Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA W POLSCE. SPECYFIKA I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Jacek Guliński Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Opole, marzec 2009

2 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA – DEFINICJE (1)
W SZEROKIEJ DEFINICJI, Z JEDNEJ STRONY, JEST TO WSZELKIEGO RODZAJU ZAANGAŻOWANIE UCZELNI, JEJ STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW W DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, Z DRUGIEJ TWORZENIE FIRM PRZEZ PRACOWNIKÓW, STUDENTÓW, CZY TEŻ DOKTORANTÓW.

3 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA – DEFINICJE (2)
WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE, WIEDZA, INNOWACJE STANOWIĄ SPRZEDAWALNY TOWAR O WARTOŚCI TRUDNEJ DO PRZECENIENIA. KANAŁEM TRANSFERU WIEDZY I INNOWACJI MOŻE BYĆ ZAKŁADANIE PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ PRZEDSTAWICIELI AKADEMICKIEJ SPOŁECZNOŚCI (NA TERENIE UCZELNI LUB W JEJ POBLIŻU) BĄDŹ TEŻ PRZEKAZYWANIE WIEDZY I INNOWACJI, ODPŁATNE LUB NIEODPŁATNE

4 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA – DEFINICJE (3)
TRANSFER TECHNOLOGII I INNOWACJI MOŻE NASTĘPOWAĆ NA DRODZE UMÓW LICENCYJNYCH (WDROŻENIOWYCH), SPRZEDAŻY PATENTU, USŁUG I EKSPERTYZ DLA ŚWIATA GOSPODARKI, UDOSTĘPNIANIA BAZ DANYCH I ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH, USŁUG ANALITYCZNYCH CZY TEŻ DOSTĘPU DO SPECJALISTYCZNEJ APARATURY; SZKOLENIA I KURSY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH ZAŁÓG PRACOWNICZYCH ORAZ ZAMAWIANE PRZEZ GOSPODARKĘ KONTRAKTY BADAWCZE.

5 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA – REGULACJE PRAWNE (1)
USTAWA „PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM” (2005) ODDZIAŁYWANIE UCZELNI NA OTOCZENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII WIELOETATOWOŚĆ PIASTOWANIE FUNKCJI A WIELOETATOWOŚĆ

6 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA – REGULACJE PRAWNE (2)
USTAWA O NIEKTÓRYCH FORMACH WSPARCIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ REGULACJE DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ USTAWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

7 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA W ZAŁOŻENIACH REFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE (1)
DLA KOMERCJALIZACJI DOROBKU NAUKOWEGO UCZELNI ZA POŚREDNICTWEM FIRM TYPU TZW. SPIN-OFF LUB UMÓW LICENCYJNYCH, UCZELNIE BĘDĄ MIAŁY OBOWIĄZEK UTWORZENIA SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO.

8 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA W ZAŁOŻENIACH REFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE (2)
SPÓŁCE TEJ (MOŻE BYĆ TO INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LUB CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII UTWORZONE W FORMIE PRAWA HANDLOWEGO – ART. 86 PSW – LUB NOWA, SPECJALNIE POWOŁANA SPÓŁKA) BĘDZIE POWIERZONE ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ UCZELNI (PATENTAMI, WZORAMI PRZEMYSŁOWYMI, ITD.) W ZAKRESIE JEJ KOMERCJALIZACJI.

9 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA W ZAŁOŻENIACH REFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE (3)
UCZELNIA BĘDZIE MOGŁA UDZIELIĆ LICENCJI TYLKO ZA POŚREDNICTWEM JEDNEJ UTWORZONEJ W TYM CELU SPÓŁKI. DODATKOWO UCZELNIA BĘDZIE MOGŁA POWIERZYĆ TEJ SPÓŁCE ZARZĄDZANIE CAŁĄ WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ UCZELNI, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE WYCENY, OCENY RACJONALNOŚCI UTRZYMYWANIA OCHRONY PRZEDMIOTÓW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ PONOSZENIA KOSZTÓW TEJ OCHRONY.

10 AKTUALNE ZAGROŻENIA DLA POLSKI NA LATA 2010-2020 (1)
POGŁĘBIENIE ZAPAŚCI INNOWACYJNEJ W SFERZE BADAŃ I ROZWOJU DLA POTRZEB GOSPODARKI KRÓTKOOKRESOWE INTERESY ELITY POLITYCZNEJ ZREDUKUJĄ POPARCIE ZE STRONY INSTYTUCJI PAŃSTWA DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO NIEZDOLNOŚĆ UTWORZENIA W POLSCE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

11 AKTUALNE ZAGROŻENIA DLA POLSKI NA LATA 2010-2020 (2)
POLSKA JAKO DOGODNE MIEJSCE SKŁADOWANIA WYKORZYSTANIA STARYCH MASZYN, URZĄDZEŃ, INSTALACJI, POJAZDÓW, TECHNOLOGII SILNE OGRANICZENIE ABSORPCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH (NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE DO 2013r., ZMIANY ZASAD PO 2013r.)

12 POZYTYWNY WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY POLSKI (ALE ZA 10 LAT)
WZROST JAKOŚCI KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO I POZIOMU INNOWACYJNOŚCI (ZMIANY SYSTEMU EDUKACJI) ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH O WYSOKIEJ JAKOŚCI (DOSTOSOWANY DO RÓŻNYCH FAZ ŻYCIA LUDZKIEGO ORAZ POTRZEB I POZIOMU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI) ZMNIEJSZENIE LUKI TECHNOLOGICZNEJ (WZMOCNIENIE EDUKACJI W ZAKRESIE NAUK PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH ORAZ INTERNACJONALIZACJA NAUKI POLSKIEJ)

13 CZYNNIKI KLUCZOWE, DETERMINUJĄCE ROZWÓJ W PERSPEKTYWIE ROKU 2020 (CZYNNIKI NIEPEWNOŚCI) (1)
GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY KAPITAŁ INTELEKTUALNY POTENCJAŁ NAUKOWO-BADAWCZY INTERNACJONALIZACJA NAUKI WSPÓŁPRACA NAUKI Z PRZEMYSŁEM NAKŁADY NA B+R

14 CZYNNIKI KLUCZOWE, DETERMINUJĄCE ROZWÓJ W PERSPEKTYWIE ROKU 2020 (CZYNNIKI NIEPEWNOŚCI) (2)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ HIGH-TECH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA KAPITAŁ RYZYKA INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

15 CZYNNIKI KLUCZOWE, DETERMINUJĄCE ROZWÓJ W PERSPEKTYWIE ROKU 2020 (CZYNNIKI NIEPEWNOŚCI) (3)
PRODUKCJA WIEDZY INNOWACYJNOŚĆ ZASOBY WIEDZY USPOŁECZNIENIE POLITYKI NAUKOWEJ

16 PREINKUBACJA/INKUBACJA PRZEDSIĘBIORSTWA AKADEMICKIEGO
ROZWÓJ KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WG WIELU AUTORÓW WE WSTĘPNEJ FAZIE OBEJMUJE KILKA ETAPÓW: PREINKUBACJĘ (DO MOMENTU ZAŁOŻENIA FIRMY) INKUBACJĘ WCZESNĄ (1 ROK FUNKCJONOWANIA FIRMY) PÓŹNĄ (2-3 ROK FUNKCJONOWANIA FIRMY) AKCELERACJĘ (DALSZY WZROST)

17 OŚRODKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W KRAJU
PREINKUBATORY INKUBATORY UCZELNIANE CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII UCZELNIANE BIURA KARIER

18 PREINKUBATORY (1) PREINKUBACJA OBEJMUJE WSPARCIE W PIERWSZYM ETAPIE (ZALĄŻKOWYM – SEEDSTAGE) TWORZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA I OBEJMUJE NAJCZĘŚCIEJ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA: OCENA RYNKU I KOMERCYJNEGO POTENCJAŁU POMYSŁU; POMOC W ZAKRESIE BUDOWY PROTOTYPU, EKSPERYMENTÓW I PRÓB TECHNICZNYCH; OCHRONA PATENTOWA, UZYSKANIE CERTYFIKATÓW DOPUSZCZAJĄCYCH DO RYNKU; FINANSOWANIE ZALĄŻKOWE (SEED CAPITAL) W FORMIE GRANTÓW I POŻYCZEK;

19 PREINKUBATORY (2) PODSTAWOWE SPOSOBY DZIAŁANIA PREINKUBATORA OBEJMUJĄ PROMOCJĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, SZKOLENIA, DORADZTWO ORAZ ANALIZĘ POTENCJAŁU RYNKOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. O SUKCESIE DECYDUJE PROFESJONALNY PERSONEL – INFRASTRUKTURA JEST W TYM PRZYPADKU SPRAWĄ DRUGORZĘDNĄ.

20 PREINKUBATORY (3) AKADEMICKIE PREINKUBATORY W POLSCE DZIELI SIĘ OBECNIE NA 4 GRUPY: STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB ORAZ FUNDACJA AIP PREINKUBATORY DZIAŁAJĄCE W RAMACH PUBLICZNYCH UCZELNI WYŻSZYCH PREINKUBATORY ORGANIZOWANE W PARKACH I INKUBATORACH TECHNOLOGICZNYCH PREINKUBATORY ZAKŁADANE PRZEZ ORGANIZACJE STUDENCKIE.

21 PREINKUBATORY (4) AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROWADZONE PRZEZ STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB ORAZ FUNDACJĘ AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (OD 2001R.) DZIAŁAJĄ NA PODSTAWIE: UMOWY UCZELNIA – FUNDACJA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA JEST PROWADZONA JAKO PION CENTRALNEJ FUNDACJI Z WŁASNYM SUBKONTEM MIESIĘCZNY RYCZAŁT ZA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE WYNOSI 200 ZŁ A KSIĘGOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE, REGULACJE PRAWNE SĄ PO STRONIE FAIP FUNDACJA ORGANIZUJE WSPÓLNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE, POZYSKIWANIE WSPARCIA FINANSOWEGO, DYSPONUJE SZEROKĄ OFERTĄ SZKOLENIOWĄ

22 PREINKUBATORY (5) PREINKUBATORY DZIAŁAJĄCE W RAMACH PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH TO ORGANIZACYJNIE NAJCZĘŚCIEJ OGÓLNOUCZELNIANE JEDNOSTKI, PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ, SZKOLENIOWĄ LUB NAUKOWĄ, KTÓRYCH ZADANIEM JEST PROPAGOWANIE I WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM UCZELNI I SKONCENTROWANIE NA PREINKUBACJI, M.IN. W FORMIE CORAZ POPULARNIEJSZYCH KONKURSÓW BIZNESPLANÓW.

23 PREINKUBATORY (6) DOBRE PRZYKŁADY Z KRAJU
AKADEMICKI INKUBATOR GOSPODARCZY (OD 2004R.) (BIURO TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ); 35M2 I 32 PROJEKTY! [WWW.UG.INKUBATORY.PL] PREINKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ (OD 2002R.) (UCZELNIANY OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO); 35M2 I 12 PROJEKTÓW! [WWW.UOTT.UW.EDU.PL] AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (OD 2003R.) (AKCELERATOR TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO) PREINKUBACJA, WCZESNA INKUBACJA I PÓŹNA INKUBACJA; 350M2 I 4 PROJEKTY! [WWW.AT.UNI.LODZ.PL]

24 PREINKUBATORY (7) PREINKUBATORY DZIAŁAJĄCE W RAMACH PARKÓW I INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH WYKORZYSTUJĄ ROLĘ OTOCZENIA PARKU I INKUBATORA (SPRZYJAJĄCE ŚRODOWISKO BIZNESU), MOŻLIWOŚĆ AKCELERACJI NA BAZIE INSTYTUCJI PARKOWYCH (PREINKUBATORINKUBATORPARK) ORAZ DOSTĘP DO SPECJALISTYCZNYCH USŁUG DORADZTWA I INFORMACJI.

25 INKUBATORY (1) WSPARCIE BIZNESU W INKUBATORZE TECHNOLOGICZNYM OBEJMUJE GŁÓWNIE: PREFERENCYJNE STAWKI CZYNSZU ROSNĄCE WRAZ UPŁYWEM POBYTU W INKUBATORZE; SZKOLENIA ORAZ USŁUGI DORADCZE I INFORMACYJNE; KONTAKTY I WSPÓŁPRACĘ Z INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI ASYSTĘ W TRANSFERZE TECHNOLOGII; DOSTĘP DO WSPÓLNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SERWISOWEJ; DOSTĘP DO RÓŻNORODNYCH LOKALNYCH I GLOBALNYCH SIECI BIZNESOWYCH.

26 INKUBATORY (2) ODDZIAŁYWANIE INKUBATORA NA ROZWÓJ REGIONALNY I OTOCZENIE OBEJMUJE PRZEDE WSZYSTKIM: ROZWIJANIE NOWOCZESNYCH FORM WSPÓŁPRACY ŚRODOWISKA NAUKOWEGO I LOKALNEGO BIZNESU; TWORZENIE NOWYCH, TRWAŁYCH MIEJSC PRACY; TRANSFER I KOMERCJALIZACJĘ TECHNOLOGII; WSPIERANIE ROZWOJU LOKALNEGO, INICJOWANIE PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTURALNYCH, ZAGOSPODAROWANIE NIEWYKORZYSTYWANYCH OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH; PROMOCJĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ROZWÓJ EKONOMICZNY SEKTORA PRYWATNEGO; PROMOCJĘ REGIONU, TWORZENIE SIECI WSPÓŁPRACY.

27 TABELA NR 1. „UCZELNIANE” INKUBATORY TECHNOLOGICZNE
Lp Miejscowość Powierzchnia pod wynajem [m2] Łączna liczba firm (nowoutworzonych) Zatrudnienie (łącznie) Kontakt 1 Łódź (2003) 340 15 (6) 36 2 Warszawa (1991) 467 6 (-) 19 3 Poznań (2006) 2463 36 (24) 202 4 Wrocław (1998) 11000 59 (14) 519

28 INKUBATORY (4) AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GENERUJĄ SZEREG KORZYŚCI DLA UCZELNI, OBEJMUJĄCE BEZPOŚREDNIO: UATRAKCYJNIENIE OFERTY EDUKACYJNEJ ORAZ POPRAWA IMAGE UCZELNI POPRAWĘ RELACJI Z OTOCZENIEM I LOKALNYM BIZNESEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW ZE WSPÓŁPRACY I TRANSFERU TECHNOLOGII DO FIRM ABSOLWENCKICH ZWIĘKSZENIE ZAMÓWIEŃ ORAZ SPONSOROWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW Z PROGRAMÓW WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TECHNOLOGICZNEJ DODATKOWE MOŻLIWOŚCI DOCHODÓW STUDENTÓW, PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH.

29 INKUBATORY (5) FINANSOWANIE INWESTYCJI INKUBATORA OBEJMUJĄCE INWESTYCJE ROZWOJOWE, MODERNIZUJĄCE, CZY TEŻ WYPOSAŻENIOWE POCHODZIŁY, POCHODZĄ LUB BĘDĄ POCHODZIĆ: ZE ŚRODKÓW PRZEDAKCESYJNYCH I/LUB WŁASNYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH – SPO (WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW) ( ); DZIAŁANIE 1.3 (87,5% WKŁADU UE) Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH – PO INNOWACYJNA GOSPODARKA ( ); DZIAŁANIE 5.3 (85% WKŁADU UE) Z REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH ( )

30 UCZELNIANE CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII (1)
CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII TO ZRÓŻNICOWANA ORGANIZACYJNIE GRUPA NIENASTAWIONYCH NA ZYSK JEDNOSTEK DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH I INFORMACYJNYCH REALIZUJĄCYCH PROGRAMY WSPARCIA TRANSFERU I KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII I WSZYSTKICH TOWARZYSZĄCYCH TEMU PROCESOWI ZADAŃ.

31 UCZELNIANE CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII (2)
DO PODSTAWOWYCH CELÓW DZIAŁALNOŚCI CENTRÓW NALEŻĄ: WALORYZACJA POTENCJAŁU NAUKOWO-INNOWACYJNEGO W REGIONIE, TWORZENIE BAZ DANYCH I ROZWIJANIE SIECI KONTAKTÓW MIĘDZY ŚWIATEM NAUKI I GOSPODARKI; OPRACOWYWANIE STUDIÓW PRZEDINWESTYCYJNYCH, OCENA WIELKOŚCI POTENCJALNEGO RYNKU, OSZACOWANIE KOSZTÓW PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI ORAZ NIEZBĘDNYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH; IDENTYFIKACJA POTRZEB I MOŻLIWOŚCI INNOWACYJNYCH POSZCZEGÓLNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH POPRZEZ AUDYT TECHNOLOGICZNY; POPULARYZACJA, PROMOCJA I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TECHNOLOGICZNEJ.

32 UCZELNIANE CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII (3)
GŁÓWNYM CELEM DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH CENTRÓW TRANSFERU TECHNOLOGII JEST ORGANIZACJA PLATFORMY KONTAKTÓW MIĘDZY BADACZAMI A PRZEMYSŁEM. CZĘŚĆ CENTRÓW SKUPIA SIĘ NA PROMOWANIU UCZELNIANYCH KONTAKTÓW Z GOSPODARKĄ I NADAWANIU IM FORM PRAWNYCH (UMOWY, KONTRAKTY). INNE OBRAŁY SZERSZE POLE DZIAŁANIA, SPECJALIZUJĄC SIĘ W KONTAKTACH Z DZIAŁAJĄCYMI W REGIONIE MŚP I POMAGAJĄC IM W POZYSKANIU NOWYCH TECHNOLOGII ORAZ WIEDZY FACHOWEJ POCHODZĄCEJ NIE TYLKO Z UCZELNI MACIERZYSTEJ DLA DANEGO CENTRUM.

33 UCZELNIANE CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII (4)
TABELA NR 2. UCZELNIANE CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII Lp Uczelnia Data utworzenia Powierzchnia m2 Strona www 1 Politechnika Białostocka 2001 70 2 Uniwersytet Jagielloński 2003 380 3 Politechnika Krakowska 1997 300 4 Politechnika Lubelska 1996 60 5 Uniwersytet Łódzki 6 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 2007 40 7 Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań 2004 20 8 Politechnika Warszawska 1999 68 9 Uniwersytet Warszawski 1998 170 10 Politechnika Wrocławska 1995 1000 11 Uniwersytet Zielonogórski 120

34 UCZELNIANE CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII (5)
DO GŁÓWNYCH BARIER ROZWOJU CENTRÓW ZALICZA SIĘ NAJCZĘŚCIEJ: NIECHĘĆ ŚRODOWISKA NAUKOWEGO DO DZIAŁAŃ KOMERCJALIZACYJNYCH I WSPÓŁPRACY Z BIZNESEM ZAWIŁE PROCEDURY PRAWNE TRANSFERU I KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII MAŁE ZAINTERESOWANIE TWORZENIEM TECHNOLOGICZNYCH FIRM BRAK PROJEKTÓW DO KOMERCJALIZACJI.

35 DOBRE PRZYKŁADY Z EUROPY (1)
POLITECHNIKA W MEDIOLANIE BIURO TRANSFERU TECHNOLOGII (1999) 3 NURTY DZIAŁALNOŚCI: LICENCJONOWANIE DO ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW KONTRAKTOWANIE BADAŃ TWORZENIE FIRM TYPU SPIN-OFF (Z UDZIAŁEM UCZELNI)

36 DOBRE PRZYKŁADY Z EUROPY (2)
GŁÓWNE CELE DZIAŁALNOŚCI: WZROST WALORYZACJI BADAŃ UCZELNIANYCH WZROST ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ DOT. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OCHRONA TYCH ROZWIĄZAŃ PATENTOWYCH, KTÓRE POSIADAJĄ ZNACZĄCY POTENCJAŁ APLIKACYJNY (POLITYKA PATENTOWA UCZELNI) WSPARCIE TWORZENIA FIRM „SPIN-OFF” WZROST ZNACZENIA I OBECNOŚCI CTT WEWNĄTRZ UCZELNI I POZA NIĄ WZROST WSPÓŁPRACY I LICZBY KONTAKTÓW MIĘDZY UCZELNIĄ A PRZEDSIĘBIORSTWAMI KADRA (2005) 7 OSÓB FINANSE ~ € (70% Z UCZELNI)

37 DOBRE PRZYKŁADY Z EUROPY (3)
UNIWERSYTET HERIOT – WATT W EDENBURGU BIURO TRANSFERU TECHNOLOGII (1995) 1990 – 2000 STRATEGIA KOMERCJALIZACJI (TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW, UMOWY LICENCYJNE) SUKCESY (PETROCHEMIA – INŻYNIERIA) W 1999 – TECHNOLOGY AND RESEARCH SERVICES (PRAWNIK, DORADZTWO IPR, PEŁNOMOCNIK DS. PROJEKTÓW UE, BROKERZY TECHNOLOGII) 2002 – 2003 – UCZELNIANIA POLITYKA TRANSFERU TECHNOLOGII

38 DOBRE PRZYKŁADY Z EUROPY (4)
UNIWERSYTET W CAMBRIDGE (1990) SWOBODNE PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW (PODEJŚCIE LIBERALNE) (WARUNEK – ROZWÓJ WARSZTATU NAUKOWO – EDUKACYJNEGO ORAZ ZEWNĘTRZNE ŚRODKI NA BADANIA) OD 1979 DO 2002 ROKU ZAŁOŻONO 109 FIRM TYPU „SPIN-OFF” MODEL „FENOMENU CAMBRIDGE”: BEZPOŚREDNIE DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE ZASOBÓW WŁASNYCH INDYWIDUALNE DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (SESJE DORADCZE) WSPÓLNE POSZUKIWANIE I UZYSKIWANIE POTENCJALNYCH MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH POMOC W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

39 BARIERY I OGRANICZENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
SPOŁECZNO-PSYCHOLOGICZNE FORMALNO-PRAWNE EKONOMICZNE (BRAK KAPITAŁU)

40 BARIERY I OGRANICZENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
KLUCZOWE BARIERY TO BARIERY O CHARAKTERZE SPOŁECZNO-PSYCHOLOGICZNYM OBAWY PRZED PODEJMOWANIEM WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POSTRZEGANIE PRACY ETATOWEJ JAKO ROZWIĄZANIE BARDZIEJ KORZYSTNE; RELATYWNIE NISKI POZIOM WIEDZY I KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; UCZELNIA JEST POSTRZEGANA JAKO PODMIOT, KTÓRY NIE JEST ZAINTERESOWANY TYM, ABY JEGO PRACOWNICY CZY STUDENCI ROZWIJALI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ; DEMOTYWUJĄCY CHARAKTER ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKA

41 BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ – STUDENCI (1)
BARIERY SYTUACYJNE BRAK ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW NISKI POZIOM ZAANGAŻOWANIA UCZELNI W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKĄ NISKA MOTYWACJA ZE STRONY SAMYCH STUDENTÓW, BRAK HIERARCHIZACJI I IDENTYFIKACJI CELÓW ORAZ KONSEKWENTNEJ ICH REALIZACJI NIEDOSTATECZNA INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ I JEJ FORMACH

42 BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ – STUDENCI (2)
BARIERY SYTUACYJNE BRAK ZAUFANIA DO FIRM STUDENCKICH BARIERY W KONTAKTACH MIĘDZY STUDENTAMI A PRACOWNIKAMI STRUKTUR UCZELNIANYCH (BRAK OSOBISTEGO ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW UCZELNI, BRAK PARTNERSKICH STOSUNKÓW MIĘDZY NAUCZYCIELEM A STUDENTEM) BRAK WIEDZY PRAWNEJ I KSIĘGOWEJ BIUROKRACJA

43 BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ – STUDENCI (3)
BARIERY STRUKTURALNE I SYSTEMOWE BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH BRAK EFEKTYWNEJ INFRASTRUKTURY INSTYTUCJONALNEJ ZBYT TEORETYCZNE KSZTAŁCENIE STUDENTÓW, WYPOSAŻANIE ICH W WIEDZĘ, KTÓRA NIE PRZYSTOSOWUJE DO REALIÓW RYNKU PRACY OGRANICZENIA ZE STRONY PAŃSTWA (WYSOKIE POŚREDNIE KOSZTY PRACY, ZŁY SYSTEM FISKALNY) BRAK LUB BARDZO MAŁA ILOŚĆ SZKOLEŃ UKIERUNKOWUJĄCYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYSOKIE KOSZTY WEJŚCIA W DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ BRAK JEDNOZNACZNEGO ROZWIĄZANIA KWESTII WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

44 BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ – PRZEDSIĘBIORCY (1)
BARIERY SYTUACYJNE BRAK INFORMACJI I WIEDZY O MOŻLIWOŚCIACH MAŁA AKTYWNOŚĆ STUDENTÓW NIEWŁAŚCIWE PODEJŚCIE UCZELNI DO MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA JAKO INSTYTUCJI RYNKOWEJ, NISKIE ZAINTERESOWANIE UCZELNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ AKADEMICKĄ

45 BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ – PRZEDSIĘBIORCY (2)
BARIERY SYTUACYJNE MENTALNOŚĆ STUDENTÓW, NASTAWIENIE NEGATYWNE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BRAK WSPARCIA FINANSOWEGO ZE STRONY UCZELNI NA INICJATYWY ABSOLWENTÓW BIUROKRATYZACJA PROCEDUR

46 BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ – PRZEDSIĘBIORCY (3)
BARIERY STRUKTURALNE I SYSTEMOWE TRUDNOŚCI FINANSOWE – BRAK DOSTĘPU DO KAPITAŁU, ZA MAŁE WSPARCIE FINANSOWE MARNOTRAWIENIE ŚRODKÓW, BRAK KONTROLI NAD DZIAŁANIAMI NOMINALNIE WSPIERAJĄCYMI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKĄ, ALE W RZECZYWISTOŚCI BRAK CIĄGŁYCH CZY TEŻ ODNAWIANYCH SZKOLEŃ DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNIE NIE POSIADAJĄ WOLNYCH ŚRODKÓWFINANSOWYCH NA POWAŻNE ANGAŻOWANIE SIĘ W PROMOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW

47 BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ – PRZEDSIĘBIORCY (4)
BARIERY STRUKTURALNE I SYSTEMOWE BRAK INFORMACJI NA TEMAT NISZ RYNKOWYCH, POTENCJALNYCH OBSZARÓW INWESTOWANIA BRAK ODPOWIEDNIO WYKWALIFIKOWANEJ KADRY SZKOLENIOWEJ, EKSPERCKIEJ ZŁY SYSTEM PRAWNY, OBCIĄŻENIA FINANSOWE DLA NOWOPOWSTAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW BRAK KONCEPCJI DOINWESTOWYWANIA/ WSPIERANIA FIRM WYCHODZĄCYCH Z INKUBATORÓW

48 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA - ZAGROŻENIA
PODSTAWOWE ZAGROŻENIA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ TO WĄTPLIWOŚCI LEGISLACYJNE, WIELOETATOWOŚĆ, SZARA STREFA NA UCZELNI, PROBLEMY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ BRAK PROCEDUR I REGULACJI

49 UNIWERSYTET III GENERACJI (1)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA TO HASŁO BARDZO ZWIĄZANE Z CORAZ BARDZIEJ ROZPOWSZECHNIANĄ I DYSKUTOWANĄ KONCEPCJĄ UNIWERSYTETU III GENERACJI CELEM UNIWERSYTETU TRZECIEJ GENERACJI JEST KOMERCJALIZACJA KNOW-HOW, KTÓRA STWARZA WARUNKI DO ZAWIERANIA UMÓW Z DUŻYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI, SPRZYJA POWSTAWANIU CENTRÓW TRANSFERU TECHNOLOGII DLA MŚP I TECHNOSTARTERÓW.

50 UNIWERSYTET III GENERACJI (2)
AMBICJA, ABY ZOSTAĆ MIĘDZYNARODOWYM CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII PROWADZI DO POWSTANIA POTĘŻNEJ KARUZELI KNOW-HOW UWZGLĘDNIAJĄCEJ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEMYSŁEM, PRYWATNYMI OŚRODKAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI, INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI, DOSTAWCAMI USŁUG SPECJALISTYCZNYCH I INNYMI UNIWERSYTETAMI. ELIMINACJA PODEJŚCIA PRZEMYSŁOWEGO I PRZYWRÓCENIE INTEGRALNOŚCI AKADEMICKIEJ POPRZEZ WPROWADZENIE OCENY BADAŃ NA PODSTAWIE BEZPOŚREDNIEJ KONTROLI Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU APELACJI (OCENA EKSPERCKA).

51 UNIWERSYTET III GENERACJI (3)
POWSTANIE KSZTAŁCENIA DWUPŁASZCZYZNOWEGO, WYNIKAJĄCEGO Z ISTNIENIA POWSZECHNEGO DOSTĘPU DO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. UNIWERSYTETY TRZECIEJ GENERACJI BĘDĄ PROWADZIŁY RÓWNOLEGLE ELITARNE KOLEGIA DLA UTALENTOWANYCH STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ORAZ POWSZECHNIE DOSTĘPNE PROGRAMY NAUCZANIA I BADAŃ NA NIŻSZYM SZCZEBLU ZAAWANSOWANIA. UNIEZALEŻNIENIE OD WŁADZY PAŃSTWA ZWIĄZANE Z BRAKIEM BEZPOŚREDNIEGO FINANSOWANIA UCZELNI Z JEGO BUDŻETU – ZAPRZESTANIE INGERENCJI W ZARZĄDZANIE UNIWERSYTETAMI I DANIE IM SWOBODY W ZAKRESIE USTALANIA WARUNKÓW PRACY.

52 UNIWERSYTET III GENERACJI (4)
W RAMACH REORGANIZACJI UCZELNI ZASTĄPIENIE WYDZIAŁÓW WYSPECJALIZOWANYMI ZESPOŁAMI TEMATYCZNYMI O CHARAKTERZE PRZEDSIĘBIORCZYM, DYSPONUJĄCYMI WŁASNYM KIEROWNICTWEM I TWORZĄCYMI WŁASNE SIECI POWIĄZAŃ. UZNANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZA PODSTAWOWY JĘZYK KOMUNIKACJI.

53 KIERUNEK → UNIWERSYTET PRZEDSIĘBIORCZY
CZYLI: UNIWERSYTET DĄŻĄCY DO UZYSKANIA SILNEJ MIĘDZYNARODOWEJ POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU DYDAKTYCZNYM I BADAWCZYM, UZYSKUJĄCY KORZYŚCI Z KOMERCJALIZACJI SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, KONTRYBUUJĄCY NA RZECZ OTOCZENIA UZYSKUJĄC W ZAMIAN WYMIERNE KORZYŚCI (G. GORZELAK, UW, 2009)

54 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tel fax:


Pobierz ppt "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google