Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU XXVIII SESJA RADY GMINY OLEŚNICA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU XXVIII SESJA RADY GMINY OLEŚNICA."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU XXVIII SESJA RADY GMINY OLEŚNICA

2 Uchwałą Nr XXI149/05 z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2005 Rady Gminy Oleśnica określiła plan dochodów na kwotę zł i wydatków na kwotę zł oraz deficyt budżetu na kwotę zł. W trakcie realizacji budżetu gminy w I półroczu 2005r. dokonano jego zmian w zakresie dochodów i wydatków w rezultacie czego budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco: Plan na 2005 Wykonanie na % Dochody ,3 Wydatki ,0 Nadwyżka/Deficyt I.1 WPROWADZENIE

3 I.2 ZMIANY DOCHODÓW wg działów DziałWyszczególnienie Dochody wg uchwały z Dochody po zmianach na Zmiana (+/-) 600 Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych : - dochody wykonano w 48,3 %,(w roku poprzednim 47,8%) - wydatki wykonano w 38,8% (w roku poprzednim 37,7%) oraz uzyskano ujemny wynik finansowy w wysokości ,00zł W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina w I półroczu osiągnęła wzrost ogólny dochodów o 1,9% w porównaniu do I półrocza 2004 roku. W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody w I półroczach wynosiły: w ,60zł, w ,10zł, w ,40zł. II.1 DOCHODY - ogólnie

5 DziałDochody wg działów Plan po zmianach na 2005r Wykonanie na r Wskaźnik % 020 Leśnictwo Transport i łączność ,2 700 Gospodarka mieszkaniowa ,1 710 Działalność usługowa ,7 750 Administracja publiczna ,9 751 Urzędy naczelne ,0 752 Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne Dochody od osób prawnych i fizycznych ,1 758 Różne rozliczenia ,0 801 Oświata i wychowanie ,3 852 Pomoc społeczna ,1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,0 900 Gospodarka komunalna ,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa Razem ,3 II.2 DOCHODY - wg. działów

6 Struktura dochodów w 2005 Wykonanie na Wskaźnik % Dochody własne ,3 Subwencja ogólna ,0 Dotacje celowe na zadanie zlecone ,9 Udział w podatkach bezpośrednich ,7 Dotacje celowe na zadania własne ,3 Pozostałe źródła ,8 Razem II.3 DOCHODY - struktura

7 DziałWydatki wg działów Plan po zmianach na 2005r Wykonanie na r Wskaźnik % 010 Rolnictwo ,8 020 Leśnictwo Transport i łączność ,7 700 Gospodarka mieszkaniowa ,7 710 Działalność usługowa ,5 750 Administracja publiczna ,6 751 Urzędy naczelne Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne ,4 756Prowizje związane z poborem podatków ,9 757 Obsługa długu publicznego ,3 758 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie ,1 851 Ochrona zdrowia ,7 852 Pomoc społeczna ,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna ,4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,3 926Kultura fizyczna i sport ,3 Razem ,0 III.1 WYDATKI - wg. działów

8 Dz. Wydatki na wynagrodzenia i pochodnePlan na 2005 Wykonanie na Wskaźnik 020Leśnictwo Transport Gospodarka mieszkaniowa ,5 710Działalność usługowa ,5 750Administracja publiczna ,6 751Urzędy naczelne Prowizje związane z poborem podatków ,2 801Oświata i wychowanie ,4 851Ochrona zdrowia ,9 852Pomoc społeczna ,2 900Gospodarka komunalna i ochrona Razem ,0 III.2 WYDATKI – wynagrodzenia i pochodne

9 Rozdział Jednostki realizujące lub rodzaj wydatku Wykonanie Szkoły Podstawowe Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Razem plan na 2005 – zł ,9% III.3 WYDATKI bieżące - oświata

10 Rodzaj wydatkówWykonanie Wykonanie planu Struktura w wykonaniu wydatki bieżące ,00%87,2% wydatki majątkowe ,0%12,8% IV.1 WYDATKI MAJĄTKOWE - ogólnie

11 IV.2 WYDATKI MAJĄTKOWE - wg.działów DziałWydatki wg działów Plan po zmianach na 2005r Wykonanie na r Wskaźnik % 600 Transport i łączność ,8 700 Gospodarka mieszkaniowa ,6 750 Administracja publiczna ,5 801 Oświata i wychowanie ,5 851 Ochrona zdrowia ,9 900 Gospodarka komunalna ,6 926 Kultura fizyczna i sport ,4 Razem ,8

12 Dochody własne szkół będących jednostkami budżetowymi Z dniem 1 stycznia 2005r. weszła w życie ustawa 25 listopada 2004r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 273, poz. 2703) w rezultacie której nastąpiła likwidacja środków specjalnych. Zgodnie z nowym art.18a wspomnianej ustawy jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych również dochody określone przez organ stanowiący j.s.t.. Dochody te zostały określone 18 stycznia 2005 r. uchwałą Nr XXI/148/05 RADY GMINY OLEŚNICA. Plan po zmianach dochodów własnych 7 jednostek oświatowych, na br wynosił zł i został zrealizowany w 41,5%. Ze zgromadzonej kwoty wydatkowano zł przeznaczając środki na : -zakup materiałów i wyposażenia zł, -zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 9.687zł, -zakup usług pozostałych – 415zł, pozostałą kwotę zł stanowią środki na rachunku dochodów poszczególnych jednostek. V. FUNDUSZE CELOWE I DOCHODY WŁASNE Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Przychody funduszu stanowią wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski i wyniosły w okresie I półrocza br zł. Uwzględniając wielkość środków finansowych, łączna kwota dyspozycyjna to zł z, której wydatkowano : zł tj.7,7% na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem terenów zieleni, zakrzewień oraz parków wiejskich, zł tj.20,8% na cele służące ochronie środowiska w gminie jak budowa przydomowych oczyszczalni oraz rozbudowę sieci wodociągowej, pozostała kwotę stanowią środki na rachunku funduszu.

13 Obowiązek stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych stosuje się do wszystkich zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty Na 15 zamówień tylko w dwóch postępowaniach złożono protesty na : - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejsowości Boguszyce. Etap I- Boguszyce Osiedle, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejsowości Boguszyce. Etap II- Boguszyce wieś. W postępowaniu dotyczącym pierwszego zadania protest uwzględniono a dla drugiego oddalono. VI.1 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ogólnie

14 Tryb zamówienia publicznegoWartość zamówień -przetarg nieograniczony przetarg dwustopniowy 0 -negocjacja z zachowaniem konkurencji 0 -zapytanie o cenę VI.2 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – tryby

15 Uważam, że przekazana Państwu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleśnica za I półrocze 2005roku jak również niniejsza prezentacja wskazuje na prawidłowy przebieg wykonania budżetu. Ze swojej strony dołożę wszelkich starań by realizacja budżetu w kolejnym półroczu zmierzała do wykonania założonych planów. Gospodarowanie środkami publicznym to wielka odpowiedzialność a zmiany w naszej Gminy wskazują, że samorząd jest dobrym gospodarzem. Wójt Gminy Andrzej Proszkowski PODSUMOWANIE

16 Na podstawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleśnica za I półrocze 2005 rok. Wójt Gminy Oleśnica - Andrzej Proszkowski _________________________________________________________________________ Urząd Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada OLEŚNICA


Pobierz ppt "INFORMACJA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU XXVIII SESJA RADY GMINY OLEŚNICA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google