Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojciech Kreft ECORYS Polska FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPOEJSKIEJ ŚRODKIEM DO MODERNIZACJI BAZY I OFERTY EDUKACYJNEJ SZKÓŁ I PLACÓWEK Konferencja Kuratorium.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojciech Kreft ECORYS Polska FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPOEJSKIEJ ŚRODKIEM DO MODERNIZACJI BAZY I OFERTY EDUKACYJNEJ SZKÓŁ I PLACÓWEK Konferencja Kuratorium."— Zapis prezentacji:

1 Wojciech Kreft ECORYS Polska FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPOEJSKIEJ ŚRODKIEM DO MODERNIZACJI BAZY I OFERTY EDUKACYJNEJ SZKÓŁ I PLACÓWEK Konferencja Kuratorium Oświaty w Lublinie Lublin, 15 marca 2007 Dołącz do liderów w edukacji – praktyczne kroki w EFS

2 Rynek pracy Edukacja przepaść

3

4

5 Rynek pracy Edukacja przepaść Przejście...

6 Dlaczego właśnie tak wygląda często przejście?... Szkoła – uczeń – rynek pracy Modernizacja wyposażenia Oczekiwania rynku pracy Modyfikacja treści kształcenia Kadra ucząca… Umiejętności praktyczne – przedsiębiorczość Nowoczesne poradnictwo zawodowe

7 Tło europejskie - proces rozwoju idei Lifelong Guidance (LLG) Lizbona 2000 2010 (… gospodarka oparta na wiedzy…) Program Edukacja i Szkolenie 2010 – zawiera trzy powiązane ze sobą trzy grupy celów strategicznych: poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w UE wobec nowych zadań społeczeństwa opartego na wiedzy oraz zmieniających się metod i treści nauczania i uczenia się, ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji, zgodnie z nadrzędną zasadą kształcenia ustawicznego, działanie na rzecz zwiększenia szans zdobycia i utrzymania zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego, jak również aktywności obywatelskiej, równości szans i spójności społecznej, otwarcie systemów edukacji na środowisko i świat w związku z koniecznością lepszego dostosowania edukacji do potrzeb pracy zawodowej i wymagań społeczeństwa oraz sprostania wyzwaniom wynikającym z globalizacji. Świadczenie usług poradnictwa przez całe życie dla obywateli Europy uznano za integralny składnik wszystkich trzech celów.

8 Definicja poradnictwa zawodowego (LLG) Usługi, których celem jest pomoc jednostkom w każdym wieku, na dowolnym etapie życia w dokonywaniu wyborów w zakresie edukacji, szkoleń oraz wyboru zawodu, a także pomoc w zarządzaniu własną karierą zawodową. Tego typu usługi mogą być świadczone indywidualnie lub w grupach, bezpośrednio lub na odległość (m.in. przez telefoniczne centra obsługi oraz przez Internet). Obejmują m.in.: pomoc w znalezieniu pracy, staże, praktyki, programy pracy na próbę, wolontariat, informację zawodową, narzędzia oceny, rozmowy kwalifikacyjne, zarządzanie karierą, programy poszukiwania pracy, wsparcie procesu przejścia ze szkoły na rynek pracy

9 Istota całożyciowego poradnictwa zawodowego Emerytura… Interwencja doradcy Wybór zawodu kontinuum życia wsparcie orientacja preorientacja w trakcie naukina rynku pracy koniec?...

10

11 CZYNNIKI WARUNKUJĄCE JAKOŚĆ EDUKACJI: Szkoła – uczeń – rynek pracy Modernizacja wyposażenia Oczekiwania rynku pracy Modyfikacja treści kształcenia Kadra ucząca… Umiejętności praktyczne – przedsiębiorczość Nowoczesne poradnictwo zawodowe

12 Jakie możemy wyróżnić elementy, które wpływają na efektywność procesu kształcenia dla potrzeb rynku pracy? Jest ich niestety dość dużo, aczkolwiek główne relacje odbywają się pomiędzy czterema elementami: Kształcenie dla potrzeb rynku pracy Samorząd Szkoła (organ prowadzący) Uczniowie Rynek pracy Utworzenie mechanizmów stałej współpracy, – czyli cyklicznych spotkań, wspólnych badań, analiz, stałych prac zespołów roboczych itp. pomiędzy tymi czterema partnerami może doprowadzić do faktycznego kształcenia do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

13 W aspekcie Funduszy Strukturalnych aktualnie wydaje się, iż problemem nie jest: Skąd wziąć pieniądze?, lecz Jak je wziąć i jak efektywnie wykorzystać?

14 PHARE 2003 - Wsparcie dla modernizacji oferty szkół o profilu zawodowym Dotacje od 10 – 100 tyś Euro

15 kwota wsparciatytuł projektu 100 000,00"Modernizacja oferty edukacyjnej - Mechatronik - zawód z przyszłością" 90 000,00"Słońcu naprzeciw" 34 433,15 "Pracownia symulacyjna obsługi ruchu turystycznego i hotelarstwa - narzędziem walki z bezrobociem młodzieży w regionie" 61 844,12 "Operator obrabiarek numerycznych - optymalny partner dla zautomatyzowych zakładów pracy" 30 637,00Certyfikacja umiejętności zawodowych - partnerstwo szkoły i pracodawców dla zatrudnienia 48 506,66Kształcenie modułowe szansą na sukces na rynku pracy 18 883,00Gabinet Symulacyjny Przedsiębiorczości w Agrobiznesie 38 787,00 Alternatywny system kształcenia zawodowego w korelacji z regionalnym rynkiem pracy i standardami wymagań egzaminacyjnych 17 547,00Pozyskanie sprzętu do modernizacji oferty edukacyjnej z zakresu grafiki komputerowej 27 000,00NUMCO-Numeryczne Centrum Obróbcze 93 750,00 Doposażenie pracowni dydaktycznych w zakresie nowoczesnych systemów projektowania i wytwarzania - CAD/CAM/CNC 64 844,25Poligraf - Zawód XXI wieku

16 PRIORYTET III - WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY 3.6 - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ORAZ ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH Instytucja wdrażająca – kuratoria oświaty Alokacja finansowa na działanie 772 830 155 Euro Cel Działania: - stworzenie warunków równego dostępu do edukacji poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia

17 Projekty konkursowe – typy projektów: - wsparcie na rzecz realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz specjalistycznych w szkołach oraz opieki pedagogiczno – psychologicznej skierowanych do uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) - programy rozwojowe szkół (w tym również szkół zawodowych) zgodne z lokalną polityką edukacyjną ukierunkowane na: > rozwój umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych > wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne > rozszerzanie oferty edukacyjnej poza standardowe ramy programów nauczania, poprawę jakości nauczania - programy skierowane do młodych osób, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki

18 Precyzyjne określenie lokalnych priorytetów Diagnoza potrzeb - partnerzy Dobre przygotowanie szkół Warsztaty pisania i realizacji projektów Praktyczne kroki do EFS Koordynacja regionalna… Nowoczesna spójna lokalnie Edukacja

19 Jakość i kompleksowość diagnozy Koordynacja z planami, strategiami itp. Mechanizmy dialogu z pracodawcami Dokładne opisanie i oszacowanie potrzeb Wielowymiarowość i szeroka perspektywa analiz Diagnoza potrzeb - partnerzy

20 Zaplanowana aktywność osób zarządzających… Udział w szerokim procesie diagnozy potrzeb Zdefiniowane zakresy i etapy interwencji Kadra, kadra, kadra… Specjalistyczne stanowisko/(a)… Dobre przygotowanie szkół

21 Rynek pracyEdukacja Przejście... Modernizacja wyposażenia Modyfikacja treści kształcenia Oczekiwania rynku pracy Poradnictwo zawodowe PROJEKTY…

22 Dziękuję za uwagę! Wojciech Kreft - ECORYS Polska


Pobierz ppt "Wojciech Kreft ECORYS Polska FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPOEJSKIEJ ŚRODKIEM DO MODERNIZACJI BAZY I OFERTY EDUKACYJNEJ SZKÓŁ I PLACÓWEK Konferencja Kuratorium."

Podobne prezentacje


Reklamy Google