Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2005 ROK XXXVI SESJA RADY GMINY OLEŚNICA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2005 ROK XXXVI SESJA RADY GMINY OLEŚNICA."— Zapis prezentacji:

1 WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2005 ROK XXXVI SESJA RADY GMINY OLEŚNICA

2 Uchwała Nr XXI/149/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2005 określiła wielkość dochodów na kwotę 20.855.594 zł i wydatków na kwotę 23.523.594 zł oraz deficyt budżetu na kwotę 2.668.000 zł. W wyniku zmian w trakcie roku plan oraz jego wykonanie przestawiają się następująco : I.1 WPROWADZENIE Plan na 2005 w zł Wykonanie w zł % Dochody19.565.23720 396 002104,2 Wydatki24.514.23722 385 88091,3 Deficyt/nadwyżka-4.949.000-1 989 878 2

3 I.2 WPROWADZENIE Zmiany w planowanych dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej wg dział w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco: 3

4 Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych: -dochody wykonano w 104,3%, -wydatki w 91,3% oraz -zmniejszono deficyt budżetowy o 3.050.122zł do wysokości 1 989 878. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina osiągnęła wzrost ogólny dochodów o 14,17% w porównaniu do roku 2004. Dochód gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2005 wyniósł 1.717,00zł II.1 DOCHODY - ogólnie 4

5 II.2 DOCHODY - wg.działów 5

6 Struktura dochodów w 2005 rokuWykonanie w zł Wskaźnik % Dochody własne7 045 45934,5 Subwencja ogólna6 905 35333,9 Dotacje celowe na zadanie zlecone2 396 85411,8 Udział w podatkach bezpośrednich1 618 9857,9 Dotacje celowe na zadania własne1 222 3876,0 Pozostałe źródła1 206 9645,9 Razem20 396 002100,0 II.3 DOCHODY - struktura 6

7 II.4 DOCHODY – podatki i opłaty lokalne 7

8 II.5 DOCHODY – podatki i opłaty lokalne Udział wykonanych podatków i opłat w dochodach ogółem : 8

9 III.1 WYDATKI - wg działów 9

10 III.2 WYDATKI BIEŻĄCE - wynagrodzenia Dz. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne Plan w zł Wykonanie w zł Wskaźnik % 600 Transport i łączność 9 9002 36024 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 8002 70925 710Działalność usługowa3 4002 52074 750Administracja publiczna1 435 0411 288 46090 751 Urzędy naczelne 12 395 100 756 Dochody pod osób prawnych, fizycznych...66 50942 08563 801Oświata i wychowanie4 723 8134 590 68397 851Ochrona zdrowia8 748 100 852Pomoc społeczna287 237278 05197 900Gospodarka komunalna...9 0003 25036 Razem6 566 8436 231 26195 10

11 III.3 WYDATKI BIEŻĄCE - oświata Rozdział Kierunek wydatku (nazwa rozdziału) Wykonanie w zł 80101Szkoły Podstawowe 4 297 550 80103Oddziały przedszkolne339 093 80104Przedszkola7 560 80110Gimnazja2 933 449 80113Dowożenie uczniów533 567 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli18 424 80195Pozostała działalność1 550 Razem 8 131 193 11

12 III.4 WYDATKI BIEŻĄCE - szkoły 12

13 IV.1 WYDATKI MAJĄTKOWE - ogólnie Źródła finansowania wydatków majątkowych Wykonanie w zł środki własne 1 509 958 pożyczki z WFOŚiGW 2 699 000 dotacje celowe 837 070 inne źródła 1 206 964 Razem 6 252 992 Rodzaj wydatkówWykonanie w zł wydatki bieżące16 132 888 wydatki majątkowe6 252 992 13

14 IV.2 WYDATKI MAJATKOWE - wg.działów 14

15 V. FUNDUSZE CELOWE I DOCHODY WŁASNE Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Środki dyspozycyjne funduszu w wysokości 152.777zł, wydatkowano w 68,8% a pozostałą kwotę w wysokości 44.807zł stanowią środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego. Kwotę 105.068zł wydatkowano wg następujących kierunków : na gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 34.434 zł ( środki zostały wydatkowane na uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci na terenie miejscowości Bystre, Nieciszów umowa na kwotę 8.540zł; oraz 25.894 zł na realizacje umowy dotyczącej segregacji odpadów na terenie wszystkich miejscowości gminy); na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę 70.634zł ( środki zostały przeznaczone refundację kosztów poniesionych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę sieci wodociągowej) 15 Dochody własne szkół będących jednostkami budżetowymi Plan po zmianach dochodów własnych 7 jednostek oświatowych, na 31.12.br wynosił 123.285zł i został zrealizowany w 87,7%. Ze zgromadzonej kwoty wydatkowano 108.112zł przeznaczając środki na rozwój bazy materialnej oraz poprawę warunków wychowania i opieki nad młodzieżą. Wg klasyfikacji budżetowej środki wydatkowano na: -wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych- 3.333zł; -zakup materiałów i wyposażenia – 57.783zł; -zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 29.476zł, -zakup energii – 7.274zł; -zakup usług remontowych – 7.970zł; -zakup usług pozostałych – 2.276zł. W żadnej jednostce nie zostały środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego.

16 Obowiązek stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych stosuje się do wszystkich zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000. (zamówienia wg trybów przedstawiono na kolejnym slajdzie) VI.1 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ogólnie Na 20 zamówień publicznych w 2005 roku ( dane ze sprawozdania ZP-S) tylko w 3 postępowaniach złożono protesty na : - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyce. Etap I- Boguszyce Osiedle; - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyce. Etap II- Boguszyce wieś; - dostawę sprzętu oświetleniowego niezbędnego do modernizacji oświetlenia drogowego. 16

17 VI.2 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – tryby Tryb zamówienia publicznegoWartość zamówień w zł -przetarg nieograniczony 5 390 998 -zapytanie o cenę 116 807 -z wolnej ręki279 501 5 787 206 17

18 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Uchwałą Nr IV/75/2006 z 3 kwietnia 2006 roku postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone przez Wójta Gminy Oleśnica sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005r. wskazując jednocześnie, że ocena gospodarki środkami publicznymi pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy. OPINA RIO O SPRAWOZDANIU WÓJTA 18

19 OPINIA RIO O WNIOSKU KOMISJI REWIZYJNEJ Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Uchwałą Nr IV/78/2006 z 3 kwietnia 2006 roku postanowił wydać pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Oleśnica. 19

20 www.olesnica.wroc.pl Na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2005 rok. Andrzej Proszkowski - Wójt Gminy Oleśnica _________________________________________________________________________ Urząd Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada 24 56-400 OLEŚNICA 20


Pobierz ppt "WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2005 ROK XXXVI SESJA RADY GMINY OLEŚNICA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google