Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dołącz do liderów w edukacji – praktyczne kroki w EFS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dołącz do liderów w edukacji – praktyczne kroki w EFS"— Zapis prezentacji:

1 Dołącz do liderów w edukacji – praktyczne kroki w EFS
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPOEJSKIEJ ŚRODKIEM DO MODERNIZACJI BAZY I OFERTY EDUKACYJNEJ SZKÓŁ I PLACÓWEK Konferencja Kuratorium Oświaty w Lublinie Lublin, 15 marca 2007 Wojciech Kreft ECORYS Polska

2 Rynek pracy  przepaść  Edukacja

3

4

5 Rynek pracy  przepaść        Przejście... Edukacja

6 Szkoła – uczeń – rynek pracy
Dlaczego właśnie tak wygląda często przejście?... Modernizacja wyposażenia Szkoła – uczeń – rynek pracy Modyfikacja treści kształcenia Oczekiwania rynku pracy Kadra ucząca… Umiejętności praktyczne – przedsiębiorczość Nowoczesne poradnictwo zawodowe

7 Tło europejskie - proces rozwoju idei Lifelong Guidance (LLG)
Lizbona 2000  2010 (… gospodarka oparta na wiedzy…) Program „Edukacja i Szkolenie 2010” – zawiera trzy powiązane ze sobą trzy grupy celów strategicznych: poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w UE wobec nowych zadań społeczeństwa opartego na wiedzy oraz zmieniających się metod i treści nauczania i uczenia się, ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji, zgodnie z nadrzędną zasadą kształcenia ustawicznego, działanie na rzecz zwiększenia szans zdobycia i utrzymania zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego, jak również aktywności obywatelskiej, równości szans i spójności społecznej, otwarcie systemów edukacji na środowisko i świat w związku z koniecznością lepszego dostosowania edukacji do potrzeb pracy zawodowej i wymagań społeczeństwa oraz sprostania wyzwaniom wynikającym z globalizacji. Świadczenie usług poradnictwa przez całe życie dla obywateli Europy uznano za integralny składnik wszystkich trzech celów.

8 Definicja poradnictwa zawodowego (LLG)
Usługi, których celem jest pomoc jednostkom w każdym wieku, na dowolnym etapie życia w dokonywaniu wyborów w zakresie edukacji, szkoleń oraz wyboru zawodu, a także pomoc w zarządzaniu własną karierą zawodową. Tego typu usługi mogą być świadczone indywidualnie lub w grupach, bezpośrednio lub na odległość (m.in. przez telefoniczne centra obsługi oraz przez Internet). Obejmują m.in.: pomoc w znalezieniu pracy, staże, praktyki, programy pracy „na próbę”, wolontariat, informację zawodową, narzędzia oceny, rozmowy kwalifikacyjne, zarządzanie karierą, programy poszukiwania pracy, wsparcie procesu przejścia ze szkoły na rynek pracy

9 Istota całożyciowego poradnictwa zawodowego
Interwencja doradcy w trakcie nauki na rynku pracy koniec?...  preorientacja orientacja kontinuum życia Wybór zawodu Emerytura… wsparcie

10

11 Szkoła – uczeń – rynek pracy
CZYNNIKI WARUNKUJĄCE JAKOŚĆ EDUKACJI: Modernizacja wyposażenia Szkoła – uczeń – rynek pracy Modyfikacja treści kształcenia Oczekiwania rynku pracy Kadra ucząca… Umiejętności praktyczne – przedsiębiorczość Nowoczesne poradnictwo zawodowe

12 Kształcenie dla potrzeb rynku pracy
Jakie możemy wyróżnić elementy, które wpływają na efektywność procesu kształcenia dla potrzeb rynku pracy? Jest ich niestety dość dużo, aczkolwiek główne relacje odbywają się pomiędzy czterema elementami: Samorząd Rynek pracy Szkoła (organ prowadzący) Uczniowie Utworzenie mechanizmów stałej współpracy, – czyli cyklicznych spotkań, wspólnych badań, analiz, stałych prac zespołów roboczych itp. pomiędzy tymi czterema partnerami może doprowadzić do faktycznego kształcenia do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

13 W aspekcie Funduszy Strukturalnych aktualnie wydaje się, iż problemem nie jest: Skąd wziąć pieniądze?, lecz Jak je wziąć i jak efektywnie wykorzystać?

14 PHARE 2003 - Wsparcie dla modernizacji oferty szkół o profilu zawodowym
Dotacje od 10 – 100 tyś Euro

15 kwota wsparcia tytuł projektu € ,00 "Modernizacja oferty edukacyjnej - Mechatronik - zawód z przyszłością" €90 000,00 "Słońcu naprzeciw" €34 433,15 "Pracownia symulacyjna obsługi ruchu turystycznego i hotelarstwa - narzędziem walki z bezrobociem młodzieży w regionie" €61 844,12 "Operator obrabiarek numerycznych - optymalny partner dla zautomatyzowych zakładów pracy" €30 637,00 Certyfikacja umiejętności zawodowych - partnerstwo szkoły i pracodawców dla zatrudnienia €48 506,66 Kształcenie modułowe szansą na sukces na rynku pracy €18 883,00 Gabinet Symulacyjny Przedsiębiorczości w Agrobiznesie €38 787,00 Alternatywny system kształcenia zawodowego w korelacji z regionalnym rynkiem pracy i standardami wymagań egzaminacyjnych €17 547,00 Pozyskanie sprzętu do modernizacji oferty edukacyjnej z zakresu grafiki komputerowej €27 000,00 NUMCO-Numeryczne Centrum Obróbcze €93 750,00 Doposażenie pracowni dydaktycznych w zakresie nowoczesnych systemów projektowania i wytwarzania - CAD/CAM/CNC €64 844,25 Poligraf - Zawód XXI wieku

16 - WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY
PRIORYTET III - WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY 3.6 - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ORAZ ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH Instytucja wdrażająca – kuratoria oświaty Alokacja finansowa na działanie Euro Cel Działania: - stworzenie warunków równego dostępu do edukacji poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia

17 Projekty konkursowe – typy projektów:
- wsparcie na rzecz realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz specjalistycznych w szkołach oraz opieki pedagogiczno – psychologicznej skierowanych do uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) - programy rozwojowe szkół (w tym również szkół zawodowych) zgodne z lokalną polityką edukacyjną ukierunkowane na: > rozwój umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych > wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne > rozszerzanie oferty edukacyjnej poza standardowe ramy programów nauczania, poprawę jakości nauczania - programy skierowane do młodych osób, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki

18 Praktyczne kroki do EFS Nowoczesna spójna lokalnie Edukacja
Diagnoza potrzeb - partnerzy Precyzyjne określenie lokalnych priorytetów Dobre przygotowanie szkół Warsztaty pisania i realizacji projektów Koordynacja regionalna… Nowoczesna spójna lokalnie Edukacja

19 Diagnoza potrzeb - partnerzy
Koordynacja z planami, strategiami itp. Mechanizmy dialogu z pracodawcami Jakość i kompleksowość diagnozy Dokładne opisanie i oszacowanie potrzeb Wielowymiarowość i szeroka perspektywa analiz

20 Dobre przygotowanie szkół
Udział w szerokim procesie diagnozy potrzeb Zdefiniowane zakresy i etapy interwencji Zaplanowana aktywność osób zarządzających… Kadra, kadra, kadra… Specjalistyczne stanowisko/(a)…

21 PROJEKTY… Edukacja Rynek pracy
                            Modernizacja wyposażenia               Modyfikacja treści kształcenia               Oczekiwania rynku pracy Edukacja Rynek pracy Poradnictwo zawodowe Przejście...

22 Dziękuję za uwagę! Wojciech Kreft - ECORYS Polska


Pobierz ppt "Dołącz do liderów w edukacji – praktyczne kroki w EFS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google