Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O.K.E.J. Pracownia Udział społeczeństwa w projekcie - aspekty formalne i społeczne Warsztaty szkoleniowe Szczecin 23 czerwca 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O.K.E.J. Pracownia Udział społeczeństwa w projekcie - aspekty formalne i społeczne Warsztaty szkoleniowe Szczecin 23 czerwca 2008."— Zapis prezentacji:

1 O.K.E.J. Pracownia Udział społeczeństwa w projekcie - aspekty formalne i społeczne Warsztaty szkoleniowe Szczecin 23 czerwca 2008

2 O.K.E.J. Pracownia Definicja udziału społecznego W sensie teoretycznym termin społeczny udział w projekcie oznacza proces, w którym dana zbiorowość aktywnie uczestniczy w podejmowaniu decyzji od najwcześniejszych etapów projektowanej inwestycji - od fazy koncepcji aż do fazy monitoringu zrealizowanego przedsięwzięcia W praktyce zakres udziału i forma zaangażowania społeczeństwa w projekt mogą być bardzo różne: - zinstytucjonalizowany -konsultacje społeczne na etapie przedprojektowym i postępowanie administracyjne w ramach procedury OOŚ - spontaniczny – oddolne protesty społeczne.

3 O.K.E.J. Pracownia Zalety udziału społecznego (1) Decyzje zawarte w planach i rezultaty działań podejmowanych na tej podstawie mają służyć całej społeczności lokalnej Udział społeczny ma szczególne znaczenie gdy sporządzone plany i projekty wykraczają swoimi ramami czasowymi poza czas trwania jednej kadencji władz Przygotowanie i konsultowanie projektu w zespołach roboczych z udziałem mieszkańców jest doskonałym sposobem weryfikacji zamierzeń zanim zostaną uruchomione działania realizacyjne Im bardziej znaczące przedsięwzięcia tym większa konieczność i korzyść z zaangażowania różnych lokalnych środowisk

4 O.K.E.J. Pracownia Zalety udziału społecznego (2) Dobrze przeprowadzony udział mieszkańców decyzji wpływa na skrócenie jej czasu oraz zmniejsza koszty finansowe i społeczne w przygotowywaniu i realizacji projektu Opór społeczny maleje wraz ze wzrostem poczucia bycia współautorem, współtwórcą i realizatorem przyjętych rozwiązań i decyzji Włączenie szerokiego grona mieszkańców jest sposobem na sprawniejszy przepływ informacji w całej społeczności lokalnej i sprzyja wprowadzaniu istotnych korekt do planu Spełnienie wymagań obowiązujących w UE dotyczących udokumentowanego konsultowania ze społecznością lokalną projektów, które ubiegają się o ich finansowanie ze środków pomocowych

5 O.K.E.J. Pracownia Aspekty formalne udziału społecznego w projekcie 1. Określają zakres i rolę udziału społecznego w procesie decyzyjnym dotyczącym projektu inwestycyjnego określają przepisy prawa wspólnotowego i polskiego 2. Wskazują możliwości egzekwowania obowiązku umożliwienia udziału społecznego 3. Precyzują konsekwencje prawne nie przestrzegania wymagań o udziale społecznym w procesie decyzyjnym

6 O.K.E.J. Pracownia Zakres stosowania procedury udziału społeczeństwa Udział społeczny w procesach decyzyjnych dotyczy: 1/ decyzji strategicznych - plany, programy, polityki 2/ indywidualnych decyzji projektowych - Procedura OOŚ - Pozwolenie zintegrowane - Inne

7 O.K.E.J. Pracownia Podstawowy akt prawny Konwencja z Aarhus: obecnie obowiązuje w Polsce bezpośrednio (przed prawem krajowym) Reguluje zasady udziału społecznego w całej UE: 1/ udział społeczny na jak najwcześniejszym etapie – gdy wszystkie opcje/warianty są możliwe, a udział społ. może być skuteczny 2/ gwarantuje ramy czasowe, które zapewniają czas na poinformowanie, przygotowanie się i efektywny udział społ. w procesie decyzyjnym

8 O.K.E.J. Pracownia Procedura wg Konwencji z Aarhus Powiadamianie społeczeństwa na wczesnym etapie procedury – w sposób właściwy, terminowy, skuteczny Dostęp do informacji i dokumentacji Możliwość składania uwag i wniosków Uwzględnienie uwag i wniosków Podanie do publicznej wiadomości decyzji wraz z uzasadnieniem Możliwości dochodzenia sprawiedliwości przed sądem

9 O.K.E.J. Pracownia Wspólnotowe akty prawne Najważniejsze dyrektywy UE regulujące udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym: 1/ 85/337 EWG zmieniona dyrektywą 2003/35 WE 2/ 90/313 EWG znowelizowana dyrektywą 2003/4 WE 3/ 2000/76 WE dyrektywa spalarniowa 4/ IPPC 96/61 zmieniona dyrektywą 2003/35 Generalnie Prawo wspólnotowe zakłada swobodny przepływ informacji na temat projektu oraz obliguje do stosowania właściwych form partycypacji społecznej

10 O.K.E.J. Pracownia Najważniejsze polskie akty prawne regulujące udział społeczny 1. Konstytucja RP (m.in. Art. 61, 74) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 (z póź. zm.) Prawo Ochrony Środowiska (art. 31-37) 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Obecnie konsultuje się nowy projekt ustawy o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i organach administracji w tym zakresie

11 O.K.E.J. Pracownia Procedura udziału społecznego wg POŚ 1. Powiadamianie (podanie do publicznej wiadomości) o wszczęciu postępowania 2. Zapoznanie się z dokumentacją (m.in. treścią raportów i opinii) 3. Złożenie uwag i wniosków (21 dni) 4. Rozpatrzenia uwag i wniosków 5. Publiczna rozprawa administracyjna 6. Powiadomienie o podjęciu rozstrzygnięcia (decyzji) i możliwości zapoznania się z nim wraz z podaniem informacji o zgłoszonych uwagach i wnioskach oraz sposobie ich wykorzystania

12 O.K.E.J. Pracownia Dostęp do sprawiedliwości /prawo do sądu/ Prawo odwołania od decyzji i skargi do sądu administracyjnego na zasadach ogólnych przysługuje: 1/ stronom postępowania 2/ podmiotom na prawach strony (POE) Skarga do KE (może skutkować postępowaniem przed ETS) Skarga do Komitetu przestrzegania Konwencji z Aarhus

13 O.K.E.J. Pracownia Udział społeczny – aspekty pozaformalne Inicjowanie i prowadzenie dialogu społecznego z: grupami, organizacjami i środowiskami zainteresowanymi projektem Projektowanie działań z zakresu komunikacji społecznej i Public Relations Realizowanie zróżnicowanych zadań na rzecz pozyskania akceptacji społecznej dla projektu

14 O.K.E.J. Pracownia Dialog społeczny - zasady Pojęcie dialogu społecznego wiąże się z możliwością reprezentacji interesów poszczególnych partnerów społecznych, którzy w nim uczestniczą. (…) Dla administracji publicznej najważniejszym celem prowadzenia dialogu jest zapewnieni warunków dla harmonijnego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz uniknięcie potencjalnych konfliktów społecznych. Mówiąc o dialogu należy obecnie brać pod uwagę wszelkie formy współpracy z całym spektrum organizacji określanych mianem grup interesu czy grup nacisku. Grupy te tworzone są najczęściej na zasadzie dobrowolności przez ludzi pragnących chronić lub popierać wspólny interes lub sprawę (…). /Zasady Dialogu Społecznego – dokument programowy Rządu przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 października 2002r. ISBN 83-86539-41-0/

15 O.K.E.J. Pracownia Co należy robić na pewno! Budować struktury dialogu z udziałem społeczeństwa takie jak: 1. zróżnicowane formy partycypacji społecznej na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego - od fazy koncepcyjnej projektu (wybór wariantów technologicznych i lokalizacyjnych) aż do fazy monitoringu już uruchomionej instalacji 2. współpraca z partnerami społecznymi: POE, OOB, lokalnymi liderami opinii w trakcie konsultacji społecznych 3. aktywna postawa w dziedzinie edukacji związanej z prowadzoną działalnością na rzecz ochrony środowiska naturalnego

16 O.K.E.J. Pracownia Czego nie należy robić! Podejmować decyzji w zaciszu gabinetów Decydować za innych, osądzać, krytykować, ignorować Unikać tworzenia szumu informacyjnego poprzez błędnie formułowany przekaz Odrzucać dialog, mediację i negocjacje na rzecz forsowania wyłącznie własnych rozwiązań

17 O.K.E.J. Pracownia Komunikacja społeczna jako proces Komunikacja społeczna jest procesem polegającym na przekazywaniu, rozumieniu i interpretowaniu informacji Zachodzi w określonym kontekście społecznym, kulturowym i politycznym Ma charakter interakcyjny

18 O.K.E.J. Pracownia Trzy zasadnicze grupy technik 1. informowanie - proces jednokierunkowy 2. wymiana opinii - proces dwukierunkowy 3. Partycypacja – proces wielostronny

19 O.K.E.J. Pracownia Informowanie społeczności lokalnej Podstawowa grupa technik i narzędzi określająca sposób informowania o planowanym projekcie inwestycyjnym cel komunikacji i potrzeby informacyjne odbiorców determinują formę przekazu – czyli o czym i w jaki sposób informujemy?

20 O.K.E.J. Pracownia Informowanie –przykłady działań Strona internetowa projektu Infolinia dla mieszkańców Materiały drukowane: ulotki, inserty, broszury, foldery, plakaty, outdoor Ogłoszenia i artykuły w prasie lokalnej, PR Media elektroniczne: promocja działań i akcji proekologicznych

21 O.K.E.J. Pracownia Ulotki informacyjne - przykład

22 O.K.E.J. Pracownia

23 Wymiana opinii z wybranymi grupami społecznymi grupa technik komunikacyjnych skoncentrowanych na uruchomieniu komunikacji zwrotnej z mieszkańcami zaprezentowanie stanowisk, opinii na temat projektu i zebranie informacji zwrotnej co do stanowisk, opinii zainteresowanych grup społecznych

24 O.K.E.J. Pracownia Wymiana opinii – przykłady Debaty publiczne Panele ekspertów Wystawy i prezentacje /wizualizacje projektowanej inwestycji/ Badania opinii /CATI, FGI, sondaż/ Forum internetowe projektu Spotkania informacyjne dla mieszkańców z udziałem inwestora

25 O.K.E.J. Pracownia Partycypacja społeczna Zespół technik wykorzystujący narzędzia z dziedziny psychologii, socjologii na rzecz aktywizacji społeczeństwa i włączenia wybranych grup do procesu decyzyjnego: 1. w celu sprawowanie kontroli społecznej nad przedsięwzięciami uznanymi za szczególnie uciążliwe dla ludzi i środowiska 2. Wspólnego rozwiązywanie problemów lokalnych pojawiających się w związku z planami, budową oraz przyszłym funkcjonowaniem inwestycji

26 O.K.E.J. Pracownia Partycypacja – przykłady Tworzenie zespołów roboczych/grup zadaniowych do udziału w wyborze wariantów technologicznych i lokalizacyjnych - na etapie przedinwestycyjnym Okrągły Stół / Forum obywatelskie – źródło rekomendacji dla Miasta – na etapie przedinwestycyjnym Zespoły i panele ekspertów z udziałem zainteresowanych organizacji (POE) i przedstawicieli mieszkańców – dyskusja nad koncepcją projektową Warsztaty szkoleniowe z tematyki dotyczącej projektowanej inwestycji Społeczny Komitet / Rada Społeczna ds. inwestycji – w fazie realizacji inwestycji

27 O.K.E.J. Pracownia WOSO Warszawski Okrągły Stół Odpadowy /WOSO/ to platforma wymiany opinii i partycypacji dla: - POE, OOB, organizacji branżowych, jednostek samorządu lokalnego i pomocniczego - liderów opinii - ekspertów - przedstawicieli UM st. Warszawy Cel – formułowanie rekomendacji dla władz miasta st. Warszawy w zakresie organizacji systemu gospodarki odpadami

28 O.K.E.J. Pracownia

29 Rady Społeczna ds. Czajki Opiniowanie i formułowanie propozycji dotyczących: 1. Prowadzenia dialogu społecznego 2. Bezkonfliktowej realizacji Projektu 3. Metod analizowania problemów i wprowadzenia potrzebnych rozwiązań /technolog., finansowych, społ./ 4. Nawiązywania współpracy i wymiany informacji między członkami Rady 5. Wyznaczania celów edukacyjnych w zakresie przedmiotowo związanym z Projektem 6. Promocji strategicznej roli Projektu w środowisku zewnętrznym.


Pobierz ppt "O.K.E.J. Pracownia Udział społeczeństwa w projekcie - aspekty formalne i społeczne Warsztaty szkoleniowe Szczecin 23 czerwca 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google