Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja zakresu wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Brenna, 14 maja 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja zakresu wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Brenna, 14 maja 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Propozycja zakresu wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Brenna, 14 maja 2013 r.

2 Przygotowania Województwa Śląskiego do nowej perspektywy
Przyjęcie dokumentu pn. „Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ” 21 grudnia 2012 r. Przyjęcie „Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ” 16 kwietnia 2013 r. Przekazanie „Projektu RPO WSL ” do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 19 kwietnia 2013 r. Przyjęcie Uchwałą Nr 3620/219/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego dokumentu pn. „Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ” oraz „Strategicznych kryteriów wyboru projektów indywidualnych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ” 31 stycznia – 1 lutego 2013 r. Spotkanie bilateralne z Komisją Europejską 8 lutego 2013 r. Zakończenie konsultacji dokumentu „Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ” Wstępna identyfikacja przez Subregiony inwestycji w ramach ZIT/PRS 20 lutego 2013 r. Ogłoszenie przetargu na ewaluację ex-ante RPO WSL 28 lutego 2013 r. Powołanie grupy roboczej ds. transportu dla perspektywy finansowej Unii Europejskiej 11 marca 2013 r. spotkanie z uczelniami wyższymi, instytucjami B+R w ramach toczących się prac nad kształtem kontraktu terytorialnego, kluczowych projektów w RPO w obszarze wsparcia innowacji, rozwoju technologicznego oraz podnoszenia konkurencyjności MŚP 18-21 marca 2013 r. cykl warsztatów z grupami eksperckimi w ramach wsparcia EFS, mających na celu przedyskutowanie i dopracowania efektów dotychczasowych prac nad poszczególnymi obszarami wraz z ukierunkowaniem na typy operacji/działań, formy finansowania, potencjalne  grupy docelowe 19 marca 2013 r. warsztaty RSI w ramach tworzenia modelu wdrożeniowego – wyłonienie  projektów kluczowych rekomendowanych do ujęcia w RPO oraz projektów i przedsięwzięć priorytetowych do kontraktu terytorialnego   przez pryzmat inteligentnych specjalizacji regionu 25 marca 2013 r. warsztaty  prowadzone przez GIG w ramach Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” dla członków Śląskiej Rady Innowacji oraz Komitetu Sterującego RSI Kwiecień 2013 r. warsztaty z przedstawicielami śląskich gmin i powiatów poświęcone rewitalizacji w perspektywie

3 19 kwietnia – 24 maja kwiecień/maj 2013 r. 15 maja 2013 r. maj 2013 r.
Harmonogram prac Konsultacje społeczne Projektu RPO WSL 19 kwietnia – 24 maja Konsultacje subregionalne kwiecień/maj 2013 r. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego 15 maja 2013 r. Warsztaty eksperckie maj 2013 r.

4 Styczeń 2013 r. –Październik 2013 r.
Harmonogram prac z harmonogramu MRR Przygotowanie systemu programowania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Maj 2013 r. – Czerwiec 2014 r. Przygotowanie Umowy Partnerstwa Maj 2013 r. – Listopad 2013 r. Przygotowanie projektu Umowy Partnerstwa, (w tym konsultacje społeczne, ewaluacja ex-ante i ocena oddziaływania na środowisko) Styczeń 2013 r. –Październik 2013 r. Przedłożenie projektu RPO do akceptacji Radzie Ministrów Grudzień 2013 r. Rozpoczęcie negocjacji Umowy Partnerstwa i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata z Komisją Europejską I - II kwartał 2014 r.

5 Różnice pomiędzy obecnym a przyszłym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego
RPO WSL był współfinansowany wyłącznie ze środków EFRR Program dwufunduszowy (EFRR + EFS) Przeznaczenie większej ilości środków na innowacje, B+R, przedsiębiorstwa, poprawę efektywności energetycznej i OZE punktowej infrastruktury społecznej (np. w zakresie sportu, kultury, turystyki) infrastruktury ochrony zdrowia dróg lokalnych sieci szerokopasmowych (poziom krajowy) szkolnictwa wyższego (w zakresie działalności dydaktycznej) punktowej rewitalizacji (rewitalizacja tylko jako projekty zintegrowane) lotnisk lokalnych ścieżek rowerowych (tylko jako część większego projektu zintegrowanego) uzbrojenia terenów typu greenfield powstawania nowych klastrów i parków technologicznych ograniczony zakres wsparcia infrastruktury edukacyjnej (wychowanie przedszkolne, szkolnictwo zawodowe) Brak wsparcia dla: Większy udział ścieżki pozakonkursowej (ZIT vs. PRS)

6 Cel główny Projektu RPO WSL 2014-2020
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w oparciu o wykorzystanie endogenicznego potencjału specjalizacji regionalnych, w tym inteligentnych specjalizacji Wzmocnienie Społeczeństwa Informacyjnego w regionie Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz poprawa jakości powietrza w regionie Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, zwiększenie konkurencyjności gospodarki dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów, jak również ochrona różnorodności biologicznej i dziedzictwa kulturowego Poprawa funkcjonowania systemu transportowego w regionie Wzrost poziomu zatrudnienia poprzez efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego w tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy Wzrost adaptacyjności kapitału ludzkiego województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem kierunków rozwoju innowacyjnego i technologicznego regionu Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców Wzrost potencjału edukacyjnego województwa śląskiego w kontekście zróżnicowania demograficznego i potrzeb rynku pracy Rozwój przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości społecznej i samozatrudnienia Skuteczna i efektywna realizacja RPO WSL Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu

7 Wstępny podział alokacji RPO WSL 2014-2020 - w zakresie EFRR
Lp. Priorytet % I Nowoczesna gospodarka 14,5% II Cyfrowe Śląskie 4% III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 11% IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna 9% V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystywanie zasobów VI Transport 27% X Rewitalizacja 6% XII Infrastruktura edukacyjna 3% XIV Instrumenty Finansowe 13% XVI Pomoc techniczna EFRR 3,5% Suma 100% * Alokacja RPO WSL nie uwzględnia dodatkowych środków, które zostaną skierowane na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na obszarze funkcjonalnym Aglomeracji Górnośląskiej, tzw. „ZIT krajowy”.

8 Wstępny podział alokacji RPO WSL 2014-2020 - w zakresie EFS
Lp. Priorytet % VII Regionalny rynek pracy 28,3% VIII Kadry gospodarki opartej na wiedzy 22% IX Włączenie społeczne 21,2% XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 23% XIII Kapitał na start (Instrumenty Finansowe) 1,5% XV Pomoc Techniczna EFS 4% Suma 100% * Alokacja RPO WSL nie uwzględnia dodatkowych środków, które zostaną skierowane na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na obszarze funkcjonalnym Aglomeracji Górnośląskiej, tzw. „ZIT krajowy”.

9 Priorytet I Nowoczesna gospodarka
wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w oparciu o wykorzystanie endogenicznego potencjału specjalizacji regionalnych, w tym inteligentnych specjalizacji Cel główny 10,9% środków Programu Alokacja

10 Działanie 1.1. Wzmocnienie potencjału sektora B+R+I na rzecz przedsiębiorstw
Rozwój strategicznej infrastruktury służącej sektorowi B+R+I, zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami Badania naukowe realizowane przez jednostki naukowe w celu komercjalizacji wyników, zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami Projekty od pomysłu do przemysłu, zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (wsparcie całego cyklu badawczego, np. pomysł, badania, prototyp, linia demonstracyjna, wdrożenie i komercjalizacja wyników) Tworzenie i rozwój instytucji popularyzujących naukę i innowacje wśród mieszkańców regionu (tzw. „Małe Koperniki”) Projekty Kluczowe

11 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet I Nowoczesna gospodarka Działanie 1.1 Proponowane typy beneficjentów 1. Jednostki naukowe 2. Konsorcjum naukowe 3. Konsorcjum naukowo-przemysłowe 4. Uczelnie wyższe 5. Spółki celowe tworzone przez uczelnie wyższe 6. Organizacje pozarządowe 7. Instytucje otoczenia biznesu 8. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną 9. Jednostki samorządu terytorialnego, oraz związki i stowarzyszenia zawarte między nimi 10. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 11.Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub związki i stowarzyszenia zawarte między nimi 12.Porozumienia podmiotów wymienionych powyżej, reprezentowanych przez lidera 13.Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

12 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet I Nowoczesna gospodarka Działanie Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Poddziałanie Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Poddziałanie 1.2.1 Komponent wdrożeniowy projektów od pomysłu do przemysłu (wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych) Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach (w tym centra badawczo-rozwojowe) Proponowane typy beneficjentów Przedsiebiorcy

13 Priorytet I Nowoczesna gospodarka
Działanie Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Poddziałanie Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług ośrodków innowacji Poddziałanie 1.2.2 Zakup usług doradczych mających na celu specjalizację istniejących ośrodków innowacji Rozwój i udostępnianie niezbędnej infrastruktury (laboratoria) istniejących ośrodków innowacji w powiązaniu z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami

14 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet I Nowoczesna gospodarka Podziałanie 1.2.2 Proponowane typy beneficjentów 1. Instytucje otoczenia biznesu 2.Podmioty zarządzające parkami/centrami transferu technologii (badawczymi, naukowo-technologicznymi, przemysłowo-technologicznymi 3. Podmioty zarządzające inkubatorami technologicznymi 4. Organizacje pozarządowe 5. Szkoły wyższe 6. Jednostki samorządu terytorialnego 7. Porozumienia podmiotów wymienionych powyżej, reprezentowanych przez lidera

15 Priorytet II Cyfrowe Śląskie
wzmocnienie Społeczeństwa Informacyjnego w regionie Cel główny 3% środków Programu Alokacja

16 Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych
Priorytet II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych Działanie 2.1 Zastosowanie systemów informatycznych służących świadczeniu usług publicznych drogą elektroniczną (w tym systemów wspomagania zarządzania, usprawniających dostęp do usług publicznych) Digitalizacja zasobów publicznych wraz z zapewnieniem dostępu do zdigitalizowanych treści drogą elektroniczną

17 Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych
Priorytet II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych DODATKOWE WYJAŚNIENIA W ramach 1. typu projektu wsparcie uzyskają w szczególności projekty polegające na tworzeniu i wdrażaniu systemów ułatwiających dostęp do e-usług publicznych (np. z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji) lub usprawniających korzystanie z nich W ramach 2. typu projektu realizowane będą w szczególności projekty polegające na digitalizacji publicznych zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego i zapewnienie otwartego dostępu do tych zasobów (z uwzględnieniem aspektu archiwizacji). Digitalizacji podlegać mogą także zasoby administracyjne, np. zasoby mapowe, należy mieć jednak na uwadze wymóg otwartego dostępu do zdigitalizowanych treści (wyjątek mogą stanowić jedynie przypadki, gdy zdigitalizowane zasoby objęte są tajemnicą ustawowo chronioną

18 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1 Proponowane typy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe; Samorządowe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji; Organizacje turystyczne; Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych; Państwowe i samorządowe instytucje kultury; Uczelnie/ szkoły wyższe; Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi; Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera.

19 Działanie 2.2 Priorytet II Cyfrowe Śląskie
Działanie 2.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej Działanie 2.2 Wykorzystanie TIK w działalności e-biznesowej Zastosowanie aplikacji cyfrowych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (w tym: intra-biznes) Proponowane typy beneficjentów Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

20 DODATKOWE WYJAŚNIENIA
Priorytet II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej DODATKOWE WYJAŚNIENIA W ramach 1. typu w szczególności wspierane będą wszelkie projekty e-biznesowe będące nową inwestycją (w przypadku, gdy dofinansowanie następuje na podst. RPI, realizowany projekt musi być nową inwestycją) W ramach 2. typu w szczególności wspierane będą projekty polegające na zastosowaniu aplikacji cyfrowych usprawniających procesy biznesowe/zarządzanie

21 Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP
zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Cel główny 8,1% środków Programu Alokacja

22 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP Działanie 3.1. Wsparcie rozwoju innowacji w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP Działanie 3.1 Zakup wyników prac B+R/technologii, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą w celu jej wdrożenia wraz z promocją innowacyjnych rozwiązań Proponowane typy beneficjentów Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

23 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP Działanie 3.2. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw i MŚP w zakresie turystyki Działanie 3.2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy noclegowej i/lub bazy gastronomicznej wraz z koniecznym wyposażeniem i niezbędną bazą okołoturystyczną Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego wraz z niezbędną bazą okołoturystyczną Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki wraz z niezbędną bazą okołoturystyczną Proponowane typy beneficjentów Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

24 Działanie 3.3. Infrastruktura rozwoju gospodarczego
Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP Działanie 3.3. Infrastruktura rozwoju gospodarczego Działanie 3.3 Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield (w tym kompleksowe uzbrojenie terenu) w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z promocją terenów Realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Proponowane typy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego, oraz związki i stowarzyszenia zawarte między nimi

25 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP Działanie 3.4. Usługi Instytucji Otoczenia Biznesu na rzecz zwiększenia konkurencyjności MŚP Działanie 3.4 Wsparcie specjalistycznego doradztwa zwiększającego zdolność do konkurencji i innowacji MŚP za pośrednictwem IOB Wsparcie specjalistycznych szkoleń zwiększających zdolność do konkurencji i innowacji MŚP za pośrednictwem IOB Proponowane typy beneficjentów Instytucje otoczenia biznesu

26 Działanie 3.5. Rozwój klastrów o znaczeniu regionalnym
Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP Działanie 3.5. Rozwój klastrów o znaczeniu regionalnym Działanie 3.5 Tworzenie infrastruktury badawczo-naukowej (w obszarze funkcjonowania klastra) dla projektów badawczo-rozwojowych na potrzeby klastra, wraz z promocją klastra Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów/usług innowacyjnych na potrzeby klastra, wraz z promocją klastra Proponowane typy beneficjentów 1. Przedsiębiorcy 2. Instytucje otoczenia biznesu 3. Podmioty zarządzające klastrami

27 Priorytet IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna
poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz poprawa jakości powietrza w regionie Cel główny 6,7% środków Programu Alokacja

28 Działanie 4.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
Priorytet IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Działanie 4.1 Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/ modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej Poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych Celem działania jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i poprawa jakości powietrza atmosferycznego. poprzez eliminację lub ograniczenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Osiągnięcie ww. celu będzie realizowane poprzez rozwiązania sprzyjające poprawie efektywności produkcji i wykorzystania energii a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

29 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Proponowane typy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt. 1-4 reprezentowane przez lidera; Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie, zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym; Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; Przedsiębiorcy; Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; Szkoły wyższe; Organizacje pozarządowe.

30 Działanie 4.2 Niskoemisyjny transport miejski
Priorytet IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.2 Niskoemisyjny transport miejski Działanie 4.2 Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Park&Bike) Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego Realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Proponowane typy beneficjentów Celem działania jest promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez inwestycje w infrastrukturę i tabor „czystej” komunikacji publicznej oraz kompleksowe inwestycje służące ruchowi pieszemu i rowerowemu obejmujące np. centra przesiadkowe, parkingi rowerowe, parkingi Park&Ride Możliwość łączenia typów projektów W 1. typie wyłącznie kompleksowa budowa i przebudowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z transportem zbiorowym (nie jest możliwa realizacja przedsięwzięć związanych z budową/przebudową pojedynczego obiektu infrastrukturalnego) Systemy zarządzania transportem zbiorowym (np. systemy pozycjonowania pojazdów, systemy dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoring wizyjny) do 40% kwalifikowanych kosztów rzeczowych Brak wsparcia Park&Ride (nawet jako element szerszego projektu) w centrach miast – tylko na obrzeżach miast Konieczność wykazania, że P&R/P&B nie służą jako zwykłe parkingi Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki jednostek samorządu terytorialnego, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego

31 Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów
ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, zwiększenie konkurencyjności gospodarki dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów, jak również ochrona różnorodności biologicznej i dziedzictwa kulturowego Cel główny 6,7% środków Programu Alokacja

32 Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa
Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 5.1 Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej* Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę* Celem działania jest poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez realizację inwestycji w sektorze wodno-ściekowym, celem wypełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej oraz dyrektyw w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. *OGRANICZENIA

33 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Proponowane typy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera; Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

34 Działanie 5.2 Gospodarka odpadami
Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka odpadami Działanie 5.2 Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest Zlikwidowanie zagrożenia ekologicznego generowanego przez tereny poprzemysłowe* Celem działania jest ochrona i poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku celem usprawnienia i przyśpieszenia procesu wdrażania prawa UE poprzez wypełnienie zobowiązań unijnych. *Projekt Kluczowy

35 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 Proponowane typy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera; Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym lub ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi; Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; Przedsiębiorcy.

36 Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej
Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Działanie 5.3 Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony bioróżnorodności wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnych Ochrona obszarów przybrzeżnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnych Celem działania jest ochrona różnorodności biologicznej gatunków rodzimych poprzez wsparcie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w celu zachowania istniejących oraz odtwarzania zanikłych elementów różnorodności biologicznej

37 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Proponowane typy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera; Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi; Organizacje pozarządowe.

38 Działanie 5.4 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.4 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza Działanie 5.4 Budowa instalacji służących redukcji emisji do powietrza zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w sektorze MŚP Proponowane typy beneficjentów Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Celem działania jest poprawa jakości powietrza poprzez eliminację lub ograniczenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza powodowanych rozwojem sektora MŚP

39 Działanie 5.5 Dziedzictwo kulturowe
Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.5 Dziedzictwo kulturowe Działanie 5.5 Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach i w ich otoczeniu wraz z promocją obiektu Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń Celem działania jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez wykorzystanie potencjału związanego z posiadanym dziedzictwem kulturowym poprzez poprawę stanu obiektów zabytkowych nieruchomych wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Niezbędne prace przy otoczenie obiektu do 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Bez parkingów! Dopuszczalne dostosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej połączonej z komercyjną (sklepik z pamiątkami, punkt gastronomiczny, kawiarnia) jednakże wyposażenie części komercyjnej niekwalifikowane Kwalifikowana promocja i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych Brak wsparcia dla zakupu eksponatów i wyposażenia Brak wsparcia zabytków ruchomych Brak wsparcia pomników historii oraz zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Brak wsparcia obiektów mieszkalnych, szkół publicznych, administracji publicznej lub spełniających cele administracyjne

40 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.5 Proponowane typy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Instytucje kultury; Organizacje pozarządowe; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, których ustawowym lub statutowym celem jest działalność w zakresie kultury; Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera; Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

41 Priorytet VI Transport
poprawa funkcjonowania systemu transportowego w regionie Cel główny 20% środków Programu Alokacja

42 Priorytet VI Transport
Działanie 6.1. Budowa i rozbudowa kluczowej infrastruktury drogowej regionu Działanie 6.1 Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich Realizowane w ramach Projektów Kluczowych Proponowane typy beneficjentów Celem działania jest udrożnienie kluczowej sieci drogowej województwa pozostającej poza siecią TEN-T poprzez dostosowanie systemu komunikacyjnego do aktualnych potoków ruchu, likwidację „wąskich gardeł” oraz poprawa stanu dróg celem wyeliminowania stałych lub okresowych utrudnień w przepustowości a także połączenie kluczowej sieci drogowej województwa z drogami znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami międzynarodowymi i krajowymi. Dopuszczalne tworzenie ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych) do 40% kwalifikowanych kosztów rzeczowych Kwalifikowalna droga: nacisk na oś 115kN, położona w ramach jednego ciągu drogowego Kwalifikowalne: ekrany dźwiękochłonne, zatoki przystankowe komunikacji publicznej, obiekty inżynierskie/ poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zlokalizowane w ramach dróg wojewódzkich, torowisko tramwajowe wbudowane w jezdnię, wydzielone pasy ruchu dla komunikacji publicznej oraz tworzenie obszarowych systemów sterowania ruchem drogowym Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

43 Działanie 6.2. Transport kolejowy
Priorytet VI Transport Działanie 6.2. Transport kolejowy Działanie 6.2 Zakup taboru na potrzeby transportu kolejowego Realizowane w ramach Projektów Kluczowych Proponowane typy beneficjentów Celem działania jest stworzenie warunków dla zahamowania spadku, a następnie wzrost udziału transportu kolejowego w przewozach pasażerskich poprzez podniesienie jakości usług transportu kolejowego poprzez zakup taboru kolejowego. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

44 Priorytet X Rewitalizacja
wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców Cel główny 4,4% środków Programu Alokacja Celem działania jest wsparcie kompleksowych projektów, łączących wymiar społeczny, ekonomiczny i fizycznej odbudowy, sprowadzających się do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez wyposażenie społeczności zamieszkującej obszar zdegradowany w niezbędną do prawidłowego funkcjonowania infrastrukturę. Formą pomocy szczególnie skuteczną i w związku z tym preferowaną będzie tworzenie Centrów Inicjatyw Społecznych.

45 Działanie 10.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Priorytet X . Rewitalizacja Działanie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Działanie 10.1 Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji Remont zdegradowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji Zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Centrów Inicjatyw Społecznych Realizacja projektów w ramach ww. typów projektów jest uzależniona od realizacji projektu z zakresu usług społecznych, finansowanych w ramach EFS, a dotyczących określonej grupy społecznej, dotkniętej dysfunkcją lub wykluczeniem. Wsparcie inwestycyjne projektów z EFRR ma charakter uzupełniający(dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS, które pełnią rolę wiodącą względem EFRR. Tak więc projekty muszą wykazywać charakter przedsięwzięć kompleksowych, koordynujących interwencję infrastrukturalną z wsparciem realizowanym w ramach EFS. Brak możliwości budowy nowych obiektów Konieczność umieszczenie projektu w LPR remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych tylko jako część większego projektu mającego na celu rewitalizację zubożonych obszarów publicznych W ramach projektów typu 1-3 możliwy jest zakup wyposażenia. Zakup wyposażenia jako samodzielny typ projektu (nr 4) jest możliwy tylko w przypadku zakupu na potrzeby istniejącego Centrum Inicjatyw Społecznych Realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

46 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet X . Rewitalizacja Działanie 10.1 Proponowane typy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; Organizacje pozarządowe; Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną (niewymienione powyżej); Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie; Porozumienia ww. podmiotów; Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi; Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera; Definicja rewitalizacji - "Rewitalizacja jest to skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju." Proces rewitalizacji powinien być prowadzony we współpracy podmiotów reprezentujących wszystkie sektory życia społeczno-gospodarczego: podmiotów publicznych (na czele z samorządem gminy), lokalnych przedsiębiorców, osób prywatnych oraz organizacji pozarządowych, a także kościołów. Rewitalizacja ma charakter kompleksowy, to znaczy, że w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Działania dotyczące rewitalizacji obejmują zatem w głównej mierze zdegradowane obszary miejskie, zmierzające do wyrównywania społecznych różnic. Realizacja projektów w ramach ww. typów projektów jest uzależniona od realizacji projektu z zakresu usług społecznych, finansowanych w ramach EFS, a dotyczących określonej grupy społecznej, dotkniętej dysfunkcją lub wykluczeniem. Wsparcie inwestycyjne projektów z EFRR ma charakter uzupełniający(dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS, które pełnią rolę wiodącą względem EFRR. Tak więc projekty muszą wykazywać charakter przedsięwzięć kompleksowych, koordynujących interwencję infrastrukturalną z wsparciem realizowanym w ramach EFS. W ramach działania 10.1 nie ma możliwości budowy nowych obiektów. Inwestycje wspierane z EFRR w ramach działania 10.1 będą dofinansowane w ramach instrumentu o nazwie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W ramach RPO zaplanowano 4 ZIT:

47 Priorytet XII Infrastruktura edukacyjna
wzrost potencjału edukacyjnego województwa śląskiego w kontekście zróżnicowania demograficznego i potrzeb rynku pracy Cel główny 2,2% środków Programu Alokacja

48 Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Priorytet XII. Wzmocnienie Potencjału Edukacyjnego Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego Działanie 12.1 Budowa infrastruktury opieki nad dziećmi Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych tylko w przypadku realizacji pkt. 1 Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa warunków/jakości usług świadczonych przez placówki wychowania przedszkolnego, wyrównanie szans edukacyjnych w tym zakresie, ze szczególnym akcentem na adekwatność podjętych działań inwestycyjnych w stosunku do rzeczywistych potrzeb na danym obszarze. Brak możliwości zagospodarowania terenu wokół placówek oraz budowy dróg dojazdowych. Możliwa budowa placu zabaw jako elementu uzupełniającego projekt polegający na budowie infrastruktury wychowania przedszkolnego do 20 % rzeczowych kosztów kwalifikowanych projektu Możliwa termomodernizacja (instalacja grzewcza, źródła ciepła, termoizolacja) tylko jako konieczny i uzasadniony (ekonomicznie i finansowo) element szerszej inwestycji polegającej na kompleksowej budowie obiektu do 30% rzeczowych kosztów kwalifikowanych projektu. W ramach interwencji EFS będzie możliwa modernizacja budynku oraz wyposażenie. Realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

49 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet XII. Wzmocnienie Potencjału Edukacyjnego Działanie 12.1 Proponowane typy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji; Organizacje pozarządowe; Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w systemie publicznym; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych; Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

50 Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego
Priorytet XII. Wzmocnienie Potencjału Edukacyjnego Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Działanie 12.2. Budowa, remont laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu Wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych tylko w przypadku realizacji 1. lub 2. rodzaju projektu Celem działania jest podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jego potencjału i lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców. Brak możliwości zagospodarowania terenu wokół placówek oraz budowy dróg dojazdowych. Możliwa termomodernizacja (instalacja grzewcza, źródła ciepła, termoizolacja) tylko jako konieczny i uzasadniony (ekonomicznie i finansowo) element szerszej inwestycji polegającej na kompleksowej budowie obiektu do 30% rzeczowych kosztów kwalifikowanych projektu. Realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

51 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet XII. Wzmocnienie Potencjału Edukacyjnego Działanie 12.2 Proponowane typy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji; Organizacje pozarządowe; Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego); Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych; Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

52 Cele Priorytet XIV Instrumenty finansowe Alokacja
wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrost efektywności energetycznej i wykorzystywania OZE w sektorze MŚP, poprawa efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym, poprawa stanu środowiska miejskiego Cele 9,6% środków Programu Alokacja

53 Działanie 14.1. Instrumenty finansowe dla rozwoju przedsiębiorstw
Priorytet XIV Instrumenty finansowe Działanie Instrumenty finansowe dla rozwoju przedsiębiorstw Działanie 14.1 Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług Zróżnicowanie produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów/usług Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług skutkująca wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia Inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług

54 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet XIV Instrumenty finansowe Działanie 14.1 Proponowane typy beneficjentów Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorcy a) banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, z późn. zm.) b) banki spółdzielcze – w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (DZ. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.) W ramach działania możliwe jest finansowanie inwestycji o charakterze nie-innowacyjnym w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP za pomocą instrumentów inżynierii finansowej, przyczyniające się do szeroko rozumianego rozwoju tych firm.

55 Działanie 14.2 Kompleksowa termomodernizacja budynków
Priorytet XIV Instrumenty finansowe Działanie 14.2 Kompleksowa termomodernizacja budynków Działanie 14.2 Kompleksowa termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych wraz z wykorzystaniem OZE Celem działania jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i poprawa jakości powietrza atmosferycznego. poprzez eliminację lub ograniczenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Osiągnięcie ww. celu będzie realizowane poprzez rozwiązania sprzyjające poprawie efektywności produkcji i wykorzystania energii a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

56 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet XIV Instrumenty finansowe Działanie 14.2 Proponowane typy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt. 1-4 reprezentowane przez lidera; Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie, zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym; Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; Przedsiębiorcy; Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; Szkoły wyższe; Organizacje pozarządowe. W ramach typu 1. projektu wsparcie uzyskają projekty związane z kompleksową termomodernizacją budynków - tj. działania związane ze zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło wraz z modernizacją lub wymianą źródła ciepła (c.o., c.w.u.) na źródło charakteryzujące się niską emisją. W ramach inwestycji możliwe jest wykorzystanie OZE. Ze wsparcia wyłączone są budynki stanowiące siedzibę administracji publicznej. Możliwość realizacji projektów w formule ESCO, która z założenia stanowi formę pomocy publicznej. ESCO (Energy Saving Company) – formuła realizacji inwestycji z zakresu efektywności energetycznej, w której wyłoniony podmiot (ESCO) realizuje w imieniu inwestora działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektu. [typ projektu zbieżny w założeniach z typem realizowanym w obecnej perspektywie następuje rozszerzenie w stosunku do budownictwa wielorodzinnego. Należy pamiętać, iż w chwili obecnej, zgodnie z zapisami linii demarkacyjnej, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej możliwa jest do realizacji jedynie w ramach programu/ów krajowych].

57 Działanie 14.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego - JESSICA
Priorytet XIV Instrumenty finansowe Działanie 14.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego - JESSICA Działanie 14.3. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich Przebudowa oraz remontów obiektów poprzemysłowych, powojskowych i popegeerowskich Budowa, przebudowa lub remont zdegradowanych budynków Celem działania poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez przeciwdziałanie degradacji społeczno-gospodarcza gmin województwa śląskiego

58 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet XIV Instrumenty finansowe Działanie 14.2 Proponowane typy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; Szkoły/Uczelnie wyższe; Organizacje pozarządowe; Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej); Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS; Przedsiębiorcy; Administracja rządowa; Porozumienia ww. podmiotów; Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

59 Cel główny Cele szczegółowe Alokacja
Priorytet XV Pomoc techniczna EFRR skuteczna i efektywna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Cel główny zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania RPO, upowszechnienie rezultatów realizacji RPO Cele szczegółowe 2,5% środków Programu Alokacja

60 Cel główny Cele szczegółowe Alokacja
Priorytet XVI Pomoc techniczna EFS skuteczna i efektywna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Cel główny zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL , zapewnienie wysokiej jakości usług informacyjnych i promocyjnych dostępnych dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, upowszechnienie efektów realizacji RPO WSL Cele szczegółowe 1,5% środków Programu Alokacja

61 Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Dziękuję za uwagę Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego


Pobierz ppt "Propozycja zakresu wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Brenna, 14 maja 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google