Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONKURENCYJNOŚĆ SEKTORA MSP 2007. POMORSKIE MSP NA TLE MSP W POLSCE. Gdańsk, 06 grudnia 2007 dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONKURENCYJNOŚĆ SEKTORA MSP 2007. POMORSKIE MSP NA TLE MSP W POLSCE. Gdańsk, 06 grudnia 2007 dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja."— Zapis prezentacji:

1 KONKURENCYJNOŚĆ SEKTORA MSP POMORSKIE MSP NA TLE MSP W POLSCE. Gdańsk, 06 grudnia 2007 dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Konferencja Przedsiębiorczy Pomorzanin siłą województwa pomorskiego

2 Tłem dla oceny kondycji MSP jest 6,2% wzrost PKB w 2006 r. i 7,1% wzrost PKB w 1. połowie 2007 r Wzrost spożycia o 4,8% Wzrost inwestycji o 15,6% Wzrost eksportu o 23,1% (euro) 2007 (1. połowa) Wzrost spożycia o 5% Wzrost inwestycji o 25,3% Wzrost eksportu o 14,4% Wzrost wynagrodzeń o 9% Wzrost zatrudnienia o 4,4% Brak bariery popytowej Występują bariery podaży: rynek pracy i stopień wykorzystania mocy wytwórczych

3 AGENDA Małe i średnie przedsiębiorstwa na Pomorzu GUS Badanie MSP (PKPP Lewiatan)

4 OBRAZ SEKTORA MSP W POLSCE MSP to 99,8% ogólne liczby przedsiębiorstw (ponad 1,75 mln aktywnych przedsiebiorstw) MSP zatrudniają 60% pracujących w sektorze przedsiębiorstw MSP mają 60% udział w przychodach sektora przedsiębiorstw Który osiągają dysponując 42% aktywów trwałych sektora przedsiębiorstw MSP charakteryzują się wyższą rentownością obrotu brutto niż firmy duże Dzięki czemu wypracowują 68% zysku brutto sektora przedsiębiorstw Jednak zysk brutto przypadający na 1 przedsiębiorstwo jest w MSP bardzo niski Mikroprzedsiębiorstwa są grupą firm o najwyższej rentowności, wysokiej produktywności zatrudnienia i wysokiej produktywności płac, ale bardzo niskiej wartości zysku brutto przypadającej na 1 przedsiębiorstwo.

5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie PKB – rachunki regionalne w 2005 r., GUS, Katowice 2007 Poziom rozwoju gospodarczego mierzony PKB per capita jest w Polsce bardzo zróżnicowany regionalnie. Tylko 4 województwa osiągają PKB per capita powyżej średniej dla Polski. Pomorskie w ciągu 5 lat straciło dystans do tej czwórki, aczkolwiek znajduje się na 5 miejscu.

6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r., GUS luty 2007 Pomorze jest bardziej przedsiębiorcze niż średnia dla Polski.

7 Na Pomorzu znacznie więcej osób pracuje w sektorze MŚP niż przeciętnie w Polsce. Jednak ogółem pracuje mniej osób na 1000 mieszkańców niż przeciętnie w Polsce. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r., GUS luty ,3% - 3,7% +9,3% +2,3% - 31,4%

8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r., GUS luty 2007 Największe znaczenie ma na Pomorzu przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo. Rośnie znaczenie usług – rynkowych i nierynkowych.

9 AGENDA Małe i średnie przedsiębiorstwa na Pomorzu GUS Badanie MSP (PKPP Lewiatan)

10 Badanie Konkurencyjność sektora MŚP 2007, PKPP Lewiatan, ankietowanie – CBOS Badanie zostało przygotowane przez ekspertów PKPP Lewiatan i zrealizowane na zlecenie Lewiatana przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Badanie przeprowadzono w okresie 19 lipca – 5 września 2007 r. na ogólnopolskiej losowej próbie 1093 aktywnych małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, firm będących własnością osób fizycznych lub spółek z większościowym udziałem kapitału prywatnego, w tym także sprywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, zatrudniających od 2 do 249 pracowników, gdzie tytułem prawnym zatrudnienia jest terminowa lub bezterminowa umowa o pracę. Próba przedsiębiorstw MŚP została wylosowana z operatu GUS (REGON). Wywiady z respondentami były realizowane metodą wywiadu bezpośredniego (face-to-face) przez ankieterów CBOS. Uwaga: inne wagi zostały zastosowane do badania ogółem i do badania w przekroju regionalnym

11 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan Jak oceniają swoją kondycję pomorskie małe i średnie firmy ? To był dobry rok.

12 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan Prawie 50% pomorskich MSP zwiększyło inwestycje w majątek trwały, prawie 40% - w B+R, ponad 54% zakupiło nowe technologie lub licencje. Korzystały przy tym z finansowania zewnętrznego.

13 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan Pomorskie MSP znacznie bardziej optymistycznie patrzą na 2007 r. niż MSP w Polsce – prawie wszystkie oczekują wzrostu przychodów ze sprzedaży i zysków.

14 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan Zacznie większy odsetek pomorskich MSP niż przeciętnie w Polsce planowało na 2007 r. inwestycje w B+R oraz zakup nowych technologii i licencji. Zacznie większy odsetek pomorskich MSP niż przeciętnie w Polsce planowało na 2007 r. inwestycje w B+R oraz zakup nowych technologii i licencji. Mniej natomiast planowało inwestycje w majątek trwały.

15 Pomorskie MSP korzystają z dobrej koniunktury, ale myślą też o przyszłości ! Zwiększają przychody Zwiększają udziały w rynku Zwiększają zyski Nie rezygnują z eksportu a ponadto zwiększają inwestycje w B+R Zwiększają zakupy nowych technologii i licencji Interesują się wprowadzaniem nowych produktów i usług na rynek Finansują działalność i inwestycje w znacznie większej skali niż przeciętnie MSP w Polsce – ze środków obcych – korzystając z dźwigni finansowej

16 Co buduje siłę konkurencyjną MSP? Cena czy innowacyjność ? Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP za kolejne lata, PKPP Lewiatan

17 Cena i jakość. Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP za kolejne lata, PKPP Lewiatan

18 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan Co buduje siłę konkurencyjną pomorskich MSP? Cena czy innowacyjność ?

19 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan Cena, ale w znacznie mniejszym stopniu niż w MSP w Polsce ! Pomorskie MSP stawiają na jakość obsługi klienta, szycie na miarę i innowacyjność.

20 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan Znaczenie jakości dla konkurencyjności pomorskich MSP będzie się zmniejszać w najbliższych latach. Wzrośnie natomiast znaczenie ceny.

21 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan Istotnie wzrośnie także znaczenie wąskiej specjalizacji oraz innowacyjności produktów i usług. Te tendencje będą znacznie silniejsze niż w MSP w Polsce.

22 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan Wzrost znaczenia ceny dla budowania pozycji konkurencyjnej pomorskich MSP w najbliższych 2-4 latach wynika z mniejszej przewagi cenowej, jaką posiadają. Relatywnie niska przewaga pomorskich MSP pod względem innowacyjności będzie koncentrowała ich uwagę w najbliższych 2-4 latach na specjalizacji i innowacjach.

23 … Pomorskie MSP chętniej niż MSP w Polsce korzystają z zakupionych patentów i licencji. Same są jednak mniej twórcze. Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2006, PKPP Lewiatan

24 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan Inwestycje pomorskich MSP były wyraźnie pro-innowacyjne. MSP ogółem pomorskie MSP

25 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan Inwestowanie w rozwój sieci sprzedaży dało części pomorskim MSP wzrost przewagi konkurencyjnej właśnie pod tym względem. MSP ogółem pomorskie MSP

26 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan Znacznie więcej pomorskie MSP inwestowały w pracowników, a także w B+R niż w nieruchomości. MSP ogółem pomorskie MSP

27 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan Proinnowacyjna struktura inwestycji wynika ze świadomości pomorskich MSP, że działania innowacyjne mogą zwiększyć ich siłę konkurencyjną.

28 MSP finansują inwestycje przede wszystkim ze środków własnych. Udział kredytów bankowych w finansowaniu inwestycji jest relatywnie niewielki. Aczkolwiek pomorskie MŚP chętniej korzystają z leasingu niż przeciętnie MSP w Polsce. 66,9% - środki własne Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan 66,0% - środki własne

29 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan Pomorskie MSP zdecydowanie chciałyby wykorzystania funduszy unijnych na dofinansowanie pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia oraz na inwestycje w nowoczesne technologie.

30 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan …ale także na inwestycje pozwalające na wzrost dotychczasowej produkcji.

31 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan Pomorskie MSP zdecydowanie chętniej korzystałyby także z dofinansowania usług szkoleniowych niż MSP w Polsce. Również chętnie sięgałyby po unijne dotacje do inicjatyw wspierających eksport.

32 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan Pomorskim MSP potrzebne jest również dofinansowanie ze środków unijnych opracowywania wzorów przemysłowych i użytkowych, a także – ochrony praw własności przemysłowej.

33 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan MSP ogółem pomorskie MSP Pomorskie MSP mają problemy z pozyskaniem pracowników – 15,6% z nich przez ostatnie 1,5 roku szukało pracowników i ich nie znalazło.

34 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan Problemy pomorskich MSP z pozyskaniem pracowników przekładają się na oferowanie wyższych wynagrodzeń pracownikom.

35 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2007, PKPP Lewiatan Nastawienie pomorskich MSP na rozwój powoduje, że właściwie nie rozważają one przeniesienia działalności do krajów UE.

36 WNIOSKI (i) Region pomorski stracił w ostatnich 5 latach dystans do 4 najbardziej rozwiniętych regionów Polski. Ma jednak potencjał, aby ten dystans odrobić: Ponadprzeciętny rozwój przedsiębiorczości Budowanie konkurencyjności na jakości obsługi klienta, zdolności dostosowania się do jego wymagań klienta, a w coraz mniejszym stopniu na cenie Nastawienie na budowanie konkurencyjności w przyszłości w oparciu o wąska specjalizację, szycie na miarę i innowacyjność Nastawienie na korzystanie z patentów i licencji Pro-innowacyjny charakter inwestycji … … potwierdzony wskazaniami preferencji dotyczących kierunków wydatkowania środków unijnych Potrzeba korzystania z usług szkoleniowych (finansowanych ze środków unijnych)

37 WNIOSKI (ii) Słabe strony MSP działających w regionie pomorskim, w których tkwi jednak potencjał rozwojowy tych firm, to: Niższa od średniej dla Polski liczba pracujących w przedsiębiorstwach ogółem Niższa od przeciętnej dla Polski kreatywność (własne patenty) Kłopoty z pozyskaniem pracowników

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Gdańsk, 06 grudnia 2007 dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan


Pobierz ppt "KONKURENCYJNOŚĆ SEKTORA MSP 2007. POMORSKIE MSP NA TLE MSP W POLSCE. Gdańsk, 06 grudnia 2007 dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google