Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja zakresu wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Brenna, 14 maja 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja zakresu wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Brenna, 14 maja 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Propozycja zakresu wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Brenna, 14 maja 2013 r.

2 Przyjęcie dokumentu pn. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 21 grudnia 2012 r. Przyjęcie Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 16 kwietnia 2013 r. Przekazanie Projektu RPO WSL 2014-2020 do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 19 kwietnia 2013 r. Przygotowania Województwa Śląskiego do nowej perspektywy

3 Harmonogram prac Konsultacje społeczne Projektu RPO WSL 2014-2020 19 kwietnia – 24 maja Konsultacje subregionalne kwiecień/maj 2013 r. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego 15 maja 2013 r. Warsztaty eksperckie maj 2013 r.

4 Harmonogram prac z harmonogramu MRR Przygotowanie systemu programowania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Maj 2013 r. – Czerwiec 2014 r. Przygotowanie Umowy Partnerstwa Maj 2013 r. – Listopad 2013 r. Przygotowanie projektu Umowy Partnerstwa, (w tym konsultacje społeczne, ewaluacja ex-ante i ocena oddziaływania na środowisko) Styczeń 2013 r. – Październik 2013 r. Przedłożenie projektu RPO do akceptacji Radzie Ministrów Grudzień 2013 r. Rozpoczęcie negocjacji Umowy Partnerstwa i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Komisją Europejską I - II kwartał 2014 r.

5 Różnice pomiędzy obecnym a przyszłym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego RPO WSL 2007-2013 był współfinansowany wyłącznie ze środków EFRR Program dwufunduszowy (EFRR + EFS) Przeznaczenie większej ilości środków na innowacje, B+R, przedsiębiorstwa, poprawę efektywności energetycznej i OZE punktowej infrastruktury społecznej (np. w zakresie sportu, kultury, turystyki) infrastruktury ochrony zdrowia dróg lokalnych sieci szerokopasmowych (poziom krajowy) szkolnictwa wyższego (w zakresie działalności dydaktycznej) punktowej rewitalizacji (rewitalizacja tylko jako projekty zintegrowane) lotnisk lokalnych ścieżek rowerowych (tylko jako część większego projektu zintegrowanego) uzbrojenia terenów typu greenfield powstawania nowych klastrów i parków technologicznych ograniczony zakres wsparcia infrastruktury edukacyjnej (wychowanie przedszkolne, szkolnictwo zawodowe) Brak wsparcia dla:Większy udział ścieżki pozakonkursowej (ZIT vs. PRS)

6 Cel główny Projektu RPO WSL 2014-2020 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w oparciu o wykorzystanie endogenicznego potencjału specjalizacji regionalnych, w tym inteligentnych specjalizacji Wzmocnienie Społeczeństwa Informacyjnego w regionie Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz poprawa jakości powietrza w regionie Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, zwiększenie konkurencyjności gospodarki dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów, jak również ochrona różnorodności biologicznej i dziedzictwa kulturowego Poprawa funkcjonowania systemu transportowego w regionie Wzrost poziomu zatrudnienia poprzez efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego w tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy Wzrost adaptacyjności kapitału ludzkiego województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem kierunków rozwoju innowacyjnego i technologicznego regionu Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców Wzrost potencjału edukacyjnego województwa śląskiego w kontekście zróżnicowania demograficznego i potrzeb rynku pracy Rozwój przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości społecznej i samozatrudnienia Skuteczna i efektywna realizacja RPO WSL 2014-2020 Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu

7 Wstępny podział alokacji RPO WSL 2014-2020 - w zakresie EFRR Lp.Priorytet% I Nowoczesna gospodarka14,5% II Cyfrowe Śląskie4% III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP11% IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna9% V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystywanie zasobów9% VI Transport27% X Rewitalizacja6% XII Infrastruktura edukacyjna3% XIV Instrumenty Finansowe13% XVI Pomoc techniczna EFRR3,5% Suma100% * Alokacja RPO WSL 2014-2020 nie uwzględnia dodatkowych środków, które zostaną skierowane na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na obszarze funkcjonalnym Aglomeracji Górnośląskiej, tzw. ZIT krajowy.

8 Wstępny podział alokacji RPO WSL 2014-2020 - w zakresie EFS Lp.Priorytet% VII Regionalny rynek pracy 28,3% VIII Kadry gospodarki opartej na wiedzy 22% IX Włączenie społeczne 21,2% XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 23% XIII Kapitał na start (Instrumenty Finansowe) 1,5% XV Pomoc Techniczna EFS 4% Suma 100% * Alokacja RPO WSL 2014-2020 nie uwzględnia dodatkowych środków, które zostaną skierowane na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na obszarze funkcjonalnym Aglomeracji Górnośląskiej, tzw. ZIT krajowy.

9 wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w oparciu o wykorzystanie endogenicznego potencjału specjalizacji regionalnych, w tym inteligentnych specjalizacji Cel główny 10,9% środków Programu Alokacja Priorytet I Nowoczesna gospodarka

10 Działanie 1.1. Wzmocnienie potencjału sektora B+R+I na rzecz przedsiębiorstw Rozwój strategicznej infrastruktury służącej sektorowi B+R+I, zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami Działanie 1.1 Badania naukowe realizowane przez jednostki naukowe w celu komercjalizacji wyników, zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami Projekty od pomysłu do przemysłu, zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (wsparcie całego cyklu badawczego, np. pomysł, badania, prototyp, linia demonstracyjna, wdrożenie i komercjalizacja wyników) Tworzenie i rozwój instytucji popularyzujących naukę i innowacje wśród mieszkańców regionu (tzw. Małe Koperniki) Projekty Kluczowe

11 1. Jednostki naukowe 2. Konsorcjum naukowe 3. Konsorcjum naukowo-przemysłowe 4. Uczelnie wyższe 5. Spółki celowe tworzone przez uczelnie wyższe 6. Organizacje pozarządowe 7. Instytucje otoczenia biznesu 8. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną 9. Jednostki samorządu terytorialnego, oraz związki i stowarzyszenia zawarte między nimi 10. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 11.Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub związki i stowarzyszenia zawarte między nimi 12.Porozumienia podmiotów wymienionych powyżej, reprezentowanych przez lidera 13.Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym Priorytet I Nowoczesna gospodarka Proponowane typy beneficjentów Działanie 1.1

12 Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Komponent wdrożeniowy projektów od pomysłu do przemysłu (wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych) Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach (w tym centra badawczo-rozwojowe) Poddziałanie 1.2.1 Priorytet I Nowoczesna gospodarka 1.Przedsiebiorcy Proponowane typy beneficjentów

13 Zakup usług doradczych mających na celu specjalizację istniejących ośrodków innowacji Rozwój i udostępnianie niezbędnej infrastruktury (laboratoria) istniejących ośrodków innowacji w powiązaniu z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami Priorytet I Nowoczesna gospodarka Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.2. Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług ośrodków innowacji Poddziałanie 1.2.2

14 1. Instytucje otoczenia biznesu 2.Podmioty zarządzające parkami/centrami transferu technologii (badawczymi, naukowo-technologicznymi, przemysłowo-technologicznymi 3. Podmioty zarządzające inkubatorami technologicznymi 4. Organizacje pozarządowe 5. Szkoły wyższe 6. Jednostki samorządu terytorialnego 7. Porozumienia podmiotów wymienionych powyżej, reprezentowanych przez lidera Priorytet I Nowoczesna gospodarka Podziałanie 1.2.2 Proponowane typy beneficjentów

15 wzmocnienie Społeczeństwa Informacyjnego w regionie Cel główny 3% środków Programu Alokacja Priorytet II Cyfrowe Śląskie

16 Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych Zastosowanie systemów informatycznych służących świadczeniu usług publicznych drogą elektroniczną (w tym systemów wspomagania zarządzania, usprawniających dostęp do usług publicznych) Digitalizacja zasobów publicznych wraz z zapewnieniem dostępu do zdigitalizowanych treści drogą elektroniczną Działanie 2.1 Priorytet II Cyfrowe Śląskie

17 W ramach 1. typu projektu wsparcie uzyskają w szczególności projekty polegające na tworzeniu i wdrażaniu systemów ułatwiających dostęp do e-usług publicznych (np. z zakresu e- administracji, e-zdrowia, e-edukacji) lub usprawniających korzystanie z nich W ramach 2. typu projektu realizowane będą w szczególności projekty polegające na digitalizacji publicznych zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego i zapewnienie otwartego dostępu do tych zasobów (z uwzględnieniem aspektu archiwizacji). Digitalizacji podlegać mogą także zasoby administracyjne, np. zasoby mapowe, należy mieć jednak na uwadze wymóg otwartego dostępu do zdigitalizowanych treści (wyjątek mogą stanowić jedynie przypadki, gdy zdigitalizowane zasoby objęte są tajemnicą ustawowo chronioną DODATKOWE WYJAŚNIENIA Priorytet II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych

18 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2.Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; 3.Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 4.Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe; 5.Samorządowe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji; 6.Organizacje turystyczne; 7.Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych; 8.Państwowe i samorządowe instytucje kultury; 9.Uczelnie/ szkoły wyższe; 10. Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 11.Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 12.Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi; 13.Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera. Priorytet II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1 Proponowane typy beneficjentów

19 Wykorzystanie TIK w działalności e-biznesowej Zastosowanie aplikacji cyfrowych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (w tym: intra-biznes) Działanie 2.2 Priorytet II Cyfrowe Śląskie 1.Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Proponowane typy beneficjentów Działanie 2.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

20 W ramach 1. typu w szczególności wspierane będą wszelkie projekty e-biznesowe będące nową inwestycją (w przypadku, gdy dofinansowanie następuje na podst. RPI, realizowany projekt musi być nową inwestycją) W ramach 2. typu w szczególności wspierane będą projekty polegające na zastosowaniu aplikacji cyfrowych usprawniających procesy biznesowe/zarządzanie DODATKOWE WYJAŚNIENIA Priorytet II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

21 zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Cel główny 8,1% środków Programu Alokacja Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP

22 Działanie 3.1. Wsparcie rozwoju innowacji w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP Zakup wyników prac B+R/technologii, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą w celu jej wdrożenia wraz z promocją innowacyjnych rozwiązań Działanie 3.1 Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 1.Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Proponowane typy beneficjentów

23 Działanie 3.2. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw i MŚP w zakresie turystyki Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy noclegowej i/lub bazy gastronomicznej wraz z koniecznym wyposażeniem i niezbędną bazą okołoturystyczną Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego wraz z niezbędną bazą okołoturystyczną Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki wraz z niezbędną bazą okołoturystyczną Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 1.Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Proponowane typy beneficjentów Działanie 3.2.

24 Działanie 3.3. Infrastruktura rozwoju gospodarczego Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield (w tym kompleksowe uzbrojenie terenu) w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z promocją terenów Działanie 3.3 Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 1.Jednostki samorządu terytorialnego, oraz związki i stowarzyszenia zawarte między nimi Proponowane typy beneficjentów Realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

25 Działanie 3.4. Usługi Instytucji Otoczenia Biznesu na rzecz zwiększenia konkurencyjności MŚP Wsparcie specjalistycznego doradztwa zwiększającego zdolność do konkurencji i innowacji MŚP za pośrednictwem IOB Wsparcie specjalistycznych szkoleń zwiększających zdolność do konkurencji i innowacji MŚP za pośrednictwem IOB Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 1.Instytucje otoczenia biznesu Proponowane typy beneficjentów Działanie 3.4

26 Działanie 3.5. Rozwój klastrów o znaczeniu regionalnym Tworzenie infrastruktury badawczo-naukowej (w obszarze funkcjonowania klastra) dla projektów badawczo-rozwojowych na potrzeby klastra, wraz z promocją klastra Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów/usług innowacyjnych na potrzeby klastra, wraz z promocją klastra Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 1. Przedsiębiorcy 2. Instytucje otoczenia biznesu 3. Podmioty zarządzające klastrami Proponowane typy beneficjentów Działanie 3.5

27 poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz poprawa jakości powietrza w regionie Cel główny 6,7% środków Programu Alokacja Priorytet IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna

28 Działanie 4.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę/ modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła Priorytet IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej Poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych Realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Działanie 4.1

29 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2.Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 3.Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); 4.Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt. 1-4 reprezentowane przez lidera; 5.Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie, zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym; 6.Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 7.Przedsiębiorcy; 8.Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 9.Szkoły wyższe; 10.Organizacje pozarządowe. Proponowane typy beneficjentów Priorytet IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1

30 Działanie 4.2 Niskoemisyjny transport miejski Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Park&Bike) Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego Priorytet IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki jednostek samorządu terytorialnego, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego Proponowane typy beneficjentów Realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Działanie 4.2

31 ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, zwiększenie konkurencyjności gospodarki dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów, jak również ochrona różnorodności biologicznej i dziedzictwa kulturowego Cel główny 6,7% środków Programu Alokacja Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów

32 Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej* Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę* Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów *OGRANICZENIA Działanie 5.1

33 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2.Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 3.Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); 4.Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera; 5.Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Proponowane typy beneficjentów Priorytet IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1

34 Działanie 5.2 Gospodarka odpadami Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest Zlikwidowanie zagrożenia ekologicznego generowanego przez tereny poprzemysłowe* Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów *Projekt Kluczowy Działanie 5.2

35 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2.Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 3.Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); 4.Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera; 5.Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym lub ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi; 6.Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 7.Przedsiębiorcy. Proponowane typy beneficjentów Priorytet IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2

36 Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony bioróżnorodności wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno- edukacyjnych Ochrona obszarów przybrzeżnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno- edukacyjnych Działanie 5.3 Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów

37 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2.Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 3.Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); 4.Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera; 5.Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi; 6.Organizacje pozarządowe. Proponowane typy beneficjentów Priorytet IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3

38 Działanie 5.4 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza Budowa instalacji służących redukcji emisji do powietrza zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w sektorze MŚP Działanie 5.4 Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów 1.Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Proponowane typy beneficjentów

39 Działanie 5.5 Dziedzictwo kulturowe Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach i w ich otoczeniu wraz z promocją obiektu Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń Działanie 5.5 Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów

40 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2.Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 3.Instytucje kultury; 4.Organizacje pozarządowe; 5.Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 6.Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, których ustawowym lub statutowym celem jest działalność w zakresie kultury; 7.Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera; 8.Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Proponowane typy beneficjentów Działanie 5.5 Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów

41 poprawa funkcjonowania systemu transportowego w regionie Cel główny 20% środków Programu Alokacja Priorytet VI Transport

42 Działanie 6.1. Budowa i rozbudowa kluczowej infrastruktury drogowej regionu Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich Działanie 6.1 Priorytet VI Transport Proponowane typy beneficjentów 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia Realizowane w ramach Projektów Kluczowych

43 Działanie 6.2. Transport kolejowy Zakup taboru na potrzeby transportu kolejowego Działanie 6.2 Priorytet VI Transport Proponowane typy beneficjentów 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia Realizowane w ramach Projektów Kluczowych

44 wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców Cel główny 4,4% środków Programu Alokacja Priorytet X Rewitalizacja

45 Działanie 10.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji Remont zdegradowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji Zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Centrów Inicjatyw Społecznych Priorytet X. Rewitalizacja Działanie 10.1 Realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

46 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia ; 2.Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 3.Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych; 4.Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 5.Organizacje pozarządowe; 6.Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną (niewymienione powyżej); 7.Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie; 8.Porozumienia ww. podmiotów; 9.Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi; 11. Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera; Priorytet X. Rewitalizacja Działanie 10.1 Proponowane typy beneficjentów

47 wzrost potencjału edukacyjnego województwa śląskiego w kontekście zróżnicowania demograficznego i potrzeb rynku pracy Cel główny 2,2% środków Programu Alokacja Priorytet XII Infrastruktura edukacyjna

48 Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego Budowa infrastruktury opieki nad dziećmi Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych tylko w przypadku realizacji pkt. 1 Działanie 12.1 Priorytet XII. Wzmocnienie Potencjału Edukacyjnego Realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

49 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2.Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji; 3.Organizacje pozarządowe; 4.Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w systemie publicznym; 5.Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych; 6.Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera. Proponowane typy beneficjentów Priorytet XII. Wzmocnienie Potencjału Edukacyjnego Działanie 12.1

50 Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Budowa, remont laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu Wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych tylko w przypadku realizacji 1. lub 2. rodzaju projektu Priorytet XII. Wzmocnienie Potencjału Edukacyjnego Realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Działanie 12.2.

51 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2.Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji; 3.Organizacje pozarządowe; 4.Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego); 5.Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych; 6.Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera. Proponowane typy beneficjentów Priorytet XII. Wzmocnienie Potencjału Edukacyjnego Działanie 12.2

52 wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrost efektywności energetycznej i wykorzystywania OZE w sektorze MŚP, poprawa efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym, poprawa stanu środowiska miejskiego Cele 9,6% środków Programu Alokacja Priorytet XIV Instrumenty finansowe

53 Działanie 14.1. Instrumenty finansowe dla rozwoju przedsiębiorstw Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług Zróżnicowanie produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów/usług Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług skutkująca wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia Inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług Priorytet XIV Instrumenty finansowe Działanie 14.1

54 1.Instytucje otoczenia biznesu 2.Przedsiębiorcy a) banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, z późn. zm.) b) banki spółdzielcze – w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (DZ. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.) Proponowane typy beneficjentów Priorytet XIV Instrumenty finansowe Działanie 14.1

55 Działanie 14.2 Kompleksowa termomodernizacja budynków Kompleksowa termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych wraz z wykorzystaniem OZE Priorytet XIV Instrumenty finansowe Działanie 14.2

56 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2.Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 3.Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); 4.Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt. 1-4 reprezentowane przez lidera; 5.Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie, zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym; 6.Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 7.Przedsiębiorcy; 8.Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 9.Szkoły wyższe; 10. Organizacje pozarządowe. Proponowane typy beneficjentów Priorytet XIV Instrumenty finansowe Działanie 14.2

57 Działanie 14.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego - JESSICA Zagospodarowanie przestrzeni miejskich Przebudowa oraz remontów obiektów poprzemysłowych, powojskowych i popegeerowskich Budowa, przebudowa lub remont zdegradowanych budynków Priorytet XIV Instrumenty finansowe Działanie 14.3.

58 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2.Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 3.Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych; 4.Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 5.Szkoły/Uczelnie wyższe; 6.Organizacje pozarządowe; 7.Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej); 8.Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS; 9.Przedsiębiorcy; 10. Administracja rządowa; 11. Porozumienia ww. podmiotów; 12. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi Priorytet XIV Instrumenty finansowe Działanie 14.2 Proponowane typy beneficjentów

59 skuteczna i efektywna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cel główny zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania RPO, upowszechnienie rezultatów realizacji RPO Cele szczegółowe 2,5% środków Programu Alokacja Priorytet XV Pomoc techniczna EFRR

60 skuteczna i efektywna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cel główny zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL 2014-2020, zapewnienie wysokiej jakości usług informacyjnych i promocyjnych dostępnych dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, upowszechnienie efektów realizacji RPO WSL 2014-2020 Cele szczegółowe 1,5% środków Programu Alokacja Priorytet XVI Pomoc techniczna EFS

61 Dziękuję za uwagę Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego www.rpo.slaskie.pl/Perspektywa 2014www.rpo.slaskie.pl/Perspektywa 2014+ programowanie@slaskie.pl


Pobierz ppt "Propozycja zakresu wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Brenna, 14 maja 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google