Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Arkadiusz Wojciechowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Arkadiusz Wojciechowski"— Zapis prezentacji:

1 Arkadiusz Wojciechowski
Wikana Bioenergia

2 Projekt Werbkowice Znalezienie lokalizacji dla instalacji bioelektrowni Ustalenie właściciela nieruchomości Rozmowy negocjacyjne w sprawie zakupu nieruchomości

3 Projekt Werbkowice Lokalizacja działki zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Położenie działki w sąsiedztwie Cukrowni Werbkowice Bezpośredni zjazd na drogę wojewódzką

4 Projekt Werbkowice Odbiorca energii elektrycznej Odbiorcy ciepła
Dostawcy substratów Oddalenie od stref ochronnych ujęć wody i obszarów cennych przyrodniczo

5 Projekt Werbkowice Procedura środowiskowa :
Opracowanie karty środowiskowej zgodnie z przepisami prawa Rozpoczęcie konsultacji społecznych w zakresie instalacji bioelektrociepłowni Opracowanie raportu środowiskowego zgodnie z postanowieniami RDOŚ

6 Projekt Werbkowice Środowisko przyrodnicze
Orlik krzykliwy – ochrona żerowisk Koszenie użytków zielonych w odległości 25 km od bioelektrowni na obszarze …

7 Projekt Werbkowice Planowane parametry bioelektrowni Werbkowice :
- zainstalowana moc elektryczna 0,999 MWe - zainstalowana moc cieplna 1,04 MWt.

8 Projekt Werbkowice Zagospodarowanie terenu

9 Projekt Werbkowice Elementy infrastruktury
2 zbiorniki wstępne o pojemności ok m3 każdy, 2 zbiorniki fermentacyjne o pojemności ok m3 każdy, 1 zbiornik pofermentacyjny o pojemności ok m3,

10 Projekt Werbkowice plac składowy biomasy o powierzchni 6 242 m2,
zbiornik na frakcję ciekłą pofermentu o pojemności ok m3, plac magazynowy części stałej pofermentu ok m2,

11 Projekt Werbkowice sterownia, maszynownia,
kontener załadunkowy substratu, waga najazdowa, stacja transformatorowa,

12 Projekt Werbkowice kogenerator, awaryjna pochodnia biogazu,
separator pofermentu, szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe, szczelny zbiornik na wody opadowe.

13 Projekt Werbkowice Planowane substraty: serwatki do 2 000 do Mg/rok
zakiszone wysłodki z buraka cukrowego do Mg/rok kiszonka z sieczki kukurydzianej do Mg/rok poplony Mg/rok

14 Projekt Werbkowice Substraty do produkcji wytwarzane sezonowo powinny być zmagazynowane w przewidywanej do wykorzystania ilości, w sposób zabezpieczający je przed zubożeniem w wartość energetyczną.

15 Projekt Werbkowice W 2012r. zostały podpisane umowy kontraktacyjne jednoroczne z producentami z rejonu Werbkowic, Uzyskano plony od 45 do 63Mg Pryzma została uformowana na działce w bezpośrednim sąsiedztwie działki planowanej bioelektrowni

16 Projekt Werbkowice Etap eksploatacji :
do składowania biomasy na terenie bioelektrowni będzie służył szczelny plac składowy biomasy z betonu, podłoże płyty będzie wyłożone stabilizowanymi warstwami nośnymi oraz powłokami bitumicznymi.

17 Projekt Werbkowice Zakiszanie substratów :
odbywało się będzie pod foliami przystosowanymi do zabezpieczenia przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi – sieczka kukurydziana, natomiast poplony, trawy i wysłodki w rękawach foliowych .

18 Projekt Werbkowice Zalecany minimalny okres zakiszania wysłodków prasowanych, podobnie jak i innych kiszonek wynosi od 4 do 6 tygodni. Im dłuższy czas zakiszania tym bardziej stabilny jest produkt w momencie otwierania rękawa. Rękawy foliowe zapewniają bardzo dobre zagęszczenie wysłodków.

19 Projekt Werbkowice Podawanie substratów :
substraty płynne do produkcji będą przepompowywane bezpośrednio do podziemnych zbiorników wstępnych wykonanych z żelbetu, natomiast gotowa kiszonka, poplony i trawa będą podawane do kontenera załadunkowego.

20 Projekt Werbkowice Zbiorniki fermentacyjne i pofermentacyjny będą zamknięte, wykonane z żelbetu. Wyposażone w dachy pneumatyczne złożone z 2 folii PVC i PE (membrana gazowa). Pneumatyczny dach zostanie przycięty w formie stożka/kopuły i umocowany specjalną szyną. Zastosowanie ww. dachu zapewni gazoszczelne przykrycie zbiorników fermentacyjnych.

21 Projekt Werbkowice Proces rozkładu substratów prowadzi do wytworzenia metanu, dwutlenku węgla i niewielkiej ilości zanieczyszczeń (poniżej 2%). Prawidłowy przebieg procesu rozkładu materii organicznej wymaga zapewnienia mikroorganizmom właściwych parametrów środowiska życia, w tym:

22 Projekt Werbkowice - temperatury, - uwodnienia, - odczynu pH,
- składników pokarmowych, - poziomu inhibitorów.

23 Projekt Werbkowice Niezwykle istotne jest zapewnienie warunków beztlenowych instalacji, tj. zapewnienie całkowitej szczelności wszystkich elementów technologicznych. Wytworzony biogaz będzie oczyszczany biologicznie z siarki, osuszany a następnie spalany w celu pozyskania energii.

24 Projekt Werbkowice Proces fermentacji beztlenowej
będzie trwał do 120 dni. W zbiornikach fermentacyjnych, zbiorniku pofermentacyjnym i w zbiornikach wstępnych, w celu optymalizacji warunków przebiegu procesu, zamontowane zostaną mieszadła zatapialne.

25 Projekt Werbkowice Biogaz
z uwagi na zawartość siarkowodoru oraz wysoką wilgotność, a tym samym możliwość uszkodzenia instalacji, przed podaniem do kogeneratora będzie uzdatniany poprzez odsiarczanie i osuszanie .

26 Projekt Werbkowice Zakładana roczna produkcja biogazu wyniesie 3  Nm3. Zużycie biogazu przez kogenerator będzie wynosiło ok. 460 Nm3/h. Dla przedstawionych powyżej danych kogenerator powinien przepracować 8 400 godzin rocznie.

27 Projekt Werbkowice Aby przedłużyć prawidłowe funkcjonowanie silnika kogeneracyjnego zostanie zastosowane odsiarczanie biologiczne, poprzez wtłaczanie czystego powietrza w przestrzeń biogazową. Pozwoli to na zmniejszenie zawartości siarkowodoru w biogazie do 150 ppm.

28 Projekt Werbkowice Zapewnienie efektywnej pracy instalacji wymaga dokonywania regularnych przeglądów i konserwacji silnika kogeneracyjnego. Czynności te wykonywane będą zgodnie z zaleceniami producenta, co ok. 2 000 rbh wg harmonogramu serwisu.

29 Projekt Werbkowice Instalacja będzie posiadała awaryjną pochodnię biogazu, która będzie uruchamiana w przypadku ewentualnego zaburzenia pracy jednostki kogeneracyjnej. Ww. pochodnia będzie dobrana w sposób umożliwiający spalenie całkowitej ilości wyprodukowanego biogazu.

30 Projekt Werbkowice Zamontowany analizator biogazu
będzie dostarczał pomiarów składu chemicznego produkowanego biogazu. O2 - H2S - CH4 -

31 Projekt Werbkowice Planowana do uzyskania roczna produkcja energii z biogazu będzie następująca: energia elektryczna: ok. 7 880 MWh, w tym zużycie energii elektrycznej na potrzeby bioelektrowni: ok. 550 MWh, produkcja energii na sprzedaż do operatora PGE Dystrybucja Zamość : ok. 7 250 MWh.

32 Projekt Werbkowice Wytwarzana energia cieplna przeznaczona będzie na :
- potrzeby własne bioelektrowni ok. 1931,6 GJ - na sprzedaż: ok. 29 518 GJ.

33 Projekt Werbkowice Energia cieplna będzie pochodziła z dwóch źródeł:
z odzysku ciepła ze spalin za pomocą wymiennika spaliny-woda, z odbioru ciepła z chłodzenia korpusu kogeneratora, oleju za pośrednictwem wymiennika płytowego glikol-woda, ww układy będą ze sobą połączone.

34 Projekt Werbkowice Wytwarzana energia cieplna na sprzedaż będzie transportowana do ciepłowni Cukrowni Werbkowice, która będzie ją przesyłała: do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, budynków użyteczności publicznej, obiektów Cukrowni Werbkowice

35 Projekt Werbkowice dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – w sezonie grzewczym, oraz kampanii buraczanej, ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i budynków użyteczności publicznej oraz dla Cukrowni Werbkowice w sezonie letnim.

36 Projekt Werbkowice Bioelektrownia będzie wytwarzała również przefermentowaną masę organiczną. Z surowego pofermentu (zawartość suchej masy ok. 7,5 %) produkowanego w ilości rocznej Mg wytwarzana będzie frakcja sucha (zawartość suchej masy nie mniej niż 27 %) oraz frakcja płynna pofermentu (zawartość suchej masy ok. 1 %).

37 Projekt Werbkowice Poferment będzie przepompowywany poprzez separator mechaniczny do zbiornika na poferment. Zastosowany zostanie separator śrubowy o wydajności 45 m3/h. Z całkowitej masy pofermentacyjnej po separacji powstanie ok Mg pofermentu w postaci stałej i ok. 13 775 Mg w postaci płynnej.

38 Projekt Werbkowice Część ciekła będzie magazynowana w zamkniętym zbiorniku na poferment. Frakcja płynna pofermentu (kod odpadu: 19 06 05 – ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych) będzie odbierana na stanowisku załadunku przy zbiorniku pofermentu przez uprawnionych odbiorców do stosowania w ramach odzysku R10.

39 Projekt Werbkowice Poferment w postaci stałej bądź ciekłej może być wykorzystany na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie odzysku R10 (Dz. U. Nr 185, poz i Nr 203, poz. 1351) przy spełnieniu następujących warunków:

40 Projekt Werbkowice materiał po procesie fermentacji pochodzenia zwierzęcego spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego),

41 Projekt Werbkowice odpady o kodzie , z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, przed ich zastosowaniem poddaje się rozdrobnieniu,

42 Projekt Werbkowice odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby, rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm, odpady, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,

43 Projekt Werbkowice są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, odpady, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,

44 Projekt Werbkowice są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,

45 Projekt Werbkowice odpady, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, spełniają wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń dla nawozów organicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu,

46 Projekt Werbkowice w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

47 Projekt Werbkowice Operator bioelektrowni po sprawdzeniu właściwości nawozowych pofermentu złoży wniosek do Ministerstwa Rolnictwa celem uzyskania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu na zasadach określonych w ustawie o nawozach i nawożeniu.

48 Projekt Werbkowice Operator w trakcie prowadzonego procesu uzyskania
decyzji środowiskowej oraz przygotowywania dokumentacji projektowej budowlanej uzyskał wymagane prawem decyzje, a mianowicie : - warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, - warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej - operatora PGE SA Dystrybucja Zamość, - zezwolenie na budowę zjazdu publicznego drogi krajowej nr 74 przebiegającej od strony południowej przedsięwzięcia.

49 Projekt Werbkowice Lipiec 2012r.
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Sierpień 2012r. decyzja pozwolenia na budowę

50 Projekt Werbkowice Finansowanie : - wkład własny 20% + VAT
- dotacja 4,1 mln złotych NFOŚ GIS - pożyczka 6,4 mln złotych NFOŚ GIS

51 Projekt Werbkowice Przedstawiony projekt w pełni spełnia cele i zadania dla realizacji odnawialnych źródeł energii. Wytwarza zieloną energię i zagospodarowuje w całości wytworzoną odnawialną energię cieplną.


Pobierz ppt "Arkadiusz Wojciechowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google