Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(Przyjęty Uchwałą Nr CCXIII/769/14 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 13 listopada 2015 r. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU RYCKIEGO NA LATA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(Przyjęty Uchwałą Nr CCXIII/769/14 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 13 listopada 2015 r. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU RYCKIEGO NA LATA."— Zapis prezentacji:

1 (Przyjęty Uchwałą Nr CCXIII/769/14 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 13 listopada 2015 r. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU RYCKIEGO NA LATA ZARZĄD POWIATU W RYKACH

2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885), Wytyczne Ministra Finans ó w w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA zawiera prognozę: Dochod ó w i wydatk ó w bieżących, w tym na obsługę długu, Dochod ó w majątkowych, w tym dochod ó w ze sprzedaży majątku oraz wydatk ó w majątkowych, Wyniku budżetu- nadwyżka lub deficyt, Sposobu sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, Przychod ó w i rozchod ó w budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, Kwoty długu, w tym wskaźniki zadłużenia oraz wskaźniki obsługi zadłużenia, Przedsięwzięcia wieloletnie w trakcie realizacji oraz planowane do realizacji, Upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy oraz upoważnienie do przekazywania tych uprawnień dyrektorom jednostek powiatu.

3

4

5 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA TREŚĆ Wykonanie za 2013 rok Wykonanie za 2014 rok Plan na 2015 r. (stan na ) Plan na 2016 r. Prognoza na 2017 r. Prognoza na 2018 r. Prognoza na 2019 r. A. Dochody ogółem, z tego: A.1. Dochody bieżące A.2. Dochody majątkowe, w tym: A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku B. Wydatki ogółem, z tego: B.1. Wydatki bieżące B.2. Wydatki majątkowe C. Wynik budżetu (A-B)

6 TREŚĆ Wykonanie w 2013 roku Wykonanie w 2014 roku Przewidywane wykonanie w 2015 roku Plan na 2016 rok Prognoza na 2017 rok Prognoza na 2018 rok Prognoza na 2019 rok D.1. Przychody ogółem, z tego: D.1.1. Kredyty i pożyczki D.1.2. Zwrot pożyczek udzielonych D.1.3. Wolne środki PRZYCHODY PLANOWANE DO SPŁATY ZACIĄGNIĘTE W LATACH POPRZEDNICH KREDYTY TREŚĆ Wykonanie w 2013 roku Wykonanie w 2014 roku Przewidywane wykonanie w 2015 roku Plan na 2016 rok. Prognoza na 2017 rok Prognoza na 2018 rok Prognoza na 2019 rok D.2. Rozchody ogółem, z tego: D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek Udzielone pożyczki

7 ZADŁUŻENIE BUDŻETU POWIATU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Na koniec 2013 roku i na lata następne WYSZCZEGÓLNIENIE DANE HISTORYCZNE- WYKONANIE ROK PLANOWANY PROGNOZA DOCHODY OGÓŁEM KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO STOSUNEK DŁUGU DO DOCHODÓW 16,31%15,80%17,30%20,80%18,30%16,42%13,80%

8 TREŚĆ Wykonanie w 2013 roku Wykonanie w 2014 roku Przewidywane wykonanie w 2015 roku Plan na 2016 rok Prognoza na 2017 rok Prognoza na 2018 rok Prognoza na 2019 rok G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego: G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D D ) G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek

9 Wieloletnia Prognoza Finansowa - na lata Wyszczególnienie wykonanie plan na PlanPrognoza Dochody bieżące Dochody ze sprzedaży majątku Wydatki bieżące Dochody ogółem Wskaźnik K (Nop+ Dm)/Dog.) 6,59%4,75%2,71%3,89%3,97%4,52%4,26% wsk. K 13,14,15/3 wsk. K 14,15,16/3 wsk. K 15,16,17/3 wsk.K 16,17,18/3 Średnia z 3 lat ( dopuszczalny wskaźnik obsługi długu) 4,68% 3,78%3,52%4,13%4,25% Dochody ogółem Spłata rat i odsetek Wskaźnik obsługi długuxxx3,81%3,42%3,50%2,96% Nadwyżka operacyjna (Db- Wb) Wydatki ogółem Przychody ogółem Rozchody ogółem Wynik budżetu ( nadwyżka/deficyt) Dochody majątkowe Wydatki majątkowe

10 Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Klasyfikacja budżetowa Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach „Działania wodno- środowiskowe w ramach Programu Operacyjnego RYBY " - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ", z tego : Zespół Szkół w Sobieszynie Dział a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Przedsięwzięcia realizowane w latach Zwiększenie dostępności obszarów wiejskich poprzez przebudowę obszarów wiejskich od drogi krajowej Nr 17 – Ownia- Wylezin- Kłoczew –Janopol w ramach PROW Starostwo Powiatowe Dział a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

11 Stawy w Sobieszynie

12


Pobierz ppt "(Przyjęty Uchwałą Nr CCXIII/769/14 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 13 listopada 2015 r. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU RYCKIEGO NA LATA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google