę Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google