Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan na 31.12.2014 Wykonanie na 31.12.2014 Wskaźnik wykonania w % DOCHODY60.873.950,1061.148.926,24100,45 w tym: DOCHODY BIEŻĄCE 56.998.369,3257.307.679,43100,54.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan na 31.12.2014 Wykonanie na 31.12.2014 Wskaźnik wykonania w % DOCHODY60.873.950,1061.148.926,24100,45 w tym: DOCHODY BIEŻĄCE 56.998.369,3257.307.679,43100,54."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Plan na 31.12.2014 Wykonanie na 31.12.2014 Wskaźnik wykonania w % DOCHODY60.873.950,1061.148.926,24100,45 w tym: DOCHODY BIEŻĄCE 56.998.369,3257.307.679,43100,54 DOCHODY MAJĄTKOWE 3.875.580,783.841.246,8199,11 WYDATKI59.362.360,1456.807.017,7495,70 w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 50.537.770,1048.462.073,2895,89 WYDATKI MAJĄTKOWE 8.824.590,048.344.944,4694,56 WYNIK BUDŻETU- NADWYŻKA 1.511.589,964.341.908,50287,24 WYNIK OPERACYJNY 6.460.599,228.845.606,15136,91

4

5 Lp.TreśćWykonanie na 31.12.2014r.udział w dochodach Dochody budżetu w tym 61 148 926,24100,00% 1. dochody bieżące, z tego: 57 307 679,4393,72% 1.1dochody własne (1.1.1 + 1.1.2 +1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5), w tym: 30 216 905,8349,42% 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 200 431,0016,68% 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 168 153,540,27% 1.1.3podatki i opłaty 17 112 857,2027,99% 1.1.3 w tym: podatek od nieruchomości 7 592 044,1012,42% 1.1.4dochody z majątku gminy- bieżące 1 499 889,572,45% 1.1.5pozostałe dochody 1 235 574,522,02% 1.2subwencje z budżetu państwa 16 113 717,0026,35% 1.3dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym: 10 977 056,6017,95% 1.3.1dotacje na zadania zlecone 7 862 291,0912,86% 1.3.2dotacje na zadania powierzone 25 836,080,04% 1.3.3dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa 2 786 672,624,56% 1.3.4 dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu 109 763,370,18% 1.3.5środki z różnych źródeł na zadania bieżące 192 493,440,31% 2 dochody majątkowe, z tego: 3 841 246,816,28% 2.1dochody ze sprzedaży majątku 544 096,580,89% 2.2dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 282 013,785,37% 2.2.1 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 775 496,782,90% 2.2.2środki na pozostałe projekty 1 466 204,112,40% 2.2.3 refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich 25 047,890,65% 2.2.4zwrot z niewygasających wydatków inwestycyjnych 15 265,000,02% 2.3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15 136,450,02%

6

7 L.P.Rodzaj dochodów wykonanie na 31.12.14r. wykonanie za 2013r. Wzrost / spadek do 2013r. 1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 200 431,009 339 093,00861 338,00 2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 168 153,54202 031,33-33 877,79 3Podatek rolny4 137 178,704 025 232,36111 946,34 4Podatek od nieruchomości7 592 044,107 270 939,46321 104,64 5Podatek leśny92 170,35100 435,27-8 264,92 6Podatek od środków transportowych443 284,47442 669,09615,38 7 Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 34 312,8039 366,10-5 053,30 8Podatek od czynności cywilnoprawnych1 426 399,34386 766,801 039 632,54 9Wpływy z opłaty skarbowej60 727,6059 580,191 147,41 10Wpływy z opłaty eksploatacyjnej538 410,00359 322,60179 087,40 11Ogółem dochody podatkowe24 693 111,9022 225 436,202 467 675,70 12 Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską 2 842 153,293 187 653,44-345 500,15 13 Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej 182 914,67177 086,485 828,19 14 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych 83 359,6453 677,1329 682,51 15 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 66 936,3177 663,91-10 727,60 16Razem należne dochody podatkowe27 868 475,8125 721 517,162 146 958,65 17 Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca (liczba mieszkańców na 31.12.2014r. wyniosła 19.904) 1 400,141 313,7386,41 18 Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca 1 240,611 135,17105,44

8

9

10

11

12

13 DziałNazwa Wykonanie na 31.12.2014 r. % w wydatkach bieżących 010Rolnictwo i łowiectwo1 702 005,683,51% 600Transport i łączność406 858,810,84% 700Gospodarka mieszkaniowa2 481 594,685,12% 710Działalność usługowa16 687,410,03% 750Administracja publiczna4 913 444,4910,14% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 192 583,630,40% 752Obrona narodowa1 398,790,00% 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa496 096,971,02% 757Obsługa długu publicznego62 879,650,13% 758Różne rozliczenia88 365,280,18% 801Oświata i wychowanie20 510 458,2142,32% 851Ochrona zdrowia327 188,550,68% 852Pomoc społeczna9 709 657,5320,04% 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej151 514,000,31% 854Edukacyjna opieka wychowawcza1 359 295,102,80% 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska3 320 695,936,85% 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego1 844 358,583,81% 926Kultura fizyczna876 989,991,81% Razem wydatki bieżące48 462 073,28100,00%

14

15

16 dział Wydatki ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu 0101 702 005,6826 013,461 675 992,220,00 600406 858,810,00406 858,810,00 7002 481 594,680,002 481 594,680,00 71016 687,41400,0016 287,410,00 7504 913 444,493 472 364,041 191 956,8619 858,240,00229 265,350,00 751192 583,6340 574,5427 417,750,00 124 591,340,00 7521 398,79100,00900,000,00 398,790,00 754496 096,97257 028,25216 759,920,00 22 308,800,00 75762 879,650,00 62 879,65 75888 365,280,0088 365,280,00 80120 510 458,2115 496 141,423 138 862,8456 462,071 424 837,93394 153,950,00 851327 188,55177 739,8368 690,270,0080 478,45280,000,00 8529 709 657,531 231 471,53876 437,050,0035 000,007 566 748,950,00 853151 514,000,00 17 000,00134 514,000,00 8541 359 295,10982 562,9396 956,100,00 279 776,070,00 9003 320 695,93162 534,003 158 161,930,00 9211 844 358,580,00239 425,381 541 036,0863 897,120,00 926876 989,990,0093 504,15564 485,84219 000,000,00 48 462 073,2821 846 930,0013 778 170,652 198 842,231 957 727,508 617 523,2562 879,65

17 Dział / rozdział Kierunek wydatku (nazwa rozdziału) Wykonanie na 31.12.2014 801Oświata i wychowanie20 510 458,21 80101Szkoły podstawowe9 364 090,13 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 065 572,45 80104Przedszkola3 239 825,55 80110Gimnazja4 803 721,30 80113Dowożenie uczniów do szkół722 999,29 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 1 187 024,65 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 93 673,64 80195Pozostała działalność33 551,20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 359 295,10 85401Świetlice szkolne1 090 175,54 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 11 188,43 85415 Pomoc materialna dla uczniów 257 931,13 Razem wydatki bieżące21 869 753,31

18

19

20 zadania z subwencji Dział/ rozdział Kierunek wydatku (nazwa rozdziału) Wykonanie na 31.12.2014 123 80101Szkoły podstawowe9 364 090,13 80110Gimnazja4 803 721,30 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 741 224,65 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli82 053,65 80195Pozostała działalność33 551,20 85404Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka11 188,43 Razem wydatki bieżące15 035 829,36 finansowanie subwencja12 754 297,00 dopłata z budżetu gminy2 281 532,36 struktura finansowania budżet państwa84,83% dopłata z budżetu gminy15,17%

21

22 Rodzaj wydatku Plan po zmianach Wykonanie 2014 r Wskaźnik w % Wydatki bieżące50 537 770,1048 462 073,2895,89% Wydatki majątkowe8 824 590,048 344 944,4694,56%

23

24 DziałWyszczególnieniePlan na 31.12.2014 r. Wykonanie na 31.12.2014 r. % wyk. 010Rolnictwo i łowiectwo 217 000,00214 248,4298,73% 600Transport i łączność 4 619 004,114 463 690,2496,64% 700 Gospodarka mieszkaniowa 856 300,00712 527,6583,21% 710Działalność usługowa 53 400,0035 284,8866,08% 750Administracja publiczna 534 612,00512 826,6595,93% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 212 700,00211 925,5399,64% 801Oświata i wychowanie 182 000,00179 100,0098,41% 852Pomoc społeczna 42 850,0041 004,2295,69% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 441 141,62410 616,7293,08% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 360 629,20339 896,5694,25% 926Kultura fizyczna 1 273 453,111 223 823,5996,10% Razem wydatki majątkowe 8 824 590,048 344 944,4694,56%

25

26 Najważniejsze inwestycje w gminie Grodków w 2014 r.

27 „Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Grodkowie” Wartość całkowita zadania - 2.496.678,45 zł w tym dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 1.218.500,30 zł

28 „E-Urząd jako podstawowe narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi ePUAP oraz EOD ” Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wartość zadania: 471.702,79zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 344.706,78zł

29 „ Budowa placu manewrowego dla rowerów w Grodkowie” Projekt zrealizowany w ramach działania 4.1/413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów Wartość całkowita: 95 108,75 Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł

30 „Boisko sportowe wielofunkcyjne w miejscowości Jędrzejów” Projekt zrealizowany w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z działania „Odnowa wsi” Wartość całkowita: 532 651,29 zł Wartość dofinansowania: 246 300,00 zł

31 „Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska”  Koszt całkowity zadania - 370.781,93 zł  w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 80.003,81

32 „Przebudowa drogi w Tarnowie Grodkowskim”  Koszt całkowity zadania - 1.013.402,72 zł  w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 167.700,00 zł

33 Pozostałe inwestycje:  Przebudowa chodników przy ul. Elsnera w Grodkowie wartość zadania - 108.189,32 zł  Przebudowa chodników przy ul. Ogrodowej w Grodkowie wartość zadania - 241.248,45 zł  Przebudowa chodników przy ul. Morcinka w Grodkowie wartość zadania - 59.375,89 zł  Przebudowa drogi - ul. Głowackiego w Grodkowie wartość zadania - 241.248,45 zł  Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków wartość zadania - 635.374,92 zł

34 Lp.Podmiot kwota udzielonej dotacji 1. Dotacje podmiotowe1 954 036,08 2. Dotacje celowe przekazywane samorządowym instytucjom kultury 520 525,07 3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej 33 958,00 4. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) 224 444,51 Razem dotacje dla jednostek sektoraRazem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznychfinansów publicznych 2 738 543,42

35 Lp.PodmiotNazwa zadania kwota udzielonej dotacji 1. Instytucje kultury w tym : 1.1 Ośrodek Kultury i Rekreacji zadania statutowe851 000,00 zadania statutowe413 000,00 1.2 Miejska i Gminna Biblioteka zadania statutowe674 100,00 zadania biblioteki powiatowej 15 936,08 Razem dotacje Razem dotacje1 954 036,08

36 Lp.PodmiotNazwa zadania kwota udzielonej dotacji 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji Zakup samochodu63 000,00 Przebudowa placu w obrębie obiektu O K i R w Grodkowie 59 243,98 Pracownia fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Grodkowie 25 231,00 Projekt pn. Wyposażenie Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie w liniowy system nagłośnieniowy 49 260,00 Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie 323 790,09 Ogółem dotacje celowe Ogółem dotacje celowe520 525,07520 525,07

37 Lp.PodmiotNazwa zadania kwota udzielonej dotacji 1.Starostwo Powiatowestanowisko konserwatora zabytków6 958,00 2.Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie 17 000,00 3. Państwowa Straż Pożarna wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego 10 000,00 Razem dotacje33 958,00

38 Lp.PodmiotNazwa zadania kwota udzielonej dotacji 1.Starostwo Powiatowezadania z zakresu komunikacji12 900,24 2.Urzad Miejski w Nysie opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020 3 596,36 3.Urząd Marszałkowskidoradztwo metodyczne29 794,00 4. Urząd GminyPakosławice, Skarbimierz, Oława dotacja26 668,07 5.Starostwo Powiatoweutrzymanie hali przy LO w Grodkowie151 485,84 Razem dotacje224 444,51

39 Lp.Podmiot kwota udzielonej dotacji 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 408 357,57 2. Dotacje podmiotowe i celowe1 549 351,93 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 957 727,50

40 Lp. Nazwa zadania Podmiot kwota dotacji 1.Wspieranie działańsłużących zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej Stowarzyszenie Miłośników Szkoły "SMS", z siedzibą ul. Krakowska Grodków 1 499,97 2. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe12 000,00 Grodkowski Klub Sportowy5 000,00 Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"8 000,00 3. Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. T.Kras z siedzibą w Lublinie 35 000,00 4.Mały grant: Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieżyStowarzyszenie Rozwoju Wsdi Lipowa z siedzibą Lipowa gm.Grodków1 978,48 5.Mały grant: Przeciwdziałnie uzależnieniom i patologiom społecznymUczniowski Klub Sportowy "OLIMP"17 000,00 6. Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania Caritas Diecezji Opolskiej35 000,00 7.Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwemGrodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół10 000,00 8.Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowychParafia Gnojna, Kościół Filialny w miejscowości Jeszkotle20 000,00 9.Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, Grodków15 000,00 kwota nie przyznana0,00 10. Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży Chorągiew Opolska ZHP,terenowa jednostka organizacyjna-Hufiec Brzeg 6 000,00 11. Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, Grodków4 000,00 12.Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Grodków "Gminna Rada Kobiet" z siedzibą w Grodkowie 8 500,00 kwota nie przyznana0,00 13. Wspieranie inicjatyw realizujących projekty artystyczne sprzyjające integracji społecznej Lokalna Grupa Działania "Złota Ziemia" z siedzibą w Grodkowie4 302,00 14.Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej Lokalna Grupa Działania "Złota Ziemia" z siedzibą w Grodkowie3 597,23 Stowarzyszenie Miłośników Szkoły "SMS", z siedzibą ul. Krakowska Grodków 2 497,89 15. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe137 000,00 Grodkowski Klub Sportowy22 000,00 Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"38 000,00 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego3 000,00 16. Mały grant:Powszechny program nauki pływania "Umiem pływać, organizacja nauki pływania dzieci klas trzecich w gminie Grodków Uczniowski Klub Sportowy "Sokolik" z siedzibą w Niemodlinie9 000,00 17.Mały grant: Wakacje na sportowoGminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe10 000,00 Razem dotacje408 375,57

41 Lp.Nazwa zadaniaPodmiotkwota dotacji 1.zadania statutoweNiepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach890 153,12 2. dotacja celowa - zadania zlecone, podręczniki Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach1 275,37 3.zadania statutowePrzedszkole Niepubliczne "Puchatek"160 255,53 4.zadania statutowePrzedszkole Niepubliczne w Gałązczycach288 390,07 5.zadania statutowe Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna 84 763,84 6.zadania statutoweNiepubliczny Żłobek "Kangurek 24" w Grodkowie88 064,00 7.zadania statutoweKlub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie36 450,00 Razem dotacje podmiotowe i celoweRazem dotacje podmiotowe i celowe1 549 351,93

42

43 Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu. Wynik budżetu za 2014 rok, czyli różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetu to nadwyżka budżetowa w kwocie 4.341.908,50 zł, która powiększyła skumulowaną nadwyżkę z lat poprzednich. Po zamknięciu roku 2014 skumulowana nadwyżka budżetu wyniosła 7.470.062,03 zł i w znacznej części wprowadzona została do budżetu 2015 roku na realizację zadań inwestycyjnych 2015 r. Wynik 2014 roku na przychodach i rozchodach wyniósł – 1 634 102,91 zł i pomniejszył wolne środki, które po zamknięciu roku osiągnęły kwotę 2 423 452,11 zł i w całości wprowadzone zostały do budżetu 2015 roku na pokrycie zobowiązań z lat poprzednich. Przychody budżetu w 2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne to kwota 1 000 000,00 zł. Rozchody budżetu w 2014 r., czyli spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich to kwota 2 634 102,91 zł. Planowany i wykonany wynik budżetu oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2014 r. przedstawia tabela.

44 Lp.Wyszczególnienie Plan na 31.12.2014r. Wykonanie na 31.12.2014r. % wyk. I Dochody budżetu60 873 950,1061 148 926,24100,45% w tym: 1.dochody bieżące56 998 369,3257 307 679,43100,54% 2.dochody majątkowe3 875 580,783 841 246,8199,11% IIWydatki budżetu59 362 360,1456 807 017,7495,70% w tym: 1.bieżące50 537 770,1048 462 073,2895,89% 2.majątkowe8 824 590,048 344 944,4694,56% IIIWynik budżetu (dochody - wydatki)1 511 589,964 341 908,50287,24% w tym : wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)6 460 599,228 845 606,15136,92% IVPrzychody ogółem :1 122 513,048 185 708,55729,23% 1.Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych0,003 128 153,53 2. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 122 513,044 057 555,023311,94% 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 000 000,00 100,00% VRozchody ogółem :2 634 103,002 634 102,91100,00% 1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka płatnicza 1 331 103,001 331 102,91100,00% 2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW 100 000,00 100,00% 3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ; 1 000 000,00 100,00% 4.Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie120 000,00 100,00% 5.Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr15/1 w Grodkowie83 000,00 100,00% VIPrzychody - Rozchody-1 511 589,965 551 605,64

45 Na dzień 31 grudnia 2014 r. kwota długu Gminy Grodków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2 423 452,11 zł, co stanowi 3,96 % wykonanych za 2014 rok dochodów. Za 2014 r. osiągnięto wynik operacyjny, czyli różnicę między dochodami i wydatkami bieżącymi w kwocie 8.845.606,15zł. Wynik operacyjny powiększony o dochody ze sprzedaży mienia jest podstawą do wyliczenia poziomu zadłużania się gminy w kolejnych latach. Za 2014 r. został osiągnięty roczny, dopuszczalny wskaźnik zadłużania gminy na kolejne lata w wysokości 15,36%. (za 2013r. – 12,41%, za 2012 r. – 13,03%). Dobre wskaźniki dają szansę rozwoju gminy, możliwość korzystania z zewnętrznych źródeł dofinansowania zadań inwestycyjnych. Gmina udzieliła w 2010 i 2012 roku poręczenia w spłacie pożyczki Spółce Grodwik na realizację zadania pn. Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków” i „Podłączenia budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków”, obydwa zadania dofinansowane ze źródeł zewnętrznych na łączną kwotę ponad 25 mln zł.Jedno z zadań jest jeszcze kontynuowane. Planowane potencjalne zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia na koniec 2014 r. wynosi 11.102.902 zł.

46 Podsumowanie Realizację budżetu gminy za 2014 rok uważam za pomyślną. Przemawiają za tym następujące fakty: dobry wskaźnik wykonania dochodów bieżących i majątkowych, pozyskanie środków zewnętrznych na kwotę 3.459.242,22 zł, co stanowi 5,66 % dochodów gminy, zrealizowanie 50 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 8.344.944,46zł, racjonalna gospodarka w zakresie wydatków bieżących, wypracowanie dobrego wyniku operacyjnego gwarantującego możliwości rozwoju gminy. Obecna sytuacja finansowa Gminy Grodków, jest stabilna i pozwala na realizację podstawowych zadań gminy a także kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

47 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu podejmując uchwałę Nr 98/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r., Składu Orzekającego RIO w Opolu, w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2014r., pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2014 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Grodkowie po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Gminy Grodków za 2014r., sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2014 r., złożyła w dniu 6 maja 2015 r. wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Grodkowa za 2014r.

48


Pobierz ppt "Plan na 31.12.2014 Wykonanie na 31.12.2014 Wskaźnik wykonania w % DOCHODY60.873.950,1061.148.926,24100,45 w tym: DOCHODY BIEŻĄCE 56.998.369,3257.307.679,43100,54."

Podobne prezentacje


Reklamy Google