Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Kazimierz Grubba Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Kazimierz Grubba Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
Kazimierz Grubba Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

4 Spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Szemud i
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Wejherowskiego Kielno, 18 czerwca 2015 r.

5

6 Zadania realizowane przez WBiZK:
z zakresu zarządzania kryzysowego z zakresu obrony cywilnej z zakresu spraw obronnych z zakresu kwalifikacji wojskowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej z zakresu ochrony informacji niejawnych pełnienie funkcji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

7 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
Art. 2. Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Art. 17. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu. Art. 19. 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

8 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
Art. 17. 4. Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego powołanego przez starostę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwanego dalej „zespołem powiatowym”. Art. 19. 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego powoływany przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej "zespołem gminnym”.

9 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
Art. 18. 1. Tworzy się powiatowe centra zarządzania kryzysowego. 2. Powiatowe centra zarządzania kryzysowego zapewniają przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego (...) 3. Organizację, siedzibę oraz tryb pracy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, w tym sposób całodobowego alarmowania członków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposób zapewnienia całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych, określa starosta. Art. 19. 2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, (tj. całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;) wójt, burmistrz, prezydent miasta może tworzyć gminne (miejskie) centra zarządzania kryzysowego.

10 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
Struktury Zarządzania Kryzysowego mogą funkcjonować w czterech stopniach alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. Fazy zarządzania kryzysowego:

11 Ocena zagrożeń metodą matrycy ryzyka - Plan Zarządzania Kryzysowego -
Jakościowy opis skali prawdopodobieństwa Skala Prawdopodobieństwo Opis 1 BARDZO RZADKIE Może wystąpić tylko wyjątkowych okolicznościach. Może wystąpić raz na pięćset lub więcej lat. 2 RZADKIE Nie oczekuje się, że się może zdarzyć i/lub nie jest w ogóle udokumentowana nie istnieje w przekazach ludzi i/lub zdarzenia nie wystąpiły w podobnych organizacjach, urządzeniach, społecznościach i/lub istnieje mała szansa, powód, czy też inne okoliczności aby zdarzenia mogły wystąpić. Mogą one wystąpić raz na sto lat. 3 MOŻLIWE Może zdarzyć się w określonym czasie i/lub mało, rzadko przypadkowo zdarzenia, że są udokumentowane lub cząstkowo przekazywane w formie ustnej i/lub bardzo mało zdarzeń i/lub jest pewna szansa, powód, czy też urządzenia powodujące, że zdarzenie może wystąpić. Może zdarzyć się raz na dwadzieścia lat. 4 PRAWDOPODOBNE Jest prawdopodobne, że wystąpi w większości okolicznościach i/lub zdarzenia są systematycznie dokumentowane i przekazywane są w formie ustnej i/lub występuje znaczna szansa, powód, lub urządzenia pozwalające na jego wystąpienie. Może zdarzyć się raz na pięć lat 5 BARDZO Oczekuje się, że zdarzy się w większości okolicznościach i/lub zdarzenia te są bardzo dobrze udokumentowane i/lub funkcjonują one wśród mieszkańców i przekazywane są w formie ustnej. Może wystąpić raz na rok lub częściej.

12 Ocena zagrożeń metodą matrycy ryzyka
Klasyfikacja skutków i ich charakterystyka Skala Skutki Kat. Opis (Z – życie i zdrowie, M- mienie, S – środowisko) A NIEISTOTNE Z Nie ma ofiar śmiertelnych i rannych. Nikt lub mała liczba ludzi została przemieszczona na krótki okres czasu (do 2 godzin). Nikt lub niewielka liczba osób wymaga pomocy (nie finansowej lub materialnej). M Praktycznie bez zniszczeń. Brak wpływu lub bardzo niewielki na społeczność lokalną. Brak lub niewielkie straty finansowe. S Niemierzalny efekt w środowisku naturalnym B MAŁE Mała liczba rannych lecz bez ofiar śmiertelnych. Wymagana pierwsza pomoc. Konieczne przemieszczenia ludzi (mniej niż na 24 godziny). Część ludzi potrzebuje pomocy. Występują pewne zniszczenia. Występują pewne utrudnienia (nie dłużej niż 24 godziny). Niewielkie straty finansowe. Nie wymagane dodatkowe środki. Niewielki wpływ na środowisko naturalne o krótkotrwałym efekcie. C ŚREDNIE Potrzebna pomoc medyczna lecz bez ofiar śmiertelnych. Niektórzy wymagają hospitalizacji. Potrzebne dodatkowe miejsca w szpitalach oraz dodatkowy personel medyczny. Przebywanie ewakuowanych ludzi w wyznaczonych miejscach z możliwością powrotu w ciągu 24 godzin. Ustalenie miejsc zniszczeń, które wymagają rutynowej naprawy. Normalne funkcjonowanie społeczności z niewielkimi niewygodami. Spore straty finansowe. Pewne skutki w środowisku naturalnym lecz krótkotrwałe lub małe skutki o długotrwałym efekcie. D DUŻE Mocno poranieni, dużo osób hospitalizowanych, duża liczba osób przemieszczonych (więcej niż na 24 godziny). Ofiary śmiertelne. Potrzeba szczególnych zasobów do pomocy ludziom i do usuwania zniszczeń. Społeczność częściowo nie funkcjonująca, niektóre służby są nieosiągalne.Duże straty finansowe. Potrzebna pomoc z zewnątrz. Długotrwałe efekty w środowisku naturalnym. E KATASROFALNE Duża liczba poważnie rannych. Duża liczba hospitalizowanych. Ogólnei długotrwałe przemieszczenie ludności. Duża liczba ofiar śmiertelnych. Wymagana duża pomoc dla dużej liczby ludzi. Rozległe zniszczenia. Niemożność funkcjonowania społeczności bez istotnej zewnętrznej pomocy. Duży wpływ na środowisko naturalne i /lub stałe zniszczenia.

13 Ocena zagrożeń metodą matrycy ryzyka
Wartość ryzyka pokazuje zależność miedzy prawdopodobieństwem oraz skutkami. Matryca ryzyka stanowi element niezbędny do określenia wartości ryzyka dla każdego scenariusza. P R A W D O B I E Ń S T 5 4 3 2 1 C SKUTKI Kolorami oznaczono wartości ryzyka: minimalne (kolor niebieski), małe (kolor zielony), średnie (kolor żółty), duże (kolor czerwony), ekstremalne (kolor brunatny),

14 Ocena zagrożeń metodą matrycy ryzyka
Akceptacja ryzyka pokazuje zależność miedzy prawdopodobieństwem oraz skutkami. Matryca ryzyka stanowi element niezbędny do określenia wartości ryzyka dla każdego scenariusza. 1. Ryzyko akceptowane (A) Nie wymagane są żadne dodatkowe środki bezpieczeństwa, akceptowane są aktualne rozwiązania i przypisane im siły i środki , działania monitorujące 2. Ryzyko tolerowane (dopuszczalne) (T) Należy dokonać analizy alternatyw czy wprowadzenie niewielkich zmian organizacyjnych, prawnych bądź funkcjonalnych nie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa lub jego poczucie 3. warunkowo tolerowane (WT) Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa w terminie 6 miesięcy, należy ulepszyć stosowane rozwiązania 4. nieakceptowane (N) Należy podjąć natychmiastowe działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa, wprowadzić dodatkowe / nowe rozwiązania

15 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (Dz.U ) Art Ratownictwo wodne może wykonywać Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych (...) Art. 13. W ramach ratownictwa wodnego podejmowane są działania ratownicze, polegające w szczególności na: 1) przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu; 2) dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym; 3) udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy; 4) zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia; 5) ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia; 6) transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dysponentem jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego; 7) poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym.

16 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (Dz.U ) Art Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego: 1) organizują, kierują, koordynują i bezpośrednio prowadzą działania ratownicze w ramach ratownictwa wodnego, (...); 2) prowadzą działalność profilaktyczną i edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa na obszarach wodnych; 3) prowadzą dokumentację działań ratowniczych, o których mowa w pkt 1, w tym rejestr działań ratowniczych; 4) ujawniają zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych; 5) przekazują informację o zagrożeniach, o których mowa w pkt 4, właściwej radzie gminy.

17 Wejherowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

18 Wejherowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
R E J O N D Z I A Ł A N I A

19 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Art. 9.  Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego (112) lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej (PSP. OSP, …) albo Policję bądź wójta albo sołtysa. Art. 14. 1. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: 1)   walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi; 2)   ratownictwo techniczne; 3)   ratownictwo chemiczne; 4)   ratownictwo ekologiczne; 5)   ratownictwo medyczne; 6)   współpracę z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) oraz systemem powiadamiania ratunkowego.

20 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Art. 14. 3.  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, wojewoda lub starosta odpowiednio na obszarze kraju, województwa lub powiatu określają zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, koordynują jego funkcjonowanie i kontrolują wykonywanie wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska kierują tym systemem. 4.  Wojewoda i starosta wykonują swoje zadania przy pomocy odpowiednio wojewódzkiego i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, działających na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.). 5.  Wójt (burmistrz, prezydent miasta) koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę. Zadanie to może być wykonywane przy pomocy komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), albo przy pomocy komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych.

21 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Art. 21b.  Do zadań własnych powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy: 1)   prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń; 2)   prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu; 3)   budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu; 4)   organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu.

22

23 Rejon ćwiczeń

24 Epizod ćwiczeń - 1

25 Epizod ćwiczeń - 2

26 Epizod ćwiczeń - 3

27 Epizod ćwiczeń - 4

28

29


Pobierz ppt "Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Kazimierz Grubba Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google