Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uchwała nr 7/14 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 kwietna 2014r. W sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uchwała nr 7/14 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 kwietna 2014r. W sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi."— Zapis prezentacji:

1 Uchwała nr 7/14 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 kwietna 2014r. W sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich za 2013 rok. 1

2 Działając na podstawie art.18a ust.3 ustawy z 8 marca 1990r. (póź.zm.) o samorządzie gminnym. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie za 2013rok i wnosi do Rady Miejskiej o udzielenie Panu Wiesławowi Sawickiemu Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich absolutorium za 2013 rok. 2

3 Uzasadnienie Komisja Rewizyjna na posiedzeniach 31 stycznia, 25 lutego, 1,7, 10, i 15 kwietnia 2014r., po rozpatrzeniu: -sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r, -informacji o stanie mienia komunalnego, -sprawozdania finansowego. Po zapoznaniu z : -opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej -innymi sprawozdaniami, Po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Skarbnika i pracowników merytorycznych Gminy Strzelce Krajeńskie. 3

4 Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia wykonanie budżetu za 2013 rok. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich o udzielenie Panu Wiesławowi Sawickiemu Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich absolutorium za 2013 rok. 4

5 Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2013. 5

6 Dochody w 2013r 6

7 Wykonanie dochodów własnych 7

8 Stan zaległości na 31 grudnia 2013r. 8

9 Wydatki budżetu w 2013r. 9

10 Inwestycje w 2013r. 10

11 Poziom inwestycji w porównaniu do wydatków bieżących budżetu 11

12 Dochody i nakłady inwestycyjne od 2006-2013r. 12

13 Poziom inwestycji od 2006 do 2013r. 13

14 Wydatki bieżące w 2012r. 14

15 Podział wydatków bieżących 15

16 8.Planowana nadwyżka budżetu wynosiła 3 030 000 zł, została zmniejszona do 2 662 789,70 zł w wyniku wprowadzonych wolnych środków w kwocie 367 201,30 zł. Rok 2013 zakończono nadwyżką budżetową w wysokości 4 141 761,76 zł. 9. Budżet Gminy zamknął się za 2013r. Wynikiem dodatnim w wysokości 4 141 761,76 zł 16

17 10. Ze środków budżetu Gminy w 2013 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów w kwocie 3 030 000 zł tj. 100%. Wydatki na obsługę długu planowane wynosiły 785 000 zł a wykonane 731 676,15 zł Łączna zrealizowana kwota wydatków na spłatę zobowiązań i obsługę długu gminy wynosiła 3 761 676,15 zł. 11. Zadłużenie Gminy na koniec 2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 15 190 000,00 zł, co stanowi 28,5% wykonania dochodów budżetu i mieści się w 60% limicie ustawowym obowiązującym do końca 2013r. 17

18 12. Planowana spłat zobowiązań za rok 2013 wynosiła kwotę 3 815 000 zł, co stanowi 6,8% planowanych dochodów i mieści się w 15% limicie ustawowym obowiązującym do końca 2013r. 13. Gmina na 31 grudnia 2013r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych, ani kredytów krótkoterminowych. 18

19 Poziom zadłużenia 2009-2013 19

20 14. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Rade Miejską za 2013r. wynosiły 2 057 502,60 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miasta wynosiły 263 363,72 zł Skutki udzielonych umorzeń z tytułu wydanych decyzji przez organ podatkowy wynosiły 8 163,50 zł 20

21 14. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2013 r. 21

22 15. Burmistrz Strzelec Krajeńskich, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. 22

23 16.Jak wynika ze sprawozdania finansowego jednostki stan zobowiązań na 31 grudnia 2013 r. wynosi 15 190 000,00 zł. 23

24 17. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu – uchwała Składu Orzekającego RIO nr 188/2014 z 7.04.2014r 24

25 18. Stan mienia uległ zmianie, pomniejszony został o mienie sprywatyzowane w drodze przetargów publicznych oraz w trybie bezprzetargowym. W zakresie gospodarki mieniem nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W roku budżetowym nastąpiła korekta planu sprzedaży mienia komunalnego. 25

26 19. W trakcie analizy przedłożonych sprawozdań Komisja zgłosiła następujące uwagi i wnioski W sposób właściwy prowadzona jest polityka mająca na celu ściąganie zaległości w podatkach od osób fizycznych i prawnych, co potwierdza zmniejszające się zadłużenia Komisja proponuje zaadoptować budynek po byłej szkole w Brzozie na mieszkania socjalne, ze względu na postępującą degradację. 26

27 Wnioski Komisji Rewizyjnej Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna uznała, że są wystarczające podstawy do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie za 2013 r. i wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich Panu Wiesławowi Sawickiemu. Strzelce Krajeńskie 25 maja 2014r. 27


Pobierz ppt "Uchwała nr 7/14 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 kwietna 2014r. W sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google