Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYGOTOWAŁA MAŁGORZATA PAJEK ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2009 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYGOTOWAŁA MAŁGORZATA PAJEK ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2009 ROK."— Zapis prezentacji:

1 PRZYGOTOWAŁA MAŁGORZATA PAJEK ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2009 ROK

2 PODSUMOWAWANIE 2009 ROKU Budżet Gminy Karczew był realizowany w ramach wyznaczonych przez Radę Miejską uchwałą budżetową Nr XXXI/231/2008 z dnia r z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku.

3 Wykonanie budżetu Gminy Karczew zamknęło się deficytem ,20. Zmniejszona kwota deficytu była wynikiem zmniejszonych wydatków, wykonanych w 96,18% i zwiększonych wpływów dochodów, wykonanych w wysokości 101,84%,

4 Przed omówieniem wykonania budżetu, należy zwrócić uwagę na fakt, iż 2009 rok był dla gospodarki światowej okresem głębokiej recesji. Recesja dotknęła wiele państw i niestety miała również wpływ na sytuacje makroekonomiczną Polski, dlatego zaplanowane dochody w 2009 roku były przedmiotem bieżącego monitoringu.

5 Aby zapobiec nierównowadze budżetowej pomiędzy dochodami a wydatkami w trakcie roku przeprowadzano zmiany planu po stronie dochodów W tabeli poniżej przedstawiono porównanie planu dochodów na dzień r. i r..

6 Zmniejszenia planu dochodów w ciągu 2009 roku WyszczególnieniePlan z budżetuPlan na r. Dochody ogółem Dochody własne Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych Podatki i opłaty lokalne w tym podatek od śr. transportowych Dochody z majątku gminy Wpływy z usług Subwencje Dotacje celowe i inne

7 Plan budżetu po zmianach

8 Wykonanie dochodów w 2009 roku Po zamknięciu roku budżetowego okazało się, że najważniejsze zmniejszenia dotyczyły udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowano kwotę ,54 ( ,46 zł) a z zaplanowanych subwencji na kwotę zł, zrealizowano zł ( zł). Wykres zamieszczony poniżej ukazuje strukturę wykonania dochodów.

9 Wykonanie budżetu – dochody 2009 r.

10 Wykonanie dochodów w 2009 roku Dochody ogółem Dochody własne udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych podatki i opłaty lokalne dochody z majątku gminy wpływy z usług subwencje dotacje celowe

11

12 Jak wynika z wykresu powyżej najważniejszą pozycją są podatki i opłaty lokalne, dlatego też te dochody podlegają szczególnemu monitoringowi. Analizie poddawane są zaległości podatkowe jak również ilość wydawanych decyzji.

13 Liczba samochodów opodatkowanych w latach Lp Rok Liczba pojazdów

14 Liczba jednostek opodatkowanych w osobach prawnych w latach Lp Rok Liczba jednostek

15 Liczba wydanych decyzji dla osób fizycznych w latach Lp Rok Liczba decyzji

16 Z analizy ilościowej widać tendencje wzrostowa w latach , natomiast w 2010 roku widać tendencje malejącą, w szczególności: 1. liczba samochodów opodatkowanych 2. liczba jednostek opodatkowanych w osobach prawnych

17 Porównanie stanu należności podatków

18 Wykonane dochody w latach Wykonanie budżetu Dochody ogółem Dochody własne Dotacje celowe Subwencje Środki z innych żródeł

19 DOCHODY

20 Z tabel i wykresów dotyczących danych historycznych wynika, że wybrane dochody Gminy Karczew pokazują tendencje wzrostową. Zarówno dochodów, które wpływają bezpośrednio do budżetów gmin, dochodów przekazywanych przez Ministra Finansów i dotacji celowych z zakresu administracji rządowej. Jednak ocena kształtowania się dynamiki dochodów w przedziale lat przedstawia już inny obraz.

21 Jednak analiza kształtowania się dynamiki dochodów w przedziale lat: 2010/ / /2007 (w tabeli poniżej) nakazuje ostrożność w planowaniu wydatków w 2011 roku

22 Dynamika zmian dochodów Wyszczególnienie Dochody Dochody Plan wpływy z podatków117%107%90% wpływy z opłat114%98%87% dochody z majątku gminy136%159%141% inne wpływy124%99%79% udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa111%103%98% dotacje celowe94%101%95% subwencja ogólna114%105%104% dotacja rozwojowa z UE 45%

23 Dynamika zmian dochodów na przestrzeni 3 lat

24 Dochody Wykonanie budżetu2007 rok2008 rok2009 rok Dochody ogółem , , ,68 wpływy z podatków , , ,54 wpływy z opłat , , ,65 dochody z majątku gminy , , ,94 inne wpływy , , ,04 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,57 dotacje celowe , , ,01 subwencja ogólna , , ,00 dotacja rozwojowa z UE0, ,93

25 Wybrane dochody gminy Karczew w latach

26 Wydatki bieżące wykonane w 2009 r. Wykonanie budżetu - wydatki w 2009 roku Zaopatrzenie w wodę Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa i usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw Wydatki związane z poborem podatków Obsługa długu i różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spolłeczna Gospodarka komunalna Kultura, kultura fizyczna i sport

27 Wydatki bieżące 2009 rok

28 Wydatki ogółem w 2009 roku Wykonanie budżetu - wydatki w 2009 roku Zaopatrzenie w wodę Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa i usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw Wydatki związane z poborem podatków Obsługa długu i różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spolłeczna Gospodarka komunalna Kultura, kultura fizyczna i sport

29 Wydatki ogółem 2009 rok

30 Wydatki 2009 Z załączonej struktury wydatków wynika, że najwyższy udział, jak co roku stanowią wydatki na zadania oświatowe działów 801- Oświata i Wychowanie, tj -41,18% ( zł)., w tym na: - wydatki szkoły przeznaczono ,51 zł -wydatki świetlic przeznaczono ,71 zł --wydatki przeszkól przeznaczono ,06 zł Zadania oświaty bez wychowania przedszkolnego finansowane były, 59,24,% środkami pochodzącymi z subwencji oświatowej ( zł) oraz w 40,76% środkami własnymi budżetu.

31 Wydatki inwestycyjne w 2009 roku Inwestycje Zaopatrzenie w wodę Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw Oświata i wychowanie Gospodarka komunalna Kultura fizyczna i sport8 096 Pomoc społeczna Ochrona zdrowia

32

33 Wydatki w latach Wykonanie budżetu Wydatki ogółem Majątkowe - inwestycyjne Wydatki bieżące

34

35 W tabeli i wykresu przedstawiono wydatki inwestycyjne i majątkowe i bieżące w skali 5 lat. Z analizy wynika, że Gmina zaczęła przeznaczać środki finansowe na inwestycje, z zł w 2005 roku do w 2009 roku. Poprzez inwestowanie gmina pomnaża swój majątek.

36 Dynamika zmian dochodów i wydatków w latach

37 Dynamika zmian dochodów i wydatków bieżących w latach

38 Dynamika zmian Analizując dane historyczne uwidacznia się tendencja wzrostowa zarówno dochodów jak i wydatków bieżących (wykres). Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wskazuje na wolne środki pozostające na inwestycje. Jest to pozytywny trend. Należy jednak zwracać uwagę aby dynamika wzrostu wydatków bieżących nie przewyższyła dynamiki wzrostu dochodów.

39 Finansowanie wydatków 2009 rok Środki własne ,0061% Dotacje ,0011% Dotacje z funduszy UE ,001% Subwencje ,0018% Pożyczki i kredyty długoterminowe ,009% Razem ,00100%

40

41 Finansowanie wydatków w latach Finansowanie wydatków Środki własne , , ,88 Dotacje , , ,00 Środki zewnętrzne , , ,00 Subwencje , , ,00 Pożyczki i kredyty długoterminowe , , ,00 Razem , , ,88

42 Finansowanie wydatków w latach

43 Finansowanie wydatków Gmina finansuje swoje wydatki bieżące i inwestycyjne w znacznej mierze z środków własnych aż 64%, subwencje pokrywają 16% wydatków, 11% to dotacje i subwencje i 8% to kredyty i pożyczki.

44 PODSUMOWANIE Rok 2009 był rokiem korzystnym w zakresie wykonania zwiększonych dochodów (mimo oznak kryzysu gospodarczego) i zmniejszonych wydatków. Skutkiem tego jest zmniejszenie ujemnego wyniku finansowego. Burmistrz Gminy Karczew chcąc przeciwdziałać skutkom recesji w 2010 roku podjął działania zmierzające do zdobycia alternatywnych źródeł finansowania, m.in. partnerstwo publiczno- prywatne,

45 PODSUMOWANIE czy też organizując przetarg na dostarczanie energii elektrycznej w Gminie. Gmina również sięga po środki europejskie w projektach tzw. miękkich. Bardzo ważnym jest uświadomienie sobie, że gospodarka funkcjonuje na zasadzie cykli koniunkturalnych co 6-7 lat. Okres największej dekoniunktury to wiosna 2009 rok (źródło BIEC), po siedmioletnim wzroście. Mimo tendencji wzrostowej w I kw roku, analitycy przewidują redukcje zatrudnienia w wielu firmach.

46 PODSUMOWANIE W celu zminimalizowania skutków kryzysu gospodarczego, konieczne jest stałe monitorowanie zagrożeń, a także wydatkowania środków w sposób oszczędny, ale gwarantujący właściwe wykonywanie zadań. Dziękuje


Pobierz ppt "PRZYGOTOWAŁA MAŁGORZATA PAJEK ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2009 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google