Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis Systemu Zarządzania i Kontroli"— Zapis prezentacji:

1 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli
Dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Bożena Wrzeszcz-Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego 29 listopada 2007 1

2 Wykaz podstawowych skrótów: RPO WiM OSZiK IZ IP IP II IC IPOC IA MRR
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury OSZiK - Opis Systemu Zarządzania i Kontroli IZ - Instytucja Zarządzająca IP - Instytucja Pośrednicząca IP II - Instytucja Pośrednicząca II stopnia IC - Instytucja Certyfikująca IPOC - Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji IA - Instytucja Audytowa MRR - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

3 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZiK) zapewnia:
określenie funkcji podmiotów związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz przydziału funkcji w obrębie każdego podmiotu, zgodność z zasadą rozdzielenia funkcji pomiędzy tymi podmiotami i w ich obrębie, procedury dla zapewnienia zasadności i prawidłowości wydatków zadeklarowanych w ramach programu operacyjnego, wiarygodne, skomputeryzowane systemy rachunkowości i księgowości, monitorowania i sprawozdawczości finansowej, system sprawozdawczości i monitorowania, w przypadku gdy podmiot odpowiedzialny powierza wykonie zadań innemu podmiotowi, ustalenia dotyczące audytu funkcjonowania systemów, systemy i procedury w celu zapewnienia stosowania właściwej ścieżki audytu, procedury sprawozdawczości i monitorowania nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych.

4 Instytucje zaangażowane w powstawanie OSZiK
IZ PRZYGOTOWANIE KE PRZYJĘCIE OSZiK IK OPINIOWANIE 4 PRZESŁANIE IC IZ ZATWIERDZENIE

5 Podstawy prawne OSZiK:
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – art. 37, 58-62, 71-72, Rozporządzenie Komisji (WE) 1828/206 – art , 25, Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U.2006 Nr 227, poz. 1658) – art. 5, 17,

6 OSZiK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:
Informacje ogólne Szczegółowe informacje dotyczące: IZ IP/IP II IC IA Opis systemu informatycznego

7 Funkcję IZ RPO pełni Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego, który wykonuje swoje zadania przy pomocy wyodrębnionych komórek organizacyjnych. Instytucja Zarządzająca RPO określa ogólne zasady dotyczące kryteriów wyboru projektów do realizacji, które następnie przedkładane są do akceptacji Komitetowi Monitorującemu.

8 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Instytucja Zarządzająca RPO
Komórki organizacyjne zaangażowane w realizację RPO WiM Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Instytucja Zarządzająca RPO ZPRR Oś VI - Środowisko przyrodnicze IP II stopnia wyłoniona w drodze przetargu Beneficjent IP - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oś I - Przedsiębiorczość F O PR ZP A P Biuro Koordynacji Biuro Kontroli Biuro Monitoringu Biuro Płatności i Rozliczeń Biuro Projektów – Przedsiębiorczość (Oś I - Przedsiębiorczość) Biuro Projektów – Turystyka (Oś II - Turystyka) Biuro Projektów – Infrastruktura społeczna (Oś III - Infrastruktura społeczna) Biuro Projektów – Rewitalizacja (Oś IV - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast) Biuro Projektów – Transport (Oś V - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna) Biuro Projektów – Informatyzacja (Oś VII - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego) Biuro Pomocy Technicznej (Oś VIII – Pomoc techniczna) Biuro Informacji i Promocji ZPRR – Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego O – Departament Organizacyjny F – Departament Finansów i Skarbu P – Departament Prawny A – Biuro Audytu Wewnętrznego ZP – Biuro Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń PR – Departament Polityki Regionalnej Biuro Funduszy Strukturalnych Biuro Programowania Biuro Monitoringu i Analiz

9 Funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) pełni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego zadania związane z wdrażaniem osi priorytetowej VI Środowisko przyrodnicze powierzono WFOŚiGW (IP).

10 Do głównych zadań WFOŚiGW należy przede wszystkim:
identyfikacja projektów, mogących uzyskać dofinansowanie z EFRR, spełniających warunki określone w RPO WiM i jego uszczegółowieniu, przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WiM dla projektów z osi priorytetowej VI Środowisko przyrodnicze.

11 Funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II) będzie pełnił podmiot wyłoniony w drodze przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z r , Nr 19, poz 177 z późn.zm.). Na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego zadania związane z wdrażaniem wskazanych działań osi priorytetowej I Przedsiębiorczość zostaną powierzone IP II.

12 IZ przekaże do wdrażania IP II stopnia następujące poddziałania w ramach
Działania Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw: Wsparcie MŚP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska; Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw; Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii; Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych; Inne inwestycje w przedsiębiorstwa.

13 Funkcję instytucji odpowiedzialnej za certyfikację wydatków ponoszonych w ramach wszystkich RPO pełni Departament Instytucji Certyfikującej w strukturze Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Instytucja Certyfikująca (IC).

14 Departament Instytucji Certyfikującej
INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikującej INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI Wojewoda Warmińsko-Mazurski Zespół ds. Certyfikacji w W-M UW – Delegatura w Elblągu (IPOC)

15 Dla wszystkich RPO funkcję Instytucji Audytowej (IA) pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. Zadania IA są wykonywane za pośrednictwem Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE w Ministerstwie Finansów oraz 16 urzędów kontroli skarbowej.

16 Zadania Instytucji Audytowej (IA):
zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego; zapewnienie prowadzenia audytów operacji na podstawie stosownej próby w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków; przedstawianie Komisji, w terminie dziewięciu miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego, strategii audytu obejmującej podmioty, które będą przeprowadzać audyty; przedkładanie Komisji rocznego sprawozdania audytowego, wydawanie opinii na podstawie kontroli i audytów, przedkładanie deklaracji częściowego zamknięcia wraz z oceną zgodności z prawem i prawidłowości danych wydatków; przedłożenie Komisji, nie później niż dnia 31 marca 2017 r., deklaracji zamknięcia; przedłożenie sprawozdania zawierającego wyniki oceny utworzenia systemów i opinię na temat ich zgodności – audyt zgodności.

17 Schemat wskazujący rozmieszczenie Instytucji Zarządzającej RPO,
Instytucji Koordynującej RPO, Instytucji Certyfikującej i Instytucji Audytowej oraz instytucji odpowiedzialnej za otrzymywanie płatności z KE Zarząd Województwa Minister Rozwoju Regionalnego Wojewoda Warmińsko- Mazurski Minister Finansów Podsekretarz Stanu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Podsekretarz Stanu IP WFOŚiGW IP II wyłoniona w drodze przetargu Sekretarz Stanu Dyrektor Generalny Departamenty pełniące funkcje IZ RPO Departament Koordynacji Programów Regionalnych Departament Instytucji Certyfikującej Zespół ds. Certyfikacji w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim Delegatura w Elblągu (IPOC) Departament Certyfikacji I Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej Departament Instytucji Płatniczej Urząd Kontroli Skarbowej W Olsztynie

18 OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
Krajowy System Informatyczny monitoringu i kontroli finansowej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie ( SIMIK 07-13), zwany dalej KSI będzie zapewniał gromadzenie danych, dotyczących realizacji poszczególnych operacji, niezbędnych do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny. KSI jest systemem scentralizowanym, niemniej zakłada możliwość transmisji danych w formie elektronicznej z lokalnych systemów informatycznych (LSI), utworzonych przez IZ, IP i IP II. System będzie umożliwiał gromadzenie danych w zakresie: obsługi cyklu życia projektu, ewidencji danych dotyczących programów operacyjnych, prowadzenie rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania, kwot wycofanych (rejestru dłużników).

19 Sieć publiczna- Internet
Architektura KSI (SIMIK ) Stacje robocze Użytkowników systemu Lokalne Systemy Informatyczne Krajowy System Informatyczny Sieć publiczna- Internet System Informatyczny Komisji Europejskiej

20 Dziękujemy za uwagę Departament Zarządzania Programami
Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. E. Plater Olsztyn tel fax


Pobierz ppt "Opis Systemu Zarządzania i Kontroli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google