Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojciech Kreft ECORYS Polska Konferencja - Kraków 14 grudnia 2007 Świadomie, czy we mgle… ? - rola poradnictwa zawodowego w procesie uczenia się przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojciech Kreft ECORYS Polska Konferencja - Kraków 14 grudnia 2007 Świadomie, czy we mgle… ? - rola poradnictwa zawodowego w procesie uczenia się przez."— Zapis prezentacji:

1 Wojciech Kreft ECORYS Polska Konferencja - Kraków 14 grudnia 2007 Świadomie, czy we mgle… ? - rola poradnictwa zawodowego w procesie uczenia się przez całe życie.

2 Jak realnie wygląda w naszym kraju przejście ze świata edukacji do świata pracy ? Polska…?

3 Rynek pracy Edukacja  przepaść  Przejście...                      

4 CZYNNIKI WARUNKUJĄCE JAKOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ: Modernizacja wyposażenia Oczekiwania rynku pracy Modyfikacja treści kształcenia Kadra ucząca… Umiejętności praktyczne – przedsiębiorczość Nowoczesne poradnictwo zawodowe Szkoła - uczeń – rynek pracy

5 Kluczowa rola poradnictwa zawodowego Jest w pełni zgodna z Rezolucją Rady Unii Europejskiej dotyczącą Całożyciowego poradnictwa zawodowego, uchwaloną w maju 2004 r. i podpisaną również przez polskiego Ministra Edukacji. Oparte na doświadczeniach 36 krajów świata, najważniejsze zalecenia Rezolucji stwierdzają: to szkoła powinna dać szansę młodzieży - przekazać jej wiedzę i umiejętności, bez której nie sposób dać sobie radę na rynku pracy.

6 EUROPEJSKA KARTA SPOŁECZNA (Uchwalona przez Radę Europy - Turyn 1961; 1991; Strasburg 1996) Artykuł 9 - Prawo do poradnictwa zawodowego W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do poradnictwa zawodowego, Strony zobowiązują się zapewnić lub popierać, w miarę potrzeby, służby które będą udzielać pomocy wszystkim osobom, w tym osobom niepełnosprawnym, w rozwiązywaniu problemów dotyczących wyboru zawodu i awansu zawodowego, uwzględniając indywidualne predyspozycje oraz związek tych predyspozycji z możliwościami zatrudnienia; pomoc ta będzie dostępna bezpłatnie, zarówno dla młodzieży, w tym dla dzieci w wieku szkolnym, jak i dla dorosłych. Regulacje prawne

7 Memorandum on Lifelong Learning Unia Europejska: Lizbona  Barcelona  Deklaracja Kopenhaska (XI 2002) OECD - raporty o stanie poradnictwa zawodowego w 14 krajach świata Bank Światowy oraz Komisja Unii Europejskiej – dodatkowe raporty w 24 krajach „... podstawowym warunkiem i osią dalszego rozwoju gospodarczo-ekonomicznego jest dostosowany do wymagań społeczeństwa opartego na wiedzy, pro-zatrudnieniowy system edukacji ustawicznej...” „... nie jest możliwe zbudowanie systemu edukacji ustawicznej bez oparcia się o profesjonalne poradnictwo zawodowe...”  idea LIFELONG CAREER GUIDANCE Międzynarodowa Konferencja w Toronto X.2003 r.  Powołanie Międzynarodowego Instytutu Poradnictwa Zawodowego REZOLUCJA RADY UNII EUROPEJSKIEJ - GUIDANCE THROUGHOUT LIFE IN EUROPE – 28.V.2004 r.

8 Proces rozwoju idei Lifelong Guidance (LLG) Lizbona 2000  2010 (… gospodarka oparta na wiedzy…) Program „Edukacja i Szkolenie 2010” – zawiera trzy powiązane ze sobą trzy grupy celów strategicznych: poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w UE wobec nowych zadań społeczeństwa opartego na wiedzy oraz zmieniających się metod i treści nauczania i uczenia się, ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji, zgodnie z nadrzędną zasadą kształcenia ustawicznego, działanie na rzecz zwiększenia szans zdobycia i utrzymania zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego, jak również aktywności obywatelskiej, równości szans i spójności społecznej, otwarcie systemów edukacji na środowisko i świat w związku z koniecznością lepszego dostosowania edukacji do potrzeb pracy zawodowej i wymagań społeczeństwa oraz sprostania wyzwaniom wynikającym z globalizacji. Świadczenie usług poradnictwa przez całe życie dla obywateli Europy uznano za integralny składnik wszystkich trzech celów.

9 RADA UNII EUROPEJSKIEJ W dniu 28 Maja 2004 r. na spotkaniu Ministrów Edukacji Państw Członkowskich - pod przewodnictwem Irlandii, przyjęła rezolucję w dziedzinie poradnictwa zawodowego: GUIDANCE THROUGHOUT LIFE IN EUROPE Rezolucja Rady Unii Europejskiej dotycząca całożyciowego poradnictwa zawodowego

10 Rezolucja Rady Unii Europejskiej (początek) RADA UNII EUROPEJSKIEJ I PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANI W RADZIE PRZEKONANI, ŻE : 1. W kontekście konieczności kształcenia się przez całe życie, poradnictwo zawodowe odnosi się do grupy działań umożliwiających zidentyfikowanie umiejętności, kompetencji i zainteresowań obywateli w każdej grupie wiekowej i znajdujących się na dowolnym etapie życia. Poradnictwo zawodowe umożliwia podejmowanie trafnych decyzji zawodowych i edukacyjnych oraz zarządzanie własną ścieżką życiową w trakcie nauki, pracy i w innych sytuacjach, wpływa na rozwój bądź wykorzystanie wspomnianych zdolności i kompetencji. 2. Zapewnienie usług poradnictwa zawodowego w systemie edukacji i kształcenia zawodowego, a w szczególności w szkołach (lub podczas innej nauki na poziomie szkolnym), odgrywa zasadniczą rolę w zagwarantowaniu, że podjęte przez młodzież decyzje dotyczące edukacji i planowania kariery zawodowej nie będą przypadkowe. Usługi poradnictwa zawodowego zapewniają im właściwe wsparcie umiejętności efektywnego samodzielnego zarządzania ścieżkami swojej edukacji i kariery. Dla instytucji edukacyjnych i szkoleniowych poradnictwo zawodowe stanowi także kluczowy instrument poprawiający jakość i proces nauczania. 3. Całożyciowe poradnictwo zawodowe przyczynia się do osiągnięcia celów obranych przez Unię Europejską, jakimi są: rozwój ekonomiczny, wydajność rynku pracy oraz mobilność zawodowa i geograficzna, poprzez zwiększanie efektywności inwestycji w edukację i kształcenie zawodowe, a także poprzez wzmocnienie procesu kształcenia się przez całe życie, oddziaływanie na potencjał człowieka i rozwój zasobów ludzkich.

11 Definicja poradnictwa zawodowego (LLG) Usługi, których celem jest pomoc jednostkom w każdym wieku, na dowolnym etapie życia w dokonywaniu wyborów w zakresie edukacji, szkoleń oraz wyboru zawodu, a także pomoc w zarządzaniu własną karierą zawodową. Tego typu usługi mogą być świadczone indywidualnie lub w grupach, bezpośrednio lub na odległość (m.in. przez telefoniczne centra obsługi oraz przez Internet). Obejmują m.in.: pomoc w znalezieniu pracy, staże, praktyki, programy pracy „na próbę”, wolontariat, informację zawodową, narzędzia oceny, rozmowy kwalifikacyjne, zarządzanie karierą, programy poszukiwania pracy, wsparcie procesu przejścia ze szkoły na rynek pracy

12 Istota całożyciowego poradnictwa zawodowego Emerytura… Interwencja doradcy Wybór zawodu kontinuum życia wsparcie orientacja preorientacja w trakcie naukina rynku pracy koniec?... 

13 Euroguidance Network PES Network FEDORA & IAEVG European Stakeholders Peer Learning Activities LLP Projects Research ICCDPP OECD European Lifelong Guidance Policy Network  9.03.2007 Najnowsza inicjatywa… European Lifelong Guidance Policy Network  9.03.2007

14 Jak wygląda w innych krajach przejście ze świata edukacji do świata pracy ? Inne kraje…?

15 Przyszłość poradnictwa zawodowego… Mamy dwa różne światy… MENMPiPS

16 Mamy wiele planów i strategii – m.in.:  Narodowy Plan Rozwoju,  Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013 1/21  Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do 2010 r. (MENiS 2003), 1/6  Strategia Państwa dla Młodzieży 2003-2012 (MENiS 2003 r.),  „ePolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006” (2001r.)  Narodowy Plan Działań Na Rzecz Dzieci 2004-2012 – „Polska Dla Dzieci” (2004 r.) Przyszłość poradnictwa zawodowego – Resort Edukacji Lecz wynika z nich b. niewiele działań dla poradnictwa…!

17 Rynek pracyEdukacja Wiemy jak powinno wyglądać przejście…                                                                                                             Modernizacja wyposażenia Modyfikacja treści kształcenia Oczekiwania rynku pracy Poradnictwo zawodowe

18

19 A zatem - świadomie, czy we mgle... ? Może jednak lepiej, aby nasze dzieci tak widziały przyszłość…:

20 Dziękuję za uwagę! Wojciech Kreft - ECORYS Polska wojtek@ecorys.pl


Pobierz ppt "Wojciech Kreft ECORYS Polska Konferencja - Kraków 14 grudnia 2007 Świadomie, czy we mgle… ? - rola poradnictwa zawodowego w procesie uczenia się przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google