Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 1 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 10 kwietnia 2015 r.

2 22 grudnia 2014 r. - ostateczne przekazanie projektu RPOWŚ 2014-2020 do KE za pośrednictwem systemu SFC po przeprowadzeniu wewnętrznych konsultacji w KE, tzw. inter-service consultation. 12 lutego 2015 r. – data formalnej akceptacji RPOWŚ 2014- 2020 przez KE … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

3 Alokacja RPOWŚ 2014 - 2020 1 364,5 mln EUR EFRR 980,7 mln EUR (71,9%) EFS 383,8 mln EUR (28,1%) … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

4 4 UKŁAD RPOWŚ 2014 - 2020 11 JEDNOFUNDUSZOWYCH OSI PRIORYTETOWYCH OŚ 1. Innowacje i nauka OŚ 2. Konkurencyjna gospodarka OŚ 3. Efektywna i zielona energia OŚ 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe OŚ 5. Nowoczesne komunikacja OŚ 6. Rozwój miast OŚ 7. Sprawne usługi publiczne EFRR OŚ 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo OŚ 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem OŚ 10. Otwarty rynek pracy OŚ 11. Pomoc techniczna EFS

5 ALOKACJA RPOWŚ 2014-2020 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

6 6 OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA Sfera publiczna -wspierana będzie strategiczna infrastruktura badawcza wynikająca z inteligentnych specjalizacji regionu, uzgodniona na etapie negocjacji Kontraktu Terytorialnego (KT), -ocena analizy ekonomiczno-finansowej zawierająca opis użycia tej infrastruktury i zapewnienie o wykorzystaniu jej przez przedsiębiorców w celach komercyjnych, -przedstawienie biznes planu zawierającego: -analizę popytu ze strony sektora przedsiębiorstw, -plan finansowy, przewidujący wzrost udziału przychodów z sektora przedsiębiorstw -wykazanie wkładu sektora przedsiębiorstw w koszcie inwestycji, -wykazanie dotychczasowych rezultatów prowadzonej działalności.

7 7 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA B+R w biznesie –konkursowy tryb wyboru projektów, –preferencjami objęte projekty MŚP, –duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki -wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach uzależnione od przedstawienia agendy B+R, dotyczącej planowanych działań badawczo-rozwojowych, -projekty IOB powinny bezpośrednio wynikać z analizy zapotrzebowania usług świadczonych dla przedsiębiorców, -Wsparcie infrastruktury IOB (inteligentne specjalizacje regionu, masterplan wykorzystania, utrzymania powstałej infrastruktury, wkład środków prywatnych, infrastruktura jest niezbędna i nie powiela istniejącej).

8 8 SMART SPECJALISATIONS Województwo Świętokrzyskie posiada cztery główne inteligentne specjalizacje oraz trzy horyzontalne (wspierające), które wspomogą osiągnięcie celu strategicznego RIS3. Głównymi inteligentnymi specjalizacjami są: - przemysł metalowo - odlewniczy, - zasobooszczędne budownictwo, - nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, - turystyka zdrowotna i prozdrowotna. Specjalizacjami horyzontalnymi są: - technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), - branża targowo - kongresowa, - zrównoważony rozwój energetyczny. … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

9 9 OŚ PRIORYTETOWA 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) Wsparcie dalszej profesjonalizacji usług doradztwa przez IOB - strategia biznesowa, coroczny plan działań, źródła finansowania Tereny inwestycyjne -musi wynikać z zapotrzebowania rynku, -preferencje dla terenów zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie znaczącej infrastruktury transportowej. -pod warunkiem pełnego zagospodarowania na danym terenie powstałej tego typu infrastruktury w okresie 2007-2013, -Wykorzystanie przygotowanych terenów inwestycyjnych przez duże przedsiębiorstwa skutkuje zmniejszeniem kwoty dofinansowania na poziomie projektu.

10 10 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA Promocja gospodarcza –kompleksowa obsługa przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów, –projekty dotyczące promocji gospodarczej regionu – kluczowe branże. MŚP – dotacje i instrumenty finansowe –Preferencje dla terenów o najniższym współczynniku przedsiębiorczości, –Preferencje dla projektów zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami – dotacje –W kryteriach wysoko punktowany będzie poziom innowacyjności projektów – innowacje produktowe i procesowe.

11 11 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 3. EFEKTYWNA I ZIELONA GOSPODARKA Strategie niskoemisyjne – zgodność! Produkcja energii z OZE –efektywność kosztowa (stosunku środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy danej instalacji), Efektywność energetyczna w MŚP –audyt energetyczny, –głęboka modernizacja energetyczna budynków, –preferencja dla projektów zwiększających efektywność energetyczną powyżej 60%, –projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

12 12 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 3. EFEKTYWNA I ZIELONA GOSPODARKA Głęboka modernizacja energetyczna – budynki publiczne i wielorodzinne budynki mieszkalne –audyt energetyczny, –preferencja dla projektów zwiększających efektywność energetyczną powyżej 60%, –projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania, –preferencje budynków pełniących ważne funkcje społeczne m. in. szkoły, opieka zdrowotna (mapa potrzeb zdrowotnych), kultura, wymiar sprawiedliwości, itp., Indywidualne piece i mikrokogeneracja (dodatkowo) –kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, –zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa), –preferencja w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

13 13 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 3. EFEKTYWNA I ZIELONA GOSPODARKA Zrównoważona mobilność miejska –plany dotyczące gospodarki niskoemisyjnej lub plany mobilności miejskiej, –drogi lokalne lub regionalne jako niezbędny i uzupełniający element projektu, –preferencja dla pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.), –dozwolony zakup pojazdów spełniających normę emisji spalin EURO VI, –inwestycje w niezbędną infrastrukturę (m. in. przebudowa skrzyżowań, buspasy). Ciepłownictwo Inwestycje w rozbudowę i/lub modernizacje sieci ciepłowniczych otrzymają dofinansowanie w ramach RPO pod warunkiem dopuszczenia takiego wsparcia poprzez stosowne zapisy w Umowie Partnerstwa.

14 14 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 4. DZIEDZICTWO NATURALNE I KULTUROWE Infrastruktura przeciwpowodziowa Preferowane projekty:  niemające negatywnego wpływu na stan wód i które znajdują się na listach nr 1 Masterplanów dla dorzecza Odry i Wisły,  wpływające na stan wód i które mogą być zrealizowane tylko po spełnieniu warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, znajdującej się na listach nr 2 Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły,  jednoznacznie odpowiadające na zidentyfikowane potrzeby w Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020.

15 15 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 4. DZIEDZICTWO NATURALNE I KULTUROWE Gospodarka odpadami preferowane projekty:  przyczyniające się do wypełniania zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki odpadami;  ujęte w planach inwestycyjnych przygotowanych przez Zarząd Województwa i zatwierdzanych przez Ministra właściwego ds. środowiska, Gospodarka wodno-ściekowa zgodność z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – 2 – 10 tys. RLM,

16 16 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 4. DZIEDZICTWO NATURALNE I KULTUROWE Dziedzictwo kulturowe –maksymalna wartość projektu nie przekracza 5 mln Euro kosztów całkowitych, –analiza popytu, stabilność finansowa, tworzenie nowych miejsc pracy, –organizacja wydarzeń kulturalnych:  wymierne, długoterminowe korzyści,  realizacja celów Strategii UE Regionu Morza Bałtyckiego (promocja kultury, dziedzictwa kulturowego oraz przemysłu kreatywnego),  wkład EFRR nie może przekraczać wkładu sektora prywatnego w realizację projektu. Bioróżnorodność i dziedzictwo naturalne –preferencja dla projektów różnorodności biologicznej względem turystyki.

17 17 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 5. NOWOCZESNA KOMUNIKACJA Drogi wojewódzkie –pozakonkursowy tryb wyboru projektów, –spełnienie wymogów warunkowości ex-ante na poziomie regionu, –drogi wojewódzkie – wybrane odcinki pozwalające na włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T, Koleje –Odcinki linii kolejowych, dworce i tabor –spełnienie wymogów warunkowości ex-ante na poziomie regionu.

18 18 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 6. ROZWÓJ MIAST Zintegrowane Inwestycje Terytorialne –pozakonkursowy tryb wyboru projektów, –projekty realizowane na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF), –projekty zdiagnozowane w Strategii ZIT, –inwestycje spełniające kryteria zawarte w PI 4c, 4e, 6d, 7b, 10a zawarte poszczególnych w osiach tematycznych. Rewitalizacja –projekty zgodne z Lokalnymi Planami Rewitalizacji, –charakter kompleksowy i zintegrowany inwestycji.

19 19 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 7. SPRAWNE USŁUGI PUBLICZNE Technologie informatyczne –nowe TIK lub modernizacja dotychczasowych TIK, –projekty dotyczące zasobów cyfrowych np. e-kultury, –skutkujące np. uproszczeniami administracyjnymi, komplementarne w odniesieniu do inwestycji realizowanych w latach 2007-2013. Rozwój potencjału endogenicznego –zdiagnozowane potencjały, –wzrost zatrudnienia i przedsiębiorczość, –dofinansowania nie uzyskają jednostkowe projekty, –wspierane będą projekty wzajemnie komplementarne, –plan działań (strategia obszaru, na którym realizowany będzie projekt), –projekty do 2 mln euro kosztów kwalifikowanych.

20 20 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 7. SPRAWNE USŁUGI PUBLICZNE Infrastruktura ochrony zdrowia –Plan działań przyjęty przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, –preferencje dla podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej, –długoterminowa opieka chorego (np. opieka paliatywna), –mapy potrzeb opracowane przez Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz środowiskowych form opieki), –zgodność projektów z Policy Paper. Infrastruktura społeczna –mieszkalnictwo socjalne, wspomagane i chronione na bazie dostępnej infrastruktury, –adaptacja zdegradowanych budynków na mieszkania socjalne, –powiązanie z integracją społeczną, –komplementarność z interwencją EFS.

21 21 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 7. SPRAWNE USŁUGI PUBLICZNE Edukacja -preferencja dla szkolnictwa zawodowego i przedszkoli, -modernizacja infrastruktury i sprzętu dla szkolnictwa praktycznego, -komplementarność wsparcia EFRR z działaniami realizowanymi z EFS, -infrastruktura dydaktyczna szkół – przede wszystkim na podstawie kompleksowych planów rozwoju szkół, -infrastruktura szkolnictwa zawodowego - na podstawie kompleksowych planów rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie, -budowa nowej infrastruktury tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach.

22 22 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 8. ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach –Wsparcie dla osób w wieku aktywności zawodowej powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i /lub wychowywaniem dzieci. –Priorytetowo traktowane będą projekty zakładające wyższą efektywność zatrudnieniową niż wymagany minimalny próg. –Priorytetowo traktowane będą kobiety oraz osoby samotnie wychowujące dzieci, jako te grupy, których problem z godzeniem życia zawodowego i prywatnego dotyka w największym stopniu. Aktywne i zdrowe starzenie się –Grupę docelową stanowić mogą tylko osoby w wieku aktywności zawodowej, najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku rehabilitacji. –pozytywna lub warunkowa opinia AOTM dla RPZ. –Priorytetowo traktowane będą osoby starsze po 50 roku życia.

23 23 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 8. ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO Edukacja przedszkolna –zasada trwałości - obligatoryjna. –Wsparcie na tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej zgodnie z faktycznym i prognozowanym zapotrzebowaniem na te usługi w regionie, z uwzględnieniem prognoz demograficznych, –tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i opieki nad dziećmi połączone z podnoszeniem jakości świadczonych usług edukacyjnych. Edukacja ogólna –Wsparcie dla uczniów w ramach edukacji ogólnej tylko w zakresie kompetencji kluczowych, ukierunkowanych na przedmioty matematyczno -przyrodnicze, ICT, języki obce oraz właściwe postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w kontekście przyszłej zatrudnialności. –Wyposażenie/doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne uzależnione od zdiagnozowanej potrzeby odbiorców wsparcia na tego typu działania

24 24 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 8. ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO Kształcenie ustawiczne –Koncentracja wsparcia na osobach pow. 50 roku życia i o niskich kwalifikacjach. –Ograniczenie interwencji do kompetencji w zakresie języków obcych i ICT. Kształcenie zawodowe –Działania w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne będą uzależnione od zdiagnozowanej potrzeby odbiorców, –Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach crossfinancingu) będą finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS. –Preferencje dla szkół położonych na terenach wiejskich oraz dla projektów uwzględniających współpracę pomiędzy szkołami (np. w zakresie wzajemnego udostępniania sprzętu). –Preferowane będą projekty uwzględniające część praktyczną nauki.

25 25 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM Włączenie społeczne –Preferencje dla projektów realizowanych w partnerstwie, szczególnie w partnerstwie wielosektorowym (społeczny, prywatny, publiczny). –efektywność społeczno-zatrudnieniowa. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych –Koncentracja na deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. –Przedsięwzięcia realizowane na podstawie analizy potrzeb w danych obszarze uwzględniającej stopień upowszechnienia usług, sytuacji demograficznej, uwarunkowań ekonomiczno-społecznych. –Konieczność zapewnienia trwałość przedsięwzięć dot. usług społecznych. –Promowanie podmiotów ekonomii społecznej jako usługodawców w ramach form zdeinstytucjonalizowanych.

26 26 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM Ekonomia społeczna –Konieczność posiadania akredytacji ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego dla podmiotów realizujących zadania OWES. –Realizacja usług przez OWES zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. –Dotacje na utworzenie miejsc pracy udzielane pod warunkiem tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz z uwzględnieniem zachowania ich trwałości.

27 27 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 10. OTWARTY RYNEK PRACY Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo –jedynie osoby nie posiadające zatrudnienia, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które mają powyżej 29 r. życia. –Interwencja dotyczyć może jedynie osób, dla których określono I lub II profil pomocy (na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). –Interwencja ma być spójna z inteligentnymi specjalizacjami województwa, określnymi w RIS. –Możliwość rozwijania miejsc pracy w „białym sektorze” oraz „srebrnej i zielonej gospodarce”, w zależności od przeprowadzonej w tym zakresie analizy zapotrzebowania.

28 28 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 10. OTWARTY RYNEK PRACY Samozatrudnienie –osoby nieposiadające zatrudnienia, które mają powyżej 29 r. życia. W przypadku dotacji dodatkowo osoby te muszą znajdować się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. –Max. 20% alokacji może zostać skierowane do osób, które nie posiadają zatrudnienia. –Interwencja dotyczyć może jedynie osób, dla których określono I lub II profil pomocy (na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). –Interwencja uwzględniać ma możliwość rozwijania miejsc pracy w „białym sektorze” oraz „srebrnej i zielonej gospodarce”, przy czym realizacji działań i ich zakres jest uzależniony od przeprowadzonej w tym zakresie analizy zapotrzebowania.

29 29 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 10. OTWARTY RYNEK PRACY Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian – RUR –Wsparcie kierowane może być jedynie do MŚP i ich pracowników. –Wsparcie skoncentrowane będzie na obszarach i branżach najbardziej istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu, o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy, z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji regionu. –Promowane będzie wsparcie pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym szczególnie osób powyżej 50 r. życia i z niskimi kwalifikacjami. –Interwencja uwzględniać ma możliwość rozwijania miejsc pracy w „białym sektorze” oraz „srebrnej i zielonej gospodarce”, przy czym realizacji działań i ich zakres jest uzależniony od przeprowadzonej w tym zakresie analizy zapotrzebowania.

30 30 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … Dziękuję za uwagę Tomasz Janusz Departament Polityki Regionalnej 30


Pobierz ppt "1 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google