Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uchwała nr 7/14 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 kwietna 2014r. W sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uchwała nr 7/14 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 kwietna 2014r. W sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi."— Zapis prezentacji:

1 Uchwała nr 7/14 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 kwietna 2014r. W sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich za 2013 rok. 1

2 Działając na podstawie art.18a ust.3 ustawy z 8 marca 1990r. (póź.zm.) o samorządzie gminnym. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie za 2013rok i wnosi do Rady Miejskiej o udzielenie Panu Wiesławowi Sawickiemu Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich absolutorium za 2013 rok. 2

3 Uzasadnienie Komisja Rewizyjna na posiedzeniach 31 stycznia, 25 lutego, 1,7, 10, i 15 kwietnia 2014r., po rozpatrzeniu: -sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r, -informacji o stanie mienia komunalnego, -sprawozdania finansowego. Po zapoznaniu z : -opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej -innymi sprawozdaniami, Po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Skarbnika i pracowników merytorycznych Gminy Strzelce Krajeńskie. 3

4 Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia wykonanie budżetu za 2013 rok. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich o udzielenie Panu Wiesławowi Sawickiemu Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich absolutorium za 2013 rok. 4

5 Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w sprawie wykonania budżetu gminy za rok

6 Dochody w 2013r 6

7 Wykonanie dochodów własnych 7

8 Stan zaległości na 31 grudnia 2013r. 8

9 Wydatki budżetu w 2013r. 9

10 Inwestycje w 2013r. 10

11 Poziom inwestycji w porównaniu do wydatków bieżących budżetu 11

12 Dochody i nakłady inwestycyjne od r. 12

13 Poziom inwestycji od 2006 do 2013r. 13

14 Wydatki bieżące w 2012r. 14

15 Podział wydatków bieżących 15

16 8.Planowana nadwyżka budżetu wynosiła zł, została zmniejszona do ,70 zł w wyniku wprowadzonych wolnych środków w kwocie ,30 zł. Rok 2013 zakończono nadwyżką budżetową w wysokości ,76 zł. 9. Budżet Gminy zamknął się za 2013r. Wynikiem dodatnim w wysokości ,76 zł 16

17 10. Ze środków budżetu Gminy w 2013 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów w kwocie zł tj. 100%. Wydatki na obsługę długu planowane wynosiły zł a wykonane ,15 zł Łączna zrealizowana kwota wydatków na spłatę zobowiązań i obsługę długu gminy wynosiła ,15 zł. 11. Zadłużenie Gminy na koniec 2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło ,00 zł, co stanowi 28,5% wykonania dochodów budżetu i mieści się w 60% limicie ustawowym obowiązującym do końca 2013r. 17

18 12. Planowana spłat zobowiązań za rok 2013 wynosiła kwotę zł, co stanowi 6,8% planowanych dochodów i mieści się w 15% limicie ustawowym obowiązującym do końca 2013r. 13. Gmina na 31 grudnia 2013r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych, ani kredytów krótkoterminowych. 18

19 Poziom zadłużenia

20 14. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Rade Miejską za 2013r. wynosiły ,60 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miasta wynosiły ,72 zł Skutki udzielonych umorzeń z tytułu wydanych decyzji przez organ podatkowy wynosiły 8 163,50 zł 20

21 14. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2013 r. 21

22 15. Burmistrz Strzelec Krajeńskich, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. 22

23 16.Jak wynika ze sprawozdania finansowego jednostki stan zobowiązań na 31 grudnia 2013 r. wynosi ,00 zł. 23

24 17. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu – uchwała Składu Orzekającego RIO nr 188/2014 z r 24

25 18. Stan mienia uległ zmianie, pomniejszony został o mienie sprywatyzowane w drodze przetargów publicznych oraz w trybie bezprzetargowym. W zakresie gospodarki mieniem nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W roku budżetowym nastąpiła korekta planu sprzedaży mienia komunalnego. 25

26 19. W trakcie analizy przedłożonych sprawozdań Komisja zgłosiła następujące uwagi i wnioski W sposób właściwy prowadzona jest polityka mająca na celu ściąganie zaległości w podatkach od osób fizycznych i prawnych, co potwierdza zmniejszające się zadłużenia Komisja proponuje zaadoptować budynek po byłej szkole w Brzozie na mieszkania socjalne, ze względu na postępującą degradację. 26

27 Wnioski Komisji Rewizyjnej Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna uznała, że są wystarczające podstawy do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie za 2013 r. i wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich Panu Wiesławowi Sawickiemu. Strzelce Krajeńskie 25 maja 2014r. 27


Pobierz ppt "Uchwała nr 7/14 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 kwietna 2014r. W sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google