Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2008 r. Sprawozdanie roczne za 2008 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. Podstawa prawna Rozporządzenie 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r.) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27 grudnia 2006 r. ) Wytyczne MRR z dnia 29 maja 2008 r. w zakresie sprawozdawczości (MRR/H/4(2)05/2008)

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. 1. Informacje wstępne Program operacyjny Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Województwo Warmińsko-Mazurskie Obszar programowania: 2007-2013 Numer programu (CCI): CCI2007PL161PO020 Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania programu Rok sprawozdawczy: 2008

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. 2. Przegląd realizacji RPO w okresie objętym sprawozdaniem 2.1 Realizacja i analiza postępów Wartości wskaźników dla celu głównego RPO Warmia i Mazury Wpływ realizacji Programu na zmianę PKB(%) - szacowana wartość na 2010 roku to 0,8%,w roku docelowym 2013 - 2,6%; Zmiana poziomu PKB na mieszkańca w regionie według parytetu siły nabywczej w stosunku do średniej UE-27 - będzie monitorowane jako wskaźnik kontekstowy; Wpływ realizacji Programu na liczbę netto utworzonych miejsc pracy (szt.) - szacowana wartość na 2010 roku to 2200 szt., w roku docelowym 2013 - 4300 szt.; Wpływ realizacji programu na liczbę brutto utworzonych miejsc pracy (szt.) - szacowana wartość na 2010 roku to 880 w tym 440 kobiet, w roku docelowym 2013 - 4710 w tym 2355 kobiet.

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. Informacje finansowe W okresie sprawozdawczym wykazano wydatki tylko w Osi priorytetowej VIII Pomoc Techniczna. Wydatki poniesione przez beneficjentów zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków wyniosły 2 229 443,42 euro co stanowi 0,22 % wykorzystania alokacji. Audyt zgodności W 2008 roku w IZ RPO WiM, IP oraz IPII został przeprowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie audyt zgodności. Zakres audytu: ocena systemów zarządzania i kontroli oraz potwierdzenie, że systemy zarządzania i kontroli ustanowione zostały zgodnie z wymogami wspólnotowymi Wynik audytu: pozytywna opinia w sprawie zgodności systemów zarządzania i kontroli ustanowionych dla RPO WiM.

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 26.06.2008 r. 2.2 Informacja nt. zgodności z przepisami wspólnotowymi IZ RPO powzięła wszelkie odpowiednie środki zapewniające przestrzeganie polityk wspólnotowych. Kontrola przestrzegania przez Beneficjentów zasad dotyczących zamówień publicznych, pomocy publicznej, równości szans i niedyskryminacji, ochrony środowiska odbywa się na etapie: oceny formalnej wniosku o dofinansowanie; oceny merytorycznej; weryfikacji wniosków o płatność. kontroli projektu w trakcie i po zakończeniu jego realizacji;

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. 2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi środkami zaradczymi (1) Problemy niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami: Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27.06.1985 r. w sprawie oceny skutków wywierania wpływu przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne; Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 02.04.1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa; brak zatwierdzonego Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych;

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. 2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi środkami zaradczymi (2) brak zatwierdzonego Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów; brak obowiązującego Rozporządzenia MRR w sprawie pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych; trudności z wyznaczeniem obszarów rewitalizacji dla miast leżących w granicach województwa warmińsko-mazurskiego wynikających z zapisów Wytycznych MRR w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa;

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. 2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi środkami zaradczymi (3) wstrzymanie projektu kluczowego w ramach Działania 1.2. Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu, Poddziałania 1.2.2. Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe zaplanowanego na IV kwartał 2008 r. z powodu niezgodności z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 pod kątem inżynierii finansowej; niespójność Wytycznych MRR w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z przepisami Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane; brak wykładni i interpretacji nowych przepisów z zakresu oceny oddziaływania na środowisko, w szczególności do obszarów Shadow List

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. 2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi środkami zaradczymi (4) Środki zaradcze Zawieszenie, odwołanie i ponowne ogłoszenie części konkursów, na które miała wpływ niezgodność polskich przepisów z wymogami Dyrektywy Rady 85/337/EWG oraz brak zatwierdzonych poszczególnych Rozporządzeń MRR przygotowanie przez MRR projektu nowych Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych wprowadzenie przez MRR zmiany Ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych, zmienionej Ustawą z dnia 07.11.2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z dnia 05.12.2008 r., Nr 216, poz. 1370

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. 2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi środkami zaradczymi (5) Środki zaradcze zmiana techniczna RPO w postaci zmiany Mapy koncentracji funkcji turystycznych w Województwie Warmińsko-Mazurskim wdrożenie zawartych w Sprawozdaniu z audytu zgodności rekomendacji do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli oraz rekomendacji otrzymanych od Instytucji Certyfikującej

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. 2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego Planowane w 2009 r. działania Instytucji Zarządzającej mające na celu zminimalizowanie skutków kryzysu w województwie warmińsko- mazurskim: modyfikacja kryteriów wyboru projektów w ramach Osi priorytetowej I Przedsiębiorczość (punktowanie nie tylko nowoutworzonych miejsc pracy, ale także zachowanie już istniejących miejsc pracy); zmiany w procedurach wdrażania RPO (usprawnienie procesu wypłacania środków beneficjentom - od momentu złożenia wniosku o płatność przez Beneficjenta, do chwili wypłacenia środków). 2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 Nie ma zastosowania w danym okresie sprawozdawczym

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. 2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia Instrumenty służące zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia: Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej Kontrola krzyżowa Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSRO Kryteria wyboru projektów Deklaracje Beneficjentów o nie finansowaniu składanych projektów z innych źródeł Prace Komitetu Monitorującego

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. 2.7 System monitorowania Komitet Monitorujący W 2008 r. odbyły się 4 posiedzenia KM RPO WiM gdzie zatwierdzono: Regulamin prac Komitetu Monitorującego, kryteria wyboru projektów w ramach RPO WiM, sprawozdanie roczne za 2007 r. z realizacji RPO WiM sprawozdanie okresowe za I półrocze 2008 r. z realizacji RPO WiM Plan Komunikacji dla RPO WiM 2007-2013 Ewaluacja W dniu 16 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego przyjął Okresowy plan ewaluacji na rok 2009 RPO WiM; W 2008 r. na zlecenie Instytucji Zarządzającej przeprowadzono badania ewaluacyjne: Oceny systemu zarządzania i wdrażania RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie identyfikacji barier; Ewaluacji systemu wyboru projektów. 2.8 Krajowa rezerwa wykonania pomocy Nie ma zastosowania w danym okresie sprawozdawczym

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. 3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów (1)

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. 3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów (2)

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. 3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów (4) W okresie sprawozdawczym wykazano wartości wskaźników tylko w Osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna Wskaźniki produktu Wartość osiągnięta w 2008 r. Wartość docelowa w 2010 r. Wartość docelowa w 2013 r. Szacowana realizacja 2009 r. Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) (szt.) 91170190162 Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych (szt.) 010252 Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) (szt.) 60200300182

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. 3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów (5) Wskaźniki produktu Wartość osiągnięta w 2008 r. Wartość docelowa w 2010 r. Wartość docelowa w 2013 r. Szacowana realizacja 2009 r. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych (szt.) 56515087 Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów (szt.) 992018 Wskaźnik rezultatu Wartość osiągnięta w 2008 r. Wartość docelowa w 2010 r. Wartość docelowa w 2013 r. Szacowana realizacja 2009 r. Liczba przeszkolonych osób 9023 5004 5003819

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. 4. Programy współfinansowane z EFS – spójność i koncentracja wsparcia Nie ma zastosowania w danym okresie sprawozdawczym 5. EFRR/FS – duże projekty Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury - wartości 74 mln euro, finansowany w 50% z EFRR Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął działania w zakresie: rozszerzenia wykazu nieruchomości podanych w projekcie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego o tereny lotniska w Szymanach, pozyskania inwestora strategicznego ( Spółka European Business Partners z siedzibą w Warszawie), przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych i Polskich Linii Kolejowych na temat warunków, jakie musi spełniać zmodernizowana linia kolejowa Olsztyn – Szymany.

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. 6. Pomoc techniczna Zatwierdzono 4 Roczne Plany Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013, które obejmują projekty z zakresu: szkoleń; zatrudnienia; zakupu sprzętu komputerowego; wyposażenia powierzchni biurowej; promocji i informacji; organizacji procesu wyboru projektów; organizacji posiedzeń komitetu monitorującego.

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. 7. Promocja i informacja (1) Działania informacyjne wydanie ulotek; publikacja artykułu nt. RPO WiM 2007-2013 w Pulsie Regionu Magazynie Samorządów Województwa Warmińsko – Mazurskiego; publikacja informacji o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WiM 2007- 2013; cykl autorskich audycji informacyjnych; zamówienie banerów i elementów promocji wizualnej RPO WiM. Działania promocyjne konkursy promujące RPO WiM; kampania promocyjno-informacyjna związana z realizacją RPO WiM podczas Mistrzostw Siatkówki Plażowej w Starych Jabłonkach promocja RPO WiM na ekranie diodowy; realizacja sześciu filmów - każdej osi priorytetowej poświęcony był jeden spot; kampania promocyjno – informacyjna w Internecie; konferencja podsumowująca wdrażanie RPO WiM w roku 2008.

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. 7. Promocja i informacja (2) Internet www.rpo.warmia.mazury.pl www.wfosigw.olsztyn.pl www.wmarr.olsztyn.pl Punkty informacyjne główny punkt informacyjny RPO WiM w Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego – Biuro Promocji i Informacji; punkty konsultacyjne w IP oraz w IP II.

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. Zalecenia Komisji Europejskiej Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WiM za 2008 rok zostało przygotowane z uwzględnieniem wszystkich rekomendacji przekazanych przez Komisję Europejską do sprawozdania za 2007 rok.

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 05.06.2009 r. Dziękuję za uwagę Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Katarzyna Taperek Kierownik Biura Monitoringu w Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google