Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Społeczny w województwie podkarpackim Działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach ZPORR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Społeczny w województwie podkarpackim Działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach ZPORR."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie podkarpackim Działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach ZPORR

2 Europejski Fundusz Społeczny2 W ramach ZPORR WUP wdraża trzy Działania: 1)Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, 2)Działanie 2.3 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, 3)Działanie 2.4 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

3 Europejski Fundusz Społeczny3 Kwoty przewidziane na poszczególne Działania w latach 2004 – 2006 1)Na Działanie 2.1: 41 256 868 PLN, w tym na 2004r.:9 641 730 PLN, 2005r.: 13 771 542 PLN 2)Na Działanie 2.3: 24 521 728 PLN, w tym na 2004r.: 5 730 727 PLN, 2005r.: 8 185 352 PLN 3)Na Działanie 2.4: 36 782 592 PLN, w tym na 2004r.: 8 596 091 PLN, 2005r.: 12 278 029 PLN

4 Europejski Fundusz Społeczny4 Beneficjenci dla Działania 2.1 jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów), szkoły wyższe, placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, samorządy gospodarcze i zawodowe

5 Europejski Fundusz Społeczny5 Beneficjenci dla Działania 2.1 c.d. jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonujące zadania w zakresie wsparcia dla rolników i domowników zainteresowanych podjęciem dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa, jednostki naukowe, poradnie psychologiczno – pedagogiczne (w tym poradnie specjalistyczne),

6 Europejski Fundusz Społeczny6 Beneficjenci dla Działania 2.1 c.d. organ założycielski w przypadku szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej, organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne w przypadku ponadgimnazjalnych szkół publicznych, organizacje pozarządowe mające w zadaniach statutowych promocję i wspomaganie edukacji, Wojewódzkie Urzędy Statystyczne.

7 Europejski Fundusz Społeczny7 Beneficjenci dla Działania 2.1 c.d. instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań: publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych), organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia, partnerstwa w/w podmiotów.

8 Europejski Fundusz Społeczny8 Beneficjenci Ostateczni w ramach Działania 2.1 osoby posiadające wykształcenie co najmniej gimnazjalne (lub podstawowe zgodnie ze starym systemem kształcenia) w szczególności, osoby zamieszkałe na obszarach zmarginalizowanych w tym w szczególności obszarach wiejskich i restrukturyzacji przemysłów, pracujące osoby dorosłe zgłaszające chęć podwyższania i dostosowywania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej,

9 Europejski Fundusz Społeczny9 Beneficjenci Ostateczni w ramach Działania 2.1 c.d. studenci szkół wyższych, rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, zainteresowani podjęciem dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa, doradcy rolniczy instytucje zajmujące się monitorowaniem regionalnego rynku pracy, w tym ofert edukacyjnych i szkoleniowych.

10 Europejski Fundusz Społeczny10 Beneficjenci dla Działania 2.3 jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów), szkoły wyższe, placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, samorządy gospodarcze i zawodowe

11 Europejski Fundusz Społeczny11 Beneficjenci dla Działania 2.3 c.d. jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonujące zadania w zakresie wsparcia dla rolników i domowników zainteresowanych podjęciem dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa, organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym, pracodawcy

12 Europejski Fundusz Społeczny12 Beneficjenci dla Działania 2.3 c.d. instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań: publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia), partnerstwa w/w podmiotów.

13 Europejski Fundusz Społeczny13 Beneficjenci ostateczni dla Działania 2.3 rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.

14 Europejski Fundusz Społeczny14 Beneficjenci dla Działania 2.4 jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów), szkoły wyższe, placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, samorządy gospodarcze i zawodowe, organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym,

15 Europejski Fundusz Społeczny15 Beneficjenci dla Działania 2.4 c.d. instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań: publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia), partnerstwa w/w podmiotów.

16 Europejski Fundusz Społeczny16 Beneficjenci ostateczni dla Działania 2.4 pracownicy przemysłów, zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem w ramach Działania 3.2 ZPORR, w szczególności takich jak: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy a także pracowników sektora ochrony zdrowia, pracowników przemysłów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu tylko w przypadku rozpoznania potrzeby dodatkowego wsparcia, pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników osób zatrudnionych u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji.

17 Europejski Fundusz Społeczny17 Aktualny stan wdrażania poszczególnych Działań: Pod koniec września WUP w Rzeszowie ogłosił konkursy na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR. Terminy składania wniosków: Działanie 2.1 i 2.4 - konkurs otwarty, przyjmowanie wniosków zakończyło się 29.11.2004 Działanie 2.3 - konkurs zamknięty, przyjmowanie wniosków trwało 19.10.2004 - 05.11.2004

18 Europejski Fundusz Społeczny18 Aktualny stan wdrażania poszczególnych Działań c.d. Działanie 2.1: do 29.11.br. złożono 72 wnioski, w tym: 13 wniosków złożono do 29.10.br. Działanie 2.3: do 5.11.br.(termin składania wniosków- konkurs zamknięty) złożono 10 wniosków. Działanie 2.4: do 29.11.br. złożono 4 wnioski w tym: 1 wniosek złożono do 29.10.br.

19 Europejski Fundusz Społeczny19 Aktualny stan wdrażania poszczególnych Działań c.d. Kwoty na jakie zostały zgłoszone wnioski: Działanie 2.1: 60 477 293 PLN Działanie 2.3: 23 854 544 PLN Działanie 2.4: 7 617 942 PLN Łącznie: 91 949 725 PLN

20 Europejski Fundusz Społeczny20 Odniesienie kwot złożonych wniosków do alokacji na 2004r. i alokacji na okres programowania 2004-2006 lata 2004-2006 Działanie 2.1: 146,6% Działanie 2.3: 97,2% Działanie 2.4: 20,7%

21 Europejski Fundusz Społeczny21 Aktualny stan wdrażania poszczególnych Działań c.d. Obecnie trwa weryfikacja formalna wniosków złożonych do 29 listopada br. W wyniku weryfikacji formalnej wniosków złożonych do 29 października: Odrzucono 21 wniosków (Działanie 2.1 2.3 i 2.4) oraz 8 wniosków (Działanie 2.3) ze względów formalnych Do oceny przez KOP przekazano 2 wnioski które zostały zakwalifikowane do dofinansowania (uzyskały powyżej 60 pkt)

22 Europejski Fundusz Społeczny22 Podstawowe błędy w złożonych wnioskach Zbyt długi okres realizacji projektu (ponad 2 lata) Nieprawidłowo skonstruowany budżet projektu Nieuprawnieni beneficjenci ostateczni objęci projektem Przekroczona alokacja na 2004r. Nieuprawnieni Beneficjenci Brak generatora wniosków powoduje popełnianie szeregu błędów technicznych np. przekraczanie maksymalnej liczby znaków przeznaczonych na dany punkt.


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Społeczny w województwie podkarpackim Działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach ZPORR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google