Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielona Góra, 17 kwietnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielona Góra, 17 kwietnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Zielona Góra, 17 kwietnia 2015 r.
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 wsparcie ochrony zdrowia Zielona Góra, 17 kwietnia 2015 r.

2 RPO – Lubuskie 2020 16 grudnia 2014 r.

3 Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 906 929 693,00 €
Finansowanie z EFRR ,00 € OP1. Gospodarka i innowacje 29,7% alokacji z EFRR wsparcie innowacji, inwestycje MŚP OP4. Środowisko i Kultura 14,0% alokacji z EFRR gospodarka odpadami, wodno-ściekowa, dziedzictwo kulturowe, tereny zielone Finansowanie z EFS ,00 € OP6. Regionalny rynek pracy 27,8% alokacji z EFS Aktywizacja osób bezrobotnych, rozpoczynanie działalności gospodarczej, szkolenia dla MŚP, doradztwo dla MŚP OP2. Rozwój cyfrowy 6,0% alokacji z EFRR publiczne e-usługi, e-zdrowie, e-kultura OP5. Transport 20,9% alokacji z EFRR transport drogowy i kolejowy OP7. Równowaga społeczna 26,7% alokacji z EFS Integracja społeczna, pomocy wykluczonym społecznie, ekonomia społeczna OP9. Infrastruktura społeczna 12,8% alokacji z EFRR infrastruktura zdrowotna, edukacyjna, rewitalizacja OP3. Gospodarka niskoemisyjna 16,6% alokacji z EFRR OZE, termomodernizacja, transport publiczny, ścieżki rowerowe OP8. Nowoczesna edukacja 31,3% alokacji z EFS edukacja zawodowa, edukacja do poziomu ogólnego OP10. Pomoc techniczna ,2% alokacji z EFS

4 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
RPO – Lubuskie 2020

5 Konsultacje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – Lubuskie 2020
Termin: – r. Przekazanie Zarządowi WL: maj 2015r. Przekazanie IK UP: czerwiec 2015r.

6 Oś Priorytetowa 2 Rozwój cyfrowy

7 OP 2 – Rozwój cyfrowy 39,2 mln euro Typy projektów:
uruchomienie platform wymiany informacji pomiędzy podmiotami (administracja publiczna, ośrodki zdrowia, służby porządkowe i ratownicze oraz obywatelami) zapewniających bezpieczeństwo przesyłanych danych, inwestycje w infrastrukturę służącą zwiększeniu stopnia cyfryzacji, komunikacji i bezpieczeństwa przechowywania danych (w tym projekty z zakresu: e-zdrowia),

8 OP 2 – Rozwój cyfrowy 39,2 mln euro Typy projektów cd.:
zastosowanie w ochronie zdrowia oraz w opiece nad osobami starszymi technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez rozwój aplikacji telemedycznych (e-zdrowie, e-opieka), w tym m.in. sprawozdawczości medycznej, sprawozdawczości w zakresie rozliczeń finansowych, elektronicznych kart zdrowia, elektronicznych recept, a także usług informacyjnych, np. telekonsultacje, rejestracja przez Internet, itp.

9 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

10 OP 3 – GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 108 mln euro
Typy projektów: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznych, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach Projekty związane z termomodernizacją szpitali powinny być zgodne z kierunkowymi zasadami wyboru projektów obowiązującymi dla wsparcia infrastruktury zdrowotnej i mogą dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

11 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura

12 OP 4 – ŚRODOWISKO I KULTURA 91,4 mln euro
Wspierane będą działania: Kompleksowe inwestycje w zakresie gospodarowania odpadami innymi niż komunalne (w tym zadania związane z recyklingiem) m.in. gospodarka odpadami medycznymi i przemysłowymi

13 Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy

14 OP 6 – Regionalny rynek pracy
70,93 mln euro OP 6 – Regionalny rynek pracy Wspierane będą działania: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy (tryb pozakonkursowy); wsparcie mobilności przestrzennej, w tym międzynarodowej w ramach sieci EURES; aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy; pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej; wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz osób zależnych; realizacja popytowego systemu dystrybucji usług rozwojowych dla MŚP i ich pracowników; programy outplacementowe dla pracowników przedsiębiorstw oraz wsparcie osób odchodzących z rolnictwa; zapobieganie przedwczesnemu przerwaniu działalności zawodowej.

15 Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna

16 OP 7 – Równowaga społeczna 68,2 mln euro
Wspierane będą m.in. działania: mające na celu wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację społeczno- zawodową wspierającą rozwój kompetencji społecznych i zawodowych oraz dążeń do usamodzielnienia ekonomicznego i większego zintegrowania ze społeczeństwem ograniczające ryzyko wykluczenia społecznego spowodowanego dysproporcjami w dostępie do usług poprzez zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. mające na celu wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w regionie poprzez poprawę jakości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz wspierające tworzenie miejsc pracy w tym sektorze.

17 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna

18 OP 9 - Infrastruktura społeczna 83,38 mln euro
Wspierane będą m.in. działania: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne, geriatryczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne , Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, związaną z opieką nad matką i dzieckiem (między innymi w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii, kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej hematologii i onkologii dziecięcej), Inwestycje w infrastrukturę społeczną służącą aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz rozwojowi usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, wpływające na rozwój regionalny i lokalny, poprzez eliminowanie barier przyczyniających się do wykluczenia.

19 Harmonogram naboru wniosków w ramach RPO – Lubuskie 2020 na 2015 r.
kwiecień - harmonogram

20 Strona internetowa RPO – Lubuskie 2020

21 www.lrpo.lubuskie.pl www.rpo2020.lubuskie.pl www.efs.lubuskie.pl

22 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zielona Góra, 17 kwietnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google