Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania."— Zapis prezentacji:

1 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Piła Płotki, 10-14 grudnia 2012 r. Szkolenie dla doradców rolnych Arkadiusz Wojciechowski Wikana Bioenergia

2 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Znalezienie lokalizacji dla instalacji bioelektrowni Ustalenie właściciela nieruchomości Rozmowy negocjacyjne w sprawie zakupu nieruchomości Projekt Werbkowice

3 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Lokalizacja działki zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Położenie działki w sąsiedztwie Cukrowni Werbkowice Bezpośredni zjazd na drogę wojewódzką

4 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Odbiorca energii elektrycznej Odbiorcy ciepła Dostawcy substratów Oddalenie od stref ochronnych ujęć wody i obszarów cennych przyrodniczo

5 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Procedura środowiskowa : Opracowanie karty środowiskowej zgodnie z przepisami prawa Rozpoczęcie konsultacji społecznych w zakresie instalacji bioelektrociepłowni Opracowanie raportu środowiskowego zgodnie z postanowieniami RDOŚ

6 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Środowisko przyrodnicze Orlik krzykliwy – ochrona żerowisk Koszenie użytków zielonych w odległości 25 km od bioelektrowni na obszarze …

7 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Planowane parametry bioelektrowni Werbkowice : - zainstalowana moc elektryczna 0,999 MWe - zainstalowana moc cieplna 1,04 MWt.

8 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Zagospodarowanie terenu

9 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Elementy infrastruktury 2 zbiorniki wstępne o pojemności ok. 225 m3 każdy, 2 zbiorniki fermentacyjne o pojemności ok. 2900 m3 każdy, 1 zbiornik pofermentacyjny o pojemności ok. 2900 m3,

10 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice plac składowy biomasy o powierzchni 6 242 m2, zbiornik na frakcję ciekłą pofermentu o pojemności ok. 7900 m3, plac magazynowy części stałej pofermentu ok. 1 369 m2,

11 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice sterownia, maszynownia, kontener załadunkowy substratu, waga najazdowa, stacja transformatorowa,

12 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice kogenerator, awaryjna pochodnia biogazu, separator pofermentu, szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe, szczelny zbiornik na wody opadowe.

13 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Planowane substraty: serwatki do 2 000 do Mg/rok zakiszone wysłodki z buraka cukrowego do 13 500 Mg/rok kiszonka z sieczki kukurydzianej do 8 000 Mg/rok poplony 2 000 Mg/rok

14 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Substraty do produkcji wytwarzane sezonowo powinny być zmagazynowane w przewidywanej do wykorzystania ilości, w sposób zabezpieczający je przed zubożeniem w wartość energetyczną.

15 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice W 2012r. zostały podpisane umowy kontraktacyjne jednoroczne z producentami z rejonu Werbkowic, Uzyskano plony od 45 do 63Mg Pryzma została uformowana na działce w bezpośrednim sąsiedztwie działki planowanej bioelektrowni

16 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Etap eksploatacji : do składowania biomasy na terenie bioelektrowni będzie służył szczelny plac składowy biomasy z betonu, podłoże płyty będzie wyłożone stabilizowanymi warstwami nośnymi oraz powłokami bitumicznymi.

17 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Zakiszanie substratów : odbywało się będzie pod foliami przystosowanymi do zabezpieczenia przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi – sieczka kukurydziana, natomiast poplony, trawy i wysłodki w rękawach foliowych.

18 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Zalecany minimalny okres zakiszania wysłodków prasowanych, podobnie jak i innych kiszonek wynosi od 4 do 6 tygodni. Im dłuższy czas zakiszania tym bardziej stabilny jest produkt w momencie otwierania rękawa. Rękawy foliowe zapewniają bardzo dobre zagęszczenie wysłodków.

19 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Podawanie substratów : substraty płynne do produkcji będą przepompowywane bezpośrednio do podziemnych zbiorników wstępnych wykonanych z żelbetu, natomiast gotowa kiszonka, poplony i trawa będą podawane do kontenera załadunkowego.

20 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Zbiorniki fermentacyjne i pofermentacyjny będą zamknięte, wykonane z żelbetu. Wyposażone w dachy pneumatyczne złożone z 2 folii PVC i PE (membrana gazowa). Pneumatyczny dach zostanie przycięty w formie stożka/kopuły i umocowany specjalną szyną. Zastosowanie ww. dachu zapewni gazoszczelne przykrycie zbiorników fermentacyjnych.

21 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Proces rozkładu substratów prowadzi do wytworzenia metanu, dwutlenku węgla i niewielkiej ilości zanieczyszczeń (poniżej 2%). Prawidłowy przebieg procesu rozkładu materii organicznej wymaga zapewnienia mikroorganizmom właściwych parametrów środowiska życia, w tym:

22 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice - temperatury, - uwodnienia, - odczynu pH, - składników pokarmowych, - poziomu inhibitorów.

23 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Niezwykle istotne jest zapewnienie warunków beztlenowych instalacji, tj. zapewnienie całkowitej szczelności wszystkich elementów technologicznych. Wytworzony biogaz będzie oczyszczany biologicznie z siarki, osuszany a następnie spalany w celu pozyskania energii.

24 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Proces fermentacji beztlenowej będzie trwał do 120 dni. W zbiornikach fermentacyjnych, zbiorniku pofermentacyjnym i w zbiornikach wstępnych, w celu optymalizacji warunków przebiegu procesu, zamontowane zostaną mieszadła zatapialne.

25 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Biogaz z uwagi na zawartość siarkowodoru oraz wysoką wilgotność, a tym samym możliwość uszkodzenia instalacji, przed podaniem do kogeneratora będzie uzdatniany poprzez odsiarczanie i osuszanie.

26 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Zakładana roczna produkcja biogazu wyniesie 3 868 873 Nm3. Zużycie biogazu przez kogenerator będzie wynosiło ok. 460 Nm3/h. Dla przedstawionych powyżej danych kogenerator powinien przepracować 8 400 godzin rocznie.

27 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Aby przedłużyć prawidłowe funkcjonowanie silnika kogeneracyjnego zostanie zastosowane odsiarczanie biologiczne, poprzez wtłaczanie czystego powietrza w przestrzeń biogazową. Pozwoli to na zmniejszenie zawartości siarkowodoru w biogazie do 150 ppm.

28 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Zapewnienie efektywnej pracy instalacji wymaga dokonywania regularnych przeglądów i konserwacji silnika kogeneracyjnego. Czynności te wykonywane będą zgodnie z zaleceniami producenta, co ok. 2 000 rbh wg harmonogramu serwisu.

29 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Instalacja będzie posiadała awaryjną pochodnię biogazu, która będzie uruchamiana w przypadku ewentualnego zaburzenia pracy jednostki kogeneracyjnej. Ww. pochodnia będzie dobrana w sposób umożliwiający spalenie całkowitej ilości wyprodukowanego biogazu.

30 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Zamontowany analizator biogazu będzie dostarczał pomiarów składu chemicznego produkowanego biogazu. O2 - H2S - CH4 -

31 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Planowana do uzyskania roczna produkcja energii z biogazu będzie następująca: energia elektryczna: ok. 7 880 MWh, w tym zużycie energii elektrycznej na potrzeby bioelektrowni: ok. 550 MWh, produkcja energii na sprzedaż do operatora PGE Dystrybucja Zamość : ok. 7 250 MWh.

32 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Wytwarzana energia cieplna przeznaczona będzie na : - potrzeby własne bioelektrowni ok. 1931,6 GJ - na sprzedaż: ok. 29 518 GJ.

33 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Energia cieplna będzie pochodziła z dwóch źródeł: z odzysku ciepła ze spalin za pomocą wymiennika spaliny-woda, z odbioru ciepła z chłodzenia korpusu kogeneratora, oleju za pośrednictwem wymiennika płytowego glikol-woda, ww układy będą ze sobą połączone.

34 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Wytwarzana energia cieplna na sprzedaż będzie transportowana do ciepłowni Cukrowni Werbkowice, która będzie ją przesyłała: do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, budynków użyteczności publicznej, obiektów Cukrowni Werbkowice

35 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – w sezonie grzewczym, oraz kampanii buraczanej, ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i budynków użyteczności publicznej oraz dla Cukrowni Werbkowice w sezonie letnim.

36 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Bioelektrownia będzie wytwarzała również przefermentowaną masę organiczną. Z surowego pofermentu (zawartość suchej masy ok. 7,5 %) produkowanego w ilości rocznej 26 775 Mg wytwarzana będzie frakcja sucha (zawartość suchej masy nie mniej niż 27 %) oraz frakcja płynna pofermentu (zawartość suchej masy ok. 1 %).

37 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Poferment będzie przepompowywany poprzez separator mechaniczny do zbiornika na poferment. Zastosowany zostanie separator śrubowy o wydajności 45 m3/h. Z całkowitej masy pofermentacyjnej po separacji powstanie ok. 7 000 Mg pofermentu w postaci stałej i ok. 13 775 Mg w postaci płynnej.

38 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Część ciekła będzie magazynowana w zamkniętym zbiorniku na poferment. Frakcja płynna pofermentu (kod odpadu: 19 06 05 – ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych) będzie odbierana na stanowisku załadunku przy zbiorniku pofermentu przez uprawnionych odbiorców do stosowania w ramach odzysku R10.

39 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Poferment w postaci stałej bądź ciekłej może być wykorzystany na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie odzysku R10 (Dz. U. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351) przy spełnieniu następujących warunków:

40 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice materiał po procesie fermentacji pochodzenia zwierzęcego spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego),

41 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice odpady o kodzie 19 06 06, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, przed ich zastosowaniem poddaje się rozdrobnieniu,

42 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby, rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm, odpady, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno- spożywczego,

43 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, odpady, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno- spożywczego,

44 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,

45 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice odpady, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno- spożywczego, spełniają wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń dla nawozów organicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu,

46 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno- spożywczego, są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

47 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Operator bioelektrowni po sprawdzeniu właściwości nawozowych pofermentu złoży wniosek do Ministerstwa Rolnictwa celem uzyskania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu na zasadach określonych w ustawie o nawozach i nawożeniu.

48 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Operator w trakcie prowadzonego procesu uzyskania decyzji środowiskowej oraz przygotowywania dokumentacji projektowej budowlanej uzyskał wymagane prawem decyzje, a mianowicie : - warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, - warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej - operatora PGE SA Dystrybucja Zamość, - zezwolenie na budowę zjazdu publicznego drogi krajowej nr 74 przebiegającej od strony południowej przedsięwzięcia.

49 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Lipiec 2012r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Sierpień 2012r. decyzja pozwolenia na budowę

50 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Finansowanie : - wkład własny 20% + VAT - dotacja 4,1 mln złotych NFOŚ GIS - pożyczka 6,4 mln złotych NFOŚ GIS

51 Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Projekt Werbkowice Przedstawiony projekt w pełni spełnia cele i zadania dla realizacji odnawialnych źródeł energii. Wytwarza zieloną energię i zagospodarowuje w całości wytworzoną odnawialną energię cieplną.


Pobierz ppt "Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google