Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 2 Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach jest organizacją pozarządową,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 2 Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach jest organizacją pozarządową,"— Zapis prezentacji:

1

2 DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 2 Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach jest organizacją pozarządową, która została zarejestrowana 9.09.1994 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy. Fundacja jest instytucją non-profit, której działalność nie jest nastawiona na zysk. Misja: Misją Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości jest przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorczości i promowanie jej.

3 DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 3 Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości zgodnie ze swoimi celami statutowymi prowadzi działalność: szkoleniową i doradczą w ramach Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, pożyczkową w ramach Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, Gminnego Centrum Informacji, pośrednictwa pracy, przygotowuje i realizuje kompleksowe programy, których celem jest przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój przedsiębiorczości.

4 DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 4 Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości zrealizowała następujące projekty outplacementowe: 1.Nowa forma – nowa szansa. Program aktywizacji zawodowej pielęgniarek i położnych – realizowany w ramach programu Bezrobocie – co robić ?, finansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności w Warszawie. 2.Program Outplacementu dla pracowników Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. – umowa na realizację programu została podpisana z GZE S.A. z siedzibą w Gliwicach. 3.Program Outplacementu dla pracowników Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. – finansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie. 4.Projekt Outplacement – program pomocy dla pracowników dotkniętych procesami restrukturyzacji zatrudnienia – współfinansowny w ramach ZPORR ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 5 Nowa forma – nowa szansa. Program aktywizacji zawodowej pielęgniarek i położnych – realizowany w ramach programu Bezrobocie – co robić ? finansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności w Warszawie. Okres realizacji programu: lata 2001 – 2002. Projekt typu outplacement ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychologicznych. Odbiorcy projektu: pracujące w służbie zdrowia oraz poszukujące pracy pielęgniarki i położne z terenu gliwickiego powiatu ziemskiego i grodzkiego – 190 osób. Zadaniem projektu było wypracowanie efektywnego modelu działań na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia na szczeblu lokalnym.

6 DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 6 Główne cele projektu: Stworzenie płaszczyzny porozumienia na szczeblu lokalnym w celu stworzenia efektywnego modelu działań na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia, Zaplanowana i zorganizowana pomoc zwalnianym pielęgniarkom i położnym, wspierająca poszukiwanie nowego zatrudnienia jak również działania zmierzające do podwyższenia kwalifikacji tej grupy zawodowej oraz samozatrudnienia. Radę projektu stanowili przedstawiciele: Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach, Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Samorządu lokalnego, Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych, Środowiska lekarskiego.

7 DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 7 Narzędzia przyjęte w projekcie: Wsparcie psychologiczne, Działania aktywizujące prowadzone równolegle ze wsparciem psychologicznym, Szkolenia, Pośrednictwo pracy oraz ułatwienie kontaktów z pracodawcami.

8 DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 8 Efekty projektu: W grupie 190 beneficjentek projektu: 25 osób podjęło pracę, 147 osób utrzymało miejsce pracy z nowym lub dodatkowym zakresem czynności, 18 osób nie podjęło pracy, ale były przygotowane do pracy jako wolontariusze. Skuteczna aktywizacja pielęgniarek i położnych wpłynęła na podjęcie przez 25 osób dodatkowej edukacji. Wypracowanie efektywnego modelu działań na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia na szczeblu lokalnym, tzw. paktu lokalnego.

9 DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 9 Program Outplacementu dla pracowników Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. Umowa na realizację projektu została podpisana z Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Gliwicach. Okres realizacji projektu: 15.01.2004 r. – 31.08.2005 r. Projekt realizowany we współpracy z firmą IMC Kariera sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

10 DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 10 Uczestnicy programu: Pracownicy odchodzący z Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Zakładu Elektrycznego S.A. i ich rodziny – 137 osób. Cel programu: Zaplanowana i zorganizowana pomoc pracownikom odchodzącym z Grupy Kapitałowej GZE S.A. wspierająca poszukiwanie nowego zatrudnienia, jak również działania zmierzające do podwyższenia ich kwalifikacji oraz podjęcia samozatrudnienia.

11 DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 11 Działania przeprowadzone przez Śląską Fundację Wspierania Przedsiębiorczości: badanie rynku pracy, promocja projektu, szkolenia motywacyjne i doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe, doradztwo biznesowe, pośrednictwo pracy, seminarium podsumowujące realizację projektu.

12 DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 12 Podstawa oceny efektywności programu: Wymiar zatrudnienia – obejmowało podjęcie pracy zarobkowej w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz samozatrudnienia poprzez utworzenie własnej działalności gospodarczej. Zatrudnienie mierzone było ilością osób, które podjęły legalną pracę zarobkową. Wskaźnik ten liczony był jako stosunek liczby osób, które znalazły zatrudnienie i założyły działalność gospodarczą do ogólnej liczby osób objętych pośrednictwem pracy. Zatrudnialność – definiowana jako zwiększenie szansy na podjęcie pracy zawodowej wynikającej ze wzrostu kompetencji, ukształtowania odpowiednich postaw oraz wzrostu mobilności.Mobilności rozumianej jako poszukiwanie pracy oraz gotowości do jej podjęcia, w tym także poza miejscem zamieszkania. Wskaźnik zatrudnialności liczony był jako stosunek osób, które nabyły lub uzupełniły kwalifikacje zawodowe i przejawiają gotowość do do podjęcia pracy do ogólnej liczby beneficjentów.

13 DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 13 Efekty projektu: Wskaźnik zatrudnienia 50%, Wskaźnik zatrudnialności 66%. Wnioski: Outplacement jest jest dobrym narzędziem przeciwdziałania negatywnym skutkom koniecznej restrukturyzacji zatrudnienia w zakładzie pracy niezależnie od grupy zawodowej beneficjentów. Istotne znaczenie przy realizacji projektu miała szeroka współpraca Związków Zawodowych GZE S.A., duże zaangażowanie środowiska lokalnego m.in. powiatowych urzędów pracy, agencji doradztwa personalnego oraz agencji pracy.

14 DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 14 Program outplacementu dla pracowników Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. Program finansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie. Operator projektu: Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie. Okres realizacji: 09.05.2005 r. – 31.08.2005 r. Kontynuacja programu. Realizacja usług pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i zajęć motywacyjnych dla pracowników odchodzących z Grupy Kapitałowej GZE S.A.

15 DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 15 Projekt Outplacement – program pomocy dla pracowników dotkniętych procesami restrukturyzacji zatrudnienia współfinansowany w ramach ZPORR ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Instytucja Wdrażająca – Samorząd Województwa Śląskiego. Okres realizacji projektu: 1.01.2006 r. – 31.12.2006 r. DOŚWIADDOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENT CZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENT Cele: Złagodzenie skutków restrukturyzacji zatrudnienia i związanych z tym zwolnień pracowników. Wyposażenie Beneficjentów projektu w nowe umiejętności umożliwiające im wykonywanie nowego zawodu oraz zbudowanie właściwych postaw osobowych sprzyjających aktywnemu poszukiwaniu nowego zatrudnienia. DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENT

16 DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 16 Projekt skierowany do pracowników przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji oraz innych osób zagrożonych utratą pracy z powodów restrukturyzacyjnych. Beneficjenci projektu - osoby zagrożone utratą pracy: pracownicy Elektrociepłowni Zabrze S.A., pracownicy Szpitala nr 1 w Gliwicach (szpital w likwidacji), pracownicy Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach (szpital w likwidacji), osoby krótkotrwale bezrobotne. Liczba osób uczestniczących w projekcie: 54 osoby. Osoby w przeważającej grupie wiekowej 30 – 55 lat w różnych kategoriach zawodowych, z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w jednym zakładzie pracy.

17 DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 17 Zgodnie z złożeniami projektu zorganizowano: szkolenia aktywizujące – miały na celu przygotowanie beneficjentów do aktywnego poszukiwania pracy – wzięło w nich udział 50 osób, szkolenia zawodowe - wzięły w nich udział 54 osoby, indywidualne usługi doradcze (doradztwo zawodowe i techniki informatyczne 254 godziny) – skorzystało z nich 36 osób. Wszyscy beneficjenci projektu mogli korzystać z pośrednictwa pracy. Oferty pracy były na bieżąco pozyskiwane i udostępniane beneficjentom projektu.

18 DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 18 Rada Projektu: przedstawiciel Związków Zawodowych reprezentujących beneficjentów, przedstawiciel zakładu pracy, 2 ekspertów zewnętrznych. Rada Projektu pełniła rolę doradczą i konsultacyjną.

19 DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 19 Efekty projektu: Przeszkolenie 50 osób, które uzyskały umiejętności poruszania się po rynku pracy, Przeszkolenie 54 osób, które podniosły swoje kwalifikacje potwierdzone stosownym dyplomem/certyfikatem, 282 oferty pracy ( co najmniej 10 ofert na jednego beneficjenta) zdobyte w wyniku pośrednictwa pracy z którego skorzystało 50 osób, Podjęcie zatrudnienia przez 5 osób.

20 DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 20 Wnioski: Outplacement jest skuteczną metodą przeciwdziałania bezrobociu, a także: Buduje i stymuluje lokalne środowisko do rozwiązywania problemów na rynku pracy, Jest metodą elastyczną i możliwą do adaptacji w każdych nieomal warunkach, niezależnie od kondycji pracodawcy, stanu lokalnego rynku pracy i specyfiki grupy beneficjentów, Przy relatywnie niskich nakładach pozwala osiągnąć oczekiwane rezultaty, Ogranicza napięcia społeczne związane z procesami restrukturyzacji zatrudnienia, Pozwala budować nowy start zawodowy, Pozwala na nabycie przez beneficjentów praktycznych umiejętności niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

21 DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 21 Dziękuję za uwagę Bożena Gabryel Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Ul. Zwycięstwa 36, 44 – 100 Gliwice Tel./fax (32) 230 – 48 - 79 www.sfwp.gliwice.pl


Pobierz ppt "DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW OUTPLACEMENTU 2 Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach jest organizacją pozarządową,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google