Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Społeczny w województwie podkarpackim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Społeczny w województwie podkarpackim"— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie podkarpackim
Działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach ZPORR

2 W ramach ZPORR WUP wdraża trzy Działania:
Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, Działanie Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, Działanie Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Europejski Fundusz Społeczny

3 Kwoty przewidziane na poszczególne Działania w latach 2004 – 2006
Na Działanie 2.1: PLN, w tym na 2004r.: PLN, 2005r.: PLN Na Działanie 2.3: PLN, w tym na 2004r.: PLN, 2005r.: PLN Na Działanie 2.4: PLN, w tym na 2004r.: PLN, 2005r.: PLN Europejski Fundusz Społeczny

4 Beneficjenci dla Działania 2.1
jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów), szkoły wyższe, placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, samorządy gospodarcze i zawodowe Europejski Fundusz Społeczny

5 Beneficjenci dla Działania 2.1 c.d.
jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonujące zadania w zakresie wsparcia dla rolników i domowników zainteresowanych podjęciem dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa, jednostki naukowe, poradnie psychologiczno – pedagogiczne (w tym poradnie specjalistyczne), Europejski Fundusz Społeczny

6 Beneficjenci dla Działania 2.1 c.d.
organ założycielski w przypadku szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej, organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne w przypadku ponadgimnazjalnych szkół publicznych, organizacje pozarządowe mające w zadaniach statutowych promocję i wspomaganie edukacji, Wojewódzkie Urzędy Statystyczne. Europejski Fundusz Społeczny

7 Beneficjenci dla Działania 2.1 c.d.
instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań: publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych), organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia, partnerstwa w/w podmiotów. Europejski Fundusz Społeczny

8 Beneficjenci Ostateczni w ramach Działania 2.1
osoby posiadające wykształcenie co najmniej gimnazjalne (lub podstawowe zgodnie ze starym systemem kształcenia) w szczególności, osoby zamieszkałe na obszarach zmarginalizowanych w tym w szczególności obszarach wiejskich i restrukturyzacji przemysłów, pracujące osoby dorosłe zgłaszające chęć podwyższania i dostosowywania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej, Europejski Fundusz Społeczny

9 Beneficjenci Ostateczni w ramach Działania 2.1 c.d.
studenci szkół wyższych, rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, zainteresowani podjęciem dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa, doradcy rolniczy instytucje zajmujące się monitorowaniem regionalnego rynku pracy, w tym ofert edukacyjnych i szkoleniowych. Europejski Fundusz Społeczny

10 Beneficjenci dla Działania 2.3
jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów), szkoły wyższe, placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, samorządy gospodarcze i zawodowe Europejski Fundusz Społeczny

11 Beneficjenci dla Działania 2.3 c.d.
jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonujące zadania w zakresie wsparcia dla rolników i domowników zainteresowanych podjęciem dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa, organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym, pracodawcy Europejski Fundusz Społeczny

12 Beneficjenci dla Działania 2.3 c.d.
instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań: publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia), partnerstwa w/w podmiotów. Europejski Fundusz Społeczny

13 Beneficjenci ostateczni dla Działania 2.3
rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej. Europejski Fundusz Społeczny

14 Beneficjenci dla Działania 2.4
jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów), szkoły wyższe, placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, samorządy gospodarcze i zawodowe, organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym, Europejski Fundusz Społeczny

15 Beneficjenci dla Działania 2.4 c.d.
instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań: publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia), partnerstwa w/w podmiotów. Europejski Fundusz Społeczny

16 Beneficjenci ostateczni dla Działania 2.4
pracownicy przemysłów, zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem w ramach Działania 3.2 ZPORR, w szczególności takich jak: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy a także pracowników sektora ochrony zdrowia, pracowników przemysłów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu tylko w przypadku rozpoznania potrzeby dodatkowego wsparcia, pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników osób zatrudnionych u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji. Europejski Fundusz Społeczny

17 Aktualny stan wdrażania poszczególnych Działań:
Pod koniec września WUP w Rzeszowie ogłosił konkursy na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR. Terminy składania wniosków: Działanie 2.1 i konkurs otwarty, przyjmowanie wniosków zakończyło się Działanie konkurs zamknięty, przyjmowanie wniosków trwało Europejski Fundusz Społeczny

18 Aktualny stan wdrażania poszczególnych Działań c.d.
Działanie 2.1: do br. złożono 72 wnioski, w tym: 13 wniosków złożono do br. Działanie 2.3: do 5.11.br.(termin składania wniosków-konkurs zamknięty) złożono 10 wniosków. Działanie 2.4: do br. złożono 4 wnioski w tym: 1 wniosek złożono do br. Europejski Fundusz Społeczny

19 Aktualny stan wdrażania poszczególnych Działań c.d.
Kwoty na jakie zostały zgłoszone wnioski: Działanie 2.1: PLN Działanie 2.3: PLN Działanie 2.4: PLN Łącznie: PLN Europejski Fundusz Społeczny

20 Europejski Fundusz Społeczny
Odniesienie kwot złożonych wniosków do alokacji na 2004r. i alokacji na okres programowania lata Działanie 2.1: ,6% Działanie 2.3: ,2% Działanie 2.4: ,7% Europejski Fundusz Społeczny

21 Aktualny stan wdrażania poszczególnych Działań c.d.
Obecnie trwa weryfikacja formalna wniosków złożonych do 29 listopada br. W wyniku weryfikacji formalnej wniosków złożonych do 29 października: Odrzucono 21 wniosków (Działanie i 2.4) oraz 8 wniosków (Działanie 2.3) ze względów formalnych Do oceny przez KOP przekazano 2 wnioski które zostały zakwalifikowane do dofinansowania (uzyskały powyżej 60 pkt) Europejski Fundusz Społeczny

22 Podstawowe błędy w złożonych wnioskach
Zbyt długi okres realizacji projektu (ponad 2 lata) Nieprawidłowo skonstruowany budżet projektu Nieuprawnieni beneficjenci ostateczni objęci projektem Przekroczona alokacja na 2004r. Nieuprawnieni Beneficjenci Brak generatora wniosków powoduje popełnianie szeregu błędów technicznych np. przekraczanie maksymalnej liczby znaków przeznaczonych na dany punkt. Europejski Fundusz Społeczny


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Społeczny w województwie podkarpackim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google