Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otwarcie Centrum Naukowego ds. KRK 22 marca 2011 r. aula H 116 AHE w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52. PROGRAM WTOREK, 22 MARCA 2011 11:00-11:10.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otwarcie Centrum Naukowego ds. KRK 22 marca 2011 r. aula H 116 AHE w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52. PROGRAM WTOREK, 22 MARCA 2011 11:00-11:10."— Zapis prezentacji:

1 Otwarcie Centrum Naukowego ds. KRK 22 marca 2011 r. aula H 116 AHE w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52. PROGRAM WTOREK, 22 MARCA 2011 11:00-11:10 Powitanie i otwarcie spotkania prof. AHE dr M. Stasiak 11:10-11:30 KRK jako szanse i zagrożenia dla kształcenia i wychowania w szkole wyższej - Prof. UMK dr hab. Piotr Petrykowski 11:30-11:50 Idea Centrum Naukowego ds. KRK. - Pełnomocnik Rektora ds. Wdrażania Ram Kwalifikacji mgr Agnieszka Mielczarek 11:50-12:00 dyskusja 12:00-12:10 Uroczyste podpisanie porozumienia powołującego Centrum Naukowe ds. KRK 12:10- 14:00 Poczęstunek oraz występ artystyczny studentów Wydziału Aktorskiego Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi pod kierunkiem Pani Prof. Barbary Panek - Piątkowskiej.

2 REFORMA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO EUROPEJSKIE I KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI IDEA CENTRUM NAUKOWEGO DS. KRK

3 EUROPEJSKIE I KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zalecają państwom członkowskim stosowanie Europejskich Ram Kwalifikacji jako narzędzia odniesienia w celu porównywania poziomów kwalifikacji oraz wspierania uczenia się przez całe życie. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.

4 EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI ASPEKT ORGANIZACYJNY ASPEKT TREŚCI I FORM KSZTAŁCENIA ASPEKT TREŚCI I FORM KSZTAŁCENIA

5 ASPEKT ORGANIZACYJNY ERK PORÓWNYWALNOŚĆ EFEKTY A NIE TREŚCI

6 PORÓWNYWALNOŚĆ EQF to narzędzia porównawcze, dzięki którym można: zestawiać ze sobą kwalifikacje przyznawane w różnych krajach i w ramach różnych systemów edukacyjnych, a kształtujące te same kompetencje przełożyć jeden system na inny, tym samym czytelniej przedstawiając związki i różnice między systemami poprawić przejrzystość europejskich systemów edukacji i szkolenia oraz ich dostępności dla ogółu społeczeństwa.

7 Efekty uczenia a nie treści EFEKTY UCZENIA wg KRK pojmowane są w 3 kategoriach: WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI INNE KOMPETENCJE (POSTAWY) Wg Zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

8 Efekty uczenia Nauczanie tradycyjne Nauczyciel przekazuje uczniowi wiedzę. Nauczanie kompetencyjne Uczeń nabywa wiedzę oraz rozwija umiejętności i postawy.

9 EQF - ASPEKT FORM I TREŚCI STRATEGIA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE STRATEGIA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ZMIANA PARADYGMATU EDUKACJI PRZEDMIOT EDUKACJI METODY W EDUKACJI

10 STRATEGIA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Lifewide learning Learning outcomes Lifelong learning

11 ZMIANA PARADYGMATU EDUKACJI Do tej pory zamierzonym Teraz zamierzonym efektem uczenia efektem uczenia powinny być była wiedza kompetencje podmiotowe o otaczającym świecie. człowieka.

12 PRZEDMIOT EDUKACJI ZWIĘKSZENIE WIEDZY WIEDZA O ŚWIECIE WIEDZA… WZBOGACENIE KOMPETENCJI OSOBOWOŚCIOWYCH ROZWÓJ CZŁOWIEKA

13 Nie metoda podająca, lecz aktywizująca METODA PODAJĄCA Student przyswaja wiedzę Student realizuje postawę odtwórczą Student nie czuje potrzeby decydowania o sobie samym Student przyswaja wiedzę, lecz nie potrafi jej wykorzystać dla własnego rozwoju METODA AKTYWIZUJĄCA Student podejmuje decyzje, jaka wiedza jest mu potrzebna Student jest aktywny Student w sposób twórczy rozwiązuje problemy Student rozwija swe kompetencje, w tym kompetencje kluczowe

14 KONKLUZJA NOWE ZADANIA WYMAGAJĄ STOSOWANIA NOWYCH METOD PRACY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ORAZ DOSKONALENIA WEWNĄTRZUCZELNIANIEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

15 Idea Centrum Naukowego ds. KRK W dniu 8. 02.2011 władze Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu podjęły decyzję o utworzeniu międzyuczelnianego Centrum Naukowego ds. KRK.

16 Idea Centrum Naukowego ds. KRK Cele dydaktyczne Cele naukowe

17 Idea Centrum Naukowego ds. KRK Cele dydaktyczne wzajemna pomoc we wdrażaniu krajowych ram kwalifikacji w Uczelniach wzajemna pomoc w zakresie doskonalenia metod zapewniania jakości kształcenia w Uczelniach powołanie platformy służącej do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk

18 Idea Centrum Naukowego ds. KRK Cele naukowe prowadzenie badań nad systemami zapewniania jakości kształcenia, metodami kształcenia promowanie idei uczenia skierowanego na efekty w czasopiśmie Innowacje w Edukacji Akademickiej poszerzanie współpracy z Uczelniami partnerskimi: krajowymi i zagranicznymi w zakresie KRK

19 Zadania Centrum Naukowego ds. KRK Członkowie Centrum wybierają ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Centrum. Przewodniczący przygotowuje strategię działania Centrum. Członkowie Centrum spotykają się na comiesięcznych naradach. Raz na rok Centrum przygotowuje raport ze swojej działalności.

20 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Uczelnia z pasją Agnieszka Mielczarek Pełnomocnik Rektora ds. Wdrażania Ram Kwalifikacji amielczarek@ahe.lodz.pl


Pobierz ppt "Otwarcie Centrum Naukowego ds. KRK 22 marca 2011 r. aula H 116 AHE w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52. PROGRAM WTOREK, 22 MARCA 2011 11:00-11:10."

Podobne prezentacje


Reklamy Google