Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOBRE PRAKTYKI: ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA- ZAŁOŻENIA IDEI FLEXICURITY PREZENTACJA PROJEKTU „PROMOCJA IDEI FLEXICURITY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOBRE PRAKTYKI: ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA- ZAŁOŻENIA IDEI FLEXICURITY PREZENTACJA PROJEKTU „PROMOCJA IDEI FLEXICURITY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM”"— Zapis prezentacji:

1 DOBRE PRAKTYKI: ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA- ZAŁOŻENIA IDEI FLEXICURITY PREZENTACJA PROJEKTU „PROMOCJA IDEI FLEXICURITY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM”

2 Jednym z podstawowych celów funkcjonowania Unii Europejskiej są działania podejmowane na rzecz zwiększania poziomu oraz polepszania warunków zatrudnienia. Aby odnieść pożądane efekty niezbędne jest nawiązanie partnerstwa na poziomie międzynarodowym, regionalnym i lokalnym. Dynamiczne zmiany na rynku pracy wymagają podjęcia nowych działań w tym zakresie. Unia Europejska koncentruje swoje działania inwestując w jeden z najcenniejszych ze swoich zasobów – kapitał ludzki.

3 Głównym instrumentem służącym realizacji powyższego celu tj. inwestycji w kapitał ludzki jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Ponadto, w ramach EFS wspierane są kwestie horyzontalne (wspólne dla całego obszaru Unii i jej poszczególnych członków) dotyczące: rozwoju lokalnego, równości szans, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, oraz zrównoważonego rozwoju.

4 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest instrumentem realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia (przyjętej przez Radę Europejską w 1997r. podczas Szczytu w Luksemburgu) opierający się na: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia – to działania na rzecz zwiększenia wszystkich obywateli do znalezienia oraz utrzymania pracy, Rozwój przedsiębiorczości - to działania na rzecz powstawania i rozwoju nowych firm, Ułatwianie warunków prowadzenia przedsiębiorstw – to znoszenie barier działania i funkcjonowania firm tak, aby sprzyjać tworzeniu nowych pracy, Wyrównanie szans – to działania zmierzające do zapewnienia równego dostępu wszystkich obywateli do rynku pracy, przede wszystkim zapewniające równość kobiet i mężczyzn.

5 Europejska Strategia Zatrudnienia odpowiada na stojące przed Unią wyzwania, związane z m.in. inicjatywami elastycznego rynku pracy, czyli modelu flexicurity.

6 Model flexicurity powinien łączyć 4 elementy: elastyczne i przewidywalne warunki umów (z perspektywy pracownika i pracodawcy) osiągane dzięki nowoczesnemu prawu pracy, układom zbiorowym i nowoczesnej organizacji pracy; kompleksową strategię uczenia się przez całe życie, zapewniającą stałą zdolność pracowników do dostosowywania się do zmian i do bycia zatrudnionym w różnych zawodach i miejscach;.

7 skuteczną aktywną politykę rynku pracy, pomagającą w radzeniu sobie z szybkimi zmianami, umożliwiającą skrócenie okresów bezrobocia i ułatwiającą zmianę pracy; nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego zapewniające odpowiednie wsparcie dochodów, sprzyjające zatrudnieniu, ułatwiające mobilność na rynku pracy oraz umożliwiające godzenie pracy z życiem prywatnym i rodzinnym. Rozpowszechnianie idei flexicurity jest bardzo ważnym zadaniem dla podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie rynku pracy. www.flexicurity.biz

8

9 Wykorzystanie elastycznych form pracy będzie stopniowo rosło. Katalog elastycznych form pracy jest w zasadzie wystarczający. Skupienie na działaniach mających na celu zwiększenie elastyczności poszczególnych form. www.flexicurity.biz

10 Wprowadzenie nowych elastycznych form: tzw. umowy projektowej; Indywidualnych kont czasu pracy. Upowszechnianie wiedzy na temat elastycznych form pracy. Promowanie wdrażania elastycznych form pracy.

11 RYNEK PRACY (Wojewódzkie Urzędy Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy) Na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powiatowe urzędy pracy prowadzą pośrednictwo pracy dla zarejestrowanych osób, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy: świadczą usługi poradnictwa zawodowego informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy; inicjują, organizują i finansują szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych

12 przyznają i wypłacają stypendia; inicjują i dofinansowują tworzenie dodatkowych miejsc pracy; inicjują oraz finansują inne instrumenty rynku pracy; przyznają i wypłacają zasiłki oraz inne świadczenia z tytułu bezrobocia. Wszystkim zarejestrowanym bezrobotnym i poszukującym pracy oferowane są usługi i instrumenty określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W stosunku do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy oprócz standardowych usług i instrumentów rynku pracy mogą być również podejmowane dodatkowe działania.

13 PRZEDSIĘBIORCY (PRACODAWCY) Model flexicurity poprzez zwiększenie elastyczności rynku pracy pozwala pracodawcom na lepsze funkcjonowanie w warunkach dynamicznie zmieniającej się gospodarki oraz kładąc nacisk na podnoszenie kwalifikacji, stwarza warunki do: podnoszenia wydajności pracy, konkurencyjności oraz promocji innowacyjności.

14 Wdrażanie modelu flexicurity służy rozwojowi elastyczności pracy we wszystkich jej wymiarach: zewnętrznym służy dostosowaniu stanu zatrudnienia do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa poprzez wymianę z rynkiem pracy. Składają się na nią łatwość zatrudnienia i zwalniania pracowników, możliwość zatrudnienia na czas określony oraz do pracy tymczasowej, wewnętrznym służy dostosowaniu ilości pracy do potrzeb przedsiębiorstwa bez wymiany z zewnętrznym rynkiem pracy. Odbywa się to poprzez zastosowanie nietypowych godzin pracy, nietypowych form zatrudnienia oraz systemów rozliczania czasu pracy,

15 funkcjonalnym funkcjonalna wewnątrz przedsiębiorstwa jest organizowana poprzez szkolenia, prace wielozadaniowe, rotację na stanowiskach pracy, w oparciu o zdolności pracowników do wykonywania różnych zadań i czynności. Służy ona lepszej adaptacji do zmian, pozwalając dostosować zadania wykonywane przez pracowników do zmian popytu lub stanu zatrudnienia. Służy także bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów ludzkich i kapitałowych. finansowym obejmuje zmiany w wynagrodzeniu w zależności od wyników pracy danej osoby lub wyników przedsiębiorstwa. Pozwala motywować pracowników do zwiększenia wydajności pracy oraz dostosowywać koszty pracy do bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

16 ORGANIZACJE Działalność na pograniczu sektora prywatnego i publicznego prowadzoną przez grupę organizacji, w których dominuje prymat celów indywidualnych i społecznych nad kapitałem; Ta część gospodarki, w której przedsiębiorstwa są tworzone przez tych i dla tych, którzy mają wspólne potrzeby i są odpowiedzialni za tych, którym mają służyć; Cechy: prymat celów indywidualnych i społecznych nad kapitałem, działanie na zasadach dobrowolnego członkostwa, odbywającego się na zasadach demokratycznej kontroli, fundacje, stowarzyszenia,

17 spółdzielnie (spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne), Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i inne, jeżeli wśród ich pracowników czy klientów znajdują się osoby pochodzące z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W Polsce ok. 94 tys., zatrudniających ok. 600 tys. osób; spółdzielnie socjalne 120 (400 członków) (FISE 2007).

18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki to jeden z sześciu programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007- 2013, wspierający rozwój zasobów ludzkich. Program ten stanowi odpowiedz na wyzwania, jakie przed Unią Europejska stawia odnowiona Strategia Lizbońska: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijania wiedzy i innowacji dla wzrostu. oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

19 W ramach komponentu regionalnego na wsparcie dla osób i grup społecznych partnerstwo Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan i Polska Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. w Szczecinie, otrzymało dofinansowanie w ramach priorytetu VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.

20 TYTUŁ PROJEKTU „Promocja idei flexicurity w województwie zachodniopomorskim” realizowany zgodnie z umową nr UDA-POKL.0801.03-32- 001/10-00 w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa rzecz adaptacyjności. Okres realizacji projektu 01.06.2010r. – 30.06.2011r.

21 GŁÓWNY CEL PROJKTU projektu: wypromowanie idei flexicurity wśród pracodawców, pracownic i pracowników, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i społeczności lokalnej w województwie zachodniopomorskim.

22 PARTNERZY

23 GRUPA DOCELOWA PROJEKTU Zgodnie z SZOP POKL grupami docelowymi mogą być: 1. Pracodawcy. 2. Pracownicy i pracownice przedsiębiorstw. 3. Organizacje pracodawców. 4. Przedstawicielstwa pracownicze. 5. Jednostki Samorządu Terytorialnego. 6. Instytucje Rynku Pracy. 7. Społeczność lokalna i organizacje pozarządowe prowadzące działalność lub posiadające siedzibę/miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego.

24 PODJĘTE DZIAŁANIA 1. Publikacja „dobre praktyki”, poradnik dla przedsiębiorstw i kwartalnik – celem publikacji jest poradnictwo dla małych i dużych przedsiębiorstw chcących wdrożyć ideę flexicurity. Każda broszura zawiera informację na temat: Dlaczego jest to bezpieczne? Kodeks pracy a wdrożenie idei flexicurity.

25 Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z ideą idei flexicurity. Pośrednictwo pracy a idea flexicurity. Jak sprzedać by wszyscy kupili? Rozwiązania modelowe flexicurity. www.flexicurity.biz

26 PODJĘTE DZIAŁANIA C.D. 3. Kampania medialna – działania skierowane do społeczności woj. zach-pom. Elementami promocyjnymi projektu są: Bilbordy umieszczone w dwóch miastach. Audycje medialne w lokalnej telewizji (program przestawia korzyści idei flexi dla pracodawcy i pracownika, oraz pełnił formę edukacyjną. Filmy przedstawiające dobre praktyki z kraju i zagranicy.

27 Konferencje – projekt przewiduje dwie konferencje- otwierająca Projekt w Szczecinie, która się odbyła i zamykająca w Koszalinie. www.flexicurity.biz

28 REZULTATY 1. ROZPOWSZECHNIENIE IDEI FLEXICURITY WŚRÓD PRACODAWCÓW poprzez przekazanie publikacji, poradników i kwartalników min. 200 2.ROZPOWSZECHNIENIE IDEI FLEXICURITY WŚRÓD PRACOWNIKÓW poprzez przekazanie publikacji, poradników i kwartalników min. 300 3.ROZPOWSZECHNIENIE IDEI FLEXICURITY WŚRÓD JST I IRP poprzez przekazanie publikacji, poradników i kwartalników min. 100 4.WYPROMOWANIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ w zakresie elastyczności rynku pracy śród uczestników konferencji i czytelników "Dobrych praktyk" i "Poradnika dla przedsiębiorców„ WŚRÓD PRACODAWCÓW min. 200

29 REZULTATY C.D. 5. WYPROMOWANIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ w zakresie elastyczności rynku pracy śród uczestników konferencji i czytelników "Dobrych praktyk" i "Poradnika dla przedsiębiorców„ WŚRÓD PRACOWNIKÓW min. 300 6. WYPROMOWANIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ w zakresie elastyczności rynku pracy śród uczestników konferencji i czytelników "Dobrych praktyk" i "Poradnika dla przedsiębiorców„ WŚRÓD Jednostek Samorządów Terytorialnych i Instytucji Rynku Pracy min. 100 7. LISTY POTWIERDZAJACE PRZEKAZANIE AUDYCJI I FILMÓW NA NOSNIKACH ELEKTRONICZNYCH min. 400 os. 8.Wzrost poziomu bezpieczeństwa pracy poprzez uświadomienie uczestnikom konferencji korzyści płynących z EFZ 100

30 AGNIESZKA JANIAK DZIEKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "DOBRE PRAKTYKI: ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA- ZAŁOŻENIA IDEI FLEXICURITY PREZENTACJA PROJEKTU „PROMOCJA IDEI FLEXICURITY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google