Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020."— Zapis prezentacji:

1 1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020

2 WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR – 1 760,9 mln euro; EFS – 689,2 mln euro) Dla porównania: WRPO 2007-2013 – 1 332,6 mln euro (EFRR) komponent regionalny PO KL – 536,1 mln euro (EFS) 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ RAZEM: 1 868,7 mln euro

3 Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA 3

4 Alokacja wg osi priorytetowych WRPO 2014+ 4 Osie priorytetowe Wsparcie UE mln euro Udział w alokacji na Program (%) Fundusz 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 467,919,1% EFRR 2. Społeczeństwo informacyjne 60,02,4% EFRR 3. Energia 353,514,4% EFRR 4. Środowisko 204,08,3% EFRR 5. Transport 414,016,9% EFRR 6. Rynek pracy 26510,8% EFS 7. Włączenie społeczne 197,38,1% EFS 8. Edukacja 156,36,4% EFS 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 261,610,7% EFRR 10. Pomoc techniczna 70,72,9% EFS Razem WRPO 2014+ 2 450,2100,0% -

5 Mapa pomocy regionalnej Wielkopolska – wsparcie 25% Średnie przedsiębiorstwa + 10% (35%) Małe przedsiębiorstwa + 20% (45%)

6 Procedura zgłaszania wniosków o dofinansowanie Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej oraz portalu 30 dni przed przed rozpoczęciem naboru Złożenie wniosku w systemie LSI 2014+ Dostarczenie wersji papierowej wniosku W terminie określonym w ogłoszeniu – min. 7 dni naboru 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku do systemu

7 Kwalifikowalność wydatków Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależenie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta. 7

8 OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

9 9 Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki (alokacja 25 mln €) Typy projektów: Wsparcie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych w procesie przedsiębiorczego odkrywania jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na: budowie, rozbudowie i/lub adaptacji obiektów pod infrastrukturę B+R zakupie i/lub modernizacji infrastruktury badawczej zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej” z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014.

10 Beneficjenci: jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie wyższe, konsorcja naukowo-przemysłowe (rolę lidera pełni jednostka naukowa). Poziom dofinansowania: 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro, małych przedsiębiorstw, 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw, 25% kosztów kwalifikowanych projektu dla dużych przedsiębiorstw.

11 11 Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski (alokacja 101,9 mln €) Typy projektów: wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych. prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej. wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej. Typy projektów można łączyć.

12 Beneficjenci: przedsiębiorstwa lub ich grupy, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo), podmioty wdrażające instrumenty finansowe. Poziom dofinansowania: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

13 13 Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (alokacja 43,5 mln €) Typy projektów: zapewnienie przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności usług potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym np.: udostępnienie infrastruktury, usługi prawne i księgowe, doradztwo) oraz wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. rozwój potencjału i poprawa jakości usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji, kompleksowe tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym dla regionalnych specjalizacji) w szczególności na nieużytkach, zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych (autostrady, drogi szybkiego ruchu, linii kolejowe), terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji.

14 Beneficjenci: Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne. Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy de minimis dla projektów inwestycyjnych IOB: 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw; 25% kosztów kwalifikowanych projektu dla dużych przedsiębiorstw. 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw; infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego: 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

15 15 Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej (alokacja 20,5 mln €) Typy projektów: Wdrożenie planu rozwoju eksportu będzie polegać na realizacji co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego: Działania obowiązkowe: −doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych, −poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych, −uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup); −doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej; −doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach; −wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych

16 Typy projektów: Działania dodatkowe: −udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, −organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą, −udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy, −organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy. Rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz wzmocnienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw poprzez wsparcie ich działalności na rynkach międzynarodowych.

17 Beneficjenci: MŚP Samorząd Województwa Wielkopolskiego Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski występujące w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy de minimis, wsparcie inwestycyjne: 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw, 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw, promocja gospodarcza regionu – do 85% kosztów kwalifikowanych.

18 18 Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (alokacja 277 mln €) Typy projektów: instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP, efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach, wsparcie wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw (wdrażających innowacje technologiczne, procesowe, produktowe) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

19 Beneficjenci: podmioty wdrażające instrumenty finansowe MŚP Poziom dofinansowania: 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

20 OŚ PRIORYTETOWA 2. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

21 Typy projektów: zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparcie cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych, tworzenie, rozwijanie oraz udostępnianie publicznych rejestrów, w tym w szczególności geodezyjnych, rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego/ lokalnego, rozwój cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego, edukacyjnych, naukowych oraz geodezyjnych w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego oraz zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów. Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych (alokacja 60,00 mln €)

22 Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki im podległe, administracja rządowa zespolona i niezespolona (dla projektów o zasięgu regionalnym), organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, instytucje prowadzące ewidencje i rejestry na podstawie ustaw, podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń). Poziom dofinansowania: maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

23 OŚ PRIORYTETOWA 3. ENERGIA

24 Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych (alokacja 35,20 mln €) Typy projektów: budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej, słonecznej, uzyskanej z biomasy, wodnej, geotermalnej, biogazu, budowa oraz przebudowa sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - projekty realizowane przez OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego).

25 Beneficjenci: jst i ich związki, jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

26 Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym (alokacja 96,00 mln €) Typy projektów: kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością jst oraz podległych im organów i jednostek organizacyjnych, kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

27 Beneficjenci: jst i ich związki, jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających os. prawną), szkoły wyższe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

28 Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska (alokacja 222 275 177,00 Euro) Typy projektów: Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia,

29 Beneficjenci: podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego (podmioty publiczne), podmioty działające na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przedsiębiorcy, podmioty wdrażające instrumenty finansowe, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, Podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

30 OŚ PRIORYTETOWA 4. ŚRODOWISKO

31 Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych (alokacja: 41,30 mln Euro) Typy projektów: projekty mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym, zgodnie z mapami ryzyka powodziowego, projekty z zakresu małej retencji, mające na celu zwiększenie lub zachowanie retencji, projekty realizowane w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami,

32 Typy projektów: projekty dot. wsparcia systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Beneficjenci: jst i ich związki, jednostki zależne od jst, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, OSP, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

33 Typy projektów: projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz projekty służące uzupełnieniu istniejących systemów gospodarki odpadami o wszelkie niezbędne dla osiągnięcia kompleksowości elementy, projekty dot. usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, realizowane przez jst i ich związki. Beneficjenci: jst i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych gmin. Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Działanie 4.2. Gospodarka odpadami (alokacja: 25,20 mln Euro)

34 Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa (alokacja: 76,30 mln €) Typy projektów: budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (w tym również w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych), budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej (w tym rozdział sieci ogólnospławnej), budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę jako uzupełnienie w/w zadań. Beneficjenci: jst i ich związki, podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin. Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

35 Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego (alokacja 51,00 mln € ) Typy projektów: Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu m.in.: −rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów zabytkowych, −rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie instytucji kultury, −rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych, −orchrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych, −konserwacja, renowacja, przebudowa, odbudowa, a także adaptacja na cele kulturalne miejsc martyrologii,

36 Typy projektów: Wsparcie organizacji wydarzeń o wartościach historycznych i kulturalnych wnoszących trwały wkład do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, w tym wsparcie niezbędnej infrastruktury. Beneficjenci: instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,

37 Beneficjenci: podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, inne instytucje z sektora finansów publicznych, szkoły wyższe. Dofinansowanie: do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu do 50 % dla projektów wsparcia organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym

38 Działanie 4.5 Ochrona przyrody (alokacja 10,20 mln Euro) Typy projektów: ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo, projekty dotyczące ochrony różnorodności biologicznej, budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska.

39 Beneficjenci: jst i ich związki, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne samorządowe osoby prawne, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, jednostki naukowo – badawcze. Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

40 OŚ PRIORYTETOWA 5. TRANSPORT

41 Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa regionu (alokacja 220,00 mln Euro) Typy projektów: Poddziałanie 5.1.1 - wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego). Poddziałanie 5.1.2 - wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne).

42 Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną. Poziom dofinansowania: Poddziałanie 5.1.1 – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych, Poddziałanie 5.1.2 – maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych.

43 Działanie 5.2. Transport kolejowy (alokacja 194,00 mln € ) Typy projektów: budowa, rozbudowa, modernizacja, rehabilitacja i rewitalizacja sieci kolejowej poza siecią TEN-T, mającej znaczenie dla systemu przewozów regionalnych w województwie, budowa, modernizacja, rehabilitacja i rewitalizacja kolejowej infrastruktury dworcowej i przystanków kolejowych poza siecią TEN-T, budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury do obsługi i serwisowania taboru, zakup jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich (przewozy wojewódzkie), modernizacja jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich (przewozy wojewódzkie).

44 Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, podmioty zarządzające liniami kolejowymi i nieruchomościami kolejowymi, podmioty wykonujące w imieniu samorządu województwa zadania z zakresu wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Poziom dofinansowania: maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

45 OŚ PRIORYTETOWA 9. INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO

46 Typy projektów: Poddziałanie 9.1.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia, m.in.: −przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych prac remontowo-budowlanych, −wyposażenie w sprzęt medyczny, −rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt). Poddziałanie 9.1.2 - Infrastruktura społeczna: −inwestycje w ramach rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego, −wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania regionalnej infrastruktury usług społecznych, −wsparcie inwestycji z zakresu dostosowania infrastruktury pieczy zastępczej, −wsparcie inwestycji z zakresu tworzenia i funkcjonowania podmiotów wsparcia dziennego dzieci. Działanie 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (alokacja 96,30 mln Euro)

47 Beneficjenci: Poddziałanie 9.1.1: −w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej - podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku pozostałych projektów - podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, −jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, −podmioty działające na podstawie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

48 Beneficjenci: Poddziałanie 9.1.2: −jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, −podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne, −organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznym i wolontariacie, −instytucje pomocy i integracji społecznej, −jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, −podmioty działające na podstawie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Poziom dofinansowania: maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

49 Działanie 9.2. Rewitalizacja obszarów problemowych (alokacja 80,00 mln Euro) Typy projektów: przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów na terenach zdegradowanych, adaptacja, przebudowa lub remonty budynków i przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wsparcie inwestycyjne na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów ekonomii społecznej.

50 Beneficjenci: Następujące podmioty, których projekt został ujęty w Programie Rewitalizacji: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną Szkoły wyższe Jednostki naukowe Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe Instytucje kultury Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych

51 Beneficjenci: Instytucje otoczenia biznesu Administracja rządowa Partnerzy społeczni i gospodarczy Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe Przedsiębiorcy Porozumienia w/w podmiotów Podmioty ekonomii społecznej Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Poziom dofianansowania: maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

52 Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (alokacja 85,30 mln Euro) Typy projektów: inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego poprzez budowę i wyposażenie nowych obiektów, a także adaptację, modernizację przebudowę, rozbudowę oraz wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów, inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego, inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, poprzez budowę i wyposażenie nowych obiektów, a także przebudowę, rozbudowę, adaptację i modernizację i wyposażenie istniejących obiektów, inwestycje w infrastrukturę popularyzującą naukę i innowacje poprzez tworzenie obiektów i rozwój usług dydaktycznych dla osób uczących się.

53 Beneficjenci: placówki wychowania przedszkolnego, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne i ich organa prowadzące, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (zarówno kształcenia ogólnego i zawodowego). Poziom dofinansowania: maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

54 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google