Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System KRK w Polsce – rekomendacje dla uczelni Spotkanie zespołów ds. kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego Leźno, 14 czerwca 2011 r Na podstawie materiałów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System KRK w Polsce – rekomendacje dla uczelni Spotkanie zespołów ds. kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego Leźno, 14 czerwca 2011 r Na podstawie materiałów."— Zapis prezentacji:

1 System KRK w Polsce – rekomendacje dla uczelni Spotkanie zespołów ds. kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego Leźno, 14 czerwca 2011 r Na podstawie materiałów przygotowanych przez zespół w składzie: Ewa Chmielecka, Andrzej Kraśniewski, Maria Próchnicka, Marek Frankowicz, Maria Ziółek Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Rekomendacje europejskie Dla całej edukacji: rekomendacja PE z 23 kwietnia 2008 r. wprowadzająca Europejskie Ramy Kwalifikacji zalecenia Grupy Doradczej przy KE Dla szkolnictwa wyższego – dodatkowo: Komunikat z Bergen (2005 r.) i następne zalecenia BFUG

3 Ramy Kwalifikacji PL – stan prac Dla całego sytemu edukacji: I etap (projekt ekspercki KRK) – MEN, 2008-2009 II etap (konsultacje, wdrożenie) – IBE, do 2013 roku Powołanie ciał odpowiedzialnych za wdrożenie LLL i Krajowych Ram Kwalifikacji – koordynacja ponadsektorowa (luty 2010) Ustawa o KRK, rejestr kwalifikacji i raport referencyjny – 2013 (?) Dla szkolnictwa wyższego Wdrożenie sektorowe: nowelizacja Ustawy PSW z 18 marca 2011 Wprowadzenie Ustawy wraz z pakietem aktów wykonawczych: 1 października 2011 – Trwają konsultacje dotyczące rozporządzeń Obowiązywanie: nabór studentów po 1 października 2011 PKA: 3 lata na zmianę modelu akredytacji

4 System kwalifikacji System kwalifikacji składa się z następujących elementów : – Ram Kwalifikacji (przypisania krajowych poziomów efektów uczenia się dla edukacji powszechnej, wyższej i zawodowej do poziomów ERK) – Powszechnego zastosowania efektów uczenia się jako podstawy budowy programów – Powszechnego zastosowania walidacji efektów uczenia się (włączając zdobyte poza edukacją formalną) – Powszechnego stosowania mechanizmów zapewniania jakości – Systemu punktowego kumulacji i transferu dokonań Opis systemu (w tym ram) powinien być zawarty w raporcie referencyjnym. Jego wprowadzenie jest doskonałą okazją do korekt systemu obecnego (patrz ECTSy, studia dwustopniowe)

5 Jakie zmiany w organizacji kształcenia proponowane są przez KRK? Powiększenie zakresu autonomii programowej uczelni: – zniknie obowiązek stosowania nazw kierunków studiów zgodnie z centralną listą kierunków studiów – zniknie obowiązek tworzenia programów studiów wg tzw. ramowych treści kształcenia. zróżnicowane zakresy autonomii uczelni – Wzmocnienie systemu 2-stopniowego 12 kierunków jednolitych – rozluźnienie zapisu w ustawie rozluźnienie związków dyplomu II stopnia z uzyskaniem uprawnień zawodowych (patrz dyplom mgr inż.)

6 Zmiany w organizacji kształcenia, cd Konieczność zastosowania metody KRK do budowy i opisu programów studiów. W miejsce ramowych treści kształcenia uczelnie obowiązują przy budowie programów studiów: – Opisy efektów kształcenia dla 8 obszarów kształcenia – patrz projekt rozporządzenia MNISzW – benchmarki – przykłady zestawów efektów kształcenia dla kierunków do DOBROWOLNEGO wykorzystania (konsultacje Rady Głównej, oczekujemy ich latem) – Otwarcie na rozwiązania międzynarodowe, powiązania poziome, inne.

7 Wprowadzanie KRK – doświadczenia uczelni Obecne regulacje nie zabraniały opisu programów wg nowej metody. Opis programów w języku efektów kształcenia: SGH (od 2008), UAM (od 2010), UW (od 2010), PŁ (od 2010) … itd. Szkolenia pracowników: – kaskada PŁ, UAM… – Wykorzystanie młodszych pracowników naukowych top-down czy bottom-up? – przeważnie model mieszany – Doświadczenia SGH

8 Ramowe treści kształcenia Tworzenie programów studiów PROGRAM STUDIÓW zestaw przedmiotów podejście tradycyjne propozycje ze strony kadry

9 Opis obszarów kształcenia matryca efektów kształcenia misja uczelni opinie pracodawców i innych interesariuszy (wiedza, umiejętności,ks) ? ? zapotrzebowanie na nowe zajęcia ? konieczność modyfikacji propozycji nowe podejście zestaw przedmiotów krajowe ramy kwalifikacji Tworzenie programów studiów

10 PROGRAM STUDIÓW szczegółowe efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, postawy) zestaw przedmiotów Opis obszarów kształcenia misja uczelni opinie pracodawców i innych interesariuszy krajowe Ramy kwalifikacji Tworzenie programów studiów

11 Tworzenie programów studiów – fragment matrycy efektów kształcenia przypisanych przedmiotom

12 Ocena efektów uczenia się (przez uczelnię)/akredytacja realizacji programu studiów oparta na badaniu prac studenckich: poprawionych (także ze względu na język) prac domowych, prac egzaminacyjnych, projektów, zarejestrowanych prezentacji i dyskusji na seminariach, zarejestrowanych obron prac dyplomowych,.. Uwaga: jakie kompetencje oceniają testy? Obecność na zajęciach? Walidacja efektów kształcenia

13 Oczekiwane skutki ułatwienie identyfikacji (i eliminacji) dziur i redundancji w programie studiów zwiększenie możliwości eksperymentowania i wprowadzania innowacji w metodach nauczania wymuszenie lepszych i bardziej kompletnych mechanizmów oceny osiągnięć studenta wymuszenie kształcenia w zakresie umiejętności uniwersalnych (ogólnych) i praktycznych (kosztem wąskiej specjalizacji teoretycznej) ograniczenie możliwości tworzenia programu zdominowanego interesami kadry nauczającej ułatwienie zaangażowania interesariuszy zewnętrznych (pracodawców, …) inne

14 Dziękuję za uwagę! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "System KRK w Polsce – rekomendacje dla uczelni Spotkanie zespołów ds. kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego Leźno, 14 czerwca 2011 r Na podstawie materiałów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google