Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. Bogdan Kościk Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. Bogdan Kościk Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie"— Zapis prezentacji:

1 Uprawa roślin energetycznych i wykorzystanie biomasy do produkcji energii
Prof. dr hab. Bogdan Kościk Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu Katedra Produkcji Roślinnej I Agrobiznesu

2 CZYNNIKI DECYDUJĄCE O ROZWOJU ENERGETYKI ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
Aktywność społeczno-gospodarcza środowisk regionalnych i lokalnych stopień uświadomienia samorządów w zakresie możliwości i korzyści płynących z szerokiego wykorzystania energetyki ze źródeł odnawialnych, zainteresowanie samorządów realizacją projektów związanych z energetyką ze źródeł odnawialnych, polityka władz lokalnych wspierająca tworzenie korzystnych warunków ekonomicznych, prawnych, finansowych i społecznych dla rozwoju przedsiębiorstw, w tym również związanych z produkcją „zielonej” energii. 2. Unormowania prawne i ekonomiczne na szczeblu unijnym i krajowym

3 Dokumenty programowe Unii Europejskiej
Biała Księga „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii” z 1997 roku Zielona Księga „O bezpieczeństwie energetycznym” z 2000 roku Zielona Księga „Osiągając więcej zużywając mniej” z 2005 roku Zielona Księga „Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii” z 2006 roku Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspierania na rynku wewnętrznym produkcji energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych Komunikat Komisji WE COM(2005) 628 Plan działania w sprawie biomasy z dnia r. Projekt dyrektywy Komisji Europejskiej i Rady COM(2008) 30 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

4 Najnowszy projekt Komisji Europejskiej w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Projekt nowej dyrektywy Dyrektywa zakłada: zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ostatecznym zużyciu energii dla całej Unii Europejskiej na poziomie 20%: dla poszczególnych krajów członkowskich cele te zostały wyznaczone na różnym poziomie, tak aby osiągnąć wspólny cel dla wszystkich krajów: w wysokość właśnie 20% Każde państwo członkowskie dba o to: aby jego udział energii ze źródeł odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii w 2020 r. odpowiadał: co najmniej jego docelowemu całkowitemu udziałowi energii ze źródeł odnawialnych w tym roku.

5 Polskie dokumenty programowe
Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późn. zm.) Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej z 2000 roku Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach Polityka energetyczna Polski do 2025 roku przyjęta w 2005 roku Polityka klimatyczna Polski. Strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 Narodowy Plan Rozwoju na lata Strategia Rozwoju Kraju

6 Aspekty prawne rozwoju rynku biomasy na cele energetyczne
1. Producenci energii elektrycznej mają obowiązek sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych w następującej ilości: 2007 – 5,1% 2008 – 7% 2009 – 8,7% 2010 do 2014 – 10,4% 2. Do roku 2014 producenci energii są zobligowani do współspalania biomasy innej niż leśna bądź pochodząca z przemysłu przetwarzającego produkty leśne w udziale 60% w łącznej współspalanej ilości biomasy. Udział ten ma rosnąć w następujący sposób: 2008 – 5% 2009 – 10% 2010 – 20% 2011 – 30% 2012 – 40% 2013 – 50% 2014 – 60%

7 Aspekty prawne rozwoju rynku biomasy na cele energetyczne c.d.
3. Narodowy Cel Wskaźnikowy – minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej. Aktualna wartość tego wskaźnika wynosi: 2008 – 3,45% 2009 – 4,60% 2010 – 5,75% 2011 – 6,20% 2012 – 6,65% 2013 – 7,10%

8 Stan aktualny gospodarki żywnościowej

9 Sposoby wykorzystania surowców roślinnych na cele energetyczne
Plantacje energetyczne Produkty uboczne i odpady roślinne Rośliny wieloletnie Rośliny o dużej zawartości cukru, skrobi Rośliny oleiste  Gazyfikacja Piroliza Fermen- tacja Granulowanie Spalanie bezpośr. Ługowanie, fermentacja cukru Tłoczenie, estryfikacja Paliwo z oleju roślinnego Gaz Paliwo stałe Etanol, paliwo Ciepło, elektryczność, praca mechaniczna

10 Zalety i wady roślin uprawianych na cele energetyczne
Gatunki wieloletnie Zalety: wysoka wartość energetyczna plonu niższe koszty prowadzenia plantacji Wady: wysokie koszty założenia i likwidacji plantacji Gatunki jednoroczne możliwość utrzymywania właściwego płodozmianu łatwiejsze dostosowanie się do koniunktury rynkowej niższa wartość energetyczna plonu wyższe koszty prowadzenia plantacji

11 Zestawienie plonów oraz wartości energetycznej wybranych gatunków roślin energetycznych
Roślina Wilgoć całkowita Plon suchej masy Plon oraz wartość energetyczna plonu głównego Plon oraz wartość energetyczna plonu dodatkowego Skumulowane wartości energetyczne plonów z 1ha % t. s.m. t/ha MJ/ kg GJ/ ha Ślazowiec pensylwański 14,3 16,28 19,00 14,4 273,6 Róża wielokwiatowa 47,0 10,34 19,50 18,7 193,3 Wierzba wiciowa* 41,6 23,07 39,50 9,3 367,4 Miskant cukrowy 16,3 13,39 16,00 13,6 217,6 Owies 15,5 2,81 3,33 51,6 3,0 13,9 41,7 93,3 Łubin wąskolistny 14,6 1,55 1,82 15,3 27,8 3,1 14,0 43,4 71,2 * zbiór z plantacji dwuletniej

12 Produkcja, uprawa i przetwórstwo biomasy w województwie lubelskim

13 Pierwsi przetwórcy biomasy
Przetwórstwo biomasy na cele energetyczne Skup biomasy na cele energetyczne

14 Gorzelnie na lubelszczyźnie

15 Kotłownie wykorzystujące słomę
Kotłownie komunalne Kotłownie indywidualne

16 Strategie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w skali lokalnej

17 Gminy należące do Grzędy Sokalskiej
opracowanie strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach inicjatywy wspólnotowej Leader + oszacowanie potencjału biomasy na cele energetyczne kotłownie na biomasę – „Bracia Mrozik” Łaszczów produkcja brykietu – SKR Łaszczów projekt budowy biogazowni

18 Gmina Sosnowica opracowanie strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii oszacowanie potencjału biomasy na cele energetyczne


Pobierz ppt "Prof. dr hab. Bogdan Kościk Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google