Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 ZASADY PONOSZENIA PRZEZ ŻOŁNIERZY ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ WYBRANE ZAGADNIENIA. M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J DEPARTAMENT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 ZASADY PONOSZENIA PRZEZ ŻOŁNIERZY ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ WYBRANE ZAGADNIENIA. M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J DEPARTAMENT."— Zapis prezentacji:

1

2 1 ZASADY PONOSZENIA PRZEZ ŻOŁNIERZY ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ WYBRANE ZAGADNIENIA. M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI Warszawa 2009 Zagadnienia: 1.Podstawowe pojęcia dotyczące zasad i sposobu ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej. 2.Rodzaje odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy za naruszenia prawa. 3.Najistotniejsze zmiany w sposobie ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej przez żołnierzy. Zagadnienia: 1.Podstawowe pojęcia dotyczące zasad i sposobu ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej. 2.Rodzaje odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy za naruszenia prawa. 3.Najistotniejsze zmiany w sposobie ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej przez żołnierzy.

3 2 żołnierzobwinionyprzełożony przełożony dyscyplinarny przewinienie dyscyplinarne reagowanie dyscyplinarne ukaranie Zarys pojęć ustawowych (art. 3):

4 3 Przepis ustawy o dyscyplinie wojskowej (art. 3 pkt 1): 1)dyscyplina wojskowa – przestrzeganie przez żołnierza przepisów prawa dotyczących służby wojskowej i innych przepisów prawa przewidujących odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach i w trybie określonych w ustawie oraz wykonywanie rozkazów i decyzji wydanych w sprawach służbowych; Przepis ustawy o dyscyplinie wojskowej (art. 3 pkt 1): 1)dyscyplina wojskowa – przestrzeganie przez żołnierza przepisów prawa dotyczących służby wojskowej i innych przepisów prawa przewidujących odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach i w trybie określonych w ustawie oraz wykonywanie rozkazów i decyzji wydanych w sprawach służbowych; Istota dyscypliny wojskowej: Przepis ustawy o dyscyplinie wojskowej (art. 17 ust. 1): 1. Żołnierz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego, posiadającego jednocześnie znamiona innego czynu zabronionego, jeżeli to naruszenie prawa miało związek ze służbą wojskową, niezależnie od odpowiedzialności ponoszonej na podstawie innych przepisów. Przepis ustawy o dyscyplinie wojskowej (art. 17 ust. 1): 1. Żołnierz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego, posiadającego jednocześnie znamiona innego czynu zabronionego, jeżeli to naruszenie prawa miało związek ze służbą wojskową, niezależnie od odpowiedzialności ponoszonej na podstawie innych przepisów. !

5 4 1)czyny, za które właściwe organy są uprawnione do nakładania kar porządkowych lub wymierzania kar pieniężnych, jeżeli właściwy organ wystąpił z wnioskiem o ukaranie dyscyplinarne do dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika instytucji cywilnej; 2) czyny o znamionach przestępstwa ściganego na wniosek dowódcy jednostki wojskowej albo wykroczenia ściganego na żądanie dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika instytucji cywilnej, jeżeli uprawniony dowódca lub kierownik instytucji cywilnej odstąpił od złożenia wniosku albo żądania; 3) czyny o znamionach przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, jeżeli sąd lub prokurator albo inny organ uprawniony do orzekania w tych sprawach wystąpił do dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika instytucji cywilnej z wnioskiem o ukaranie dyscyplinarne. Przepis ustawy o dyscyplinie wojskowej (art. 17 ust. 2): Inne czyny za które żołnierz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną:

6 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO ŻOŁNIERZA INNE CZYNY ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA WYKROCZENIA I WYKROCZENIA SKARBOWE PRZESTĘPSTWA WOJSKOWE PRZESTĘPSTWA POWSZECHNE I SKARBOWE TYPOWE PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO OBYWATELA PRZEWINIENIA ZWIĄZANE ZE SPECJALNOŚCIĄ ZAWODOWĄ Rodzaje odpowiedzialności żołnierzy za naruszenia prawa: ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA JEŻELI CZYN MA JAKIKOLWIEK ZWIĄZEK ZE SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ

7 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆDYSCYPLINARNA ŻOŁNIERZ WINA PRZEWINIENIEDYSCYPLINARNE ISTOTA ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ + + =

8 7 REAGOWANIE NA NARUSZENIA DYSCYPLINY WOJSKOWEJ PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY WOJSKOWY ORGAN PORZĄDKOWY ŻANDARMERIA WOJSKOWA PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE: zwrócenie uwagi rozmowa ostrzegawcza POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE: odstąpienie od ukarania ukaranie karą lub środkami (środkiem) dyscyplinarnymi ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE: niedopuszczenie do wykonywania czynności służbowych osadzenie w izbie zatrzymań zawieszenie w czynnościach służbowych

9 8 ORZECZENIA DYSCYPLINARNE UMORZENIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO UNIEWINNIENIE UKARANIE ODSTĄPIENIE OD UKARANIA PODSTAWOWY ALGORYTM ORZEKANIA NIEWINNY WINNY art. 47 ust. 1 pkt 1-3 art. 47 ust. 1 pkt 4-5 art. 23 ust. 1 art. 20 OBWINIONY

10 9 Organ orzekający wymierza obwinionemu karę dyscyplinarną lub stosuje wobec niego środek dyscyplinarny według swojego uznania, w granicach przewidzianych ustawą, uwzględniając : 1)stopień winy, stopień szkodliwości przewinienia dyscyplinarnego oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które przez ukaranie ma się osiągnąć; 2)sposób popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na obwinionym obowiązków, rodzaj i rozmiar następstw przewinienia dyscyplinarnego oraz właściwości i warunki osobiste żołnierza, przebieg jego służby przed popełnieniem przewinienia dyscyplinarnego i zachowanie się żołnierza po jego popełnieniu; 3)okoliczności obciążające; 4)okoliczności łagodzące. ZASADY KARANIA I (art. 20)

11 10 ZASADY KARANIA II (art. 21) Jedno przewinienie dyscyplinarne Jedna kara dyscyplinarna Kilka przewinień dyscyplinarnych (rozpatrywanych łącznie) Jedna kara dyscyplinarna odpowiednio surowsza Niezależnie od liczby przewinień dyscyplinarnych można zastosować jeden lub więcej środków dyscyplinarnych. UKARANIE ZA JEDNO PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE TYLKO KARA ŚRODEK TYLKO ŚRODEK/ KI

12 11 Przedawnienie karalności 1 roku następuje po upływie 1 roku od dnia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego! Przedawnienie karalności (art. 22): WYJĄTEK I ZWOLNIENIE ZE SŁUŻBY WYJĄTEK II Z INNYCH PRZEPISÓW WYJĄTEK IV W OKRESIE ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO NIE BIEGNIE TERMIN PRZEDAWNIENIA Z WYJĄTKIEM – WYJĄTKU II WYJĄTEK III SKUTKOWE !

13 12 !!! może Jeżeli ukarany w okresie próby popełnia przewinienie dyscyplinarne lub uchyla się od spełnienia obowiązku wynikającego z zastosowanego środka dyscyplinarnego organ orzekający może zarządzić wykonanie ukarania, które zostało zawieszone. ZAWIESZENIE UKARANIA (art. 23) Organ orzekający może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pieniężnej oraz środka dyscyplinarnego polegającego na zobowiązaniu do wykonania dodatkowych zadań służbowych. Zawieszenie następuje na okres próby (1-3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia).

14 13 1) upomnienie; 2) nagana; 3) kara pieniężna; 4) ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym; 5) odwołanie z zajmowanego stanowiska służbowego; 6) ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby wojskowej; 7) usunięcie ze służby wojskowej. 1) upomnienie; 2) nagana; 3) kara pieniężna; 4) ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym; 5) odwołanie z zajmowanego stanowiska służbowego; 6) ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby wojskowej; 7) usunięcie ze służby wojskowej. Sankcje dyscyplinarne: KARY DYSCYPLINARNE Art. 24 ŚRODKI DYSCYPLINARNE Art. 36 1) zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego; 2) zobowiązanie do wykonania dodatkowych zadań służbowych; 3) zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody; 4) pozbawienie prawa do noszenia odznaki honorowej lub odznaki tytułu honorowego oraz udziału w uroczystościach wojskowych i państwowych z udziałem wojska; 5) podanie informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób. 1) zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego; 2) zobowiązanie do wykonania dodatkowych zadań służbowych; 3) zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody; 4) pozbawienie prawa do noszenia odznaki honorowej lub odznaki tytułu honorowego oraz udziału w uroczystościach wojskowych i państwowych z udziałem wojska; 5) podanie informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób. ARESZT IZOLACYJNY Art. 88

15 14 WYMIERZANIE KAR KARY DYSCYPLINARNE (art. 24): upomnienie nagana kara pieniężna ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym odwołanie z zajmowanego stanowiska służbowego usunięcie ze służby kandydackiej, przygotowawczej lub zawodowej KAŻDY PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY OD DOWÓDCY DRUŻYNY WZWYŻ PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY (KPT. LUB KPT. MARYNARKI) PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY OD DOWÓDCY JW WZWYŻ LUB KIEROWNIK INSTYTUCJI CYWILNEJ - żołnierza służby kandydackiej, przygotowawczej – KOMENDANT SZKOŁY WOJSKOWEJ - zawodowego – ORGAN UPRAWNIONY DO POWOŁANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY OD DOWÓDCY JW (PŁK, KMDR) WZWYŻ LUB KIEROWNIK INSTYTUCJI CYWILNEJ ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby kandydackiej, przygotowawczej lub zawodowej UPRAWNIENI DO ICH WYMIERZANIA (art. 25):

16 15 Środek dyscyplinarny - Środek dyscyplinarny - jest dodatkową dolegliwością wymierzaną sprawcy przewinienia obok lub niekiedy zamiast kary dyscyplinarnej. Środek dyscyplinarny - można zastosować wobec każdego żołnierza. Niezależnie od liczby przewinień można zastosować jeden lub więcej środków dyscyplinarnych. Środki dyscyplinarne:

17 16 STOSOWANIE ŚRODKÓW DYSCYPLINARNYCH zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego ŚRODKI DYSCYPLINARNE (art. 33): zobowiązanie do wykonania dodatkowych zadań służbowych podanie informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody pozbawienie prawa do noszenia odznaki honorowej lub odznaki tytułu honorowego oraz udziału w uroczystościach wojskowych i państwowych z udziałem wojska KAŻDY PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY OD DOWÓDCY DRUŻYNY WZWYŻ PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY OD DOWÓDCY PLUTONU WZWYŻ UPRAWNIENI DO ICH WYMIERZANIA (art. 34):

18 17 Upomnienie Może ukarać każdy przełożony dyscyplinarny Można ukarać każdego żołnierza NAGANA WYMIERZANIE KAR

19 18 WYMIERZANIE KAR Kara pieniężna od 1 – 10 stawek dziennych uposażenia zasadniczego Od kapitana (kapitana marynarki) wzwyż lub kierownik IC Można ukarać każdego żołnierza

20 19 Kara ostrzeżenia o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym Może ukarać przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe nie niższe niż dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika instytucji cywilnej WYMIERZANIE KAR Można ukarać każdego żołnierza zajmującego stanowisko służbowe. Karę ostrzeżenia o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym wymierza się przez wytknięcie żołnierzowi przewinienia dyscyplinarnego, jakiego się dopuścił, oraz ostrzeżenie, że kolejne rażące naruszenie dyscypliny wojskowej może skutkować wymierzeniem surowszej kary dyscyplinarnej, w szczególności kary odwołania z zajmowanego stanowiska służbowego.

21 20 Kara odwołania z zajmowanego stanowiska służbowego Oznacza zwolnienie z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego oraz utratę uprawnień z nim związanych, a następnie wyznaczenie na inne stanowisko służbowe lub przeniesienie do rezerwy kadrowej. Ukarać może przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe nie niższe niż dowódca jednostki wojskowej zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej podpułkownika (komandora por.). Karę tę można wymierzyć, jeżeli żołnierz popełnił przewinienie dyscyplinarne: 1) o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 lub 3; 2) polegające na rażącym niedopełnieniu obowiązków lub przekroczeniu uprawnień wynikających z zajmowanego stanowiska służbowego; 3) przed zatarciem uprzednio orzeczonej kary ostrzeżenia o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym. WYMIERZANIE KAR Można ukarać każdego żołnierza, który posiada stanowisko służbowe.

22 21 Kara ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby wojskowej […] Może ukarać przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe nie niższe niż dowódcy jednostki wojskowej lub kierownik IC WYMIERZANIE KAR Można ukarać każdego żołnierza spośród pełniących wymienione rodzaje służb. Karę ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby kandydackiej, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej albo do zawodowej służby wojskowej wymierza się przez wytknięcie żołnierzowi przewinienia dyscyplinarnego, jakiego się dopuścił, oraz ostrzeżenie, że kolejne naruszenie dyscypliny wojskowej przed zatarciem ukarania może skutkować ukaraniem karą usunięcia ze służby kandydackiej, służby przygotowawczej, z okresowej służby wojskowej albo zawodowej służby wojskowej.

23 22 Kara usunięcia z służby wojskowej […] Oznacza zwolnienie z tej służby. Może ukarać: a) żołnierza służby kandydackiej lub służby przygotowawczej – rektor uczelni wojskowej lub komendant szkoły podoficerskiej, centrum lub ośrodka szkolenia, b) żołnierza okresowej służby wojskowej - przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe nie niższe niż dowódcy jednostki wojskowej, c) żołnierza zawodowego – organ wojskowy, który byłby uprawniony do powołania tego żołnierza do zawodowej służby wojskowej w chwili wymierzania kary, albo nadrzędne nad nim organy wojskowe. Karę usunięcia ze służby wojskowej […], można wymierzyć, jeżeli żołnierz popełnił rażące przewinienie dyscyplinarne: 1) o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 lub 3; 2) przed zatarciem uprzednio orzeczonej kary ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby kandydackiej, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej albo do zawodowej służby wojskowej; 3) które świadczy, że postępowanie tego żołnierza nie daje rękojmi dalszego rzetelnego pełnienia służby wojskowej. WYMIERZANIE KAR Można ukarać każdego żołnierza spośród pełniących wymienione rodzaje służb.

24 23 Kara aresztu izolacyjnego ( od 7 – 14 dni) W czasie odbywania tej kary ukarany przebywa w izbie zatrzymań, a ponadto ma obowiązek wykonywać pod kontrolą dodatkowe zadania służbowe na rzecz jednostki wojskowej, określone przez przełożonego, w wymiarze do 8 godzin dziennie. Wymierza wojskowy sąd garnizonowy na wniosek dowódcy JW lub kierownika IC UWAGA: wymierza się także żołnierzom zawodowym Można wymierzyć za każdy rodzaj czynu w czasie W WYMIERZANIE KAR

25 24 Zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego Zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody Pozbawienie prawa do noszenia odznaki tytułu honorowego oraz uczestnictwa w uroczystościach z udziałem wojska Podanie informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób Można zastosować samoistnie albo obok dowolnej kary dyscyplinarnej STOSOWANIE ŚRODKÓW DYSCYPLINARNYCH Może ukarać każdy przełożony dyscyplinarny Można ukarać każdego żołnierza

26 25 Może ukarać każdy przełożony dyscyplinarny Można ukarać każdego żołnierza Zobowiązanie do wykonania dodatkowych zadań służbowych: można zastosować samoistnie albo obok kary dyscyplinarnej: upomnienia, nagany, kary pieniężnej, ostrzeżenia o niepełnej przydatności do stanowiska ostrzeżenia o niepełnej przydatności do pełnionej służby wojskowej. STOSOWANIE ŚRODKÓW DYSCYPLINARNYCH oznacza obowiązek wykonywania przez ukaranego w czasie wolnym od zajęć służbowych zadań służbowych na rzecz jednostki wojskowej lub instytucji cywilnej, określonych przez przełożonego dyscyplinarnego w wymiarze do trzech godzin dziennie; stosuje się na okres od trzech do czternastu dni;

27 26 Wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od innej: karnej, korporacyjnej, itd. Wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od innej: karnej, korporacyjnej, itd. Wprowadzenie kategorii wykroczeń na żądanie NAJWAŻNIEJSZE ZM. W REAGOWANIU Zaostrzenie warunków ponoszenia odpowiedzialności Poszerzenie grona przełożonych uprawnionych do reagowania dyscyplinarnego Poszerzenie grona przełożonych uprawnionych do reagowania dyscyplinarnego Działanie na czas W Wydłużenie okresu przedawnienia ukarania Wydłużenie okresu przedawnienia ukarania

28 27 Kodeks wykroczeń - art. 33 § 4 pkt 7, art. 51 § 2 i art. 70 § 2: Zaostrzenie odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń pod wpływem alkoholu lub narkotyków Kodeks wykroczeń - art. 33 § 4 pkt 7, art. 51 § 2 i art. 70 § 2: Zaostrzenie odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń pod wpływem alkoholu lub narkotyków Kodeks karny - art. 323 § 3 i art. 338: Zmiana zasad wykonywania kary ograniczenia wolności przez żołnierzy innych niż zasadniczej służby wojskowej, określenie dolnej granicy samowolnego oddalenia będącego przestępstwem oraz objęcie odpowiedzialnością żołnierzy wszystkich rodzajów pełnionej służby wojskowej za nieusprawiedliwioną nieobecność w służbie Kodeks karny - art. 323 § 3 i art. 338: Zmiana zasad wykonywania kary ograniczenia wolności przez żołnierzy innych niż zasadniczej służby wojskowej, określenie dolnej granicy samowolnego oddalenia będącego przestępstwem oraz objęcie odpowiedzialnością żołnierzy wszystkich rodzajów pełnionej służby wojskowej za nieusprawiedliwioną nieobecność w służbie Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - nowy art. 86a: Ustanowienie wykroczeń, które mogłyby być ścigane na żądanie dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika instytucji cywilnej Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - nowy art. 86a: Ustanowienie wykroczeń, które mogłyby być ścigane na żądanie dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika instytucji cywilnej Ustawa o Żandarmerii Wojskowej … - art. 4, 17 i 45: Określenie nowych funkcji izb zatrzymań, podporządkowania ich Żandarmerii Wojskowej oraz w łączenie dyżurnego parku technicznego do wojskowych organów porządkowych Ustawa o Żandarmerii Wojskowej … - art. 4, 17 i 45: Określenie nowych funkcji izb zatrzymań, podporządkowania ich Żandarmerii Wojskowej oraz w łączenie dyżurnego parku technicznego do wojskowych organów porządkowych ZMIANY W INNYCH PRZEPISACH !

29 28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kontakt:Prowadzący: Tel./fax. CA MON: 846 854główny specjalista ODW DWiPO E-mail: dyscyplina@wojsko-polskie.pl mgr Mariusz Lewandowskidyscyplina@wojsko-polskie.pl Mat. pomocnicze: www.wojsko-polskie.pl Kontakt:Prowadzący: Tel./fax. CA MON: 846 854główny specjalista ODW DWiPO E-mail: dyscyplina@wojsko-polskie.pl mgr Mariusz Lewandowskidyscyplina@wojsko-polskie.pl Mat. pomocnicze: www.wojsko-polskie.pl


Pobierz ppt "1 ZASADY PONOSZENIA PRZEZ ŻOŁNIERZY ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ WYBRANE ZAGADNIENIA. M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J DEPARTAMENT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google