Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU XXVIII SESJA RADY GMINY OLEŚNICA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU XXVIII SESJA RADY GMINY OLEŚNICA."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU XXVIII SESJA RADY GMINY OLEŚNICA

2 Uchwałą Nr XXI149/05 z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2005 Rady Gminy Oleśnica określiła plan dochodów na kwotę 20.855.594zł i wydatków na kwotę 23.523.594zł oraz deficyt budżetu na kwotę 2.668.000zł. W trakcie realizacji budżetu gminy w I półroczu 2005r. dokonano jego zmian w zakresie dochodów i wydatków w rezultacie czego budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco: Plan na 2005 Wykonanie na 30.06.2005% Dochody17 744 6108 578 00248,3 Wydatki22 834 6108 682 56738,0 Nadwyżka/Deficyt-5 090 000- 104 565 I.1 WPROWADZENIE

3 I.2 ZMIANY DOCHODÓW wg działów DziałWyszczególnienie Dochody wg uchwały z 18-01-2005 Dochody po zmianach na 30-06-2005 Zmiana (+/-) 600 Transport i łączność 0454 335 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 103 800709 127-394 673 750 Administracja publiczna 69 93875 6885 750 756 Dochody od osób prawnych, od osób... 6 355 1416 471 575116 434 758 Różne rozliczenia 6 180 3736 250 06769 694 801 Oświata i wychowanie 559 997592 01132 014 852 Pomoc społeczna 1 582 0001 624 80042 800 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 062 562 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska4 988 4281 487 028-3 501 400 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 01 500 20 855 59417 744 610-3 110 984

4 Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych : - dochody wykonano w 48,3 %,(w roku poprzednim 47,8%) - wydatki wykonano w 38,8% (w roku poprzednim 37,7%) oraz uzyskano ujemny wynik finansowy w wysokości 104.565,00zł W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina w I półroczu osiągnęła wzrost ogólny dochodów o 1,9% w porównaniu do I półrocza 2004 roku. W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody w I półroczach wynosiły: w 2005 - 1.558,60zł, w 2004 - 1.529,10zł, w 2003 - 1.317,40zł. II.1 DOCHODY - ogólnie

5 DziałDochody wg działów Plan po zmianach na 2005r Wykonanie na 30.06.2005r Wskaźnik % 020 Leśnictwo 6 00000 600 Transport i łączność 45 335246 05554,2 700 Gospodarka mieszkaniowa 709 127227 53932,1 710 Działalność usługowa 7 0005 65080,7 750 Administracja publiczna 75 68848 34763,9 751 Urzędy naczelne 1 71785950,0 752 Obrona narodowa 500 100 754 Bezpieczeństwo publiczne 700 100 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 6 471 5753 176 00449,1 758 Różne rozliczenia 6 250 0673 685 94659,0 801 Oświata i wychowanie 592 01119 5373,3 852 Pomoc społeczna 1 624 8001 123 20069,1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62 56237 56860,0 900 Gospodarka komunalna 1 487 0284 5970,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1 500 100 Razem17 744 6108 578 00248,3 II.2 DOCHODY - wg. działów

6 Struktura dochodów w 2005 Wykonanie na 30.06.2005 Wskaźnik % Dochody własne 2 772 15332,3 Subwencja ogólna 3 685 94643,0 Dotacje celowe na zadanie zlecone 1 019 85911,9 Udział w podatkach bezpośrednich 660 7757,7 Dotacje celowe na zadania własne 196 3342,3 Pozostałe źródła 242 9352,8 Razem8 5778 002100 II.3 DOCHODY - struktura

7 DziałWydatki wg działów Plan po zmianach na 2005r Wykonanie na 30.06.2005r Wskaźnik % 010 Rolnictwo 20 08012 41861,8 020 Leśnictwo 33 50000 600 Transport i łączność 1 528 000499 98332,7 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 300188 59937,7 710 Działalność usługowa 11 0001 48013,5 750 Administracja publiczna 2 433 325987 10140,6 751 Urzędy naczelne 1 71700 752 Obrona narodowa 50000 754 Bezpieczeństwo publiczne 86 70030 72135,4 756Prowizje związane z poborem podatków77 25023 83930,9 757 Obsługa długu publicznego 80 00018 60823,3 758 Różne rozliczenia 40 00000 801 Oświata i wychowanie 8 549 1704 283 90450,1 851 Ochrona zdrowia 165 00030 88718,7 852 Pomoc społeczna 2 156 8341 271 46359,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62 56200 900 Gospodarka komunalna 5 812 001777 84413,4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1 116 900505 72045,3 926Kultura fizyczna i sport159 77150 00031,3 Razem22 834 6108 682 56738,0 III.1 WYDATKI - wg. działów

8 Dz. Wydatki na wynagrodzenia i pochodnePlan na 2005 Wykonanie na 30.06.2005Wskaźnik 020Leśnictwo2 50000 600Transport10 00000 700Gospodarka mieszkaniowa10 8001 99918,5 710Działalność usługowa4 0001 01825,5 750Administracja publiczna1 431 845566 62939,6 751Urzędy naczelne1 71700 756 Prowizje związane z poborem podatków 67 25020 27730,2 801Oświata i wychowanie4 934 0822 241 89945,4 851Ochrona zdrowia6 4502 76642,9 852Pomoc społeczna284 703137 21748,2 900Gospodarka komunalna i ochrona...4 00000 Razem6 757 3472 971 80544,0 III.2 WYDATKI – wynagrodzenia i pochodne

9 Rozdział Jednostki realizujące lub rodzaj wydatku Wykonanie 30.06.2005 80101Szkoły Podstawowe 2 161 424 80104Przedszkola 176 718 80110Gimnazja 1 641 726 80113Dowożenie uczniów 277 361 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 248 Razem plan na 2005 – 8 271 670 zł 4 262 477 51,9% III.3 WYDATKI bieżące - oświata

10 Rodzaj wydatkówWykonanie 30.06.2005 Wykonanie planu Struktura w wykonaniu wydatki bieżące7 569 65948,00%87,2% wydatki majątkowe1 112 90815,0%12,8% IV.1 WYDATKI MAJĄTKOWE - ogólnie

11 IV.2 WYDATKI MAJĄTKOWE - wg.działów DziałWydatki wg działów Plan po zmianach na 2005r Wykonanie na 30.06.2005r Wskaźnik % 600 Transport i łączność 1 002 500 409 07540,8 700 Gospodarka mieszkaniowa 211 300 49 87523,6 750 Administracja publiczna 82 000 2 8633,5 801 Oświata i wychowanie 331 500 21 4276,5 851 Ochrona zdrowia 15 000 14 52896,9 900 Gospodarka komunalna 5 336 000 565 14010,6 926 Kultura fizyczna i sport 82 77150 00060,4 Razem 7 061 071 1 112 90815,8

12 Dochody własne szkół będących jednostkami budżetowymi Z dniem 1 stycznia 2005r. weszła w życie ustawa 25 listopada 2004r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 273, poz. 2703) w rezultacie której nastąpiła likwidacja środków specjalnych. Zgodnie z nowym art.18a wspomnianej ustawy jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych również dochody określone przez organ stanowiący j.s.t.. Dochody te zostały określone 18 stycznia 2005 r. uchwałą Nr XXI/148/05 RADY GMINY OLEŚNICA. Plan po zmianach dochodów własnych 7 jednostek oświatowych, na 30.06.br wynosił 118.380zł i został zrealizowany w 41,5%. Ze zgromadzonej kwoty wydatkowano 18.437zł przeznaczając środki na : -zakup materiałów i wyposażenia - 8.335zł, -zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 9.687zł, -zakup usług pozostałych – 415zł, pozostałą kwotę 30.640zł stanowią środki na rachunku dochodów poszczególnych jednostek. V. FUNDUSZE CELOWE I DOCHODY WŁASNE Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Przychody funduszu stanowią wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski i wyniosły w okresie I półrocza br. 61.677zł. Uwzględniając wielkość środków finansowych, łączna kwota dyspozycyjna to 111.593zł z, której wydatkowano : - 8.540zł tj.7,7% na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem terenów zieleni, zakrzewień oraz parków wiejskich, - 23.264zł tj.20,8% na cele służące ochronie środowiska w gminie jak budowa przydomowych oczyszczalni oraz rozbudowę sieci wodociągowej, pozostała kwotę stanowią środki na rachunku funduszu.

13 Obowiązek stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych stosuje się do wszystkich zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000. Na 15 zamówień tylko w dwóch postępowaniach złożono protesty na : - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejsowości Boguszyce. Etap I- Boguszyce Osiedle, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejsowości Boguszyce. Etap II- Boguszyce wieś. W postępowaniu dotyczącym pierwszego zadania protest uwzględniono a dla drugiego oddalono. VI.1 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ogólnie

14 Tryb zamówienia publicznegoWartość zamówień -przetarg nieograniczony 1 113 253 -przetarg dwustopniowy 0 -negocjacja z zachowaniem konkurencji 0 -zapytanie o cenę 68 727 1 181 980 VI.2 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – tryby

15 Uważam, że przekazana Państwu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleśnica za I półrocze 2005roku jak również niniejsza prezentacja wskazuje na prawidłowy przebieg wykonania budżetu. Ze swojej strony dołożę wszelkich starań by realizacja budżetu w kolejnym półroczu zmierzała do wykonania założonych planów. Gospodarowanie środkami publicznym to wielka odpowiedzialność a zmiany w naszej Gminy wskazują, że samorząd jest dobrym gospodarzem. Wójt Gminy Andrzej Proszkowski PODSUMOWANIE

16 www.olesnica.wroc.pl Na podstawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleśnica za I półrocze 2005 rok. Wójt Gminy Oleśnica - Andrzej Proszkowski _________________________________________________________________________ Urząd Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada 24 56-400 OLEŚNICA


Pobierz ppt "INFORMACJA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU XXVIII SESJA RADY GMINY OLEŚNICA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google