Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan na 31.12.2014 Wykonanie na 31.12.2014 Wskaźnik wykonania w % DOCHODY60.873.950,1061.148.926,24100,45 w tym: DOCHODY BIEŻĄCE 56.998.369,3257.307.679,43100,54.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan na 31.12.2014 Wykonanie na 31.12.2014 Wskaźnik wykonania w % DOCHODY60.873.950,1061.148.926,24100,45 w tym: DOCHODY BIEŻĄCE 56.998.369,3257.307.679,43100,54."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Plan na Wykonanie na Wskaźnik wykonania w % DOCHODY , ,24100,45 w tym: DOCHODY BIEŻĄCE , ,43100,54 DOCHODY MAJĄTKOWE , ,8199,11 WYDATKI , ,7495,70 w tym: WYDATKI BIEŻĄCE , ,2895,89 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,4694,56 WYNIK BUDŻETU- NADWYŻKA , ,50287,24 WYNIK OPERACYJNY , ,15136,91

4

5 Lp.TreśćWykonanie na r.udział w dochodach Dochody budżetu w tym ,24100,00% 1. dochody bieżące, z tego: ,4393,72% 1.1dochody własne ( ), w tym: ,8349,42% dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,0016,68% dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,540,27% 1.1.3podatki i opłaty ,2027,99% w tym: podatek od nieruchomości ,1012,42% 1.1.4dochody z majątku gminy- bieżące ,572,45% 1.1.5pozostałe dochody ,522,02% 1.2subwencje z budżetu państwa ,0026,35% 1.3dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym: ,6017,95% 1.3.1dotacje na zadania zlecone ,0912,86% 1.3.2dotacje na zadania powierzone ,080,04% 1.3.3dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa ,624,56% dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu ,370,18% 1.3.5środki z różnych źródeł na zadania bieżące ,440,31% 2 dochody majątkowe, z tego: ,816,28% 2.1dochody ze sprzedaży majątku ,580,89% 2.2dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,785,37% środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,782,90% 2.2.2środki na pozostałe projekty ,112,40% refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich ,890,65% 2.2.4zwrot z niewygasających wydatków inwestycyjnych ,000,02% 2.3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,450,02%

6

7 L.P.Rodzaj dochodów wykonanie na r. wykonanie za 2013r. Wzrost / spadek do 2013r. 1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,79 3Podatek rolny , , ,34 4Podatek od nieruchomości , , ,64 5Podatek leśny92 170, , ,92 6Podatek od środków transportowych , ,09615,38 7 Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,30 8Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,54 9Wpływy z opłaty skarbowej60 727, , ,41 10Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,40 11Ogółem dochody podatkowe , , ,70 12 Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską , , ,15 13 Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej , , ,19 14 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych , , ,51 15 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności , , ,60 16Razem należne dochody podatkowe , , ,65 17 Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca (liczba mieszkańców na r. wyniosła ) 1 400, ,7386,41 18 Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca 1 240, ,17105,44

8

9

10

11

12

13 DziałNazwa Wykonanie na r. % w wydatkach bieżących 010Rolnictwo i łowiectwo ,683,51% 600Transport i łączność ,810,84% 700Gospodarka mieszkaniowa ,685,12% 710Działalność usługowa16 687,410,03% 750Administracja publiczna ,4910,14% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,630,40% 752Obrona narodowa1 398,790,00% 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,971,02% 757Obsługa długu publicznego62 879,650,13% 758Różne rozliczenia88 365,280,18% 801Oświata i wychowanie ,2142,32% 851Ochrona zdrowia ,550,68% 852Pomoc społeczna ,5320,04% 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,000,31% 854Edukacyjna opieka wychowawcza ,102,80% 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,936,85% 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,583,81% 926Kultura fizyczna ,991,81% Razem wydatki bieżące ,28100,00%

14

15

16 dział Wydatki ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu , , ,220, ,810, ,810, ,680, ,680, ,41400, ,410, , , , ,240, ,350, , , ,750, ,340, ,79100,00900,000,00 398,790, , , ,920, ,800, ,650, , ,280, ,280, , , , , , ,950, , , ,270, ,45280,000, , , ,050, , ,950, ,000, , ,000, , , ,100, ,070, , , ,930, ,580, , , ,120, ,990, , , ,000, , , , , , , ,65

17 Dział / rozdział Kierunek wydatku (nazwa rozdziału) Wykonanie na Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Przedszkola , Gimnazja , Dowożenie uczniów do szkół , Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Pozostała działalność33 551, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , Pomoc materialna dla uczniów ,13 Razem wydatki bieżące ,31

18

19

20 zadania z subwencji Dział/ rozdział Kierunek wydatku (nazwa rozdziału) Wykonanie na Szkoły podstawowe , Gimnazja , Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli82 053, Pozostała działalność33 551, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka11 188,43 Razem wydatki bieżące ,36 finansowanie subwencja ,00 dopłata z budżetu gminy ,36 struktura finansowania budżet państwa84,83% dopłata z budżetu gminy15,17%

21

22 Rodzaj wydatku Plan po zmianach Wykonanie 2014 r Wskaźnik w % Wydatki bieżące , ,2895,89% Wydatki majątkowe , ,4694,56%

23

24 DziałWyszczególnieniePlan na r. Wykonanie na r. % wyk. 010Rolnictwo i łowiectwo , ,4298,73% 600Transport i łączność , ,2496,64% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,6583,21% 710Działalność usługowa , ,8866,08% 750Administracja publiczna , ,6595,93% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,5399,64% 801Oświata i wychowanie , ,0098,41% 852Pomoc społeczna , ,2295,69% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,7293,08% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,5694,25% 926Kultura fizyczna , ,5996,10% Razem wydatki majątkowe , ,4694,56%

25

26 Najważniejsze inwestycje w gminie Grodków w 2014 r.

27 „Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Grodkowie” Wartość całkowita zadania ,45 zł w tym dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ,30 zł

28 „E-Urząd jako podstawowe narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi ePUAP oraz EOD ” Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Wartość zadania: ,79zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ,78zł

29 „ Budowa placu manewrowego dla rowerów w Grodkowie” Projekt zrealizowany w ramach działania 4.1/413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW dla małych projektów Wartość całkowita: ,75 Wartość dofinansowania: ,00 zł

30 „Boisko sportowe wielofunkcyjne w miejscowości Jędrzejów” Projekt zrealizowany w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z działania „Odnowa wsi” Wartość całkowita: ,29 zł Wartość dofinansowania: ,00 zł

31 „Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska”  Koszt całkowity zadania ,93 zł  w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ,81

32 „Przebudowa drogi w Tarnowie Grodkowskim”  Koszt całkowity zadania ,72 zł  w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ,00 zł

33 Pozostałe inwestycje:  Przebudowa chodników przy ul. Elsnera w Grodkowie wartość zadania ,32 zł  Przebudowa chodników przy ul. Ogrodowej w Grodkowie wartość zadania ,45 zł  Przebudowa chodników przy ul. Morcinka w Grodkowie wartość zadania ,89 zł  Przebudowa drogi - ul. Głowackiego w Grodkowie wartość zadania ,45 zł  Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków wartość zadania ,92 zł

34 Lp.Podmiot kwota udzielonej dotacji 1. Dotacje podmiotowe ,08 2. Dotacje celowe przekazywane samorządowym instytucjom kultury ,07 3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej ,00 4. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) ,51 Razem dotacje dla jednostek sektoraRazem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznychfinansów publicznych ,42

35 Lp.PodmiotNazwa zadania kwota udzielonej dotacji 1. Instytucje kultury w tym : 1.1 Ośrodek Kultury i Rekreacji zadania statutowe ,00 zadania statutowe , Miejska i Gminna Biblioteka zadania statutowe ,00 zadania biblioteki powiatowej ,08 Razem dotacje Razem dotacje ,08

36 Lp.PodmiotNazwa zadania kwota udzielonej dotacji 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji Zakup samochodu63 000,00 Przebudowa placu w obrębie obiektu O K i R w Grodkowie ,98 Pracownia fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Grodkowie ,00 Projekt pn. Wyposażenie Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie w liniowy system nagłośnieniowy ,00 Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie ,09 Ogółem dotacje celowe Ogółem dotacje celowe , ,07

37 Lp.PodmiotNazwa zadania kwota udzielonej dotacji 1.Starostwo Powiatowestanowisko konserwatora zabytków6 958,00 2.Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie ,00 3. Państwowa Straż Pożarna wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego ,00 Razem dotacje33 958,00

38 Lp.PodmiotNazwa zadania kwota udzielonej dotacji 1.Starostwo Powiatowezadania z zakresu komunikacji12 900,24 2.Urzad Miejski w Nysie opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie ,36 3.Urząd Marszałkowskidoradztwo metodyczne29 794,00 4. Urząd GminyPakosławice, Skarbimierz, Oława dotacja26 668,07 5.Starostwo Powiatoweutrzymanie hali przy LO w Grodkowie ,84 Razem dotacje ,51

39 Lp.Podmiot kwota udzielonej dotacji 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych ,57 2. Dotacje podmiotowe i celowe ,93 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,50

40 Lp. Nazwa zadania Podmiot kwota dotacji 1.Wspieranie działańsłużących zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej Stowarzyszenie Miłośników Szkoły "SMS", z siedzibą ul. Krakowska Grodków 1 499,97 2. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe12 000,00 Grodkowski Klub Sportowy5 000,00 Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"8 000,00 3. Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. T.Kras z siedzibą w Lublinie ,00 4.Mały grant: Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieżyStowarzyszenie Rozwoju Wsdi Lipowa z siedzibą Lipowa gm.Grodków1 978,48 5.Mały grant: Przeciwdziałnie uzależnieniom i patologiom społecznymUczniowski Klub Sportowy "OLIMP"17 000,00 6. Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania Caritas Diecezji Opolskiej35 000,00 7.Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwemGrodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół10 000,00 8.Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowychParafia Gnojna, Kościół Filialny w miejscowości Jeszkotle20 000,00 9.Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, Grodków15 000,00 kwota nie przyznana0, Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży Chorągiew Opolska ZHP,terenowa jednostka organizacyjna-Hufiec Brzeg 6 000, Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, Grodków4 000,00 12.Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Grodków "Gminna Rada Kobiet" z siedzibą w Grodkowie 8 500,00 kwota nie przyznana0, Wspieranie inicjatyw realizujących projekty artystyczne sprzyjające integracji społecznej Lokalna Grupa Działania "Złota Ziemia" z siedzibą w Grodkowie4 302,00 14.Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej Lokalna Grupa Działania "Złota Ziemia" z siedzibą w Grodkowie3 597,23 Stowarzyszenie Miłośników Szkoły "SMS", z siedzibą ul. Krakowska Grodków 2 497, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ,00 Grodkowski Klub Sportowy22 000,00 Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"38 000,00 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego3 000, Mały grant:Powszechny program nauki pływania "Umiem pływać, organizacja nauki pływania dzieci klas trzecich w gminie Grodków Uczniowski Klub Sportowy "Sokolik" z siedzibą w Niemodlinie9 000,00 17.Mały grant: Wakacje na sportowoGminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe10 000,00 Razem dotacje ,57

41 Lp.Nazwa zadaniaPodmiotkwota dotacji 1.zadania statutoweNiepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach ,12 2. dotacja celowa - zadania zlecone, podręczniki Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach1 275,37 3.zadania statutowePrzedszkole Niepubliczne "Puchatek" ,53 4.zadania statutowePrzedszkole Niepubliczne w Gałązczycach ,07 5.zadania statutowe Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna ,84 6.zadania statutoweNiepubliczny Żłobek "Kangurek 24" w Grodkowie88 064,00 7.zadania statutoweKlub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie36 450,00 Razem dotacje podmiotowe i celoweRazem dotacje podmiotowe i celowe ,93

42

43 Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu. Wynik budżetu za 2014 rok, czyli różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetu to nadwyżka budżetowa w kwocie ,50 zł, która powiększyła skumulowaną nadwyżkę z lat poprzednich. Po zamknięciu roku 2014 skumulowana nadwyżka budżetu wyniosła ,03 zł i w znacznej części wprowadzona została do budżetu 2015 roku na realizację zadań inwestycyjnych 2015 r. Wynik 2014 roku na przychodach i rozchodach wyniósł – ,91 zł i pomniejszył wolne środki, które po zamknięciu roku osiągnęły kwotę ,11 zł i w całości wprowadzone zostały do budżetu 2015 roku na pokrycie zobowiązań z lat poprzednich. Przychody budżetu w 2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne to kwota ,00 zł. Rozchody budżetu w 2014 r., czyli spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich to kwota ,91 zł. Planowany i wykonany wynik budżetu oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2014 r. przedstawia tabela.

44 Lp.Wyszczególnienie Plan na r. Wykonanie na r. % wyk. I Dochody budżetu , ,24100,45% w tym: 1.dochody bieżące , ,43100,54% 2.dochody majątkowe , ,8199,11% IIWydatki budżetu , ,7495,70% w tym: 1.bieżące , ,2895,89% 2.majątkowe , ,4694,56% IIIWynik budżetu (dochody - wydatki) , ,50287,24% w tym : wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) , ,15136,92% IVPrzychody ogółem : , ,55729,23% 1.Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych0, ,53 2. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,023311,94% 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 100,00% VRozchody ogółem : , ,91100,00% 1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka płatnicza , ,91100,00% 2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW ,00 100,00% 3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ; ,00 100,00% 4.Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie ,00 100,00% 5.Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr15/1 w Grodkowie83 000,00 100,00% VIPrzychody - Rozchody , ,64

45 Na dzień 31 grudnia 2014 r. kwota długu Gminy Grodków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ,11 zł, co stanowi 3,96 % wykonanych za 2014 rok dochodów. Za 2014 r. osiągnięto wynik operacyjny, czyli różnicę między dochodami i wydatkami bieżącymi w kwocie ,15zł. Wynik operacyjny powiększony o dochody ze sprzedaży mienia jest podstawą do wyliczenia poziomu zadłużania się gminy w kolejnych latach. Za 2014 r. został osiągnięty roczny, dopuszczalny wskaźnik zadłużania gminy na kolejne lata w wysokości 15,36%. (za 2013r. – 12,41%, za 2012 r. – 13,03%). Dobre wskaźniki dają szansę rozwoju gminy, możliwość korzystania z zewnętrznych źródeł dofinansowania zadań inwestycyjnych. Gmina udzieliła w 2010 i 2012 roku poręczenia w spłacie pożyczki Spółce Grodwik na realizację zadania pn. Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków” i „Podłączenia budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków”, obydwa zadania dofinansowane ze źródeł zewnętrznych na łączną kwotę ponad 25 mln zł.Jedno z zadań jest jeszcze kontynuowane. Planowane potencjalne zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia na koniec 2014 r. wynosi zł.

46 Podsumowanie Realizację budżetu gminy za 2014 rok uważam za pomyślną. Przemawiają za tym następujące fakty: dobry wskaźnik wykonania dochodów bieżących i majątkowych, pozyskanie środków zewnętrznych na kwotę ,22 zł, co stanowi 5,66 % dochodów gminy, zrealizowanie 50 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ,46zł, racjonalna gospodarka w zakresie wydatków bieżących, wypracowanie dobrego wyniku operacyjnego gwarantującego możliwości rozwoju gminy. Obecna sytuacja finansowa Gminy Grodków, jest stabilna i pozwala na realizację podstawowych zadań gminy a także kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

47 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu podejmując uchwałę Nr 98/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r., Składu Orzekającego RIO w Opolu, w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2014r., pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2014 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Grodkowie po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Gminy Grodków za 2014r., sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2014 r., złożyła w dniu 6 maja 2015 r. wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Grodkowa za 2014r.

48


Pobierz ppt "Plan na 31.12.2014 Wykonanie na 31.12.2014 Wskaźnik wykonania w % DOCHODY60.873.950,1061.148.926,24100,45 w tym: DOCHODY BIEŻĄCE 56.998.369,3257.307.679,43100,54."

Podobne prezentacje


Reklamy Google