Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie wyzwania... ~ … ale jesteśmy Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie wyzwania... ~ … ale jesteśmy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie wyzwania... ~ … ale jesteśmy Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie wyzwania... ~ … ale jesteśmy."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie wyzwania... ~ … ale jesteśmy Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie wyzwania... ~ … ale jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wyzwanie kompleksowe. w stanie odpowiedzieć na wyzwanie kompleksowe. Jedynie system celowy jest w stanie odpowiedzieć na wyzwanie kompleksowe. Jedynie system celowy jest w stanie odpowiedzieć na wyzwanie kompleksowe. System celowy to taki, który dokonuje wyboru System celowy to taki, który dokonuje wyboru i rankingu środków dla kształtowania siebie, i rankingu środków dla kształtowania siebie, otoczenia i wzajemnych powiązań – dla otoczenia i wzajemnych powiązań – dla osiągnięcia celu. osiągnięcia celu.

4 CEL a SYSTEM / Deming / / Deming / 1. Bez celu nie ma systemu 2. Element systemu jest na tyle ważny, na ile współdziała w osiągnięciu celu w osiągnięciu celu 3. Zarządzanie polega na optymalizacji systemu i drogi doosiągnięcia celu doosiągnięcia celu MISJA MISJA WIZJA WIZJA POLITYKA POLITYKA STRATEGIA STRATEGIA

5 SYSTEM ZARZĄDZANIA … każdy … … każdy … definiowany jest jako... część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowywania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki systemowej Ideą systemu jest więc identyfikacja celu strategicznego i określenie / opracowanie / narzędzia do osiągnięcia celu. Takim narzędziem jest sam system. Można powiedzieć, że system składa się – w opisie i rzeczywistości – z polityki i zasad jej realizacji.

6 POLITYKA SYSTEMOWA Określa ogólne cele objęte zakresem działania systemu Wstępnie decyduje o zasadach ich osiągania Określa priorytety strategiczne czyli Jakość dokumentu - POLITYKA decyduje w sposób zasadniczy o dalszym kształcie i znaczeniu systemu.

7 DEFINICJA POLITYKI ISO 9000 – ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości, formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo.

8 ISO 14001 – deklaracja organizacji dot. jej intencji i zasad odnoszących się do ogólnych efektów działalności środowiskowej, określająca ramy do działania i ustalania celów oraz zadań środowiskowych organizacji PN 18001 - jw. … do efektów działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy … … celów dot. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

9 P. 5.3 ISO 9001 : 2000 Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, że polityka jakości Jest odpowiednia do celu istnienia organizacji Zawiera zobowiązanie do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością Tworzy ramy do ustanowienia i przeglądu celów dotyczących jakości Jest zakomunikowana i zrozumiała w organizacji Jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności.

10 WYMAGANIA FORMALNE Odpowiedniość dot. celu istnienia organizacji Ramy do ustanowienia i przeglądu celów Zakomunikowanie i zrozumiałość Aktualizowanie, dokumentowanie

11 ZOBOWIĄZANIA Doskonalenie skuteczności systemu Spełnienie wymagań dot. m.in.: - zapewnienia środków i zasobów - zapewnienia środków i zasobów - roli klienta - roli klienta - wzrostu świadomości pracowników - wzrostu świadomości pracowników

12 PRZYKŁAD POLITYKI JAKOŚCI Głównym celem XXX jest efektywne działanie dla osiągnięcia dominującej pozycji na rynku krajowym oraz powiększenie udziału na rynkach zagranicznych / …produktu /. Naszym podstawowym dążeniem jest ciągłe spełnianie wymagań klientów oraz wzrost ich satysfakcji. Osiągniemy to poprzez : stałe doskonalenie jakości i konkurencyjności naszych wyrobów utrzymywanie ciągłego kontaktu z klientami w celu rzetelnej identyfikacji ich potrzeb i oceny ich satysfakcji identyfikacji ich potrzeb i oceny ich satysfakcji staranny dobór i rozwijanie partnerskiej współpracy z dostawcami dążenie do zawierania długoterminowych kontraktów z odbiorcami i dostawcami, co umożliwi wszystkim partnerom zrównoważony rozwój i dostawcami, co umożliwi wszystkim partnerom zrównoważony rozwój zapewnienie możliwości uzyskania i utrzymania odpowiednich kompetencji naszym pracownikom doskonalenie infrastruktury produkcyjnej i środowiska pracy wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania - w tym doskonalenie skuteczności QMS / oddział polski korporacji światowej / / oddział polski korporacji światowej /

13 PRZYKŁAD POLITYKI ZSZ XXX jest organizacją produkcyjno – handlową, której celem jest dostarczanie Klientom wyrobów i usług o jakości zaspokajającej Ich potrzeby w warunkach przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych dla załogi. Kierownictwo i załoga firmy będą stale podnosić swoje kompetencje w celu świadomego i odpowiedzialnego działania na rzecz spełniania wymagań klienta, jak również nawiązania stałych, partnerskich więzi z klientami i podwykonawcami. Zobowiązujemy się do ciągłego zmniejszania oddziaływania na środowisko i poprawy stanu BHP, szczególnie w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom, wypadkom i chorobom zawodowym – przy pełnym przestrzeganiu odpowiednich wymagań prawnych. Działania powyższe prowadzić będziemy w ramach zintegrowanego i stale doskonalonego systemu zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001,ISO 14001 oraz PN 18001. Polityka niniejsza została zakomunikowana całej załodze, a środki konieczne do jej realizacji zostały zapewnione.

14 PLANOWANIE W ZSZ FIRMA Strategia, możliwości Wymagania norm POLITYKA ZOBOWIĄZANIA CELE OGÓLNE CELE OPERACYJNE PROGRAMY zintegrowane Cele jakościowe, zadania środowiskowe cele szczegółowe BHP

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie wyzwania... ~ … ale jesteśmy Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie wyzwania... ~ … ale jesteśmy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google