Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach komponentu regionalnego PO KL."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach komponentu regionalnego PO KL

2 22 NABORY 2007 – 2008 wg kontraktacji przewidzianej w PD na lata Liczba naborów – 29 Kwota do zakontraktowania – 386 mln zł (na konkursy) Liczba złożonych wniosków – Liczba wniosków przekazanych do KOP Liczba ocenionych (merytorycznie) wniosków – 1852 Liczba dokonanych ocen – Liczba ogłoszonych list rankingowych – 155 Liczba zawartych umów konkursowych – 375 Kwota podpisanych umów – 300 mln zł STATYSTYKA Stan na: 2 marca 2009 r.

3 33 Statystyka wniosków złożonych do WUP (konkursy z PD ) Jakość projektów (pod względem formalnym) 81% Jakość projektów (pod względem merytorycznym) 28% Stan na: 2 marca 2009 r.

4 4 Przyczyny odrzucenia wniosków – przyczyny formalne : Stan na: 31 grudnia 2008 r.

5 5 Komisja Oceny Projektów KOP dokonał oceny wniosków W okresie od r. do dnia r. opublikowano 155 list rankingowych Liczba wykonanych ocen: ocen Czas wykonanych ocen: godzin Co stanowi: osobodni Liczba wniosków rekomendowanych do realizacji: 510 Stan na: 2 marca 2008 r.

6 6 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu dla beneficjenta a nie beneficjenta ostatecznego Brak logiki między zapisami w poszczególnych częściach wniosku (np. rezultaty nie związane z działaniami) Słaby opis sposobów rekrutacji w projekcie: –Niespójność pomiędzy grupą docelową w pkt 3.2 i ilością osób przedstawioną w Tab –Niedopracowanie procesu rekrutacji: nieczytelność kryteriów rekrutacyjnych, –Brak kryteriów selekcji BO do projektu Brak metodologii wyliczania kosztów pośrednich w projekcie Brak spójności Działań z budżetem projektu Przyczyny odrzucenia wniosków przyczyny merytoryczne :

7 7 Kwestie problemowe pojawiające się na etapie naboru wniosków i oceny merytorycznej Niezrozumienie pojęcia inicjatywa oddolna a w związku z tym słabe uzasadnienie projektu (pole 3.1 wniosku) –brak zaangażowania społeczności lokalnych w proces formułowania założeń projektu i/lub jego realizacji. Skierowanie wsparcia do niewłaściwych grup docelowych w odniesieniu do celów danego Działania: –projekty zgłaszane do konkursów w ramach 9.5 i 7.3 powinny być realizowane w ramach Priorytetu VI w szczególności w 6.3). –Jednocześnie występuje brak zainteresowania wnioskodawców Działaniem 6.3 Wnioskodawcy chcą przygotowywać projekty dotyczące programów rozwojowych dla szkół bez udziału szkół –tzn. dopiero na etapie realizacji będą rekrutować szkoły do projektu (konsekwencją takiego podejścia jest słabe uzasadnienie projektu i identyfikacji potrzeb

8 Środki finansowe na konkursy Poddziałanie/ Działanie Kwoty na konkursy Kwoty na konkursy 2009 Łącznie - kwoty zaangażowane w konkursy (2007,2008, 2009) PRIORYTET VI PRIORYTET VII PRIORYTET VIII PRIORYTET IX SUMA PVI 39% PVII 27% PVIII 43% PIX 42% ŁĄCZNIE 38% PRIORYTET VI PRIORYTET VII PRIORYTET VIII PRIORYTET IX ŁĄCZNIE: ŚRODKI FINANSOWE MAŁOPOLSKI NA LATA

9 9 LpOsoby objęte wsparciem Plan (Podpisane Umowy) Wykonanie (na podstawie wniosków o Płatność) % 1 Bezrobotni ,4 2 w tym osoby długotrwale bezrobotne ,5 3 Osoby nieaktywne zawodowo ,4 4 w tym osoby uczące lub kształcące się ,0 5 Zatrudnieni ,6 6 w tym rolnicy ,2 7 w tym samozatrudnieni ,7 8 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach ,7 9 w tym zatrudnieni w MŚP ,5 10 w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym pracownicy w gorszym położeniu ,2 Ogółem ,2 12 w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych 31412,9 13 w tym osoby niepełnosprawne ,1 Stan na: 31 grudnia 2008 r. Osoby objęte wsparciem w PO KL (na podstawie zawartych umów)

10 10 Oferowane formy wsparcia (ilość projektów wyłonionych w konkursach) Łącznie 369 form wsparcia (w projektach konkursowych) 39% stanowią szkolenia Stan na: 31 grudnia 2008 r. 153 PROJEKTY

11 11 Typy realizowanych szkoleń Stan na: 31 grudnia 2008 r.

12 WNIOSKÓW AKTYWNOŚĆ WNIOSKODAWCÓW W PODZIALE NA PODREGIONY 314 WNIOSKÓW 188 WNIOSKÓW 812 WNIOSKÓW 464 WNIOSKI Stan na: 31 grudnia 2008 r. 475 Projektodawców spoza terenu województwa

13 13 59 WNIOSKÓW Efektywność PROJEKTODAWCÓW W PODZIALE NA PODREGIONY 60 WNIOSKÓW 44 WNIOSKÓW 90 WNIOSKÓW Stan na: 31 grudnia 2008 r. 15 Projektodawców spoza terenu województwa 70 WNIOSKÓW

14 14 Liczba podpisanych umów w podziale na powiaty Liczba projektów Projekty realizowane prze podmioty spoza Małopolski – 15 Stan na: 31 grudnia 2008 r.

15 15 E:15% EFEKTYWNOŚĆ (E) i AKTYWNOŚĆ (A) W PODZIALE NA PODREGIONY E: 19% E: 23% E: 19% Stan na: 31 grudnia 2008 r. E: 3% Projektodawców spoza terenu województwa E: 9% A:14% A: 12% A: 7% A:31% A:18% A:18%

16 Liczba i wartość umów realizowanych w ramach PO KL wartość Liczba Średnia wartość umów w powiatach: 6 mln zł Na 164 mln zł – zawarto umowy których beneficjentami są podmioty z Krakowa w tym: Na kwotę: 86 mln zł zawarto umowy systemowe realizowane przez jednostki województwa małopolskiego, Na kwotę: 77 mln zł zawarto umowy z projektodawcami (konkursowymi) którzy posiadają siedzibę na terenie Krakowa

17 17 PO KL i ZPORR 204 projekty konkursowe Projektodawców 119 projektów konkursowych - 72 Projektodawców 27 projektodawców PO KL którzy również realizowali projekty w ramach ZPORR 38,5%18% PROJEKTODAWCY (podpisane umowy) Stan na: 31 grudnia 2008 r.

18 18 Partnerstwo w projektach (przykład spójności z zapisami w Planach Działań) Na 2619 wniosków : Na 430 wniosków w ramach Działania 9.5 Plany Działania oddziaływują na rynek i są elementem kreującym politykę województwa 2005 projektów bez partnerstwa (76%) 614 projektów było z partnerstwem (24%) 189 projektów bez partnerstwa (44%) 241 projektów było z partnerstwem (56%) W Działaniu 9.5 kryterium strategiczne: premia punktowa za partnerstwo w wysokości 20 pkt : 39% projektów z partnerstwem zostało złożonych na konkursy w ramach Działania 9.5 Stan na: 31 grudnia 2008 r.

19 WNIOSKI: Obserwuje się następującą zależność: najwięcej wniosków zostało złożonych przez podmioty, które mają siedziby na terenie Krakowa, natomiast ich efektywność jest najmniejsza. Tylko co 5 projektodawca PO KL był realizatorem projektów w ZPORR Tylko 38% projektodawców ZPORR realizuje projekty w PO KL Częste zmiany wytycznych / dokumentów programowych opóźniały proces naboru a następnie wdrażania projektów w roku 2008

20 Słaba jakość wniosków - około 28% wniosków poprawnych formalnie jest rekomendowana do dofinansowania (jest na liścia rankingowej) Dla porównania: ZPORR – około 27% ROEFS powinny pomagać w przygotowaniu projektów składanych na konkursy w ramach PO KL Plany Działania oddziaływują na rynek i są elementem kreującym politykę województwa poprzez zastosowanie kryteriów: –dostępu –strategicznych przede wszystkim wysoko punktowanych. WNIOSKI (c.d):

21 Obszary wsparcia w 2009 Przedszkola Dzieci w wieku 3-5 lat Edukacja: Szkolnictwo zawodowe Obszary wiejskie Oddolne inicjatywy Przedsiębiorczość Rynek pracy: 45/50 + Aktywni i bierni zawodowo

22 Badania i analizy Akcje / kampanie promocyjne i informacyjne Doradztwo dla przedsiębiorstw Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Realizacja badań /analiz w ramach projektów systemowych IP i IP2 Decyzja Zarządu Województwa Małopolskiego Akcje promocyjne i informacyjne mają być prowadzone przez Instytucję Pośredniczącą i finansowane z pomocy technicznej PO KL (w szczególności ukierunkowane na obszary wiejskie) Decyzja Zarządu Województwa Małopolskiego Typy wsparcia nie realizowane w roku 2009 Typy wsparcia nie realizowane w roku 2009

23 Typy wsparcia nie realizowane w roku 2009 : Typy wsparcia nie realizowane w roku 2009 : Badania i analizy: –dotyczące sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (Poddziałanie 6.1.1, Poddziałanie 6.1.2) –dotyczące polityki społecznej w regionie ( Poddziałanie 7.2.1) –dotyczące diagnozowania potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy ( Działanie 9.2) Akcje / kampanie promocyjne i informacyjne: –dotyczące przedsiębiorczości i samozatrudnienia (Działanie 6.2) –upowszechniające dobre praktyki z zakresu rozwoju przedsiębiorczości (Działanie 6.2) –akcje i kampanie promocyjno – informacyjne m.in. z zakresu r ó wności szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (Poddziałanie 7.2.1) –dotyczące promocji ekonomii społecznej i promocji zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej (Poddziałanie7.2.2) –Promujące edukację przedszkolną (Poddziałanie 9.1.1) Doradztwo: –dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla os ó b samozatrudnionych, w szczeg ó lności w zakresie ekonomii, finans ó w, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (Poddziłałanie 8.1.1) Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego (Działanie 9.3)

24 Przebieg konkurs ó w 2009 Kwartały – PD 2009 Miesiące – ustalane przez WUP Legenda: Brak konkursów w 2009 r. Ogłoszenie konkursu Kontraktacja 2009) i rozpoczęcie projektów w 2009 (wydatkowanie 2009)

25 Nazwa dokumentuData zatwierdzenia Zasady finansowania PO KL Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL DOKUMENTY PROGRAMOWE PO KL

26 Nazwa dokumentuData zatwierdzenia Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej Zasada równości szans kobiet i mężczyzn Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych DOKUMENTY PROGRAMOWE PO KL

27 Informacje o Planach Działań, dokumentach: Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: Strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:

28 Punkty Informacyjne WUP w Krakowie dla beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego Plac Na Stawach 1 tel. (12) Al. Solidarności 5-9 tel. (14) ul. Węgierska tel. (18) Kraków Tarnów Nowy Sącz MIEJSCE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac na Stawach Kraków


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach komponentu regionalnego PO KL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google