Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kierunki rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kontekście projektów innowacyjnych Toruń 20.06.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kierunki rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kontekście projektów innowacyjnych Toruń 20.06.2011."— Zapis prezentacji:

1 1 Kierunki rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kontekście projektów innowacyjnych Toruń

2 Tło i przesłanki realizacyjne Wydłużenie średniej długości życia Poprawa przeciętnego stanu zdrowia Spadek wskaźnika urodzeń Kurczenie się zasobów pracy Problem starzejącego się społeczeństwa Niekorzystny (niski) wskaźnik aktywności zawodowej 50+ Wątpliwa wydolność systemu zabezpieczeń społecznych – emerytalnych oraz systemu finansów publicznych Brak praktycznego stosowania strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, koncepcji CSR Nieskuteczne rozwiązania na poziomie ustawodawstwa krajowego 2

3 Tło i przesłanki realizacyjne Polityka rynku pracy, efekt wypychania w połowie lat 90-tych, rozwiązania systemowe (zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne) jako doraźna stabilizacja rynku pracy Obecnie podejmowane próby ograniczania przywilejów emerytalnych skutkujące wydłużaniem okresu aktywności zawodowej Większa koncentracja na wachlarzu instrumentów skierowanych do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie Niskie bądź nieaktualne kwalifikacje zawodowe pracowników z grupy 50+ Słabo rozwinięty system kształcenia ustawicznego Stereotypy nt. pracowników 50+ oraz dyskryminacja ze względu na wiek Postawy bierności pracowników 50+ 3

4 Rynek Pracy Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata: Woj. Kuj-pom:Polska: 2008r. – 55,6 %2008r. – 59,2% 2009r. – 56,8 %2009r. – 59,3% Najwyższy wzrost odsetka pracujących zanotowano w woj. Kujawsko-pomorskim i śląskim

5 Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64: Polska należy do krajów o najniższym poziomie zatrudnienia osób starszych 2008r. – 31,6% 2009r. – 32,3 % Woj. Kuj-pom.: 2008r. – 28,6%2009r. -26,7% 2007r. - 26,4%

6 Wskaźnik zatrudnienia kobiet: Woj. kuj-pom. – 48,9% Polska – 52,8% Zatrudnienie osób młodych: Woj. kuj-pom. – 28,4Polska – 26,8%

7 Problem Bezrobocia: Stopa bezrobocia wg BAEL : Polska: 2009r. - 8,2% 2008r. – 7,1% Najwyższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: świętokrzyskie (10,9%), kujawsko-pomorskie (10,4%) oraz zachodniopomorskie (10,3%)

8

9 Polska: + 2,4 p.p Kujawsko-pomorskie: + 2,5 p.p

10

11

12 INTEGRACJA SPOŁECZNA: Zagrożenie ubóstwem relatywnym: Polska: 2005r. - 21% 2008r. – 17% Woj..Kuj-pom.: 2007r. – 20,1% 2008r.- 22,9% 2009r. – 18,4 %

13 Obciążenie instytucji pomocy społecznej (liczba klientów pomocy społ. przypadającej na 1 pracownika socjalnego). Polska: 2008r. – r

14 Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie na 1 tys. ludności (wg. województw na 2009) Polska: 2008r. – r. - 56

15

16 Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw Odsetek osób w wieku 25-64, które uczą się lub dokształcają: Polska: 4,7% UE 27: 9,5% Brak istotnego oddziaływania interwencji ze środków EFS na upowszechnienie kształcenia ustawicznego

17

18

19

20 Zasoby ludzkie w obszarze nauki i technologii odsetek osób zatrudnionych w sferze B+R w ogólnej liczbie ludności aktywnej zawodowo, odsetek zatrudniony w sferze B+R w ogólnej liczbie pracujących, HRSTcore (zasoby ludzkie w obszarze nauki i technologii) – odsetek osób posiadających wykształcenie wyższe naukowo techniczne i zatrudnionych w sektorze B+R w stosunku do populacji regionu

21 Struktura przedsiębiorstw i przedsiębiorczości

22 EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

23 Poziom wykształcenia ludności Zwiększenie udziału ludności w wieku lat wg poziomu wykształcenia: średnie oraz wyższym, w ogólnej liczbie ludności w tym wieku

24 Realizowane projekty innowacyjne Tematy: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy – Starostwo Powiatowe w Toruniu Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej doświadczenie – Caritas Polska MENTORING 50+: innowacyjne wykorzystanie potencjału dojrzałych pracowników dla rozwoju zasobów ludzkich – Fundacja Pro Europa 24

25 Rekomendowane do dofinansowania projekty innowacyjne Tematy: Rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej jako formy kształtowania innowacyjnych kadr nowoczesnej gospodarki oraz rozwiązania w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych przez przedsiębiorców inLAB-innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innnowacyjnej gospodarki WKP – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Proces dydaktyczny ukierunkowany na efekty uczenia się, w tym kształtujący kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów INTELIGENTNY ROZWÓJ DROGĄ DO SUKCESU I KARIERY - Excellence Consulting Pietrasińscy sp.j. 25

26 Projekty innowacyjne – Priorytet VI Tematy: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.(6 mln) Szczegółowe informacje na stronie: Zakładka: projekty innowacyjne 26

27 Projekty innowacyjne – Priorytet VII Tematy: Poszukiwanie skutecznych metod zapewniania trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej (3 mln) Szczegółowe informacje na stronie: Zakładka: innowacyjne i ponadnarodowe 27

28 Projekty innowacyjne – Priorytet VIII Tematy: (1) Poszukiwanie metod zwiększenia zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych na rzecz wzmocnienia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw. (10 mln) (2) Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie. (7 mln) (3) Dostosowanie przedsiębiorstw i ich pracowników do funkcjonowania w warunkach gospodarki niskoemisyjnej i oszczędzającej zasoby. (7 mln) Alokacja: 24 mln zł 28

29 Projekty innowacyjne – Priorytet IX Tematy: (1) Nowe modele doradztwa edukacyjnego / zawodowego ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji ogólnych (kluczowych) i zawodowych. (7 mln) (2) Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. (7 mln) (3) Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego.(7 mln) Alokacja: 21 mln zł 29

30 Dziękuję za uwagę Milena Skopińska Wydział Zarządzania EFS Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwo Kujawsko-Pomorskie 30


Pobierz ppt "1 Kierunki rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kontekście projektów innowacyjnych Toruń 20.06.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google