Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PCENElżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański RAPORT WEWNĘTRZNE MIERZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PCENElżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański RAPORT WEWNĘTRZNE MIERZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY."— Zapis prezentacji:

1 PCENElżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański RAPORT WEWNĘTRZNE MIERZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

2 PCENElżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański NADZÓR PEDAGOGICZNY W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO Art. 35 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr.67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. (Dz.U. z 2004r. Nr 89, poz. 845)

3 PCENElżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański Zadania dyrektora w świetle nowego rozporządzenia 1) planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów; 2) decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu wewnętrznego mierzenia jakości, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi;

4 PCENElżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański Zadania dyrektora cd. 3) raz w roku szkolnym opracowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości i przedstawia go kuratorowi oświaty, radzie pedagogicznej, radzie rodziców i organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę; 4) opracowuje program rozwoju szkoły lub placówki, określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy szkoły lub placówki i terminy ich realizacji: a) obejmujący 5 lat szkolnych, b) obejmujący rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wskazanych przez kuratora oświaty oraz wyników mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki przeprowadzonego w poprzednim roku szkolnym;

5 PCENElżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański Zasady pisania i cechy raportu... Raport powinien być dokumentem publicznym, przeznaczonym dla wszystkich zainteresowanych pracą szkoły Raport powinien zawierać ocenę poszczególnych dziedzin pracy szkoły na podstawie wyników badań (ankiet, wywiadów, hospitacji, rozmów, analiz..) przeprowadzonych podczas samooceny Raport powinien wskazywać mocne i słabe strony pracy szkoły dotyczące każdego badanego obszaru jej działania

6 PCENElżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański Zasady pisania i cechy raportu... Numeracja zagadnień musi być zgodna z ustaloną dla głównych dziedzin i wskaźników działania W raporcie powinien być określony zakres badania pracy szkoły (czy dotyczy wszystkich obszarów, czy tylko wybranego) Raport powinien zawierać charakterystykę szkoły i środowiska, w którym szkoła pracuje W raporcie nie wolno umieszczać nazwisk nauczycieli ani innych pracowników szkoły, w raporcie piszemy o problemach..

7 PCENElżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański Zasady pisania i cechy raportu Wszystkie stwierdzenia i wnioski muszą być poparte dowodami, chociaż w raporcie nie trzeba ich zamieszczać Styl musi być jasny i jednoznaczny, a zapisy obiektywne, pisane rzeczowo i bez emocji. Raport powinien być zrozumiały także dla niefachowych czytelników Jakiekolwiek fakty muszą być starannie sprawdzone, błędy rzeczowe mogą podważyć wiarygodność oceny.

8 PCENElżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański RAPORT z wewnętrznego mierzenia jakości pracy w (nazwa szkoły / placówki) w roku szkolnym Ogólne informacje o szkole (placówce). 2.Podstawa sporządzenia raportu: cele i zakres mierzenia jakości w danym roku szkolnym, źródła informacji - przeprowadzone badania, metody, techniki i narzędzia diagnostyczne. 3.Wyniki - opis i ocena jakości pracy w diagnozowanym zakresie z uwzględnieniem standardów i wskaźników oceny jakości określonych w Załączniku nr 2. 4.Wskazanie mocnych i słabych stron pracy szkoły (placówki). 5.Sposób wykorzystania wyników mierzenia jakości. 6.Wnioski. 7.Załączniki (wg uznania autora), np. prezentacja danych, narzędzia badawcze (miejscowość i data sporządzenia Raportu) (podpis dyrektora)

9 PCENElżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański RAPORT z wewnętrznego mierzenia jakości pracy w (nazwa szkoły / placówki) w roku szkolnym Ogólne informacje o szkole (placówce). 2.Podstawa sporządzenia raportu: cele i zakres mierzenia jakości w danym roku szkolnym, źródła informacji techniki i narzędzia diagnostyczne przebieg mierzenia jakości pracy szkoły 3.Wyniki - opis i ocena jakości pracy w diagnozowanym zakresie z uwzględnieniem standardów i wskaźników oceny jakości określonych w Załączniku nr 2. 4.Wskazanie mocnych i słabych stron pracy szkoły (placówki). 5.Uwagi i wnioski z przeprowadzonego mierzenia 6.Sposób wykorzystania wyników mierzenia jakości. 7.Załączniki (wg uznania autora), np. prezentacja danych, narzędzia badawcze (miejscowość i data sporządzenia r aportu) (podpis dyrektora)

10 PCENElżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański PROPONOWANA STRUKTURA RAPORTU Z WEWNĘTRZNEGO MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY (PLACÓWKI)... 1.OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE: Możemy zamieścić: dane szkoły informacje o misji i wizji szkoły (placówki) jeżeli szkoła lub placówka ją posiada; informacje o organizacji szkoły: liczbie nauczycieli i innych pracowników szkoły (placówki), liczbie oddziałów oraz uczniów; funkcjonowaniu oddziałów integracyjnych, sportowych lub specjalnych, realizowanych innowacjach oraz programach autorskich; liczbie uczniów objętych nauczaniem indywidualnym, indywidualnym tokiem lub programem nauki;

11 PCENElżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE o wejściu szkoły (placówki) na drogę budowania systemu zapewniania jakości: czy szkoła (placówka) rozpoczęła budowanie systemu zapewniania jakości oraz ewentualnie czy posiada już formalne potwierdzenie jego funkcjonowania (np. certyfikat lub tytuł). specyficznych uwarunkowaniach środowiskowych oraz innych, które wpływają na pracę szkoły; o zasobach materialnych szkoły i stopniu dostosowania bazy szkolnej do realizowanych zadań.

12 PCENElżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański 2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU: CELE I ZAKRES MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY (PLACÓWKI) W DANYM ROKU SZKOLNYM

13 PCENElżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański 2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU źródła informacji techniki i narzędzia badawcze przebieg mierzenia jakości pracy

14 PCENElżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański 3. Wyniki - opis i ocena jakości pracy w diagnozowanym zakresie z uwzględnieniem standardów i wskaźników oceny jakości określonych w Załączniku nr 2. odniesienie do zakresu, obszaru, standardu i wskaźnika określenie stopnia spełnienia wskaźnika

15 PCENElżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański 4. Wskazanie mocnych i słabych stron pracy szkoły (placówki). 5. Uwagi i wnioski z przeprowadzonego mierzenia /dotyczące mierzenia, co jest istotne, jednostkowe fakty, zdarzenia, co można z tym problemem zrobić, jak wykorzystać, jak poprawić.../ 6. Sposób wykorzystania wyników mierzenia jakości /program rozwoju szkoły, decyzje dyrektora.../ 7. Załączniki (wg uznania autora), np. prezentacja danych, narzędzia badawcze.

16 PCENElżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański /pieczątka szkoły/placówki/ /miejscowość, data/ /sygnatura pisma/ Pan Stanisław Rusznica Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, przesyłam raport z przeprowadzonego w br. szkolnym wewnętrznego mierzenia jakości szkoły/placówki. Informuję jednocześnie, że /podajemy informacje o sposobie i terminie ( ewentualnie planowanym terminie) wypełnienia obowiązku wynikającego z §5 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia - w stosunku do rady pedagogicznej, rady rodziców i organu prowadzącego szkołę/ /pieczątka i podpis dyrektora/

17 PCENElżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański


Pobierz ppt "PCENElżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański RAPORT WEWNĘTRZNE MIERZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google