Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 6. 2 oraz Poddziałanie 7. 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 6. 2 oraz Poddziałanie 7. 1"— Zapis prezentacji:

1 Działanie 6. 2 oraz Poddziałanie 7. 1
Działanie 6.2 oraz Poddziałanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Europejski Fundusz Społeczny Spotkanie informacyjne „Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczną i zawodową” r.

2 Realizowane priorytety w ramach WRPO 2014-2020
RYNEK PRACY Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Cel szczegółowy: Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy

3 Kto może skorzystać ze wsparcia w ramach Działania 6.2 WRPO 2014+ ?
Osoby powyżej 29. roku życia WIEK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

4 Dla kogo wsparcie ? RYNEK PRACY Osoby o niskich kwalifikacjach
I profil pomocy – bezrobotni aktywni Osoby o niskich kwalifikacjach Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy Kobiety Osoby niepełnosprawne i II profil pomocy – wymagający wsparcia Osoby powyżej 50. roku życia Osoby bierne zawodowo Osoby długotrwale bezrobotne Osoby bezrobotne

5 RYNEK PRACY Formy wsparcia – instrumenty i usługi rynku pracy
Poradnictwo zawodowe Identyfikacja potrzeb z utworzeniem indywidualnego planu działania Pośrednictwo pracy Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy Staże Warsztaty Praktyki zawodowe Subsydiowane zatrudnienie Przygotowanie zawodowe dorosłych Dofinansowanie przejazdów Szkolenia

6 Rodzaje projektów Okres naboru wniosków Numer działania
RYNEK PRACY Rodzaje projektów Projekty pozakonkursowe realizowane przez PUP Projekty konkursowe realizowane przez wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Okres naboru wniosków Nabór projektów pozakonkursowych planowany na: III kwartał 2015 r. Konkurs na dofinansowanie realizacji projektów planowany na: III kwartał 2015 r. Numer działania Działanie 6.1 WRPO 2014+ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy Działanie 6.2 WRPO 2014+ Aktywizacja zawodowa

7 Nabór 2015 r.: II kwartał, alokacja 37 mln zł
RYNEK PRACY PRIORYTET INWESTYCYJNY 8i Alokacja : 141 411 765 EUR Działanie 6.1 projekty pozakonkursowe (80 000 000 EUR) Nabór 2015 r.: II kwartał, alokacja 37 mln zł Działanie 6.2 projekty konkursowe (61 411 765 EUR) Nabór 2015 r.: konkurs w III kwartale, alokacja 100 mln zł

8 Kryteria wyboru projektów w Działaniu 6.2 WRPO 2014+
KRYTERIA DOSTĘPU- kryteria zero-jedynkowe 1. Kryterium dotyczące liczby składanych wniosków: projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 2. Kryterium dotyczące minimalnej liczby uczestników: projekt zakłada wsparcie dla co najmniej 50 osób. 3. Kryterium dotyczące wskaźnika efektywności zatrudnieniowej: projekt zakłada: - ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników niekwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych - na poziomie co najmniej 43%, - dla osób z niepełnosprawnościami – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%, - dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%, - dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%.

9 Kryteria wyboru projektów w Działaniu 6.2 WRPO 2014+
4. Kryterium dotyczące kompleksowości wsparcia uczestników: w ramach projektu każdy z uczestników objęty zostanie kompleksowym wsparciem, uwzględniającym pełną ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika, jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu określonych w Indywidualnym Planie Działania (IPD)). 5. Kryterium typu beneficjenta (jeśli dotyczy – w przypadku wyodrębnionej alokacji): projekt jest realizowany wyłącznie przez Lokalne Grupy Działania lub w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania oraz wynika ze strategii LGD dotyczącej obszaru realizacji projektu. 6. Kryterium dotyczące efektów szkolenia: w przypadku realizacji szkoleń lub kursów zawodowych w ramach aktywizacji zawodowej zakończą się one egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.

10 Kryteria wyboru projektów w Działaniu 6.2 WRPO 2014+
KRYTERIA PREMIUJĄCE - kryteria punktowe; spełnienie poszczególnych kryteriów nie jest obowiązkowe. Punkty mają charakter premiowy a ich uzyskanie zwiększa ogólną liczbę punktów przyznanych dla projektu, a tym samym może prowadzić do uplasowania projektu na wyższym miejscu w liście rankingowej. Punkty za kryteria premiujące są przyznawane wyłącznie w przypadku uzyskania przez projekt co najmniej 70% ogólnej liczby punktów, a także min. 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części karty oceny merytorycznej. Pula punktów możliwa do przyznania w ramach jednego konkursu nie przekracza 15 punktów 1. Kryterium dotyczące doboru szkoleń zawodowych: w przypadku przewidzianych w projekcie szkoleń zawodowych prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych planowane szkolenia będą dotyczyć: -branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) i/lub - branż, które zostaną określone jako przyszłościowe/rozwojowe/strategiczne dla regionalnego rynku pracy w badaniach prowadzonych przez Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i/lub - zawodów deficytowych wynikających z badań PUP. Waga punktowa: 10 2. Projekt jest skierowany do mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji - OSI). Waga punktowa: 5

11 Realizowane priorytety w ramach WRPO 2014-2020
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Cel szczegółowy: Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

12 Dla kogo wsparcie ? WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem WŁĄCZENIE SPOŁECZNE osoby z niepełnosprawnością osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym Rodziny osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy osoby uzależnione osoby z zaburzeniami psychicznymi osoby przebywające w pieczy zastępczej lub ją opuszczające oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Lokalne społeczności osoby bezdomne osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii Osoby zagrożone ubóstwem Środowisko lokalne osoby niesamodzielne osoby korzystające z POPŻ

13 Przykładowe instrumenty aktywizacji możliwe do wykorzystania
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE AKTYWIZACJA ZAWODOWA Pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu: wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej ; zatrudnienie wspierane, zatrudnienie wspomagane; praktyki , staże; prace społecznie użyteczne; trener pracy, asystent pracy, doradca zawodowy.

14 Przykładowe instrumenty aktywizacji możliwe do wykorzystania
AKTYWIZACJA EDUKACYJNA Sfinansowanie: zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym dla osób w wieku aktywności zawodowej (wraz ze stypendiami); zajęć w ramach kształcenia ustawicznego oraz kosztów z nimi związanych w celu uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego; zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych; kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe (wraz ze stypendiami); brokera edukacyjnego oraz kosztów związanych z usługami wspierającymi aktywizację edukacyjną. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

15 Przykładowe instrumenty aktywizacji możliwe do wykorzystania
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE AKTYWIZACJA ZDROWOTNA Finansowanie: badań profilaktycznych lub specjalistycznych; terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin; programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu; programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających; części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami; programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą, o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

16 Przykładowe instrumenty aktywizacji możliwe do wykorzystania
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE AKTYWIZACJA SPOŁECZNA Organizacja, finansowanie: usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami (m.in. koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej); kosztów wolontariatu oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy ; treningów kompetencji i umiejętności społecznych w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę; uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę; usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (m.in. asystent rodziny, mediator); usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego lidera klubu integracji społecznej, streetworkera);

17 Przykładowe instrumenty aktywizacji możliwe do wykorzystania
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE AKTYWIZACJA SPOŁECZNA kosztów zatrudnienia asystenta osoby bezdomnej; kosztów uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach i klubach; kosztów dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego (indywidualnego i grupowego) oraz mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej. Praca socjalna – działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

18 W przypadku zastosowania instrumentów aktywnej integracji wobec danej osoby, sfinansowaniu mogą podlegać również: Koszty: ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika projektu; ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu; opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć), poniesione przez osobę będącą uczestnikiem zajęć lub koszty zorganizowania zajęć z dziećmi lub osobami zależnymi osób będących uczestnikami zajęć; pobytu dziecka uczestnika projektu w świetlicach i klubach; dojazdów uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które korzystają z instrumentów aktywnej integracji, w przypadku osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym również ich opiekunów lub asystentów, związane z uczestnictwem w kursach, poradnictwie, szkoleniach, konsultacjach i innych zajęciach, związanych z realizacją projektu. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

19 W przypadku zastosowania instrumentów aktywnej integracji wobec danej osoby, sfinansowaniu mogą podlegać również: Koszty: wyżywienia dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które korzystają z instrumentów aktywnej integracji, a w przypadku niepełnosprawnych uczestników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności także ich opiekunów lub asystentów, podczas zajęć wynikających z zaplanowanej ścieżki reintegracji; finansowanie badań stwierdzających zdolność do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym, odbywania stażu, wykonywania prac użytecznie społecznych oraz stwierdzających szczegółowe predyspozycje wymagane do wykonywania określonych zawodów zgodnie z art. 2 ust. 3 i art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

20 Działania o charakterze środowiskowym
wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej M.in.. koszty spotkań związanych z: realizacją programów aktywności lokalnej; Organizowaniem i inspirowaniem udziału mieszkańców w spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym; innymi działaniami o charakterze integracyjnym. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

21 Rodzaje projektów Okres naboru wniosków Numer działania
miejskie ośrodki pomocy rodzinie powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach partnerstwa: organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej , ośrodki pomocy społecznej Rodzaje projektów WŁĄCZENIE SPOŁECZNE podmioty ekonomii społecznej organizacje pozarządowe instytucje rynku pracy jednostki organizacyjne JST państwowe jednostki budżetowe Projekty pozakonkursowe realizowane przez: Projekty konkursowe realizowane przez: Okres naboru wniosków Konkurs na dofinansowanie realizacji projektów : III kwartał 2015 r. Naborów wniosków planowany na: III kwartał 2015 r. Numer działania Poddziałanie 7.1.1 WRPO 2014+ Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 WRPO 2014+ Aktywna integracja

22 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE PRIORYTET INWESTYCYJNY 9i
Alokacja : 86 000 000 EUR Poddziałanie 7.1.1 projekty pozakonkursowe (56 000 000 EUR) Nabór 2015 r.: III kwartał, alokacja 82 mln zł Poddziałanie 7.1.2 projekty konkursowe (30 000 000 EUR) Nabór 2015 r.: konkurs w III kwartale, alokacja 82 mln zł

23 Kryteria wyboru projektów w Poddziałaniu 7.1.2 WRPO 2014+
KRYTERIA DOSTĘPU - kryteria zero-jedynkowe 1. Kryterium dotyczące liczby składanych wniosków: projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 2. Kryterium dotyczące uczestników projektu: grupę docelową projektu w co najmniej 60% stanowią osoby należące do III profilu pomocy, których aktywizacja zawodowa odbywa się we współpracy z właściwym Powiatowym Urzędem Pracy poprzez realizację Indywidualnego Planu Działania. 3. Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej: wskaźnik efektywności społeczno - zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony na zakończenie udziału w projekcie wynosi minimum 56 %, w tym wskaźnik efektywności zatrudnieniowej minimum 20 %.

24 Kryteria wyboru projektów w Poddziałaniu 7.1.2 WRPO 2014+
4. Kryterium dotyczące udzielanego wsparcia: każdy uczestnik/uczestniczka projektu musi być objęty Indywidualnym Planem Działania (IPD). 5. Kryterium dotyczące realizacji wsparcia: podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej współpracują z PCPR/MOPR/OPS w zakresie koordynacji aktywizacji społeczno-zawodowej poszczególnych uczestników projektu. 6. Kryterium dotyczące realizacji wsparcia: beneficjent inny niż PCPR/MOPR/OPS zobowiązuje się do informowania PCPR/MOPR/OPS o realizowanym projekcie i formach wsparcia uzyskanych przez uczestników.

25 Kryteria wyboru projektów w Poddziałaniu 7.1.2 WRPO 2014+
7. Kryterium dotyczące uczestników projektu: co najmniej 50% uczestników projektu podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub równoważny. 8. Kryterium dotyczące typów realizowanych projektów (jeśli dotyczy): projekt służący sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających deinstytucjonalizację, realizowany jest w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz w powiązaniu z typem projektu nr 1. 9. Kryterium typu beneficjenta (jeśli dotyczy): projekt jest realizowany wyłącznie przez podmiot ekonomii społecznej reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ).

26 Kryteria wyboru projektów w Poddziałaniu 7.1.2 WRPO 2014+
KRYTERIA PREMIUJĄCE - kryteria punktowe; spełnienie poszczególnych kryteriów nie jest obowiązkowe. Punkty mają charakter premiowy a ich uzyskanie zwiększa ogólną liczbę punktów przyznanych dla projektu a tym samym może prowadzić do uplasowania projektu na wyższym miejscu w liście rankingowej. Punkty za kryteria premiujące są przyznawane wyłącznie w przypadku uzyskania przez projekt co najmniej 70% ogólnej liczby punktów, a także min. 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części karty oceny merytorycznej. Pula punktów możliwa do przyznania w ramach jednego konkursu nie przekracza 40 punktów. 1. Projekt jest skierowany w co najmniej 20% do osób lub rodzin spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata Waga punktowa: 8 2. Projekt realizowany jest przez jednostkę samorządu terytorialnego (jednostką organizacyjną jst) i/lub w partnerstwie z jst (jednostką organizacyjną jst). Waga punktowa: 8

27 Kryteria wyboru projektów w Poddziałaniu 7.1.2 WRPO 2014+
3. Wsparcie w ramach projektu udzielane na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (regionalne OSI). Waga punktowa: 5 4. Każdy uczestnik projektu niemający określonego III profilu pomocy i pozostający bez pracy, po ukończeniu udziału w projekcie jest zobowiązany do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy. Waga punktowa: 6 5. Wsparcie w ramach projektu udzielane na obszarach o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych (regionalne OSI). Waga punktowa: 7 6. Grupa docelowa składa się m.in. z osób i/lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób i/lub rodzin nie powiela działań, które dana osoba i/lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest w pierwszej kolejności do powyższych osób. Waga punktowa: 6

28 Więcej informacji: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Punkt kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Kościelna 37, Poznań tel


Pobierz ppt "Działanie 6. 2 oraz Poddziałanie 7. 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google