Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Narzędzia pozwalające na zwiększenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Narzędzia pozwalające na zwiększenie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Narzędzia pozwalające na zwiększenie jakości współpracy Sektora B+R z przedsiębiorstwami

2 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pojęcie komercjalizacji projektu Charakterystyka sektora B+R w Polsce Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) Inkubatory Innowacyjności Regionalny Program Operacyjny (RPO) Fundusze Private Equity i Venture Capital Anioły biznesu New connect Centra transferu technologii

3 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja Komercjalizacja – (ang. commerce) oznacza handel, wymianę handlową a Komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych oznacza przeniesienie wyników badań lub wypracowanych technologii na rynek.

4 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Co decyduje o atrakcyjności projektu technologicznego dla potencjalnego inwestora? Opłacalność wdrożenia i komercjalizacji

5 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czym jest sektor B+R (R&D)? Sektor badawczo-rozwojowy (Research and Development) Obejmuje działania na rzecz zwiększenia zasobów wiedzy Poszukuje także nowych zastosowań dla znanych rozwiązań Tworzony jest zarówno przez osoby, jak i instytucje Wytworem tych działań są innowacje: - produktowe - procesowe - i technologiczne Innowacje te przyspieszają rozwój gospodarczy

6 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektor B+R w Polsce obejmuje: Polska Akademia Nauk jednostki badawczo-rozwojowe szkoły wyższe prowadzące działalność w zakresie B+R jednostki obsługi nauki jednostki rozwojowe (przedsiębiorstwa, które posiadają własne zaplecze badawcze)

7 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektor B+R w Polsce: Nakłady wewnętrzne na badania i prace rozwojowe – 10 416 mln zł Liczba zatrudnionych osób – 129,8 tyś. - w tym pracowników naukowo - badawczych – 100,9 tyś. Na 1000 osób aktywnych zawodowo 4,6 było zatrudnionych w sektorze B+R Na 1000 osób aktywnych zawodowo 3,7 stanowili pracownicy naukowo – badawczy Środki wyasygnowane przez rząd na działalność badawczą i rozwojową wyniosły 4 202,2 mln zł (1,4% wydatków budżetu państwa) Oprac. własne na podstawie danych GUS ; dane na 2010r.

8 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podział nakładów w sektorze B+R [dane w mld zł] Oprac. własne na podstawie danych GUS ; dane na 2010r.

9 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródła finansowania sektora B+R [dane w mld zł] Oprac. własne na podstawie danych GUS ; dane na 2010r.

10 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W 2010 r. ponad 13 % zagranicznych środków przeznaczonych na prace badawcze i rozwojowe pochodziło z Komisji Europejskiej i krajowego finansowania pomocy unijnej 62% z nich wydatkowano w sektorze szkolnictwa wyższego Środki zagraniczne w finansowaniu polskiego sektora B+R

11 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalne Programy Operacyjne 7. Program Ramowy Wieloletnie rządowe programy wsparcia Wsparcie rządowe dla centrów innowacyjnych Wsparcie inwestycyjne dla polskiego sektora B+R

12 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) Rok rozpoczęcia w Polsce Główny obszar działania (typ projektów, wartość projektów) Struktura programu (podział na zadania) Przykładowe projekty realizowane ze wsparciem POIG Jak finansowany jest ten program?

13 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badania i rozwój

14 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badania i rozwój

15 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badania i rozwój

16 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badania i rozwój

17 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) Rok rozpoczęcia w Polsce Główny obszar działania (typ projektów, wartość projektów) Struktura programu (podział na zadania) Przykładowe projekty realizowane ze wsparciem POKL Jak finansowany jest ten program?

18 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badania i rozwój

19 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badania i rozwój

20 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badania i rozwój http://www.efs.gov.pl/szukaj/Strony/Results.aspx?k=8.2.1%20nabory%20wniosk%C3%B3w%202013

21 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach Projekty dotyczące promocji idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy Szkolenia i doradztwo m.in. dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia województwa źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

22 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjenci działania Działanie przeznaczone jest dla: uczelni jednostek badawczych instytucji promujących przedsiębiorczość, beneficjentem mogą być także wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, chyba że prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów

23 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny (RPO) Inwestycje o wartości nieprzekraczającej 8 mln zł mogą zostać dofinansowane w ramach jednego z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Wsparcie RPO obejmuje przede wszystkim inwestycje związane z rozwojem lub utworzeniem przedsiębiorstw oraz unowocześnieniem stosowanych metod produkcji. Dotacja może zostać przyznana na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

24 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7PR składa się z czterech Programów Szczegółowych (PS), uzupełnionych o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC), są to: COOPERATION (PS Współpraca) IDEAS (PS Pomysły) PEOPLE (PS Ludzie) CAPACITIES (PS Możliwości) 7 Program Ramowy (7PR)

25 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Głównym celem programu jest wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych: Zdrowie Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia Technologie informacyjne i komunikacyjne Nanonauki, nanotechnolgie, materiały i nowe technologie produkcyjne Energia Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi) Transport (łącznie z aeronautyką) Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne Przestrzeń kosmiczna Bezpieczeństwo PS Współpraca

26 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program ma na celu wsparcie badań znajdujących się na granicy wiedzy (frontier research) inicjowanych przez naukowców we wszystkich dziedzinach nauki PS Pomysły

27 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program powstał dla ilościowego i jakościowego wzmocnienia potencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju technologicznego w Europie oraz zachęcenia do mobilności międzynarodowej i międzysektorowej PS Ludzie

28 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Celem programu jest wsparcie kluczowych aspektów europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji takich, jak infrastruktury badawcze, regionalne klastry badawcze, rozwój pełnego potencjału badawczego we wspólnotowych regionach konwergencji i regionach najbardziej oddalonych, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, problemy budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz horyzontalne działania w zakresie współpracy międzynarodowej. PS Możliwości

29 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego http://www.kpk.gov.pl/pliki/plik.html?id=12239 10 lipca 2012 r. Komisja Europejska ogłosiła 52 konkursy 7PR Przykładowe konkursy Dla kogo? Ogólne warunki udziału

30 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inkubator to wyodrębniona administracyjnie i budżetowo jednostka, najczęściej powiązana z instytucjami naukowo-badawczymi lub uczelniami. Inkubatory tworzy się w celu komercjalizacji innowacyjnych technologii wypracowanych przez naukowców, inżynierów i pomysłodawców. Jednocześnie służą ochronie własności intelektualnej oraz pomagają tworzyć przedsiębiorstwa, które będą wypracowywały zysk z innowacji. Wsparcie finansowe oferowane przez Inkubator, przeznaczone jest dla przedsięwzięć w początkowych fazach rozwoju Inkubatory innowacyjności - od pomysłu do przemysłu

31 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inkubatory innowacyjności - etapy realizacji projektu 1.Selekcja 2.Preinkubacja wstępna 3.Preinkubacja właściwa 4.Wyjście kapitałowe

32 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inkubatory innowacyjności - selekcja Zgłoszone projekty podlegają formalnej analizie i ocenie, wybrane przechodzą do etapu preinkubacji wstępnej. Ocenie podlegają m.in. szanse powodzenia projektu, jego mocne i słabe strony, innowacyjność, doświadczenie i wiedza pomysłodawcy, ograniczenia prawne i techniczne.

33 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inkubatory innowacyjności - preinkubacja wstępna Dla innowacyjnego pomysłu, który dostał się do kolejnego etapu, opracowuje się plan preinkubacji wstępnej. Projekt otrzymuje wsparcie merytoryczne m.in. w zakresie analiz rynkowych.

34 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inkubatory innowacyjności - preinkubacja właściwa Etap ten obejmuje prace przygotowawcze związane z uruchomieniem spółki, projekt otrzymuje też wsparcie przy tworzeniu biznes planu oraz analiz i studiów wykonalności.

35 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inkubatory innowacyjności - wyjście kapitałowe Po zakończeniu preinkubacji właściwej następuje założenie innowacyjnej spółki, której mniejszościowa część akcji lub udziałów jest nabywana/obejmowana przez Inkubator. a Inkubator pozostaje w inwestycji przez określony czas – zwykle od 2 do 7 lat. a Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji przez Inkubator wynosi 800 tys. zł. Wsparcie jest bezzwrotne.

36 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundusze Private Equity i Venture Capital Private Equity (PE) - proces nabywania na niepublicznym rynku kapitałowym udziałów lub akcji, z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem z przyrostu wartości kapitału. a Venture Capital (VC) - jedna z form finansowania przedsiębiorstw – istniejących lub powstających spółek. Finansowanie odbywa się poprzez objecie nowej emisji akcji lub udziałów. Jest odmianą PE, zazwyczaj dotyczy przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju (seed, start-up).

37 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundusz Venture Capital Finansowanie jest ograniczone w czasie, zazwyczaj trwa od roku do kilku lat, po jego upływie fundusz sprzedaje swoje udziały lub akcje, wycofując w ten sposób kapitał. a VC finansuje wyłącznie spółki, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych a VC jest elementem prywatnego (niepublicznego) rynku kapitałowego.

38 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego specjalizacja finansowa branża limity inwestycyjne lokalizacja reputacja Na co należy zwrócić uwagę wybierając fundusz Venture Capital?

39 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mające odpowiednią, profesjonalną kadrę menadżerską a Wykazujące się przewagą nad konkurencją (technologiczną, ofertą produktów, itp.) a Związane z rynkiem o wzrostowym potencjale a Realizowane przez przedsiębiorstwa, które rozwijają się szybciej niż inne z branży a Których stopa wzrostu jest współmierna do okresu inwestycji i poniesionego ryzyka a Dające możliwość wyjścia z inwestycji po kilku latach Jakie przedsięwzięcia mają szansę finansowania przez Venture Capital?

40 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Co decyduje o wyborze projektu? (1/3) Źródło: Klonowski Dariusz, Kapitał wysokiego ryzyka w Polsce. Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych, Organizacja i Kierowanie, nr 1 / 2003, str. 86. 1.Potencjał kierowniczy przedsiębiorcy 2.Wcześniejsze doświadczenia 3.Wielkość i wzrost rynku 4.Kompletność zespołu zarządzającego 5.Przewidywana stopa zwrotu 6.Doświadczenie w branży 7.Wycena przedsiębiorstwa 8.Skala wartości dodanej produktów/usług 9.Sezonowość rynku 10.Zakres ochrony inwestora

41 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Co decyduje o wyborze projektu? (2/3) Źródło: Klonowski Dariusz, Kapitał wysokiego ryzyka w Polsce. Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych, Organizacja i Kierowanie, nr 1 / 2003, str. 86. 11.Możliwość wycofania się z inwestycji 12.Stopień konsolidacji rynku 13.Udział w rynku 14.Dostępność przejrzystego biznesplanu 15.Skala i możliwość dalszych rund finansowania 16.Możliwość utrzymania pozycji rynkowej 17.Konkurenci do dokonania transakcji 18.Łatwość wejścia na rynek 19.Charakter i natężenie konkurencji 20.Możliwość wyprowadzenia gotówki (np. dywidenda)

42 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Co decyduje o wyborze projektu? (3/3) Źródło: Klonowski Dariusz, Kapitał wysokiego ryzyka w Polsce. Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych, Organizacja i Kierowanie, nr 1 / 2003, str. 86. 21.Dostępność sieci dostawców i dystrybutorów 22.Możliwość wpływania na działalność 23.Czas do uzyskania progu rentowności 24.Możliwość zbudowania konsorcjum 25.Faza rozwoju przedsiębiorstwa 26.Spełnianie warunków wewnętrznych funduszu 27.Kondycja polskiej gospodarki

43 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sprzedaż inwestorowi strategicznemu (trade sale) Wprowadzenie na giełdę Umorzenie Inne Wycofanie się funduszu VC ze spółki

44 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Akcje lub udziały należące do funduszu oferuje się innej firmie z danej branży Wycofanie się funduszu VC ze spółki – sprzedaż inwestorowi strategicznemu

45 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.Przygotowanie memorandum informacyjnego, prezentującego przedsiębiorstwo. 2.Przygotowanie spółki do transakcji. 3.Aktualizacja biznesplanu i prognoz finansowych. 4.Wysłanie do potencjalnych nabywców trasera. 5.Podpisanie z zainteresowanymi podmiotami umowy o poufności i przesłanie im memorandum. 6.Złożenie przez zainteresowane podmioty wstępnej niewiążącej oferty zakupu z podaniem ceny. 7.Stworzenie krótkiej listy inwestorów. 8.Badanie due diligence. 9.Złożenie poprawionej oferty z podaniem ceny. 10.Wybór najciekawszych ofert, dopuszczonych do końcowego badania due diligence. 11.Ostateczne negocjacje cenowe i ustalenie innych warunków umowy. Wycofanie się funduszu VC ze spółki – sprzedaż inwestorowi strategicznemu - etapy

46 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wycofanie się funduszu VC ze spółki – wprowadzenie na giełdę Zbycie akcji spółki po uprzednim wprowadzeniu ich na giełdę. Ten sposób wycofania się funduszu, jest możliwy tylko w odniesieniu do spółek akcyjnych.

47 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wycofanie się funduszu VC ze spółki – wprowadzenie na giełdę - etapy 1.Podjęcie odpowiedniej uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. 2.Przygotowanie prospektu emisyjnego. 3.Złożenie prospektu do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 4.Po uzyskaniu zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, akcje spółki mogą być wprowadzone do publicznego obrotu.

48 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wycofanie się funduszu VC ze spółki – umorzenie Jest to zakończenie bytu prawnego akcji/udziału równoznaczne z unicestwieniem praw i obowiązków majątkowych i korporacyjnych przysługujących właścicielowi. a Umorzenie jest możliwe o ile do statutu spółki zostanie wprowadzony stosowny zapis. a Umorzenie następuje na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

49 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wycofanie się funduszu VC ze spółki – inne warianty Sprzedaż akcji lub udziałów innej instytucji finansowej lub funduszowi VC a Wykup menadżerski

50 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Anioły biznesu Anioły biznesu (Business Angels), to osoby fizyczne, które inwestują własne środki, finansując małe, nowopowstające, innowacyjne przedsiębiorstwa, które rokują znaczny wzrost wartości. Finansowanie trwa przez określony czas (zwykle od 3 do 6 lat), po upływie którego Anioł zbywa swoje udziały, jednocześnie realizując zyski.

51 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wkład pieniężny na rozwój przedsięwzięcia A Zaangażowanie merytorycznie w rozwój projektu a Oferuje swoje profesjonalne kontakty a Przekazuje doświadczenie biznesowe a Zwiększa wiarygodność inwestycji Rola anioła biznesu

52 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mężczyzna pomiędzy 35 a 65 r. ż., posiadający doświadczenie jako przedsiębiorca lub menadżer, inwestujący od 25 do 250 tys. euro, przez jeden dzień w tygodniu zajmujący się doradzaniem przedsiębiorstwu. a Firma w którą zainwestuje Anioł, prawdopodobnie będzie się znajdowała nie dalej niż 2 godziny jazdy samochodem od miejsca jego zamieszkania – przeważnie nie dysponuje on profesjonalnymi analitykami, dlatego wszystkie czynności związane z inwestycją musi wykonywać sam. Charakterystyka przeciętnego europejskiego anioła biznesu

53 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Innowacyjność a Odpowiedni rynek a Kompetentny i zaangażowany zespół Dobrze opracowany biznesplan Jakie warunki musi spełniać projekt, aby mógł liczyć na wsparcie Aniołów?

54 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jakie branże wybierają Anioły Biznesu? Źródło: European Business Angels Network

55 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Anioły biznesu mogą skupiać się w tzw. sieciach – zorganizowana forma pozwala wyselekcjonować najlepsze pomysły, pomaga też zachować anonimowość inwestorom. Sieci odpowiednio przygotowują projekty, organizują też szkolenia dla przedsiębiorców i inwestorów. Sieć Aniołów Biznesu Business Angels Networks

56 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PolBAN Business Angels Club Lewiatan Business Angel Business Angel Seedfund Sieci Aniołów Biznesu w Polsce

57 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Body Shop Amazon.com Google Skype Przykładowe przedsięwzięcia dofinansowane przez Business Angels

58 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego New Connect New Connect jest zorganizowanym rynkiem akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. a Jest to rynek, na którym notowane są młode spółki, przede wszystkim o innowacyjnym charakterze.

59 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Status spółki akcyjnej (lub komandytowo-akcyjnej), nieograniczona zbywalność akcji a Co do zasady spółka nie może być w stanie upadłości lub w trakcie postępowania likwidacyjnego a Korzystanie z pomocy Autoryzowanego Doradcy oraz Animatora Rynku/Market Makera (w pewnych przypadkach wymóg ten nie jest bezwzględnie egzekwowany) a Sporządzenie właściwego dokumentu dopuszczeniowego Jakie wymogi musi spełnić spółka, aby mogła być notowana na New Connect?

60 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Emisja prywatna Emisja publiczna Debiut na New Connect

61 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Emisja prywatna jest ofertę zamkniętą, kierowaną do ograniczonej liczby podmiotów – nie więcej niż 99 inwestorów instytucjonalnych i prywatnych. Odbywa się na podstawie dokumentu informacyjnego przygotowanego przez Autoryzowanego Doradcę we współpracy z emitentem. Dokument informacyjny musi być zatwierdzony przez Autoryzowanego Doradcę Debiut na New Connect - emisja prywatna

62 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Emisja publiczna podlega zasadom obowiązującym na rynku regulowanego. W tym przypadku konieczne jest sporządzenie prospektu emisyjnego, który następnie musi zatwierdzić Komisję Nadzoru Finansowego. Jeżeli oferta nie przekracza wartości 2,5 mln euro, za dokument dopuszczeniowy może zostać uznane memorandum informacyjne zatwierdzone przez KNF. Debiut na New Connect - emisja publiczna

63 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wejście na New Connect (1/2) Formalności oraz koszty związane z wejściem na New Connect są niższe niż na GPW: a - nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego a - brak konieczności audytowania sprawozdań półrocznych a - nie jest obowiązkowe sporządzanie raportów kwartalnych

64 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wejście na New Connect (2/2) W przypadku oferty prywatnej (uproszczona ścieżka dopuszczeniowa) koszty debiutu są niewielkie i dużo bardziej konkurencyjne niż inne formy finansowania. Emitent ponosi koszt korzystania z usług Autoryzowanego Doradcy, może jednak ubiegać się o refundację 50% kosztów poniesionych na usługi doradcze i przygotowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby pozyskania inwestorów zewnętrznych. Wnioski o refundację tych składa się w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

65 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Centra Transferu Technologii (CTT) CTT są jednostkami pomostowymi, utworzonymi przy polskich uczelniach, wspomagającymi komercjalizację badań. Działają one na styku nauki i biznesu, wspomagając współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a uczelniami.

66 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania Centrum Transferu Technologii Przełamywanie lub zmniejszanie barier występujących pomiędzy nauką a gospodarką a Promocja i komercjalizacja wypracowanych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych a Kojarzenie naukowców i przedsiębiorców a Informowanie o możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych a Doradztwo przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie.

67 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródła 1.Fundusze Europejskie - www.funduszeeuropejskie.gov.plwww.funduszeeuropejskie.gov.pl a 2.Mapa przedsiębiorcy - http://pkpplewiatan.pl/_files/publikacje/mapa%20przedsiebiorcy.pdfhttp://pkpplewiatan.pl/_files/publikacje/mapa%20przedsiebiorcy.pdf a 3.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - www.parp.plwww.parp.pl a 4.Przewodnik komercjalizacji B+R dla praktyków - http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci/20101210_Kome rcjalizacjaBR_web2.pdf http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci/20101210_Kome rcjalizacjaBR_web2.pdf a 5. Podręcznik komercjalizacji - http://www.transfer.edu.pl/projekty/FS-SZKOLENIA/podrecznik-komercjalizacja.pdf http://www.transfer.edu.pl/projekty/FS-SZKOLENIA/podrecznik-komercjalizacja.pdf

68 Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Projekt Kobieta Matką Wynalazków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Narzędzia pozwalające na zwiększenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google