Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Działalność Zespołów Interdyscyplinarnych w woj. opolskim w I połowie 2012 r. Opole, 7 listopada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Działalność Zespołów Interdyscyplinarnych w woj. opolskim w I połowie 2012 r. Opole, 7 listopada."— Zapis prezentacji:

1 Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Działalność Zespołów Interdyscyplinarnych w woj. opolskim w I połowie 2012 r. Opole, 7 listopada 2012 r.

2 Powołanie Zespołów Zespoły interdyscyplinarne funkcjonują we wszystkich gminach województwa opolskiego (71). Okres funkcjonowania / utworzenia zespołów: 68 zespołów w roku 2011 lub wcześniej, 2 zespoły w I kwartale 2012 r. 1 zespół w II kwartale 2012 r.

3 Liczba osób zaangażowanych do prac w zespołach interdyscyplinarnych w województwie opolskim Ogółem – 730 osób Średnia liczba członków w zespole: 5 członków – 1 zespół, 6 – 10 członków – 42 zespoły, 11 – 15 członków – 22 zespoły, 16 – 20 członków – 3 zespoły, Powyżej 20 członków – 3 zespoły.

4 Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych - informacje ogólne Funkcję przewodniczącego pełnią przedstawiciele następujących jednostek: pomocy społecznej – 50 zespołów, Policji – 4 zespoły, oświaty – 5 zespołów, ochrony zdrowia – 1 zespół, GKRPA – 7 zespołów, kurator sądowy – 1 zespół, GOK – 1 zespół, organizacji pozarządowej – 2 zespoły.

5 Instytucje wchodzące w skład zespołów interdyscyplinarnych InstytucjaLiczba zespołów% Pomoc społeczna71100,0 Policja71100,0 Oświata71100,0 Ochrona zdrowia6997,2 GKRPA6997,2 Kurator sądowy6084,5 Prokuratura1014,1 Organizacja pozarządowa 4360,6 Inne68,5

6 Brak kuratora w zespole interdyscyplinarnym 11 zespołów nie ma w swoim składzie kuratora sądowego (stan na 30.06.2012 r.). Wskazane powody: 6 zespołów – w trakcie powoływania, 3 zespoły – brak zgody/odpowiedzi sądu, 1 zespół – kurator wchodzi w skład grup roboczych, 1 zespół – zdaniem przewodniczącego „nie ma obligatoryjnego wymogu” (art. 9a. ust. 4).

7 Liczba Niebieskich Kart wpływających do przewodniczących zespołów w I połowie 2012 r. 959 ogółem, w tym: 763 z Policji (79,6%), 157 z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (16,4%), 18 z oświaty (1,9%), 5 z ochrony zdrowia (0,5%), 16 z GKRPA (1,7%).

8 Zawiadomienia do Policji i prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa 120 zawiadomień do Policji lub prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 22 zespoły nie powiadamiały policji mimo Niebieskich Kart założonych przez inny podmiot niż Policja. w 12 zespołach mniej powiadomień niż Niebieskich Kart założonych przez inny podmiot niż Policja. 6 odebranych dzieci na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (2 Dobrodzień, 1 Głuchołazy, 1 Gogolin, 2 Miasto Opole).

9 Realizacja przez zespół interdyscyplinarny procedury „Niebieskie Karty” 959 Niebieskie Karty A. 710 Niebieskie Karty C. 501 Niebieskie Karty D. 672 grupy robocze. 335 przypadków zakończenia procedury „Niebieskie Karty”, z powodu:  225 - „ustanie przemocy i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy”,  110 - „rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania dalszych działań”.

10 Realizacja przez zespół procedury „Niebieskie Karty” z uwzględnieniem stopnia realizacji poszczególnych zadań w stosunku do ogólnej liczby Niebieskich Kart wpływających do zespołu interdyscyplinarnego

11 Powiat Wartość Liczba „Niebieskich Kart – A” NK CNK D Liczba utworzonych grup roboczych OgółemPolicja Pomoc społeczna Oświata Ochrona zdrowia GKRPA brzeski Liczba725814 553549 %100,080,619,4 76,448,668,1 głubczycki Liczba99972 927252 %100,098,02,0 92,972,752,5 kędzierzyńsko - kozielski Liczba60302082 463150 %100,050,033,313,33,3 76,751,783,3 kluczborski Liczba41356 312430 %100,085,414,6 75,658,573,2 krapkowicki Liczba8466141 3534282 %100,078,616,71,20,03,663,150,097,6 namysłowski Liczba43412 342231 %100,095,34,7 79,151,272,1 nyski Liczba26722331427155112162 %100,083,511,61,50,72,658,141,960,7

12 Powiat Wartość Liczba „Niebieskich Kart – A” NK CNK D Liczba utworzonych grup roboczych OgółemPolicja Pomoc społeczna Oświata Ochrona zdrowia GKRPA oleski Liczba64586 442926 %100,090,69,4 68,845,340,6 opolski Liczba7044211 4543950 %100,062,930,01,40,05,777,155,771,4 prudnicki Liczba564761 2422849 %100,083,910,71,80,03,675,050,087,5 strzelecki Liczba50351311 513138 %100,070,026,02,0 102,062,076,0 Miasto Opole Liczba5329222 533653 %100,054,741,53,8 100,067,9100,0 Województwo Liczba95976315718516710501672 %100,079,616,41,90,51,774,052,270,1

13 Wskaźnik Niebieskich Kart / 1000 mieszkańców województwa opolskiego

14 Realizacja przez Policję procedury „Niebieskie Karty” z uwzględnieniem ilości interwencji domowych w stosunku do ogólnej liczby Niebieskich Kart – A zakładanych przez Policję Uwaga: Policyjna interwencja domowa nie zawsze ma charakter rodzinny. Do interwencji domowych zalicza się też wiele innych zdarzeń, np.: kłótnie sąsiedzkie, zakłócanie ciszy nocnej, do których wzywana była Policja, dlatego przy interpretacji danych należy uwzględnić ten fakt oraz specyfikę danego terenu.

15 Wskaźnik interwencji domowych / 1000 mieszkańców (dane z Policji)

16 % założonych przez Policję Niebieskich Kart w stosunku do liczby interwencji domowych (dane z Policji)

17 Liczba interwencji domowych i założonych w ich trakcie Niebieskich Kart (dane z Policji)

18 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 67 gmin posiada Program. 1 gmina posiada Program „jako zapis w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. 3 gminy nie posiadają Programu.

19 Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez zespoły interdyscyplinarne 65 zespołów realizowało Program, poprzez: działania edukacyjne (33 zespoły), prowadzenie poradnictwa (28 zespołów), oddziaływanie na społeczność lokalną (14 zespołów), szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (10 zespołów), diagnozowanie problemu przemocy (6 zespołów), organizowanie mieszkań/schronienia dla ofiar przemocy (4 zespoły), organizowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (38 zespołów), ograniczenie do obowiązków ustawowych (8 zespołów).

20 Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez zespoły interdyscyplinarne 5 zespołów nie realizowało Programu, z powodu: braku programu (3 zespoły), braku środków (2 zespoły). 1 zespół – nie zrozumiano pytania.

21 Działania informacyjno – edukacyjne realizowane przez zespoły interdyscyplinarne 59 zespołów realizowało działania, poprzez: akcje informacyjne (41 zespołów), zajęcia wychowawcze w szkołach (21 zespołów), poradnictwo (28 zespołów), szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (10 zespołów), w ramach procedury „Niebieskie Karty” (10 zespołów), w innej formie (festyn, plebiscyt) (1 zespół), bez wyjaśnienia (3 zespoły). 1 zespół włączył do współpracy Kościół (informacje podczas mszy świętej).

22 Działania informacyjno – edukacyjne realizowane przez zespoły interdyscyplinarne 9 zespołów nie realizowało działań, z powodu: zaplanowania działań na okres późniejszy (3 zespoły), braku środków (5 zespołów), „braku potrzeb” (1 zespół). 3 zespoły – nie zrozumiano pytania.

23 Działania diagnozujące podjęte przez zespół interdyscyplinarny 18 zespołów realizowało działania, poprzez: gromadzenie i analizę danych z Policji (7 zespołów), badania ankietowe w szkołach (3 zespoły), badanie potrzeb szkoleniowych (4 zespoły), ogólne gromadzenie informacji o skali zjawiska (9 zespołów), brak szczegółowego opisu (2 zespoły), poprzez współpracę z sołtysami i radnymi (1 zespół). 31 zespołów – diagnoza tylko indywidualnych przypadków.

24 Działania diagnozujące podjęte przez zespół interdyscyplinarny 15 zespołów nie podjęło działań, z powodu: braku środków (4 zespoły), krótkiego okresu działania (1 zespół), zaplanowania działań na okres późniejszy (6 zespołów), „ze względu na brak kadry, która byłaby chętna do podjęcia tematu w ramach obowiązków służbowych” (1 zespół), „brak doświadczenia, brak materiałów bazowych” (1 zespół), brak wyjaśnienia (2 zespoły). Diagnoza wykonana przez gminę przed powołaniem zespołu (1 zespół). 6 zespołów – nie zrozumiano pytania.

25 Realizacja rekomendacji ze spotkania z dnia 11.04.2012 r. Wystąpienie do jednostek oświaty i ochrony zdrowia oraz do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przypomnieniem o ich obowiązkach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pisma z dn. 23.04.2012 r. do Kuratorium i GKRPA). Wystąpienie do Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z wnioskiem o zapewnienie przez Sądy Rejonowe obecności kuratorów sądowych w zespołach interdyscyplinarnych (pismo z dn. 27.04.2012 r.) – liczba kuratorów w zespołach wzrosła z 51 do 60, ponadto w 6 zespołach kurator jest w trakcie powoływania. Wystąpienie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu z wnioskiem o zorganizowanie szkoleń dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych (pismo z dn. 23.04.2012 r.). Wystąpienie do Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z prośbą o comiesięczne przesyłanie danych dot. liczby interwencji domowych oraz liczby zakładanych Niebieskich Kart (pismo z dn. 27.04.2012 r.).


Pobierz ppt "Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Działalność Zespołów Interdyscyplinarnych w woj. opolskim w I połowie 2012 r. Opole, 7 listopada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google