Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywni zawodowo Aktywni zawodowo projekt realizowany na podstawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywni zawodowo Aktywni zawodowo projekt realizowany na podstawie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywni zawodowo Aktywni zawodowo projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

2 Podstawa realizacji projektu: Umowa Nr: UDA – PO KL. 06.01.03-26-009/09-00 podpisana w dniu 31.03.2008 roku pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) a Powiatowym Urzędem Pracy w Sandomierzu w sprawie dofinansowania projektu.

3 Realizator Projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu Okres realizacji: 01.01.2008-31.12.2013 Wartość dofinansowania: 2008 rok 3 053 989,23 zł 2009 rok: 3 981 700,00 zł 2010 rok: 3 314 500,00 zł Wartość dofinansowania ogółem: 10 350 189,23 zł Obszar realizacji: Powiat Sandomierski

4 Ogółem Całkowita wartość projektu3 635 000,00 zł Zadanie 1: Staż1 922 011,00 zł Zadanie 2: Prace interwencyjne 635 489,00 zł Zadanie 3: Szkolenia 100 000,00 zł Zadanie 4: Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 950 000,00 zł Zadanie 5: Promocja projektu 3 000,00 zł Zadanie 6: Ewaluacja projektu 25 000,00 zł Wkład pracodawców prywatnych do prac interwencyjnych 293 000,00 zł Dofinansowanie3 314 500,00 zł Budżet projektu na 2010 rok

5 Cel nadrzędny projektu: Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu powiatu sandomierskiego zarejestrowanych w PUP w Sandomierzu poprzez objęcie wsparciem 309 kobiet (66%) i 158 mężczyzn (34%) przede wszystkim znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy spełniających kryteria art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr69,poz 415 z późn. zm.). Cele szczegółowe: Objęcie: 301 osób stażem, w tym 225 kobiet i 76 mężczyzn, 77 osób pracami interwencyjnymi, w tym 40 kobiet i 37 mężczyzn, 39 osób szkoleniami, w tym 24 kobiet i 15 mężczyzn, 50 osób jednorazowymi środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym 20 kobiet i 30 mężczyzn. 119 osób (minimum 80 kobiet) tj. 40%uczestników rozpoczynających udział w projekcie zostanie objętych Indywidualnym Planem Działania (IPD).

6 Dodatkowe kryteria dostępu wynikające z Planu Działania dla woj. Świętokrzyskiego -Poddziałanie 6.1.3. POKL: 119 uczestników projektu (minimum 80 kobiet) tj. 40% przystępujących w 2010 roku objętych zostanie Indywidualnym Planem Działania (w tym przede wszystkim kobiety bez doświadczenia zawodowego, długotrwale bezrobotne lub które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka). Spośród ogółu bezrobotnych aktywizowanych w ramach zadań ujętych w projekcie na 2010 rok: 15% będzie powyżej 45 roku życia, 15% będzie poniżej 25 roku życia, 2% będą stanowić osoby niepełnosprawne, 20% będzie długotrwale bezrobotnymi.

7 Planowana efektywność zatrudnieniowa: Bezpośrednio po zakończeniu uczestnictwa w projekcie 200 osób, tj. 43% ogółu beneficjentów ostatecznych z 467 planowanych do objęcia wsparciem w 2010 r. uzyska zatrudnienie, w tym: po odbyciu stażu 40 kobiet i 21 mężczyzn, po odbyciu prac interwencyjnych 40 kobiet i 37 mężczyzn, po odbyciu szkolenia 8 kobiet i 4 mężczyzn, w wyniku otrzymania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej prowadzić ją będzie 20 kobiet i 30 mężczyzn.

8 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywni zawodowo Aktywni zawodowo projekt realizowany na podstawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google