Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH NA 2008 ROK w województwie pomorskim PLAN DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH NA 2008 ROK w województwie pomorskim Gdańsk, 27 maja 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH NA 2008 ROK w województwie pomorskim PLAN DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH NA 2008 ROK w województwie pomorskim Gdańsk, 27 maja 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 PLAN DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH NA 2008 ROK w województwie pomorskim PLAN DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH NA 2008 ROK w województwie pomorskim Gdańsk, 27 maja 2008 r.

2 DOKUMENTY PROGRAMOWE Plan Oceny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Wytyczne w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007 – 2013 Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych w ramach Rocznego Planu Działania dla Pomocy Technicznej IP

3 ORANIZACJA PROCESU EWALUACJI PO KL INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA Ewaluacja na poziomie całego Programu PO KL INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE (IP/IPII) Ewaluacja na poziomie Priorytetów i/lub Działań PODKOMITET MONITORUJĄCY Organ doradczy przy IP

4 PODZIAŁ ZADAŃ W PROCESIE EWALUACJI PO KL KJO GSE PO KL IZ IP/IP2 KM PO KL PKM PO KL dla IP Prowadzenie ewaluacji Priorytetu / Działania RGSE przy IP Konsultacje Prezentacja wyników ewaluacji Priorytetów Przyjęcie wyników ewaluacji Priorytetów Prowadzenie ewaluacji Programu Raport z ewaluacji Priorytetów Prezentacja wyników ewaluacji Programu Przyjęcie wyników Konsultacje Przekazanie raportu z ewaluacji Programu

5 GRUPA STERUJĄCA EWALUACJĄ PO KL SKŁAD: Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących (centralnych oraz regionalnych), KJO, Komitetu Monitorującego oraz eksperci w dziedzinie ewaluacji. ZADANIA: Opiniowanie PLANU OCENY, Opiniowanie okresowych Planów działań ewaluacyjnych IZ, Opracowywanie okresowych informacji na temat wyników ewaluacji PO KL i sposobie wykorzystania ich wyników na potrzeby Komitetu Monitorującego.

6 Komponent regionalny PO KL REGIONALNA GRUPA STERUJĄCA EWALUACJĄ PO KL - Rekomendacje IZ - SKŁAD: Przedstawiciele IP, IP II, PKM PO KL, RPO oraz eksperci. ZADANIA: Opracowanie Planów działań ewaluacyjnych, Określenie przedmiotu i założeń badań, Przyjęcie raportów od wykonawców, Opracowanie informacji dla PKM PO KL o wynikach ewaluacji i sposobie wykorzystania wyników. P VIP VIIP VIIIP IX EksperciRPO

7 REGIONALNA GRUPA STERUJĄCA EWALUACJĄ dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 powołana została Uchwałą nr 394/112/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 05 maja 2008 r.

8 REGIONALNA GRUPA STERUJĄCA EWALUACJĄ dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 SKŁAD: Członkowie Kolegium Dyrektorów ds. Polityki Strukturalnej, powołanego Zarządzeniem Marszałka Województwa Pomorskiego nr 34/07 z dnia 29 lipca 2007 r: – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego; – Dyrektor Departamentu Infrastruktury; – Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej; – Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych; – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego; – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich; – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego; – Dyrektor Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych; lub osoby przez nich pisemnie wskazane oraz przedstawiciele: – Agencji Rozwoju Pomorza SA (IP II dla RPO WP 2007 – 2013) – jedna osoba; – KM RPO WP 2007 – 2013 – jedna osoba; – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (IP II dla PO KL 2007 – 2013) – jedna osoba; – PKM PO KL 2007 - 2013 – jedna osoba. Każdy członek Kolegium Dyrektorów może wyznaczyć maksymalnie dwie osoby do pracy w Grupie Sterującej. Do pracy w Grupie Sterującej mogą być zapraszani przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych oraz eksperci zewnętrzni, a także przedstawiciele innych instytucji zaangażowanych w proces realizacji programów operacyjnych.

9 REGIONALNA GRUPA STERUJĄCA EWALUACJĄ dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ZADANIA: Grupa Sterująca stanowi organ konsultacyjny dla Jednostki Ewaluacyjnej RPO WP 2007- 2013 oraz IP dla komponentu regionalnego PO KL 2007 -2013 w województwie pomorskim, w zakresie zapewnienia koordynacji i komplementarności badań ewaluacyjnych prowadzonych w ramach różnych programów realizowanych na terenie województwa pomorskiego. Do zadań Grupy Sterującej należy w szczególności: – wspieranie merytoryczne JE RPO WP przy formułowaniu Okresowych planów ewaluacji RPO WP oraz Instytucji Pośredniczącej PO KL przy formułowaniu zapisów Rocznych Planów Działań Ewaluacyjnych; – proponowanie i opiniowanie zakresu poszczególnych badań ewaluacyjnych; – formułowanie kryteriów wyboru ofert w przypadku ocen realizowanych przez ewaluatorów zewnętrznych oraz warunków umów zawieranych z ewaluatorami zewnętrznymi; – monitorowanie postępu prac wykonawcy w ramach zleconego badania ewaluacyjnego; – formułowanie ocen raportów ewaluacyjnych (przejściowych lub końcowych); – opiniowanie rekomendacji płynących z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych; – uczestniczenie w formułowaniu propozycji zmian w RPO WP 2007-2013 wynikających z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.

10 FINANSOWANIE - Priorytet X Pomoc techniczna W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania, wdrażania oraz promocji - Samorządowi Województwa zostały przyznane środki na finansowanie zadań określonych w ROCZNYM PLANIE DZIAŁANIA DLA POMOCY TECHNICZNEJ (zgodnie z Wytycznymi w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej PO KL). Roczny Plan Działania dla PT Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych Plan Szkoleń Plan Kosztów Instytucji Plan Kontroli Plan Działań Ewaluacyjnych Plan Kosztów Wdrażania 15% PT

11 PLAN DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH NA 2008 ROK - wersja pierwotna - Nazwa badaniaOpis zakresu badaniaTermin realizacji /sposób realizacji Koszt (w PLN) Ocena systemu zarządzania i wdrażania IP i IP II na poziomie priorytetu ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu osi priorytetowych VI, VII, VIII, IX w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej IV kwartał /zewnętrzna 150 000,00 Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników na potrzeby IP badanie ma na celu m.in. ocenę możliwości wykorzystania systemu monitorowania na potrzeby działań IP oraz ocenę systemu wskaźników ze wskazaniem na potencjalne wskaźniki nie zawarte w PO KL a niezbędne do pracy IP. IV kwartał /zewnętrzna 100 000,00 KOSZT CAŁKOWITY, w tym koszty cross-financingu 250 000,00 0,00

12 PLAN DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH NA 2008 ROK – wersja ostateczna - Nazwa badaniaOpis zakresu badaniaTermin realizacji /sposób realizacji Koszt (w PLN) Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projekt odawców w ramach Priorytetu IX PO KL w województwie pomorskim Badanie ma na celu określenie zdolności podmiotów systemu oświaty z terenu województwa pomorskiego do aplikowania o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetu IX PO KL. W szczególności: 1) zdiagnozowanie potencjału aplikacyjnego podmiotów ; 2) określenie determinantów zdolności absorpcyjnej podmiotów; 3) wskazanie barier w aplikowaniu o środki PO KL; 4) wskazanie skutecznych metod zwiększenia zdolności absorpcyjnej podmiotów. IV kwartał /zewnętrzna 60 000,00 Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projekt odawców w ramach Priorytetu VII PO KL w województwie pomorskim Badanie ma na celu określenie zdolności podmiotów systemu pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego do aplikowania o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetu VII PO KL. W szczególności: 1) zdiagnozowanie potencjału aplikacyjnego podmiotów ; 2) określenie determinantów zdolności absorpcyjnej podmiotów; 3) wskazanie barier w aplikowaniu o środki PO KL; 4) wskazanie skutecznych metod zwiększenia zdolności absorpcyjnej podmiotów. IV kwartał /zewnętrzna 60 000,00 Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników na potrzeby IP badanie ma na celu m.in. ocenę możliwości wykorzystania systemu monitorowania na potrzeby działań IP oraz ocenę systemu wskaźników ze wskazaniem na potencjalne wskaźniki nie zawarte w PO KL a niezbędne do pracy IP. IV kwartał /zewnętrzna 100 000,00 KOSZT CAŁKOWITY, w tym koszty cross-financingu 220 000,00 0,00

13 PLAN DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH NA 2008 ROK – wersja ostateczna - Nazwa badaniaUZASADNIENIE ZMIAN Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL w województwie pomorskim IP podjęła decyzję o rezygnacji z zaplanowanego pierwotnie badania ewaluacyjnego "Ocena systemu zarządzania i wdrażania IP i IPII na poziomie Priorytetu". Zasadność decyzji wynika z faktu, iż w ramach prowadzonego obecnie w IP i IPII audytu zgodności, ocenie UKS podlegają te same elementy, które objęte zostałyby zaplanowanym badaniem ewaluacyjnym. Pozwoli to na uniknięcie powielania działań audytowo-badawczych. Istnieje potrzeba zdiagnozowania potencjału podmiotów wskazanych w nowo przyjętych badaniach, ponieważ dotąd podmioty te w ograniczonym zakresie aplikowały o środki w ramach EFS w latach 2004 - 2006. Ponadto specyfika nowych form wsparcia w ramach Priorytetu VII i IX PO KL, wymaga odpowiedniego przygotowania potencjalnych Beneficjentów do realizacji projektów. Wyniki badania pozwolą na podjęcie przez IP działań wspomagających w celu aktywizacji tych podmiotów w zakresie efektywnego aplikowania o środki PO KL 2007- 2013. Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL w województwie pomorskim

14 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819 tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93 E-mail: defs@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "PLAN DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH NA 2008 ROK w województwie pomorskim PLAN DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH NA 2008 ROK w województwie pomorskim Gdańsk, 27 maja 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google