Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywni zawodowo” „Aktywni zawodowo” projekt realizowano na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywni zawodowo” „Aktywni zawodowo” projekt realizowano na."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywni zawodowo” „Aktywni zawodowo” projekt realizowano na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

2 Podstawą realizacji projektu była : Umowa Nr: UDA – PO KL. 06.01.03-26-009/09-00 podpisana w dniu 31.03.2008 roku pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) a Powiatowym Urzędem Pracy w Sandomierzu w sprawie dofinansowania projektu.

3 Realizatorem Projektu był: Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu Projekt realizowano w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2014 roku. Wartość dofinansowania ogółem wyniosła 20 482 577,01 zł, w tym: Obszar realizacji: Powiat Sandomierski 2008 rok:3 218 989,23 zł 2009 rok:4 120 913,79 zł 2010 rok:3 587 836,92 zł 2011 rok:1 476 035,54 zł 2012 rok:1 296 813,91 zł 2013 rok:2 803 882,34 zł 2014 rok:3 978 105,28 zł

4 Aktywizacją zawodową w ramach projektu objęto ogółem 2652 osoby bezrobotne (1651 kobiet i 1001 mężczyzn) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sandomierzu, w tym: 999 osób długotrwale bezrobotnych, 61 osób niepełnosprawnych, 1627 osób z terenów wiejskich, 1380 osób młodych (15-24 lata), 45 osób starszych (55-64 lata). Wśród uczestników projektu najliczniejszą grupę stanowiły osoby bezrobotne z wykształceniem ponadgimnazjalnym - 1535 osób, następnie z wykształceniem wyższym - 788 osób, podstawowym, gimnazjalnym i niższym - 212 osób, pomaturalnym 117 osób.

5 W ramach projektu „Aktywni zawodowo” uczestnikom projektu oferowano wsparcie poprzez użycie następujących usług i instrumentów rynku pracy: staży, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych, szkoleń, jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wsparcie finansowe uzyskane w ramach projektu pozwoliło m.in. 308 osobom bezrobotnym rozpocząć własną działalność gospodarczą, a 1855 odbyło staż zdobywając doświadczenie zawodowe.

6 Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Aktywni zawodowo” uzyskać można w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu. Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywni zawodowo” „Aktywni zawodowo” projekt realizowano na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google