Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Podstawowe pojęcia Mierzenie jakości Monitorowanie Pomiar Ewaluacja Diagnozowanie Kontrolowanie Wdrażanie zmiany Jakość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Podstawowe pojęcia Mierzenie jakości Monitorowanie Pomiar Ewaluacja Diagnozowanie Kontrolowanie Wdrażanie zmiany Jakość."— Zapis prezentacji:

1 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Podstawowe pojęcia Mierzenie jakości Monitorowanie Pomiar Ewaluacja Diagnozowanie Kontrolowanie Wdrażanie zmiany Jakość. System jakości

2 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Mierzenie jakości Zespół zaplanowanych, zorganizowanych i systematycznych działań organów, które sprawują nadzór pedagogicznych mający na celu ocenę stanu, warunków i efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, a także ocenie postępu w tym zakresie.

3 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Mierzenie Ocenianie za pomocą liczb, wyrażanie za pomocą liczb badanej rzeczywistości szkolnej, jakości procesów szkolnych Ocenianie skuteczności i efektywności działań edukacyjnych, popartych za pomocą liczb.. Przetwarzanie, opisywanie i szacowanie liczbowe czy procentowe określonego stanu, określonej sytuacji...

4 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Monitorowanie Zorganizowane, planowe i systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły, wdrożonych i realizowanych programów, efektów uczenia się uczniów. Ciągłe, systematyczne i uporządkowane obserwowanie efektów uczenia się uczniów, jego rozwoju i kształtowania postaw.

5 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Pomiar Badanie i analizowanie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności uczniów na danym etapie kształcenia opisanych w podstawie programowej, określonych wymaganiami i standardami egzaminacyjnymi za pomocą opracowanych narzędzi badawczych. Przyporządkowywanie i porównywanie wyników testów sprawdzających z oceną szkolną.

6 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Ewaluacja Ocena przydatności, skuteczności i trafności podejmowanych działań edukacyjnych w odniesieniu do założonych celów. Ustalanie, wartościowanie i ocenianie wartości, przydatności i skuteczności podejmowanych działań za pomocą narzędzi i technik. Wartościowanie skuteczności i efektywności wdrożonych programów i projektów szkolnych, prowadzonych działań naprawczych.

7 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Kontrolowanie Porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, opisanym w przyjętych i obowią- zujących przepisach. Dochodzenie czegoś, wnikanie, wgląd w coś, szacowanie różnic i rozbieżności między stanem wymaganym a stanem zastanym. Nadzór nad czymś, kimś w celu spełnienia naszych opisanych i przyjętych oczekiwań.

8 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Diagnozowanie Rozpoznawanie, poznawanie stanu aktualnego za pomocą zastosowanych metod i technik badawczych. Rozpoznawanie, określanie stanu faktycznego odnośnie realizacji celów doraźnych i długoterminowych oraz stałe porównywanie ze stanem do którego dążymy, stanem wyobrażonym. Określanie cech współcześnie zachodzących zmian społecznych, pedagogicznych i edukacyjnych na podstawie prowadzonych badań empirycznych i praktycznych.

9 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Diagnoza To rzetelne i obiektywne opisanie poziomu realizacji przez szkołę lub placówkę zadań uznanych za kluczowe dla sprawnego i świadomego realizowania celów edukacyjnych i opisanych zadań służących wspieraniu oraz zapewnianiu pełnego rozwoju ucznia. Diagnoza placówki w danych obszarach ma służyć projektowaniu działań projakościowych i wdrażaniu zmian.

10 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Diagnoza jest opisem, wartościowaniem określonego stanu i sytuacji w danym obszarze działalności szkoły/placówki oraz na jakim etapie zmian jest szkoła/placówka wyniki diagnoz powinny służyć modyfikacji, poprawianiu i usprawnianiu oraz wdrażaniu zmiany w danym obszarze działalności szkoły wyniki diagnoz powinny być podstawą dosko- nalenia nauczycieli, projektowania i budowania programów naprawczych

11 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Co można diagnozować? Skuteczność stosowanych metod i form pracy w realizacji treści podstawy programowej, wyposażania uczniów w techniki uczenia się Wykorzystywanie podstawowych umiejętności kluczowych w rozwiązywaniu problemów Stosowanie indywidualizacji nauczania – uczenia się, rozumienia i stosowania podmiotowości Wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia uczniów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, kształtowanie postaw kreatywnych....

12 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Hospitacja Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 kwietnia 2004r. § 1 ust. 9, hospitacja to: Forma nadzoru pedagogicznego, polegająca na prowadzeniu bezpośredniej obserwacji realizowania przez nauczycieli statutowych zadań szkoły lub placówki, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami, a także czynności hospitacyjnych dyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce.

13 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Rodzaje hospitacji Kontrolno – oceniająca - obserwacja zajęć połączona z dokonywaniem oceny pracy nauczyciela. Oceniającym obserwatorem jest dyrektor, wicedyrektor lub wizytator. Doradczo – doskonaląca – obserwacja warsztatu pracy nauczyciela, sposobu planowania pracy, konstrukcji zajęć, wykorzystywania pomocy i aktywnych metod, motywowania i oceniania pracy uczniów.

14 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Hospitacja diagnozująca Obserwacja uczniów ukierunkowana na zdiagnozowanie i ocenę oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych na uczących się organizowanych przez prowadzącego nauczyciela. Ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy uczniów.

15 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Źródła planowania hospitacji Wnioski z realizacji dotychczasowych zadań nadzoru pedagogicznego Wnioski z wewnętrznego i zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły/placówki Wyniki z egzaminów i sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych Priorytety lokalnej polityki edukacyjnej i priorytety edukacyjnej polityki państwa Priorytety wynikające z realizacji programu rozwoju szkoły/placówki....

16 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Planowanie hospitacji Ustalenie celów i tematyki hospitacji diagnozującej Opracowanie szczegółowego harmonogramu Opracowanie arkusza hospitacji diagnozującej Przeprowadzenie rozmowy przedhospitacyjnej Obserwacja uczniów podczas zajęć, cyklu zajęć Zbieranie informacji od uczniów – rozmowa Rozmowa pohospitacyjna – diagnoza nauczyciela Wykorzystanie wyników przeprowadzonej diagnozy

17 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Ramowy plan hospitacji Po co? – cel hospitacji (po co to robimy?) Co ? – pytania kluczowe (co diagnozujemy?) Kryteria jakości? – jakie efekty są opisane? Gdzie? – które klasy, jakie zajęcia, jakie....? Kiedy? – określamy czas, harmonogram Jak? – jakie zastosujemy sposoby i narzędzia Kto? – uczestnicy i obserwatorzy diagnozy Wyniki? – jak zostaną wykorzystane wyniki ?

18 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Przykładowy arkusz Imię i nazwisko nauczyciela......... Rodzaj zajęć – przedmiot...... Klasa – grupa......... Temat lekcji – zajęcia....... Zamierzone cele.......... Data hospitacji..... Imię i nazwisko hospitującego......... Rejestr umiejętności opanowanych przez ucznia, opanowanych częściowo i umiejętności wprowadzanych Autorefleksje, wnioski i spostrzeżenia nauczyciela........ Wnioski z obserwacji hospitującego........ Kierunki dalszej pracy i wprowadzania zmian........ Data rozmowy hospitacyjnej i podpisy.....

19 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Arkusz pomiaru Jesteśmy oceniani za wiedzę i umiejętności.... Zadania są dostosowane do moich możliwości Cele lekcji są znane od początku zajęć Na lekcji można się uczyć od innych Nowe wiadomości oparte na naszej wiedzy Metody pracy spójne z tematem Przekazywana wiedza użyteczna i potrzebna Lekcja byłą interesująca Suma % Fizyka........... Język obcy Problem badawczy – potwierdź za pomocą postawionego znaku +

20 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Wdrażanie zmiany Najbardziej efektywne uczenie się jest wtedy, gdy uczący się wie, że jego potrzeby są brane pod uwagę przy planowaniu procesu uczenia się. W celu umożliwienia nauczycielowi poznania tych potrzeb należy dać uczniowi szansę wypowiedzenia się i zadbać o wyposażenie go w techniki umożliwiające mu rozwój. Musimy pokazać naszym uczniom, jak bardzo cenimy ich refleksję dotyczącą uczenia się i że jesteśmy gotowi zmienić nasze metody nauczania, aby dostosować je do potrzeb naszych uczniów. Jednym z narzędzi bardzo cennym jest samoocena ucznia. (D. Cain)

21 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Samoocena To ciąg refleksji i ewaluacji dotyczącej tego, co dotychczas robiłeś, jest potrzebna po to, aby podjąć decyzję, co powinno być robione. Co już umiem, a nad czym muszę jeszcze popracować? Co muszę teraz zrobić? Jakimi metodami uczę się najszybciej? Jakie mam odczucia w czasie uczenia się? Z jakich źródeł informacji korzystam najchętniej podczas uczenia się? Z jakich dziedzin, wiedzę cenię najbardziej?

22 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Wdrażanie zmiany Opracować projekt zmiany zgodnie z procedurą pisania projektu Zaplanować sposoby monitorowania i ewaluacji wdrożonego projektu Wdrożyć projekt do realizacji, prowadzić na bieżąco monitorowanie i ewaluację kształtującą Prowadzić pomiar przyrostu wiedzy i umiejęt - ności. Wykorzystywać wyniki do korygowania działań edukacyjnych. Dokonać ewaluacji sumującej, zobaczyć efekty.

23 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Jakość - definicje Jakość (...) to to, co zadowala, a nawet zachwyca klienta.. (W.E. Deming ) Jakość to zgodność z wymogami. Postępować wg wymagań, lub oficjalnie zmienić wymagania tak, aby odpowiadały naszym rzeczywistym potrzebom i potrzebom klientów.. ( P.B. Crosby) Jakość to ciągłe doskonalenie we wszystkich obszarach działalności szkoły/placówki.. (W.E. Conway) Jakość to bezustanna droga, to sposób na życie, które jest podstawowym elementem naszej działalności. Oznacza zmianę metod działania po to, aby sprostać wymaganiom i potrzebom klienta. (S.B. Schwartz)

24 Opracowała E. Miłuch - Szewczyk System jakości System zapewniania jakości to zespół zorgani - zowanych, powiązanych ze sobą i spójnych działań podejmowanych przez dyrektora, nauczycieli i organy szkoły, niezbędnych do zapewnienia, że prowadzone działania edukacyjne w szkole lub placówce spełniają ustalone wymagania jakościowe. System jakości placówki odzwierciedla działania wynikające z wizji i misji placówki, polityki jakości, przyjętych standardów i kryteriów jakości oraz realizowanych projektów.


Pobierz ppt "Opracowała E. Miłuch - Szewczyk Podstawowe pojęcia Mierzenie jakości Monitorowanie Pomiar Ewaluacja Diagnozowanie Kontrolowanie Wdrażanie zmiany Jakość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google