Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania."— Zapis prezentacji:

1 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Piła Płotki, grudnia 2012 r. Szkolenie dla doradców rolnych Arkadiusz Wojciechowski Wikana Bioenergia

2 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Znalezienie lokalizacji dla instalacji bioelektrowni Ustalenie właściciela nieruchomości Rozmowy negocjacyjne w sprawie dzierżawy nieruchomości Projekt Kraśnik

3 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Lokalizacja działki zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Położenie działki w sąsiedztwie Ciepłowni Dalkia Kraśnik Bezpośredni zjazd na drogę miejską

4 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Odbiorca energii elektrycznej Odbiorcy ciepła Dostawcy substratów Oddalenie od stref ochronnych ujęć wody i obszarów cennych przyrodniczo

5 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Procedura środowiskowa : Opracowanie karty środowiskowej zgodnie z przepisami prawa Opracowanie raportu środowiskowego zgodnie z postanowieniami RDOŚ Rozpoczęcie konsultacji społecznych w zakresie instalacji bioelektrociepłowni

6 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Planowane parametry bioelektrowni Kraśnik : - zainstalowana moc elektryczna 0,999 MWe - zainstalowana moc cieplna 1,04 MWt.

7 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Zagospodarowanie terenu

8 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Elementy infrastruktury zbiornik fermentacyjny, zbiornik fermentacji wtórnej, zbiornik na pozostałość po procesie fermentacji, zbiornik masy stałej, agregat prądotwórczy,

9 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik zestaw pomp, agregat prądotwóczy, separator substancji płynnych, prefabrykowana instalacja do suszenai odgazowanego surowca, budynek socjalny, stacja transformatorowa,

10 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik pochodnia spalania biogazu, zbiorniki bezodpływowe na ścieki bytowe i wody opadowe.

11 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Planowane substraty: wywar gorzelniany do do Mg/rok zakiszone wysłodki z buraka cukrowego do Mg/rok kiszonka z sieczki kukurydzianej do Mg/rok poplony do Mg/rok

12 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Substraty do produkcji wytwarzane sezonowo powinny być zmagazynowane w przewidywanej do wykorzystania ilości, w sposób zabezpieczający je przed zubożeniem w wartość energetyczną.

13 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Etap eksploatacji : do składowania biomasy na terenie bioelektrowni będzie służył szczelny plac składowy biomasy z betonu, podłoże płyty będzie wyłożone stabilizowanymi warstwami nośnymi oraz powłokami bitumicznymi.

14 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Zakiszanie substratów : odbywało się będzie pod foliami przystosowanymi do zabezpieczenia przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi – sieczka kukurydziana, natomiast poplony, trawy i wysłodki w rękawach foliowych.

15 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Zalecany minimalny okres zakiszania wysłodków prasowanych, podobnie jak i innych kiszonek wynosi od 4 do 6 tygodni. Im dłuższy czas zakiszania tym bardziej stabilny jest produkt w momencie otwierania rękawa. Rękawy foliowe zapewniają bardzo dobre zagęszczenie wysłodków.

16 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Planowana do uzyskania roczna produkcja energii z biogazu będzie następująca: energia elektryczna: ok MWh, energia cieplna : ok MWh.

17 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Wytwarzana energia cieplna przeznaczona będzie na : - potrzeby własne bioelektrowni, - na potrzeby suszarni, - odbiorców zewnetrznych.

18 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Suszarnia Instalacja będzie posiadała suszarnię przeznaczoną do suszenia frakcji poseparacyjnej, pracująca w trybie ciągłym i produkująca ok. 110 kg/h wysuszonego poferment. Czasowo będzie on składowany, sprzedawany i stosowany do uprawy roślin zielonych. Rocznie ok ton.

19 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik A zatem planowana instalacja bioelektrowni wytwarzała będzie : - energię elektryczną, - energię cieplną, - nawóz w postaci stałej, - nawóz w postaci płynnej.

20 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Przedstawiony projekt bioelektrowni w Kraśniku obecnie przechodzi etap konsultacji społecznych. Trwają uzgodnienia z dostawcami mediów.

21 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Przeprowadzona w raporcie szczegółowa analiza pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków : - nie występuje negatywne oddziaływanie na ludzi, - nie wystąpi szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza granice działki, do której inwestor ma tytuł prawny, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, - nie wystąpi negatywne oddziaływanie dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zakresie klimatu akustycznego,

22 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik - zrealizowanie nowych obiektów i ich eksploatacja nie wpłynie na zmianę krajobrazu, - dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej nie wystąpią zagrożenia związane z jakością środowiska, - nie będzie negatywnego oddziaływania na dobra materialne, dobra kultury oraz zabytki, - nie wystąpi negatywne oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe,

23 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik - poza granicami będzie zapewnione bezpieczeństwo ekologiczne, dotyczy to fauny i flory jak również obszarów NATURA 2000, - nie wystąpi nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska, - nie wystąpi trans graniczne oddziaływanie, - nie zajdzie potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

24 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Można zatem stwierdzić, że realizacja biogazowni, a następnie jej eksploatacja wypełni wszystkie normy środowiskowe, będzie dla otaczającego środowiska bezpieczna. Zaistnienie tego obiektu wpłynie na rozwój gospodarczy i będzie dobrym przykładem dla innych inwestorów, którzy będą chcieli tego rodzaju projekt realizować.

25 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Efekt ekologiczny zamierzenia związany jest z zagospodarowaniem frakcji organicznych dla uzyskania energii elektrycznej i energii cieplnej. Ponadto nastąpi znaczne polepszenie cech nawozowych odpadu otrzymanego po fermentacji metanowej (w stosunku do stosowania np.: gnojowicy) co wiąże się z około 95% obniżeniem zawartości substancji organicznej,

26 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik poprawą właściwości i obniżeniem uciążliwości zapachowej bez istotnej straty zawartości substancji mineralnej. Powstały w procesie technologicznym poferment zostanie zagospodarowany jako nawóz na okolicznych polach.

27 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Zarówno na etapie budowy, jak też na etapie eksploatacji biogazowni, przewidywane oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska, czy ze względu na emisję zanieczyszczeń do środowiska, parametry stężeniowe dla poszczególnych komponentów środowiska

28 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik (woda, ścieki, powietrze, hałas, gleba, flora i fauna, klimat, dobra materialne czy wreszcie dobra kultury i zabytki) będą miały bardzo niskie stężenia zanieczyszczeń. Ich poziom emisji do środowiska będzie miał wartości znacznie poniżej obowiązujących norm. Dlatego też ich wpływ na środowisko naturalne nie spowoduje negatywnego oddziaływania.

29 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Monitoring na etapie realizacji inwestycji będzie polegał głównie na sprawdzaniu czy proces inwestycyjny przebiega zgodnie z. opracowaną dokumentacją techniczną i czy są zachowane na terenie budowy podstawowe wymogi BHP i p.poż. Systematyczna obecność na placu budowy inspektorów nadzoru i stosowne wpisy do dziennika budowy będą gwarantem, że postęp prac jest właściwy i bezpieczny.

30 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Natomiast na etapie eksploatacji czynności podstawowe sprawdzające pracę urządzeń, stan obiektów i pomiar emisji zanieczyszczeń należą do eksploatatora.

31 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Kraśnik Przedstawiony projekt uwzględniający produkcję nawozu otrzymał wsparcie dotacyjne w wysokości ok. 5,89 mln złotych z przeznaczeniem na badania przemysłowe, - oraz kwotę 387 tys. złotych na prace rozwojowe


Pobierz ppt "Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google