Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

T Q M Total Quality Management 1. Kompleksowe zarządzanie przez jakość 2. Zarządzanie przez jakość i kompleksowe zarządzanie jakością Opracował A. Wierzbicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "T Q M Total Quality Management 1. Kompleksowe zarządzanie przez jakość 2. Zarządzanie przez jakość i kompleksowe zarządzanie jakością Opracował A. Wierzbicki."— Zapis prezentacji:

1 T Q M Total Quality Management 1. Kompleksowe zarządzanie przez jakość 2. Zarządzanie przez jakość i kompleksowe zarządzanie jakością Opracował A. Wierzbicki na podstawie i z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych Orgmasz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Warszawa 2003

2 T Q M W wydaniu normy terminologicznej ISO 8402 z roku 1994 T otal Q uality M anagement to sposób zarządzania organizacją skoncentrowany na jakości oparty na udziale wszystkich członków organizacji i nakierowany na osiągnięcie długotrwałego sukcesu dzięki zadowoleniu klienta oraz korzyściom dla wszystkich członków organizacji i dla społeczeństwa [ISO 8402:1994, s. 5].

3 T Q M Total - oznacza objęcie tym systemem całej organizacji oraz możliwości zastosowania we wszystkich rodzajach produkcji i usług, w każdej komórce organizacji na każdym stanowisku w sposób nieograniczony; Quality - to spełnienie wymagań klientów wewnętrznych (W ramach organizacji) i zewnętrznych (poza nią w sposób w pełni ich zadowalający); Management - to metoda rozwiązywania problemów i osiągania znacznej poprawy poprzez dążenie do wyższej jakości, pracy i jej efektów, czyli podejmowania decyzji projakościowych, wykorzystujące skuteczne procedury i metody realizacji.

4 T Q M TQM jest rozwinięciem polityki przedsiębiorstwa: od koncentracji na zyskach i ilości do oparcia się na potrzebach i zadowoleniu klientów, z uwzględnieniem ogólnych spraw społecznych.

5 T Q M Osiąganie jakości totalnej wymaga przyjęcia, że jakość jest: głównym celem działalności przedsiębiorstwa; zadaniem każdego pracownika w firmie; pojęciem wymiarowym odwołującym się do ludzi, pracy, procesów, systemów; osiągania przez zapobieganie wadom a nie ich wykrywanie

6 T Q M Jakość totalną charakteryzuje 8 imperatywów: definicja jakości - to zgodność standard jakości - to doskonałość postawa - to odpowiedzialność realizacja jakości - to bezbłędność mierzenie jakości - to analiza kosztów jakości system jakości - to zapobieganie konsekwencja jakości - to zaufanie przyczyna poprawy jakości - to bezwzględna konieczność

7 T Q M Uzyskanie jakości totalnej (TQ) oraz wdrażanie TQM napotyka na przeszkody, do których możemy zaliczyć: a)poczucie własnej nieomylności i nieumiejętność przyznania się do błędu oraz wyznawanie tezy ja jestem najlepszy, błędy popełniają inni, b)opór przeciw jakimkolwiek zmianom oraz przekonanie, że status quo jest bezpieczne i daje pewien komfort intelektualny i psychiczny, c)dogmatyzm polityczny i związkowy, który blokuje umysły i uniemożliwia rzetelną ocenę sytuacji oraz podjęcie działań korygujących,

8 T Q M d)bezmyślne naśladownictwo powodujące nieekonomiczne przenoszenie metod i struktur oraz systemów bez uwzględnienia lokalnej specyfiki, co może napotykać silny sprzeciw, rodzić nieporozumienia i straty, e)odrzucenie z góry wszystkich nowych metod stwierdzając, że to dobre dla innych (np. Japończyków, Niemców, Amerykanów), a my jesteśmy zupełnie inni, f)skłonność do fatalizmu i przyjmowanie z góry tezy, że to się nie może udać, a więc nie warto i nie należy nic czynić dla poprawy jakości, g)zachowanie status quo konserwatyzm, oportunizm i wygodnictwo, co nie pozwala dyrektorom i kierownikom na doskonalenie pracy; daje natomiast chwilowy komfort psychiczny i prowadzi do bankructwa firmy.

9 TQMTQM Filozofia Technika jakościowa Management Zadowolenie klienta Wiodąca rola i wizja Kompleksowość podejścia Ciągła poprawa Inżynieria współbiznesu Podstawowe narzędzia (wykresy diagramy) Statystyczna metoda kontroli jakości Kierownictwo Pracownik Planowanie strategiczne

10 T Q M Total Quality Management to współczesna koncepcja filozoficznego postrzegania roli zarządzania w tworzeniu produktów zaspokajających oczekiwania klientów. Wywodzi się z pogłębionej analizy roli gospodarowania i pracy w rozwoju ludzkości. a) Celem gospodarowania od wszechczasów jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa, czyli: właścicieli i pracowników oraz użytkowników konsumentów, w warunkach ograniczonego występowania dóbr (surowców). b) Realizacja wytyczonych celów wymaga wyboru, czyli świadomego podejmowania decyzji, którym towarzyszy koszt alternatywny

11 T Q M c) Tworzenie dóbr wymaga organizacji pracy i zarządzania produkcją w ten sposób aby użycie czynników produkcji zostało podporządkowane ( wytworzeniu produktów optymalnie zaspokajających potrzeby odbiorców, czyli klientów wewnętrznych i zewnętrznych. d) Zarządzanie musi być podporządkowane jakości, która stała się centralnym problemem współczesnego zarządzania organizacjami.

12 T Q M S t r a t e g i a cel plan PROCESY technologie metody KSZTAŁCENIE szkolenie praktyka MOTYWACJA p rzekonywanie zaangażowanie SUKCES korzyść zadowolenie klienta NARZĘDZIA środki technika informacyjna M I E J S C E T Q M W O R G A N I Z A C J I

13 T Q M Celem TQM jest: a) zapewnienie ciągłej poprawy jakości produktów dziś i w przyszłości, b) pozyskanie klientów do poczynań i fachowości producenta i usługodawcy oraz ich produktów czyli wzbudzenie zaufania do organizacji i do jej logo, które staje się specyficznym znakiem jakości, c) stworzenie przejrzystości w koherentności wewnętrznych procedur obejmujących swym zakresem całość firmy, d) zabezpieczenie możliwości dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa w przypadku potknięć, które mogą wywołać odpowiedzialność cywilną za produkt, e) wzrost rentowności przedsiębiorstwa oraz satysfakcji moralnej i finansowej pracowników.

14 T Q M CEL TQM ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI PRACY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW zgodnie z przydzielonymi zadaniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

15 T Q M Osiem kroków TQM w kierunku ciągłej poprawy jakości 1.zaangażuj naczelne kierownictwo w TQM; 2.przygotuj strategiczne planowanie poprawy jakości 3.zorganizuj ciągłą poprawę jakości; 4. wyszkol pracowników w rygorystycznym rozwiązywaniu proble - mów; 5.zapewnij dostęp do TQM-owskich wszystkich narzędzi kontrolowania ciągłej poprawy; 6.stwórz odpowiedni system mierników do kontrolowania ciągłej poprawy; 7. rozbuduj podstawy mierników satysfakcji klienta; 8.usuń kulturowe bariery dla poprawy jakości.

16 T Q M ZNACZENIE ZAANGAŻOWANIA NACZELNEGO KIEROWNICTWA Zachęca wszystkich pracowników do traktowania TQM poważnie Angażuje zasoby organizacyjne do stosowania TQM Rozpoczyna trudny, czasochłonny proces zmian kulturowych Zapewnia najlepszą skuteczność wprowadzenia TQM

17 T Q M Strategiczne planowanie ciągłej poprawy jakości Organizowanie dla jakości Pomiar dla jakości Planowanie dla jakości Rygorystyczne rozwiązywanie problemów Cykl planowania jakości

18 T Q M Stary reagujący styl zarządzania: Zarządzanie Kontrola zarządzania Kontrola / Nakazy Indywidualność Ukryte cele Wyłączność (Ja, Mój) Gaszenie ognia Biurokracja Słowo pisane lub mówione Przysłowiowa mądrość Korekta Na wszelki wypadek Jakość Problem Dążenie do korekty błędów Odpowiedzialność za nikłe rezultaty Zarządzanie przez ciągłą poprawę jakości Kierowanie Kierownictwo dla jakości Zaangażowanie / Kooperacja Zespołowość Rozmowy wprost Wspólnota (My, Nasze) Myślenie przyszłościowe Przedsiębiorczość Myślenie nastawione na wykresy wzrokowe Dane (statystyczne udokumentowane) Prewencja W samą porę Jakość Rozwiązanie Dążenie do zapobiegania błędom Pomoc w osiąganiu sukcesu ZMIANY KULTUROWE ZMIANY SYSTEMOWE GASZENIE OGNIA, OCHRANIAJĄC STATUS QUO CIĄGŁA POPRAWA ZARZĄDZANIA STARY STYL ZARZĄDZANIA A TQM

19 K O R Z Y Ś C I Z T Q M Zdyscyplinowane Podejście Rygorystyczne Zarażenie całego personelu Obniżenie kosztów jakości Oszczędności przewyższają koszty Jakoś ć za darmo (nie kosztuje) Szkolenie łącznoś ć Cykl rozwiązywania problemów, stosowanie Narzędzi Pomiary oszczędności

20 T Q M SPOSÓB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM charakteryzujący się: podejściem systemowym, zorientowaniem na cele strategiczne, zdolnością do ciągłej i na zawsze poprawy, aktywnym zespołowym działaniem całego personelu, w tym pełnym udziałem naczelnego kierownictwa,

21 T Q M ma na celu spełnienie potrzeb klientów w danej chwili i w przyszłości realizowany poprzez wykorzystanie ludzi i stosowanych przez nich metod ilościowych do: oceny i usprawnienia wszystkich istotnych procesów wewnątrz przedsiębiorstwa, poprawy dostaw (materiałów i usług) dostarczanych z zewnątrz do przedsiębiorstwa. i który stanowi kulturową zmianę stylu działalności przedsiębiorstwa


Pobierz ppt "T Q M Total Quality Management 1. Kompleksowe zarządzanie przez jakość 2. Zarządzanie przez jakość i kompleksowe zarządzanie jakością Opracował A. Wierzbicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google