Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KUJAWSKO-POMORSKIE - mocne i słabe strony sektora MSP. Szanse i zagrożenia rozwojowe. Toruń, 28 lutego 2012 dr Jacek Adamski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KUJAWSKO-POMORSKIE - mocne i słabe strony sektora MSP. Szanse i zagrożenia rozwojowe. Toruń, 28 lutego 2012 dr Jacek Adamski"— Zapis prezentacji:

1 KUJAWSKO-POMORSKIE - mocne i słabe strony sektora MSP. Szanse i zagrożenia rozwojowe. Toruń, 28 lutego 2012 dr Jacek Adamski Prezentacja wyników badania przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współ finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja wywiadów – CBOS. Badanie przeprowadzone w okresie 15 czerwca-19 sierpnia 2012r. na losowej próbie 1501 MSP.

2 2 AGENDA AGENDA KUJAWSKO-POMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI MOCNE I SŁABE STRONY FIRM CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI ZAGROŻENIA I SZANSE RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE?REKOMENDACJE

3 3 © 2012 PKPP Lewiatan Źródło: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2008 r, GUS 2010, opr. M.Starczewska-Krzysztoszek Województwo Kujawsko-Pomorskie tworzy 4,7% PKB wytwarzanego w Polsce, co plasuje ten region na 8 miejscu, przy wykorzystaniu 5,2% ogółu pracujących w gosK-Parce polskiej.

4 4 © 2012 PKPP Lewiatan */ Produktywność mierzona relacją (udział PKB wg województw w PKB Polski) do (udział pracujących w gosK-Parce województwa w pracujących w gosK-Parce Polski); czyt.: 1 zatrudniony wytwarza x,xx PKB w porównaniu do Polski=100 Źródło: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2008 r, GUS 2010, opr. M.Starczewska-Krzysztoszek Produktywność gospodarki Regionu lokuje Kujawsko-Pomorskie poniżej średniej dla Polski.

5 5 © 2012 PKPP Lewiatan PKB to parametr ważny z punktu widzenia gospodarki, natomiast PKB to parametr ważny z punktu widzenia gospodarki, natomiast z perspektywy społecznej ważny jest PKB przypadający na 1 mieszkańca. Niestety Kujawsko-Pomorskie plasuje się tu na 11 (a nie 8) pozycji. Uwaga: numery przy nazwach województw oznaczają pozycję regionu w udziale regionalnego PKB per capita w PKB per capita Polski. Źródło: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2008 r, GUS 2010, opr. M.Starczewska-Krzysztoszek

6 6 © 2012 PKPP Lewiatan Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Regionie to 84,7% średniego wynagrodzenia brutto w Polsce. To poziom nieco wyższy niż PKB per capita dla Kujawsko-Pomorskiego w relacji do średniego poziomu dla Polski. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Regionie to 84,7% średniego wynagrodzenia brutto w Polsce. To poziom nieco wyższy niż PKB per capita dla Kujawsko-Pomorskiego w relacji do średniego poziomu dla Polski. Wskazuje to na niższą produktywność Regionu. Uwaga: numery przy nazwach województw oznaczają pozycję regionu w udziale regionalnego PKB per capita w PKB per capita Polski. Źródło: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2008 r, GUS 2010, opr. M.Starczewska-Krzysztoszek

7 7 © 2012 PKPP Lewiatan Region Kujawsko-Pomorski nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału, bowiem jego udział w całkowitych wydatkach na B+R, które są bazą dla innowacji, jest o 20% niższy niż udział w PKB. Uwaga: numery przy nazwach województw oznaczają pozycję regionu w udziale regionalnego PKB per capita w PKB per capita Polski. Źródło: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2008 r, GUS 2010, opr. M.Starczewska-Krzysztoszek

8 8 © 2012 PKPP Lewiatan Mimo nie odpowiadającemu potencjałowi Regionu poziomowi wydatków na B+R, skłonność kujawsko-pomorskich firm do innowacji jest duża – blisko 1/3 firm średnich i dużych poniosła nakłady na działalność innowacyjną (6. miejsce w Polsce). Uwaga: numery przy nazwach województw oznaczają pozycję regionu w udziale regionalnego PKB per capita w PKB per capita Polski. Źródło: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2008 r, GUS 2010, opr. M.Starczewska-Krzysztoszek

9 9 © 2012 PKPP Lewiatan Kujawsko-pomorska przedsiębiorczość odzwierciedla strukturę przedsiębiorczości w Polsce. Przeciętnie jest tu jednak więcej firm małych, średnich i dużych. Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 r. GUS 2012, opr. M.Starczewska-Krzysztoszek

10 10 AGENDA AGENDA KUJAWSKO-POMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI MOCNE I SŁABE STRONY FIRM CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI ZAGROŻENIA I SZANSE RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE?REKOMENDACJE

11 11 MOCNE STRONY KUJAWSKO-POMORSKIE MSP SŁABE STRONY © 2012 PKPP Lewiatan Źródło: M.Starczewska-Krzysztoszek – opracowanie własne Utrzymanie się na rynku to cel strategiczny większości K_P_MSP. Bardzo silna pozycja jakości w budowaniu pozycji konkurencyjnej na rynku. Dobra ocena (samoocena) zdolności do konkurowania na rynku europejskim w oparciu o jakość, nowatorstwo oraz promocję i dystrybucję. Wzrost znaczenia ceny w budowaniu pozycji konkurencyjnej w najbliższych 2-3 latach (ale dotyczy relatywnie niewielkiego odsetka firm). Ryzyko nieuczciwych zachowań kontrahentów. Relatywnie wysokie ryzyko nieprawidłowych relacji z klientami. Wzrost znaczenia w najbliższych 2-3 latach jakości obsługi klienta. Niska skłonność do innowacji, aczkolwiek nieco wyższa niż przeciętnie w MSP w Polsce. Innowacyjność motywowana dostępem do środków unijnych (a to nie jest trwały czynnik motywacyjny). Relatywnie nieduża część K-P_MSP działa na kurczących się rynkach. Relatywnie duża otwartość K-P_MSP (eksport).

12 12 AGENDA AGENDA KUJAWSKO-POMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI MOCNE I SŁABE STRONY FIRM CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI ZAGROŻENIA I SZANSE RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE?REKOMENDACJE

13 13 © 2012 PKPP Lewiatan Źródło: Badanie Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan 11,0% 20,4% 11,3% 2,5% 39,5% 10,7% 11,9% 22,6% 17,9% 1,2% 35,7% Wzrost zysku Wzrost udziału w rynku Wzrost sprzedaży Zapewnienie pracy i dochodów sobie i rodzinie Wzrost wartości rynkowej w długim okresie Utrzymanie się na rynku 14,7% CEL STRATEGICZNY MSP OGÓŁEM K-P_MSP Dla MSP w Polsce, w tym dla K-P_MSP kluczowe jest utrzymanie się na rynku. Znacznie więcej K-P_MSP niż przeciętnie MSP w Polsce dąży do zapewnienia pracy i dochodu właścicielowi firmy i jego rodzinie.

14 14 © 2012 PKPP Lewiatan Źródło: Badanie Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan 24,1% 10,6% 33,1% 44,0% 18,7% 4,8% 34,5% Branża osiągnęła pułap możliwości wzrostu, rynek jest ustabilizowany Rynek zmniejsza się, jest to trwała, nieodwracalna tendencja Trudno powiedzieć Duże, rynek stale rośnie 32,2% MOŻLIWOŚCI WZROSTU BRANŻY MSP OGÓŁEM K-P_MSP Ponad 1/3 K-P_MSP uważa, że rynek, na którym działają, ma duży potencjał wzrostowy. To szansa na wzrost sprzedaży i wzrost udziału w rynku, a tym samym budowania silniejszej pozycji w średnim i długim okresie, co deklarują K-P firmy.

15 15 AGENDA AGENDA KUJAWSKO-POMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI MOCNE I SŁABE STRONY FIRM CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI ZAGROŻENIA I SZANSE RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE?REKOMENDACJE

16 16 10,7 1,2 10,7 52,4 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan Znacznie więcej K-P_MSP niż przeciętnie MSP w Polsce buduje swoją pozycję konkurencyjną na jakości. Relatywnie mało firm uznaje cenę za kluczowy czynnik sukcesu i na niej opiera walkę o rynek.

17 17 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan Przyszłość to ciągle jakość produktów. Ale K-P_MSP chcą w najbliższych 2-3 latach wzmocnić jakość obsługi klienta. 14,3 4,8 10,7 13,1 46,4

18 18 19,1 Ryzyko wynikające z nieprzestrzegania prawa pracy w firmie Ryzyko nieprawidłowych relacji między pracownikami a kierownictwem firmy Ryzyko zmian oczekiwań klientów Ryzyko błędów popełnianych przez pracowników firmy Ryzyko wynikające z nieprawidłowych relacji firmy z klientami Ryzyko nieuczciwych zachowań kontrahentów Jakie ryzyka operacyjne występują w działalności Pana(i) firmy? (bardzo wysokie i wysokie ryzyko łącznie) (MSP ogółem oraz K-P_MSP; %) 35,7 13,1 21,4 39,3 13,1 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan © 2012 PKPP Lewiatan K-P_MSP uznają ryzyko wynikające z nieprawidłowych relacji z klientami za najwyższe. To zapewne przyczyny planowanych zmian w koncepcji prowadzenia biznesu – zwiększenia znaczenia jakości obsługi klientów. Wyraźnie także sygnalizują problemy w relacjach z kontrahentami.

19 19 Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych 2010, GUS 2012; opr. M.Starczewska-Krzystzoszek © 2012 PKPP Lewiatan W strukturze branżowej K-P sektora przedsiębiorstw ponadprzeciętnie reprezentowane są firmy zajmujące się opieką zdrowotna i pomocą społeczną, firmy handlowe oraz transportowe. To zapewne jest także przyczyna silniejszej koncentracji na jakości produktów oraz jakości obsługi klienta.

20 20 AGENDA AGENDA KUJAWSKO-POMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI MOCNE I SŁABE STRONY FIRM CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI ZAGROŻENIA I SZANSE RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE?REKOMENDACJE

21 21 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan MSP w Polsce koncentrują się na działaniu w regionie. Relatywnie niewiele firm planuje działania poza Polską w najbliższych 2 latach. Natomiast K-P_MSP interesują się ekspansją handlową na rynki poza regionem i poza Polską w stopniu znacznie większym niż przeciętnie MSP w Polsce. w stopniu znacznie większym niż przeciętnie MSP w Polsce. Jakie są priorytety biznesowe Pana(i) firmy w najbliższych 2 latach (MSP ogółem i K-P_MSP; %) MSP OGÓŁEM K-P_MSP

22 22 */ Sprzedaż do krajów UE jest tu zakwalifikowana także jako eksport. Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan © 2012 PKPP Lewiatan Eksport */ realizowało w 2010 r. 18,1% K-P_MSP. W kolejnych latach zainteresowanie sprzedażą produktów i usług poza Polskę prawie nie zmieni się. Przeciętnie w Polsce skłonność MSP do ekspansji za granicę jest znacznie niższa.

23 23 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan © 2012 PKPP Lewiatan Brak środków finansowych nie jest istotną barierą w podejmowaniu i prowadzeniu działalności eksportowej przez K-P_MSP. Problemem są odmienne regulacje prawne oraz pozyskanie wiarygodnych partnerów biznesowych za granicą.

24 24 Źródło: Badanie Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan oraz Monitoring kondycji sektora MSP2007, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan W K-P_MSP relatywnie mniej jest firm, które uważają, że mają przewagę cenową nad konkurentami działającymi na rynku UE, natomiast więcej tych, które uważają, że pod względem jakości są bardziej atrakcyjne. Przy relatywnie dużej otwartości K-P_MSP (eksport) oznacza to, że na rynkach zewnętrznych mogłyby one konkurować właśnie jakością.

25 25 AGENDA AGENDA KUJAWSKO-POMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI MOCNE I SŁABE STRONY FIRM CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI ZAGROŻENIA I SZANSE RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE?REKOMENDACJE

26 26 © 2012 PKPP Lewiatan K-P przedsiębiorstwa przemysłowe były w latach na 5. miejscu w Polsce pod względem liczby przedsiębiorstw innowacyjnych. Nie był to wynik publicznego wsparcia dla działalności innowacyjnej tych firm, bowiem tylko 19,1% przemysłowych firm innowacyjnych otrzymało publiczne wsparcie. Źródło: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach , GUS 2012, opr. M.Starczewska-Krzysztoszek

27 27 © 2012 PKPP Lewiatan Natomiast kujawsko-pomorskie przedsiębiorstwa usługowe były w latach dopiero na 14. miejscu w Polsce pod względem liczby przedsiębiorstw innowacyjnych. Prawdopodobnie to efekt tego, że K-P_MSP były na 16. miejscu w Polsce pod względem liczby innowacyjnych firm usługowych, które otrzymały publiczne wsparcie finansowe. Źródło: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach , GUS 2012, opr. M.Starczewska-Krzysztoszek

28 28 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan Badanie MSP wskazuje, że 56% K-P_MSP wdrożyło w latach innowacje do praktyki. To istotnie więcej, niż wynika z badań GUS. W Kujawsko-Pomorskiem znacznie więcej MSP niż przeciętnie w Polsce wdrożyło innowacje organizacyjne. Rozumienie potrzeby wdrażania innowacji jest w K-P_MSP powyżej przeciętnej.

29 29 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan Ponad 63% K-P_MSP deklaruje, że działania innowacyjne byłyby im przydatne. Jednocześnie tylko 8,3% K-P_MSP uważa je za nieprzydatne. Ma to swoje przełożenie na inwestycje w innowacje w latach – istotnie rośnie odsetek firm, które zainwestowały lub planują zainwestować w innowacje marketingowe. Więcej firm zainwestowało lub zainwestuje w innowacje produktowe i organizacyjne. */ (xx,x) – odsetek MSP ogółem i K-P_MSP, które wprowadziły w latach innowacje (27,4) (44,0))(40,5) (34,5) (26,9) (39,3) (28,1) (32,2)

30 30 © 2012 PKPP Lewiatan K-P_MSP silnie wiążą działalność innowacyjną z popytem na rynku polskim na innowacyjne produkty. Duże znaczenie ma dla nich także dostęp do zewnętrznego finansowania – unijnego oraz kredytów. Ważnym motywatorem jest także konkurencja ze strony innych, bardziej innowacyjnych firm. Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek

31 31 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan K-P_MSP zdecydowanie bardziej skoncentrowane są na budowaniu podstaw do działalności w długim okresie niż na wzroście efektywności operacyjnej. To zapewne także tłumaczy ich relatywnie wyższą skłonność do innowacji. Jakie są priorytety biznesowe Pana(i) firmy w najbliższych 2 latach? (MSP ogółem i K-P_MSP; %) (i) MSP OGÓŁEM K-P MSP

32 32 MOCNE STRONY KUJAWSKO-POMORSKIE MSP SŁABE STRONY © 2012 PKPP Lewiatan Źródło: M.Starczewska-Krzysztoszek – opracowanie własne Utrzymanie się na rynku to cel strategiczny większości K_P_MSP. Bardzo silna pozycja jakości w budowaniu pozycji konkurencyjnej na rynku. Dobra ocena (samoocena) zdolności do konkurowania na rynku europejskim w oparciu o jakość, nowatorstwo oraz promocję i dystrybucję. Wzrost znaczenia ceny w budowaniu pozycji konkurencyjnej w najbliższych 2-3 latach (ale dotyczy relatywnie niewielkiego odsetka firm). Ryzyko nieuczciwych zachowań kontrahentów. Relatywnie wysokie ryzyko nieprawidłowych relacji z klientami. Wzrost znaczenia w najbliższych 2-3 latach jakości obsługi klienta. Niska skłonność do innowacji, aczkolwiek nieco wyższa niż przeciętnie w MSP w Polsce. Innowacyjność motywowana dostępem do środków unijnych (a to nie jest trwały czynnik motywacyjny). Relatywnie nieduża część K-P_MSP działa na kurczących się rynkach. Relatywnie duża otwartość K-P_MSP (eksport).

33 33 AGENDA AGENDA KUJAWSKO-POMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI MOCNE I SŁABE STRONY FIRM CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI ZAGROŻENIA I SZANSE RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE?REKOMENDACJE

34 34 Dobra ocena władz lokalnych –gminnych i powiatowych dotycząca wsparcia przez nie rozwoju MSP. SZANSE KUJAWSKO-POMORSKIE MSP ZAGROŻENIA Relatywnie dużo czasu poświęcane przez kierownictwo firm na załatwianie formalności urzędniczych. Silna obawa przed wzrostem minimalnego wynagrodzenia (do 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce) Relatywnie słabe odczuwanie przez K-P_MSP negatywnego oddziaływania regulacji podatkowych na działalność gospodarczą. Relatywnie niska uciążliwość barier administracyjnych i kosztów z nimi związanych. Relatywnie zła ocena współpraca z bankami i dostępu do kredytu Silny, negatywny wpływ na działalność K-P_MSP regulacji dotyczących rynku pracy. Negatywny wpływ na działalność K-P_MSP regulacji dotyczących ochrony środowiska. © 2012 PKPP Lewiatan Źródło: M.Starczewska-Krzysztoszek – opracowanie własne Silny, negatywny wpływ regulacji dot. czasu pracy, zatrudnienia. K-P_MSP (oczekują bardziej elastycznych rozwiązań). Podobna do przeciętnej w Polsce – szara strefa, ale relatywnie wysoka obawa utraty dochodów z tego powodu. Silna, negatywna ocena procedur zamówień publicznych. Obawy przed zatorami płatniczymi. Relatywnie niska obawa przed korupcją i jej skutkami.

35 35 AGENDA AGENDA KUJAWSKO-POMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI MOCNE I SŁABE STRONY FIRM CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI ZAGROŻENIA I SZANSE RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE?REKOMENDACJE

36 36 Źródło: Badanie Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan 41,7 Władze powiatu Władze województwa Rząd Władze gminy OCENA DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU MSP I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MSP OGÓŁEM K-P_MSP K-P_MSP zdecydowanie dobrze oceniają działania administracji lokalnej – na poziomie gminy i powiatu na rzecz rozwoju MSP i przedsiębiorczości. Zdecydowanie słabiej oceniają władze województwa, a także rząd i KE. 25,08,4 WSPIERAJĄ 14,1 40,5 20,66,011,7 17,8 13,47,29,6 9,5 10,726,234,0 34,546,1 15,514,7 38,148,0 15,519,7 45,248,5 29,828,7 34,530,1 29,825,1 KE 9,5 10,47,210,227,431,0 56,048,4 UTRUDNIAJĄ SĄ NEUTRALNE TRUDNO POWIEDZIEĆ

37 37 Źródło: Badanie Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan Władze powiatu Władze województwa Rząd Władze gminy OCENA DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU MSP I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MSP OGÓŁEM K-P_MSP … władze gminy i powiatu oceniane są (netto) przez K-P –MSP najlepiej. Rząd oceniany jest (netto) negatywnie, ale ocena ta jest łagodniejsza niż przedstawiona przez wszystkie MSP w Polsce. + 33,3+ 10,9 + 34,5+ 8,9 + 10,6+ 3,,8 - 16,7- 23,3 KE + 2,3- 0,2 OCENA NETTO (odsetek MSP oceniających pozytywnie – odsetek MSP oceniających negatywnie)

38 38 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek Żadne K-P_MSP nie oceniło współpracy z Urzędami Skarbowymi negatywnie. Współpracę z ZUS K-P_MSP oceniają relatywnie słabo – co prawda noty pozytywne przeważają nad negatywnymi, jednak w 10 innych regionach są one wyższe. © 2012 PKPP Lewiatan

39 39 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek Dobra jest ocena współpracy K-P_MSP z urzędnikami lokalnego samorządu – istotnie lepsza niż przeciętnie w Polsce. Współpraca z lokalnymi instytucjami wdrażającymi środki unijne jest neutralna. © 2012 PKPP Lewiatan 0,0-0,5

40 40 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek Ale mimo tej dobrej oceny współpracy z ZUS, US i lokalnymi urzędnikami K-P przedsiębiorcy poświęcają relatywnie dużo czasu na dopełnianie urzędniczych formalności – 1 godz. i 17 minut. To najgorszy wynik w całym sektorze MSP w Polsce. © 2012 PKPP Lewiatan Uwaga: zakładając, że kierownictwo firmy pracuje 8 godz. dziennie, 14,1% czasu pracy 1 osoby oznacza 1 godz. i 17 minut.

41 41 AGENDA AGENDA KUJAWSKO-POMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI MOCNE I SŁABE STRONY FIRM CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI ZAGROŻENIA I SZANSE RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE?REKOMENDACJE

42 42 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan Regulacje podatkowe i stawki podatkowe nie stanowią bariery rozwojowej dla tak dużego odsetka K-P_MSP jak przeciętnie dla MSP w Polsce – o 10% mniej K-P MSP niż przeciętnie MSP w Polsce uznaje je za utrudnienie w działalności.

43 43 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan Największym utrudnieniem dla działalności K-P_MSP są pozapłacowe koszty pracy. Ale i tak mniejszy odsetek K-P MSP uznaje to za poważny problem dla działalności. Natomiast w znacznie większym stopniu niż MSP w Polsce K-P_MSP uznają istniejące elastyczne formy zatrudnienia za barierę.

44 44 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan Duży odsetek K-P_MSP wskazuje na regulacje branżowe jako te, które negatywnie wpływają na rozwój firmy, ale jest to i tak mniej niż średnio w Polsce. Podobnie jak MSP w Polsce – nieco ponad ¼ firm uznaje obowiązki związane z ochroną środowiska z barierę rozwoju.

45 45 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan K-P_MSP za ponadprzeciętnie uciążliwe, w stosunku do średniej dla MSP w Polsce, uznają regulacje dotyczące płacy minimalnej – jej wzrostu do 50% przeciętnego wynagrodzenia. A także regulacje dotyczące płatności za dni wolne od pracy oraz za godziny nadliczbowe.

46 46 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan Problemem dla K-P_MSP są także regulacje dotyczące urlopów na żądanie oraz wymagania dotycząće czasu pracy i organizacji czasu pracy.

47 47 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan Widać wyraźnie, że K-P_MSP chciałyby znacznie bardziej elastycznych zasad zatrudniania pracowników. Jedynie okres ochronny pracowników w wieku przedemerytalnym stanowi dla K-P_MSP mniejszy problem niż przeciętnie dla MSP w Polsce.

48 48 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan Uciążliwości związane z przepisami BHP czy koniecznością przeprowadzania badań lekarskich to relatywnie niewielki problem dla K-P-MSP (podobnie jak dla MSP w Polsce).

49 49 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan Wśród K-P_MSP jest znacznie więcej firm niż przeciętnie wśród MSP w Polsce, które uważają, że prawo pracy chroni interesy pracodawców w relacjach z pracownikami (3-krotnie więcej).

50 50 AGENDA AGENDA KUJAWSKO-POMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI MOCNE I SŁABE STRONY FIRM CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI ZAGROŻENIA I SZANSE RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE?REKOMENDACJE

51 51 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan Ponad 12% mniej K-P_MSP niż przeciętnie MSP w Polsce uznaje za utrudnienie procedury administracyjne i związane z nimi koszty. I to mimo, iż czas pracy przeznaczany przez zarządzających K-P_MSP na załatwianie formalności urzędniczych jest najdłuższy w Polsce. Prawie o 30% więcej K-P firm negatywnie ocenia procedury zamówień publicznych.

52 52 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan Relatywnie dużo K-P_MSP źle ocenia współpracę z bankami i dostęp do kredytów. A także dostęp do funduszy unijnych. K-P_MSP mają jeden z największych wśród MSP w Polsce problem ze ściąganiem należności od kontrahentów.

53 53 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan Ta relatywnie słaba ocena współpracy K-P_MSP z bankami i dostępu do kredytów wynika zapewne z tego, że K-P firmy korzystają z zewnętrznego finansowania w większym stopniu niż przeciętnie MSP w Polsce. Oznacza to, że ocena ta jest dokonana na podstawie realnej współpracy K-P firm z bankami.

54 54 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan Mniejszemu odsetkowi K-P_MSP niż przeciętnie w Polsce ograniczają możliwości rozwojowe czynniki rynkowe. Dla znacznie większego odsetka K-P_MSP niż przeciętnie dla MSP w Polsce współpraca z partnerami w biznesie jest ułatwieniem. W mniejszym stopniu K-P firmy obawiają się także konkurencji ze strony szarej strefy.

55 55 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan … i to mimo tego, iż szara strefa jest w opinii K-P_MSP nie jest istotnie mniejsza niż przeciętnie w Polsce. Jaki, Pana(i) zdaniem, jest poziom zatrudnienia w szarej strefie w branży, w której działa Pana(i) firma? (MSP ogółem oraz K-P_MSP; %) Jaki, Pana(i) zdaniem, przeciętny poziom obrotów w Pana(i) branży ukrywany jest przed US? (MSP ogółem oraz K-P_MSP; %)

56 56 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan Aczkolwiek negatywny wpływ szarej strefy na podstawową działalności K-P firm jest dużo większy niż przeciętnie w Polsce.

57 57 Źródło: Sektor MSP w Polsce, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, PKPP Lewiatan; opr. M.Starczewska-Krzysztoszek © 2012 PKPP Lewiatan Ponadprzeciętnie mało K-P_MSP wskazuje na korupcję jako czynnik utrudniający im działanie. Sytuacja polityczna, podobnie jak w innych MSP w Polsce, jest dla prawie 1/3 K-P firm utrudnieniem w działalności.

58 58 Dobra ocena władz lokalnych –gminnych i powiatowych dotycząca wsparcia przez nie rozwoju MSP. SZANSE KUJAWSKO-POMORSKIE MSP ZAGROŻENIA Relatywnie dużo czasu poświęcane przez kierownictwo firm na załatwianie formalności urzędniczych. Silna obawa przed wzrostem minimalnego wynagrodzenia (do 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce) Relatywnie słabe odczuwanie przez K-P_MSP negatywnego oddziaływania regulacji podatkowych na działalność gospodarczą. Relatywnie niska uciążliwość barier administracyjnych i kosztów z nimi związanych. Relatywnie zła ocena współpraca z bankami i dostępu do kredytu Silny, negatywny wpływ na działalność K-P_MSP regulacji dotyczących rynku pracy. Negatywny wpływ na działalność K-P_MSP regulacji dotyczących ochrony środowiska. © 2012 PKPP Lewiatan Źródło: M.Starczewska-Krzysztoszek – opracowanie własne Silny, negatywny wpływ regulacji dot. czasu pracy, zatrudnienia. K-P_MSP (oczekują bardziej elastycznych rozwiązań). Podobna do przeciętnej w Polsce – szara strefa, ale relatywnie wysoka obawa utraty dochodów z tego powodu. Silna, negatywna ocena procedur zamówień publicznych. Obawy przed zatorami płatniczymi. Relatywnie niska obawa przed korupcją i jej skutkami.

59 59 AGENDA AGENDA KUJAWSKO-POMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI MOCNE I SŁABE STRONY FIRM CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK CELE STRATEGICZNE FIRM A RYNEK BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI BUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA JAKOŚCI KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI NISKA SKŁONNOŚĆ DO INNOWACJI ZAGROŻENIA I SZANSE RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? RELACJE Z ADMINISTRACJĄ WSPARCIEM DLA MSP? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? REGULACJE UTRUDNIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE? BIUROKRACJA, BANKI, INFRASTRUKTURA MNIEJ DOKUCZLIWE?REKOMENDACJE

60 60 REKOMENDACJE KUJAWSKO-POMORSKIE MSP Dalsze rozszerzanie pola działalności gospodarczej poza rynek wewnętrzny. Zainteresowanie działalnością na Wspólnym Rynku. Współpraca z K-P_MSP w celu identyfikacji i rozwiązania problemu zbyt długiego czasu poświęcanego przez kierownictwo firm na załatwianie formalności urzędniczych.. Identyfikacja problemów K-P_MSP związanych z regulacjami dot. ochrony środowiska i pomoc w ich rozwiązaniu. © 2012 PKPP Lewiatan DLA MSP Wprowadzenie zarządzania ryzykiem, w tym przede wszystkim zarządzania ryzykiem relacji z klientami, a także z kontrahentami. DLA WŁADZ LOKALNYCH Źródło: M.Starczewska-Krzysztoszek – opracowanie własne Stworzenie regionalnego systemu wspierającego ekspansję zagraniczną K-P_MSP. Dalsze zwiększanie skłonności do inwestycji w innowacje, oparcie jej nie tylko na dostępie do środków unijnych. Wykorzystanie instrumentów badania rynku i zmian oczekiwań klientów. Analiza problemów K-P_MSP związanych z rynkiem pracy i wspólne wypracowanie lokalnych narzędzi ich rozwiązania. Analiza problemów K-P_MSP związanych z procedurami zamówień publicznych i ich ograniczenie (na szczeblu lokalnym)..

61 61 © 2012 PKPP Lewiatan Dynamika sprzedaży MSP spadnie, spadnie bowiem dynamika zatrudnienia i wynagrodzeń, a także popyt za granicą. MSP utrzymają koszty w ryzach (ograniczanie wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń, szczególnie po podniesieniu składki rentowej po stronie pracodawców o 2 pp). W prognozach inwestycji trzeba uwzględnić ich silne spowolnienie w sektorze MSP – przede wszystkim inwestycji zwiększających majątek trwały firm. MSP będą realizowały inwestycje modernizacyjne na ograniczoną skalę – głównym czynnikiem budującym ich konkurencyjność jest bowiem jakość produktów i usług. Wzrost zatrudnienia w MSP istotnie osłabnie. Mikrofirmy mogą nawet zmniejszyć zatrudnienie. Osłabnie wzrost zatrudnienia w przemyśle i w budownictwie. Osłabnie także wzrost wynagrodzeń – szczególnie w mikrofirmach PROGNOZA Źródło: M.Starczewska-Krzysztoszek – opracowanie własne

62 62 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek


Pobierz ppt "KUJAWSKO-POMORSKIE - mocne i słabe strony sektora MSP. Szanse i zagrożenia rozwojowe. Toruń, 28 lutego 2012 dr Jacek Adamski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google