Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2005 ROK XXXVI SESJA RADY GMINY OLEŚNICA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2005 ROK XXXVI SESJA RADY GMINY OLEŚNICA."— Zapis prezentacji:

1 WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2005 ROK XXXVI SESJA RADY GMINY OLEŚNICA

2 Uchwała Nr XXI/149/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2005 określiła wielkość dochodów na kwotę zł i wydatków na kwotę zł oraz deficyt budżetu na kwotę zł. W wyniku zmian w trakcie roku plan oraz jego wykonanie przestawiają się następująco : I.1 WPROWADZENIE Plan na 2005 w zł Wykonanie w zł % Dochody ,2 Wydatki ,3 Deficyt/nadwyżka

3 I.2 WPROWADZENIE Zmiany w planowanych dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej wg dział w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco: 3

4 Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych: -dochody wykonano w 104,3%, -wydatki w 91,3% oraz -zmniejszono deficyt budżetowy o zł do wysokości W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina osiągnęła wzrost ogólny dochodów o 14,17% w porównaniu do roku Dochód gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2005 wyniósł 1.717,00zł II.1 DOCHODY - ogólnie 4

5 II.2 DOCHODY - wg.działów 5

6 Struktura dochodów w 2005 rokuWykonanie w zł Wskaźnik % Dochody własne ,5 Subwencja ogólna ,9 Dotacje celowe na zadanie zlecone ,8 Udział w podatkach bezpośrednich ,9 Dotacje celowe na zadania własne ,0 Pozostałe źródła ,9 Razem ,0 II.3 DOCHODY - struktura 6

7 II.4 DOCHODY – podatki i opłaty lokalne 7

8 II.5 DOCHODY – podatki i opłaty lokalne Udział wykonanych podatków i opłat w dochodach ogółem : 8

9 III.1 WYDATKI - wg działów 9

10 III.2 WYDATKI BIEŻĄCE - wynagrodzenia Dz. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne Plan w zł Wykonanie w zł Wskaźnik % 600 Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelne Dochody pod osób prawnych, fizycznych Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna Razem

11 III.3 WYDATKI BIEŻĄCE - oświata Rozdział Kierunek wydatku (nazwa rozdziału) Wykonanie w zł 80101Szkoły Podstawowe Oddziały przedszkolne Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność1 550 Razem

12 III.4 WYDATKI BIEŻĄCE - szkoły 12

13 IV.1 WYDATKI MAJĄTKOWE - ogólnie Źródła finansowania wydatków majątkowych Wykonanie w zł środki własne pożyczki z WFOŚiGW dotacje celowe inne źródła Razem Rodzaj wydatkówWykonanie w zł wydatki bieżące wydatki majątkowe

14 IV.2 WYDATKI MAJATKOWE - wg.działów 14

15 V. FUNDUSZE CELOWE I DOCHODY WŁASNE Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Środki dyspozycyjne funduszu w wysokości zł, wydatkowano w 68,8% a pozostałą kwotę w wysokości zł stanowią środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego. Kwotę zł wydatkowano wg następujących kierunków : na gospodarka odpadami wydatkowano kwotę zł ( środki zostały wydatkowane na uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci na terenie miejscowości Bystre, Nieciszów umowa na kwotę 8.540zł; oraz zł na realizacje umowy dotyczącej segregacji odpadów na terenie wszystkich miejscowości gminy); na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę zł ( środki zostały przeznaczone refundację kosztów poniesionych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę sieci wodociągowej) 15 Dochody własne szkół będących jednostkami budżetowymi Plan po zmianach dochodów własnych 7 jednostek oświatowych, na br wynosił zł i został zrealizowany w 87,7%. Ze zgromadzonej kwoty wydatkowano zł przeznaczając środki na rozwój bazy materialnej oraz poprawę warunków wychowania i opieki nad młodzieżą. Wg klasyfikacji budżetowej środki wydatkowano na: -wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych zł; -zakup materiałów i wyposażenia – zł; -zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – zł, -zakup energii – 7.274zł; -zakup usług remontowych – 7.970zł; -zakup usług pozostałych – 2.276zł. W żadnej jednostce nie zostały środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego.

16 Obowiązek stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych stosuje się do wszystkich zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty (zamówienia wg trybów przedstawiono na kolejnym slajdzie) VI.1 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ogólnie Na 20 zamówień publicznych w 2005 roku ( dane ze sprawozdania ZP-S) tylko w 3 postępowaniach złożono protesty na : - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyce. Etap I- Boguszyce Osiedle; - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyce. Etap II- Boguszyce wieś; - dostawę sprzętu oświetleniowego niezbędnego do modernizacji oświetlenia drogowego. 16

17 VI.2 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – tryby Tryb zamówienia publicznegoWartość zamówień w zł -przetarg nieograniczony zapytanie o cenę z wolnej ręki

18 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Uchwałą Nr IV/75/2006 z 3 kwietnia 2006 roku postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone przez Wójta Gminy Oleśnica sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005r. wskazując jednocześnie, że ocena gospodarki środkami publicznymi pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy. OPINA RIO O SPRAWOZDANIU WÓJTA 18

19 OPINIA RIO O WNIOSKU KOMISJI REWIZYJNEJ Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Uchwałą Nr IV/78/2006 z 3 kwietnia 2006 roku postanowił wydać pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Oleśnica. 19

20 Na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2005 rok. Andrzej Proszkowski - Wójt Gminy Oleśnica _________________________________________________________________________ Urząd Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada OLEŚNICA 20


Pobierz ppt "WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2005 ROK XXXVI SESJA RADY GMINY OLEŚNICA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google